اتصالات مانیسمان

لیست قیمت زانو 90 درجه مانیسمان (1403/03/30)

جهت اطلاع از تخفیف و ارسال پیش فاکتور تماس بگیرید.

عنوان

سایز قیمت (ريال)
قیمت زانو 90 درجه مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) “1/2

207.000

قیمت زانو 90 درجه مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan)

“3/4 257.600
قیمت زانو 90 درجه مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) “1

303.600

قیمت زانو 90 درجه مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan)

“1/4 1 487.600
قیمت زانو 90 درجه مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) “1/2 1

634.800

قیمت زانو 90 درجه مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan)

“2 1.012.000
قیمت زانو 90 درجه مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) “1/2 2

2.116.000

قیمت زانو 90 درجه مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan)

“3 2.944.000
قیمت زانو 90 درجه مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) “4

5.520.000

قیمت زانو 90 درجه مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan)

“5 9.660.000
قیمت زانو 90 درجه مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) “6

13.340.000

قیمت زانو 90 درجه مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan)

“8 25.760.000
قیمت زانو 90 درجه مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) “10

50.600.000

قیمت زانو 90 درجه مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan)

“12 تماس بگیرید
قیمت زانو 90 درجه مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) “14

تماس بگیرید

قیمت زانو 90 درجه مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan)

“16

تماس بگیرید

قیمت زانو 90 درجه مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) “18

تماس بگیرید

قیمت زانو 90 درجه مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan)

“20

تماس بگیرید

قیمت زانو 90 درجه مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) “24

تماس بگیرید

قیمت زانو 90 درجه مانیسمان STD بنکن (Benkan)

“1/2

تماس بگیرید

قیمت زانو 90 درجه مانیسمان STD بنکن (Benkan) “3/4

تماس بگیرید

قیمت زانو 90 درجه مانیسمان STD بنکن (Benkan)

“1

تماس بگیرید

قیمت زانو 90 درجه مانیسمان STD بنکن (Benkan) “1/4 1

تماس بگیرید

قیمت زانو 90 درجه مانیسمان STD بنکن (Benkan)

“1/2 1

تماس بگیرید

قیمت زانو 90 درجه مانیسمان STD بنکن (Benkan) “2

تماس بگیرید

قیمت زانو 90 درجه مانیسمان STD بنکن (Benkan)

“1/2 2

تماس بگیرید

قیمت زانو 90 درجه مانیسمان STD بنکن (Benkan) “3

تماس بگیرید

قیمت زانو 90 درجه مانیسمان STD بنکن (Benkan)

“4

تماس بگیرید

قیمت زانو 90 درجه مانیسمان STD بنکن (Benkan) “5

تماس بگیرید

قیمت زانو 90 درجه مانیسمان STD بنکن (Benkan)

“6

تماس بگیرید

قیمت زانو 90 درجه مانیسمان STD بنکن (Benkan) “8

تماس بگیرید

قیمت زانو 90 درجه مانیسمان STD بنکن (Benkan)

“10

تماس بگیرید

قیمت زانو 90 درجه مانیسمان STD بنکن (Benkan) “10

تماس بگیرید

قیمت زانو 90 درجه مانیسمان STD بنکن (Benkan)

“14 تماس بگیرید
قیمت زانو 90 درجه مانیسمان STD بنکن (Benkan) “16

تماس بگیرید

قیمت زانو 90 درجه مانیسمان STD بنکن (Benkan)

“18 تماس بگیرید
قیمت زانو 90 درجه مانیسمان STD بنکن (Benkan) “20

تماس بگیرید

قیمت زانو 90 درجه مانیسمان STD بنکن (Benkan)

“24 تماس بگیرید
قیمت زانو 90 درجه مانیسمان ایران اتصال “1/2

100.000

قیمت زانو 90 درجه مانیسمان ایران اتصال

“3/4 160.000
قیمت زانو 90 درجه مانیسمان ایران اتصال “1

200.000

قیمت زانو 90 درجه مانیسمان ایران اتصال

“1/4 1 360.000
قیمت زانو 90 درجه مانیسمان ایران اتصال “1/2 1

480.000

قیمت زانو 90 درجه مانیسمان ایران اتصال

“2 900.000
قیمت زانو 90 درجه مانیسمان ایران اتصال “1/2 2

1.490.000

قیمت زانو 90 درجه مانیسمان ایران اتصال

“3 1.950.000
قیمت زانو 90 درجه مانیسمان ایران اتصال “4

3.650.000

قیمت زانو 90 درجه مانیسمان ایران اتصال

“5 5.900.000
قیمت زانو 90 درجه مانیسمان ایران اتصال “6

8.000.000

قیمت زانو 90 درجه مانیسمان ایران اتصال

“8 15.700.000
قیمت زانو 90 درجه مانیسمان ایران اتصال “10

26.000.000

قیمت زانو 90 درجه مانیسمان ایران اتصال

“12 51.700.000
قیمت زانو 90 درجه مانیسمان ایران اتصال “14

79.000.000

قیمت زانو 90 درجه مانیسمان ایران اتصال

“16

130.000.000

لیست قیمت زانو 45 درجه مانیسمان (1403/03/30)

جهت اطلاع از تخفیف و ارسال پیش فاکتور تماس بگیرید.

عنوان

سایز قیمت (ريال)
قیمت زانو مانیسمان جوشی 45 درجه رده 40 بنکن (Benkan)
واحد: عدد رده: 40
“1/2

124.200

قیمت زانو مانیسمان جوشی 45 درجه رده 40 بنکن (Benkan)
واحد: عدد رده: 40

“3/4 156.400
قیمت زانو مانیسمان جوشی 45 درجه رده 40 بنکن (Benkan)
واحد: عدد رده: 40
“1

179.400

قیمت زانو مانیسمان جوشی 45 درجه رده 40 بنکن (Benkan)
واحد: عدد رده: 40

“1/4 1 257.600
قیمت زانو مانیسمان جوشی 45 درجه رده 40 بنکن (Benkan)
واحد: عدد رده: 40
“1/2 1

377.200

قیمت زانو مانیسمان جوشی 45 درجه رده 40 بنکن (Benkan)
واحد: عدد رده: 40

“2 579.600
قیمت زانو مانیسمان جوشی 45 درجه رده 40 بنکن (Benkan)
واحد: عدد رده: 40
“1/2 2

1.472.000

قیمت زانو مانیسمان جوشی 45 درجه رده 40 بنکن (Benkan)
واحد: عدد رده: 40

“3 1.932.000
قیمت زانو مانیسمان جوشی 45 درجه رده 40 بنکن (Benkan)
واحد: عدد رده: 40
“4

3.588.000

قیمت زانو مانیسمان جوشی 45 درجه رده 40 بنکن (Benkan)
واحد: عدد رده: 40

“5 6.256.000
قیمت زانو مانیسمان جوشی 45 درجه رده 40 بنکن (Benkan)
واحد: عدد رده: 40
“6

8.740.000

قیمت زانو مانیسمان جوشی 45 درجه رده 40 بنکن (Benkan)
واحد: عدد رده: 40

“8 17.020.000
قیمت زانو مانیسمان جوشی 45 درجه رده 40 بنکن (Benkan)
واحد: عدد رده: 40
“10

29.440.000

قیمت زانو مانیسمان جوشی 45 درجه رده 40 بنکن (Benkan)
واحد: عدد رده: 40

“12 تماس بگیرید
قیمت زانو مانیسمان جوشی 45 درجه رده 40 بنکن (Benkan)
واحد: عدد رده: 40
“14

تماس بگیرید

قیمت زانو مانیسمان جوشی 45 درجه رده 40 بنکن (Benkan)
واحد: عدد رده: 40

“16 تماس بگیرید
قیمت زانو مانیسمان جوشی 45 درجه رده 40 بنکن (Benkan)
واحد: عدد رده: 40
“18

تماس بگیرید

قیمت زانو مانیسمان جوشی 45 درجه رده 40 بنکن (Benkan)
واحد: عدد رده: 40

“20 تماس بگیرید
قیمت زانو مانیسمان جوشی 45 درجه رده 40 بنکن (Benkan)
واحد: عدد رده: 40
“24

تماس بگیرید

لیست قیمت سه راهی مساوی مانیسمان (1403/03/30)

جهت اطلاع از تخفیف و ارسال پیش فاکتور تماس بگیرید.

عنوان

سایز قیمت (ريال)
قیمت سه راه مانیسمان جوشی رده 40 بنکن (Benkan) “1/2

478.400

قیمت سه راه مانیسمان جوشی رده 40 بنکن (Benkan)

“3/4 542.800
قیمت سه راه مانیسمان جوشی رده 40 بنکن (Benkan) “1

726.800

قیمت سه راه مانیسمان جوشی رده 40 بنکن (Benkan)

“1/4 1 972.200
قیمت سه راه مانیسمان جوشی رده 40 بنکن (Benkan) “1/2 1

1.334.000

قیمت سه راه مانیسمان جوشی رده 40 بنکن (Benkan)

“2 2.116.000
قیمت سه راه مانیسمان جوشی رده 40 بنکن (Benkan) “1/2 2

3.588.000

قیمت سه راه مانیسمان جوشی رده 40 بنکن (Benkan)

“3 4.784.000
قیمت سه راه مانیسمان جوشی رده 40 بنکن (Benkan) “4

7.636.000

قیمت سه راه مانیسمان جوشی رده 40 بنکن (Benkan)

“5 11.960.000
قیمت سه راه مانیسمان جوشی رده 40 بنکن (Benkan) “6

20.240.000

قیمت سه راه مانیسمان جوشی رده 40 بنکن (Benkan)

“8 35.880.000
قیمت سه راه مانیسمان جوشی رده 40 بنکن (Benkan) “10

55.200.000

قیمت سه راه مانیسمان جوشی رده 40 بنکن (Benkan)

“12 تماس بگیرید
قیمت سه راه مانیسمان جوشی رده 40 بنکن (Benkan) “14

تماس بگیرید

قیمت سه راه مانیسمان جوشی رده 40 بنکن (Benkan)

“16 تماس بگیرید
قیمت سه راه مانیسمان جوشی رده 40 بنکن (Benkan) “18

تماس بگیرید

قیمت سه راه مانیسمان جوشی رده 40 بنکن (Benkan)

“20 تماس بگیرید
قیمت سه راه مانیسمان جوشی رده 40 بنکن (Benkan) “24

تماس بگیرید

قیمت سه راه مانیسمان ایران اتصال

“1/2 160.000
قیمت سه راه مانیسمان ایران اتصال “3/4

210.000

قیمت سه راه مانیسمان ایران اتصال

“1 385.000
قیمت سه راه مانیسمان ایران اتصال “1/4 1

792.000

قیمت سه راه مانیسمان ایران اتصال

“1/2 1 979.000
قیمت سه راه مانیسمان ایران اتصال “2

1.265.000

قیمت سه راه مانیسمان ایران اتصال

“1/2 2 1.980.000
قیمت سه راه مانیسمان ایران اتصال “3

2.700.000

قیمت سه راه مانیسمان ایران اتصال

“4 4.840.000
قیمت سه راه مانیسمان ایران اتصال “5

8.800.000

قیمت سه راه مانیسمان ایران اتصال

“6 14.300.000
قیمت سه راه مانیسمان ایران اتصال “8

22.000.000

قیمت سه راه مانیسمان ایران اتصال

“10 43.000.000
قیمت سه راه SGP بنکن (Benkan) “1/2 2

تماس بگیرید

قیمت سه راه SGP بنکن (Benkan)

“3 تماس بگیرید

قیمت سه راه SGP بنکن (Benkan)

“4

تماس بگیرید

قیمت سه راه SGP بنکن (Benkan) “5

تماس بگیرید

قیمت سه راه SGP بنکن (Benkan)

“6 تماس بگیرید
قیمت سه راه SGP بنکن (Benkan) “8

تماس بگیرید

قیمت سه راه SGP بنکن (Benkan)

“10 تماس بگیرید
قیمت سه راه SGP بنکن (Benkan) “12

تماس بگیرید

قیمت سه راه SGP بنکن (Benkan)

“14 تماس بگیرید
قیمت سه راه SGP بنکن (Benkan) “16

تماس بگیرید

قیمت سه راه SGP بنکن (Benkan)

“18 تماس بگیرید
قیمت سه راه SGP بنکن (Benkan) “20

تماس بگیرید

قیمت سه راه SGP بنکن (Benkan)

“24

تماس بگیرید

لیست قیمت سه راه تبدیلی مانیسمان (1403/03/30)

جهت اطلاع از تخفیف و ارسال پیش فاکتور تماس بگیرید.

عنوان

سایز قیمت (ريال)
قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) “3/4×”1/2

506.000

قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan)

“1/2×”1 598.000
قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) “3/4×”1

598.000

قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan)

“1/2×”1/4 1 1.012.000
قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) “3/4×”1/2 1

1.012.000

قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan)

“1×”1/4 1 1.012.000
قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) “1/2×”1/2 1

1.380.000

قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan)

“3/4×”1/2 1 1.380.000
قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) “1×”1/2 1

1.380.000

قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan)

“1/4 1×”1/2 1 1.380.000
قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) “1/2×”2

2.116.000

قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan)

“3/4×”2 2.116.000
قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) “1×”2

2.116.000

قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan)

“1/4 1×”2 2.116.000
قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) “1 1/2×”2

2.116.000

قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan)

“1/2×”1/2 2 3.588.000
قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) “3/4×”1/2 2

3.588.000

قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan)

“1×”1/2 2 3.588.000
قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) “1/4 1×”1/2 2

3.588.000

قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan)

“1/2 1×”1/2 2 3.588.000
قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) “2×”1/2 2

3.588.000

قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan)

“1/2×”3 4.600.000
قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) “3/4×”3

4.600.000

قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan)

“1×”3 4.600.000
قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) “1/4 1×”3

4.600.000

قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan)

“1/2 1×”3 4.600.000
قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) “2×”3

4.600.000

قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan)

“1/2 2×”3 4.600.000
قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) “1/2×”4

8.280.000

قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan)

“3/4×”4 8.280.000
قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) “1×”4

7.936.000

قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan)

“1/4 1×”4 7.936.000
قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) “1/2 1×”4

7.936.000

قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan)

“2×”4 7.936.000
قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) “1/2 2×”4

7.936.000

قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan)

“3×”4 7.936.000
قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) “1×”5

12.880.000

قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan)

“1/4 1×”5 12.880.000
قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) “1/2 1×”5

11.960.000

قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan)

“2×”5 11.960.000
قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) “1/2 2×”5

11.960.000

قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan)

“3×”5 11.960.000
قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) “4×”5

11.960.000

قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan)

“1×”6 20.240.000
قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) “1/4 1×”6

17.480.000

قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan)

“1/2 1×”6 17.480.000
قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) “2×”6

17.480.000

قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan)

“1/2 1×”6 17.480.000
قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) “3×”6

17.480.000

قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan)

“4×”6 17.480.000
قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) “5×”6

17.480.000

قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan)

“2×”8 36.800.000
قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) “1/2 2×”8

36.800.000

قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan)

“3×”8 35.880.000
قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) “4×”8

35.880.000

قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan)

“5×”8 35.880.000
قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) “6×”8

35.880.000

قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan)

“2×”10 55.200.000
قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) “1/2 2×”10

55.200.000

قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan)

“3×”10 55.200.000
قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) “4×”10

55.200.000

قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan)

“5×”10 55.200.000
قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) “6×”10

55.200.000

قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan)

“8×”10 55.200.000
قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) “4×”12

تماس بگیرید

قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan)

“6×”12 تماس بگیرید
قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) “8×”12

تماس بگیرید

قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan)

“10×”12 تماس بگیرید
قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) “6×”14

تماس بگیرید

قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan)

8×”14 تماس بگیرید
قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) “10×”14

تماس بگیرید

قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan)

“12×”14 تماس بگیرید
قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) “6×”16

تماس بگیرید

قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan)

“8×”16 تماس بگیرید
قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) “10×”16

تماس بگیرید

قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan)

“12×”16 تماس بگیرید
قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) “14×”16

تماس بگیرید

قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan)

“8×”18 تماس بگیرید
قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) “10×”18

تماس بگیرید

قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan)

“12×”18 تماس بگیرید
قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) “14×”18

تماس بگیرید

قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan)

“16×”18 تماس بگیرید
قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) “8×”20

تماس بگیرید

قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan)

“10×”20 تماس بگیرید
قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) “12×”20

تماس بگیرید

قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan)

“14×”20 تماس بگیرید
قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) “16×”20

تماس بگیرید

قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan)

“18×”20 تماس بگیرید
قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) “10×”24

تماس بگیرید

قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan)

“12×”24 تماس بگیرید
قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) “14×”24

تماس بگیرید

قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan)

“16×”24 تماس بگیرید
قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) “18×”24

تماس بگیرید

قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan)

“20×”24 تماس بگیرید
قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان STD بنکن (Benkan) “6×”14

تماس بگیرید

قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان STD بنکن (Benkan)

8×”14 تماس بگیرید
قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان STD بنکن (Benkan) “10×”14

تماس بگیرید

قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان STD بنکن (Benkan)

“12×”14 تماس بگیرید
قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان STD بنکن (Benkan) “6×”16

تماس بگیرید

قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان STD بنکن (Benkan)

“8×”16 تماس بگیرید
قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان STD بنکن (Benkan) “10×”16

تماس بگیرید

قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان STD بنکن (Benkan)

“12×”16 تماس بگیرید
قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان STD بنکن (Benkan) “14×”16

تماس بگیرید

قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان STD بنکن (Benkan)

“6×”18 تماس بگیرید
قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان STD بنکن (Benkan) “8×”18

تماس بگیرید

قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان STD بنکن (Benkan)

“10×”18 تماس بگیرید
قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان STD بنکن (Benkan) “12×”18

تماس بگیرید

قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان STD بنکن (Benkan)

“14×”18 تماس بگیرید
قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان STD بنکن (Benkan) “16×”18

تماس بگیرید

قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان STD بنکن (Benkan)

“8×”20 تماس بگیرید
قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان STD بنکن (Benkan) “10×”20

تماس بگیرید

قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان STD بنکن (Benkan)

“12×”20 تماس بگیرید
قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان STD بنکن (Benkan) “14×”20

تماس بگیرید

قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان STD بنکن (Benkan)

“16×”20 تماس بگیرید
قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان STD بنکن (Benkan) “18×”20

تماس بگیرید

قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان STD بنکن (Benkan)

“10×”24 تماس بگیرید
قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان STD بنکن (Benkan) “12×”24

تماس بگیرید

قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان STD بنکن (Benkan)

“14×”24 تماس بگیرید
قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان STD بنکن (Benkan) “16×”24

تماس بگیرید

قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان STD بنکن (Benkan)

“18×”24 تماس بگیرید
قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان STD بنکن (Benkan) “20×”24

تماس بگیرید

قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان ایران اتصال

“3/4×”1/2 210.000
قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان ایران اتصال “1/2×”1

330.000

قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان ایران اتصال

“3/4×”1 330.000
قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان ایران اتصال “1/2×”1/4 1

737.000

قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان ایران اتصال

“3/4×”1/4 1 737.000
قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان ایران اتصال “1×”1/4 1

792.000

قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان ایران اتصال

“1/2×”1/2 1 880.000
قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان ایران اتصال “3/4×”1/2 1

880.000

قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان ایران اتصال

“1×”1/2 1 880.000
قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان ایران اتصال “1/4 1×”1/2 1

979.000

قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان ایران اتصال

“1/2×”2 1.155.000
قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان ایران اتصال “3/4×”2

1.155.000

قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان ایران اتصال

“1×”2 1.155.000
قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان ایران اتصال “1/4 1×”2

1.155.000

قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان ایران اتصال

“1/2 1×”2 1.265.000
قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان ایران اتصال “1/2×”1/2 2

1.650.000

قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان ایران اتصال

“3/4×”1/2 2 1.650.000
قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان ایران اتصال “1×”1/2 2

1.650.000

قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان ایران اتصال

“1/4 1×”1/2 2 1.650.000
قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان ایران اتصال “1/2 1×1/2 2

1.980.000

قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان ایران اتصال

“2×”1/2 2 1.980.000
قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان ایران اتصال “1/2×”3

2.530.000

قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان ایران اتصال

“3/4×”3 2.530.000
قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان ایران اتصال “1×”3

2.530.000

قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان ایران اتصال

“1/4 1×”3 2.530.000
قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان ایران اتصال “1/2 1×”3

2.700.000

قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان ایران اتصال

“2×”3 2.700.000
قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان ایران اتصال “1/2 2×”3

2.700.000

قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان ایران اتصال

“1×”4 3.740.000
قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان ایران اتصال “1/4 1×”4

3.740.000

قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان ایران اتصال

“1/2 1×”4 3.740.000
قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان ایران اتصال “2×”4

4.840.000

قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان ایران اتصال

“1/2 2×”4 4.840.000
قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان ایران اتصال “3×”4

4.840.000

قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان ایران اتصال

“1/2 1×”4 4.840.000
قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان ایران اتصال “3×”5

8.800.000

قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان ایران اتصال

“4×”5 8.800.000
قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان ایران اتصال “4×”6

14.300.000

قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان ایران اتصال

“5×”6 14.300.000
قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان ایران اتصال “5×”8

22.000.000

قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان ایران اتصال

“6×”8 22.000.000
قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان ایران اتصال “6×”10

43.000.000

قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان ایران اتصال

“8×”10

43.000.000

لیست قیمت تبدیل صاف مانیسمان (1403/03/30)

جهت اطلاع از تخفیف و ارسال پیش فاکتور تماس بگیرید.

نام کالا سایز قیمت (ریال)
قیمت تبدیل صاف مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) “3/4×”1/2 276.000
قیمت تبدیل صاف مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) “1/2×”1 368.000
قیمت تبدیل صاف مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) “3/4×”1 358.800
قیمت تبدیل صاف مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) “3/4×”1/4 1 690.000
قیمت تبدیل صاف مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) “1/2×”1/4 1 690.000
قیمت تبدیل صاف مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) “1×”1/4 1 506.000
قیمت تبدیل صاف مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) “3/4×”1/2 1 782.000
قیمت تبدیل صاف مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) “1/2×”1/2 1 864.800
قیمت تبدیل صاف مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) “1×”1/2 1 570.400
قیمت تبدیل صاف مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) “1/4 1×”1/2 1 515.200
قیمت تبدیل صاف مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) “1/2×”2 1.334.000
قیمت تبدیل صاف مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) “3/4×”2 1.223.600
قیمت تبدیل صاف مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) “1×”2 855.600
قیمت تبدیل صاف مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) “1/4 1×”2 736.000
قیمت تبدیل صاف مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) “1/2 1×”2 717.600
قیمت تبدیل صاف مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) “1/2×”1/2 2 3.036.000
قیمت تبدیل صاف مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) “3/4×”1/2 2 2.944.000
قیمت تبدیل صاف مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) “1×”1/2 2 2.024.000
قیمت تبدیل صاف مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) “1/4 1×”1/2 2 1.564.000
قیمت تبدیل صاف مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) “1/2 1×”1/2 2 1.472.000
قیمت تبدیل صاف مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) “2×”1/2 2 1.288.000
قیمت تبدیل صاف مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) “1/2×”3 3.864.000
قیمت تبدیل صاف مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) “3/4×”3 3.680.000
قیمت تبدیل صاف مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) “1×”3 2.300.000
قیمت تبدیل صاف مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) “1/4 1×”3 2.208.000
قیمت تبدیل صاف مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) “1/2 1×”3 2.024.000
قیمت تبدیل صاف مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) “2×”3 1.840.000
قیمت تبدیل صاف مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) “1/2 2×”3 1.702.345
قیمت تبدیل صاف مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) “1/2×”4 6.440.000
قیمت تبدیل صاف مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) “3/4×”4 5.980.000
قیمت تبدیل صاف مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) “1×”4 4.140.000
قیمت تبدیل صاف مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) “1/4 1×”4 3.312.000
قیمت تبدیل صاف مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) “1/2 1×”4 3.036.000
قیمت تبدیل صاف مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) “2×”4 2.760.000
قیمت تبدیل صاف مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) “1/2 2×”4 2.484.000
قیمت تبدیل صاف مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) “3×”4 2.392.000
قیمت تبدیل صاف مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) “1×”5 9.200.000
قیمت تبدیل صاف مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) “1/4 1×”5 8.280.000
قیمت تبدیل صاف مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) “1/2 1×”5 5.520.000
قیمت تبدیل صاف مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) “2×”5 5.060.000
قیمت تبدیل صاف مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) “1/2 2×”5 4.600.000
قیمت تبدیل صاف مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) “3×”5 4.324.000
قیمت تبدیل صاف مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) “4×”5 4.232.000
قیمت تبدیل صاف مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) “1×”6 12.880.000
قیمت تبدیل صاف مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) “1/4 1×”6 9.660.000
قیمت تبدیل صاف مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) “1/2 1×”6 8.280.000
قیمت تبدیل صاف مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) “2×”6 7.360.000
قیمت تبدیل صاف مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) “1/2 2×”6 6.900.000
قیمت تبدیل صاف مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) “3×”6 6.440.000
قیمت تبدیل صاف مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) “4×”6 6.164.000
قیمت تبدیل صاف مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) “5×”6 5.980.000
قیمت تبدیل صاف مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) “2×”8 18.400.000
قیمت تبدیل صاف مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) “1/2 2×”8 13.800.000
قیمت تبدیل صاف مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) “3×”8 12.880.000
قیمت تبدیل صاف مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) “4×”8 12.420.000
قیمت تبدیل صاف مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) “5×”8 11.960.000
قیمت تبدیل صاف مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) “6×”8 11.040.000
قیمت تبدیل صاف مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) “2×”10 32.200.000
قیمت تبدیل صاف مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) “1/2 2×”10 30.360.000
قیمت تبدیل صاف مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) “3×”10 28.520.000
قیمت تبدیل صاف مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) “4×”10 17.480.000
قیمت تبدیل صاف مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) “5×”10 17.480.000
قیمت تبدیل صاف مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) “6×”10 17.480.000
قیمت تبدیل صاف مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) “8×”10 17.480.000
قیمت تبدیل مانیسمان ایران اتصال “3/4×”1/2 92.000
قیمت تبدیل مانیسمان ایران اتصال “1/2×”1 143.000
قیمت تبدیل مانیسمان ایران اتصال “3/4×”1 143.000
قیمت تبدیل مانیسمان ایران اتصال “3/4×”1/4 1 264.000
قیمت تبدیل مانیسمان ایران اتصال “1/2×”1/4 1 264.000
قیمت تبدیل مانیسمان ایران اتصال “1×”1/4 1 242.000
قیمت تبدیل مانیسمان ایران اتصال “3/4×”1/2 1 363.000
قیمت تبدیل مانیسمان ایران اتصال “1/2×”1/2 1 363.000
قیمت تبدیل مانیسمان ایران اتصال “1×”1/2 1 275.000
قیمت تبدیل مانیسمان ایران اتصال “1/4 1×”1/2 1 275.000
قیمت تبدیل مانیسمان ایران اتصال “1/2×”2 495.000
قیمت تبدیل مانیسمان ایران اتصال “3/4×”2 495.000
قیمت تبدیل مانیسمان ایران اتصال “1×”2 470.000
قیمت تبدیل مانیسمان ایران اتصال “1/4 1×”2 450.000
قیمت تبدیل مانیسمان ایران اتصال “1/2 1×”2 450.000
قیمت تبدیل مانیسمان ایران اتصال “1×”1/2 2 858.000
قیمت تبدیل مانیسمان ایران اتصال “1/4 1×”1/2 2 858.000
قیمت تبدیل مانیسمان ایران اتصال “1/2 1×”1/2 2 770.000
قیمت تبدیل مانیسمان ایران اتصال “2×”1/2 2 770.000
قیمت تبدیل مانیسمان ایران اتصال “1×”3 990.000
قیمت تبدیل مانیسمان ایران اتصال “1/4 1×”3 990.000
قیمت تبدیل مانیسمان ایران اتصال “1/2 1×”3 946.000
قیمت تبدیل مانیسمان ایران اتصال “2×”3 946.000
قیمت تبدیل مانیسمان ایران اتصال “1/2 2×”3 946.000
قیمت تبدیل مانیسمان ایران اتصال “1/4 1×”4 1.870.000
قیمت تبدیل مانیسمان ایران اتصال “1/2 1×”4 1.540.000
قیمت تبدیل مانیسمان ایران اتصال “2×”4 1.540.000
قیمت تبدیل مانیسمان ایران اتصال “1/2 2×”4 1.430.000
قیمت تبدیل مانیسمان ایران اتصال “3×”4 1.430.000
قیمت تبدیل مانیسمان ایران اتصال “1×”5 ناموجود
قیمت تبدیل مانیسمان ایران اتصال “1/2 2×”5 2.810.000
قیمت تبدیل مانیسمان ایران اتصال “3×”5 2.730.000
قیمت تبدیل مانیسمان ایران اتصال “4×”5 2.530.000
قیمت تبدیل مانیسمان ایران اتصال “1/2 2×”6 3.850.000
قیمت تبدیل مانیسمان ایران اتصال “3×”6 3.850.000
قیمت تبدیل مانیسمان ایران اتصال “4×”6 3.630.000
قیمت تبدیل مانیسمان ایران اتصال “5×”6 3.630.000
قیمت تبدیل مانیسمان ایران اتصال “4×”8 5.060.000
قیمت تبدیل مانیسمان ایران اتصال “5×”8 4.950.000
قیمت تبدیل مانیسمان ایران اتصال “6×”8 4.950.000

لیست قیمت تبدیل کج مانیسمان (1403/03/30)

جهت اطلاع از تخفیف و ارسال پیش فاکتور تماس بگیرید.

عنوان

سایز قیمت (ريال)
قیمت تبدیل کج مانیسمان رده 40 (Benkan) “1/2×”3/4

تماس بگیرید

قیمت تبدیل کج مانیسمان رده 40 (Benkan)

“3/4 × ”1 تماس بگیرید
قیمت تبدیل کج مانیسمان رده 40 (Benkan) “1/2×”1/4 1

تماس بگیرید

قیمت تبدیل کج مانیسمان رده 40 (Benkan)

“3/4×”1/4 1 تماس بگیرید
قیمت تبدیل کج مانیسمان رده 40 (Benkan) ”1 × ”1/4 1

تماس بگیرید

قیمت تبدیل کج مانیسمان رده 40 (Benkan)

”1/2 × ”1/2 1 تماس بگیرید

قیمت تبدیل کج مانیسمان رده 40 (Benkan)

”3/4 × ”1/2 1

تماس بگیرید

قیمت تبدیل کج مانیسمان رده 40 (Benkan) ”1 × ”1/2 1

تماس بگیرید

قیمت تبدیل کج مانیسمان رده 40 (Benkan)

”1/4 1 × ”1/2 1 تماس بگیرید
قیمت تبدیل کج مانیسمان رده 40 (Benkan) ”1/2 × ”2

تماس بگیرید

قیمت تبدیل کج مانیسمان رده 40 (Benkan)

”3/4× ”2 تماس بگیرید
قیمت تبدیل کج مانیسمان رده 40 (Benkan) ”1 × ”2

تماس بگیرید

قیمت تبدیل کج مانیسمان رده 40 (Benkan)

”1/4 1× ”2 تماس بگیرید
قیمت تبدیل کج مانیسمان رده 40 (Benkan) ”1/2 1× ”2

تماس بگیرید

قیمت تبدیل کج مانیسمان رده 40 (Benkan)

”1 × ”1/2 2 تماس بگیرید
قیمت تبدیل کج مانیسمان رده 40 (Benkan) ”1/4 1× ”1/2 2

تماس بگیرید

قیمت تبدیل کج مانیسمان رده 40 (Benkan)

 ”1/2 1 × ”1/2 2 تماس بگیرید
قیمت تبدیل کج مانیسمان رده 40 (Benkan)  ”2 × ”1/2 2

تماس بگیرید

قیمت تبدیل کج مانیسمان رده 40 (Benkan)

”1 × ”3 تماس بگیرید
قیمت تبدیل کج مانیسمان رده 40 (Benkan) ”1/4 1× ”3

تماس بگیرید

قیمت تبدیل کج مانیسمان رده 40 (Benkan)

”1/2 1 × ”3 تماس بگیرید
قیمت تبدیل کج مانیسمان رده 40 (Benkan) ”2 × ”3

تماس بگیرید

قیمت تبدیل کج مانیسمان رده 40 (Benkan)

”1/2 2× ”3 تماس بگیرید
قیمت تبدیل کج مانیسمان رده 40 (Benkan) ”1 × ”4

تماس بگیرید

قیمت تبدیل کج مانیسمان رده 40 (Benkan)

”1/4 1 × ”4 تماس بگیرید
قیمت تبدیل کج مانیسمان رده 40 (Benkan) ”1/2 1× ”4

تماس بگیرید

قیمت تبدیل کج مانیسمان رده 40 (Benkan)

”2 × ”4 تماس بگیرید
قیمت تبدیل کج مانیسمان رده 40 (Benkan) ”1/2 2 × ”4

تماس بگیرید

قیمت تبدیل کج مانیسمان رده 40 (Benkan)

”3 × ”4 تماس بگیرید
قیمت تبدیل کج مانیسمان رده 40 (Benkan) ”2 × ”5

تماس بگیرید

قیمت تبدیل کج مانیسمان رده 40 (Benkan)

”1/2 2× ”5 تماس بگیرید
قیمت تبدیل کج مانیسمان رده 40 (Benkan) ”3 × ”5

تماس بگیرید

قیمت تبدیل کج مانیسمان رده 40 (Benkan)

”4 × ”5 تماس بگیرید
قیمت تبدیل کج مانیسمان رده 40 (Benkan) ”2 × ”6

تماس بگیرید

قیمت تبدیل کج مانیسمان رده 40 (Benkan)

”1/2 2× ”6 تماس بگیرید
قیمت تبدیل کج مانیسمان رده 40 (Benkan) ”3 × ”6

تماس بگیرید

قیمت تبدیل کج مانیسمان رده 40 (Benkan)

”4 × ”6 تماس بگیرید
قیمت تبدیل کج مانیسمان رده 40 (Benkan) ”5 × ”6

تماس بگیرید

قیمت تبدیل کج مانیسمان رده 40 (Benkan)

”3 × ”8 تماس بگیرید
قیمت تبدیل کج مانیسمان رده 40 (Benkan) ”4 × ”8

تماس بگیرید

قیمت تبدیل کج مانیسمان رده 40 (Benkan)

”5 × ”8 تماس بگیرید
قیمت تبدیل کج مانیسمان رده 40 (Benkan) ”6 × ”8

تماس بگیرید

قیمت تبدیل کج مانیسمان رده 40 (Benkan)

”4 × ”10 تماس بگیرید
قیمت تبدیل کج مانیسمان رده 40 (Benkan) ”5 × ”10

تماس بگیرید

قیمت تبدیل کج مانیسمان رده 40 (Benkan)

”6 × ”10 تماس بگیرید
قیمت تبدیل کج مانیسمان رده 40 (Benkan) ”8 × ”10

تماس بگیرید

قیمت تبدیل کج مانیسمان رده 40 (Benkan)

”6 × ”12 تماس بگیرید
قیمت تبدیل کج مانیسمان رده 40 (Benkan) ”8 × ”12

تماس بگیرید

قیمت تبدیل کج مانیسمان رده 40 (Benkan)

”10 × ”12 تماس بگیرید
قیمت تبدیل کج مانیسمان رده 40 (Benkan) ”8 × ”14

تماس بگیرید

قیمت تبدیل کج مانیسمان رده 40 (Benkan)

”10 × ”14 تماس بگیرید
قیمت تبدیل کج مانیسمان رده 40 (Benkan) ”12 × ”14

تماس بگیرید

قیمت تبدیل کج مانیسمان رده 40 (Benkan)

”8 × ”16 تماس بگیرید
قیمت تبدیل کج مانیسمان رده 40 (Benkan) ”10 × ”16

تماس بگیرید

قیمت تبدیل کج مانیسمان رده 40 (Benkan)

”12 × ”16 تماس بگیرید
قیمت تبدیل کج مانیسمان رده 40 (Benkan) ”14 × ”16

تماس بگیرید

قیمت تبدیل کج مانیسمان رده 40 (Benkan)

”10 × ”18 تماس بگیرید
قیمت تبدیل کج مانیسمان رده 40 (Benkan) ”12 × ”18

تماس بگیرید

قیمت تبدیل کج مانیسمان رده 40 (Benkan)

”14 × ”18 تماس بگیرید
قیمت تبدیل کج مانیسمان رده 40 (Benkan) ”16 × ”18

تماس بگیرید

قیمت تبدیل کج مانیسمان رده 40 (Benkan)

”10 × ”20 تماس بگیرید
قیمت تبدیل کج مانیسمان رده 40 (Benkan) ”12 × ”20

تماس بگیرید

قیمت تبدیل کج مانیسمان رده 40 (Benkan)

”14 × ”20 تماس بگیرید
قیمت تبدیل کج مانیسمان رده 40 (Benkan) ”16 × ”20

تماس بگیرید

قیمت تبدیل کج مانیسمان رده 40 (Benkan)

”18 × ”20 تماس بگیرید
قیمت تبدیل کج مانیسمان رده 40 (Benkan) ”10 × ”24

تماس بگیرید

قیمت تبدیل کج مانیسمان رده 40 (Benkan)

”12 × ”24 تماس بگیرید
قیمت تبدیل کج مانیسمان رده 40 (Benkan) ”14 × ”24

تماس بگیرید

قیمت تبدیل کج مانیسمان رده 40 (Benkan)

”16 × ”24 تماس بگیرید
قیمت تبدیل کج مانیسمان رده 40 (Benkan) ”18 × ”24

تماس بگیرید

قیمت تبدیل کج مانیسمان رده 40 (Benkan)

”20 × ”24 تماس بگیرید
قیمت تبدیل کج مانیسمان ایران اتصال “3/4×”1/2

92.000

قیمت تبدیل کج مانیسمان ایران اتصال

“1/2×”1 143.000
قیمت تبدیل کج مانیسمان ایران اتصال “3/4×”1

143.000

قیمت تبدیل کج مانیسمان ایران اتصال

“1/4 1×”1 242.000
قیمت تبدیل کج مانیسمان ایران اتصال “1/2×”1/4 1

264.000

قیمت تبدیل کج مانیسمان ایران اتصال

“3/4×”1/2 1 363.000
قیمت تبدیل کج مانیسمان ایران اتصال “1×”1/2 1

275.000

قیمت تبدیل کج مانیسمان ایران اتصال

“1/4 1×”1/2 1 275.000

قیمت تبدیل کج مانیسمان ایران اتصال

“1/2×”1/2 1

363.000

قیمت تبدیل کج مانیسمان ایران اتصال “3/4×”1/2 1

363.000

قیمت تبدیل کج مانیسمان ایران اتصال

“1/4 1×”2 450.000
قیمت تبدیل کج مانیسمان ایران اتصال “1/2 1×”2

450.000

قیمت تبدیل کج مانیسمان ایران اتصال

“1×”2 470.000
قیمت تبدیل کج مانیسمان ایران اتصال “1/2×”2

495.000

قیمت تبدیل کج مانیسمان ایران اتصال

“3/4×”2 495.000
قیمت تبدیل کج مانیسمان ایران اتصال “1/2 1×”1/2 2

770.000

قیمت تبدیل کج مانیسمان ایران اتصال

“2×”1/2 2 770.000
قیمت تبدیل کج مانیسمان ایران اتصال “1×”1/2 2

858.000

قیمت تبدیل کج مانیسمان ایران اتصال

“1/4 1×”1/2 2 858.000
قیمت تبدیل کج مانیسمان ایران اتصال “1/2 1×”3

946.000

قیمت تبدیل کج مانیسمان ایران اتصال

“2×”3 946.000
قیمت تبدیل کج مانیسمان ایران اتصال “1/2 2×”3

946.000

قیمت تبدیل کج مانیسمان ایران اتصال

“1×”3 990.000
قیمت تبدیل کج مانیسمان ایران اتصال “1/4 1×”3

990.000

قیمت تبدیل کج مانیسمان ایران اتصال

“3×”4 1.430.000
قیمت تبدیل کج مانیسمان ایران اتصال “1/2 2×”4

1.430.000

قیمت تبدیل کج مانیسمان ایران اتصال

“2×”4 1.540.000
قیمت تبدیل کج مانیسمان ایران اتصال “1/4 1×”4

1.870.000

قیمت تبدیل کج مانیسمان ایران اتصال

“1/2 1×”4 1.540.000
قیمت تبدیل کج مانیسمان ایران اتصال “4×”5

2.530.000

قیمت تبدیل کج مانیسمان ایران اتصال

“3×”5 2.730.000
قیمت تبدیل کج مانیسمان ایران اتصال “1/2 2×”5

2.810.000

قیمت تبدیل کج مانیسمان ایران اتصال

“1/4 1×”6 3.630.000
قیمت تبدیل کج مانیسمان ایران اتصال “5×”6

3.630.000

قیمت تبدیل کج مانیسمان ایران اتصال

“3×”6 3.850.000
قیمت تبدیل کج مانیسمان ایران اتصال “1/2 2×”6

3.850.000

قیمت تبدیل کج مانیسمان ایران اتصال

“6×”8 4.950.000
قیمت تبدیل کج مانیسمان ایران اتصال “5×”8

4.950.000

قیمت تبدیل کج مانیسمان ایران اتصال

“4×”8 5.060.000
قیمت تبدیل کج مانیسمان ایران اتصال “8×”10

تماس بگیرید

قیمت تبدیل کج مانیسمان ایران اتصال

“6×”10 تماس بگیرید
قیمت تبدیل کج مانیسمان ایران اتصال “10×”12

تماس بگیرید

قیمت تبدیل کج مانیسمان ایران اتصال

“8×”12 تماس بگیرید
قیمت تبدیل کج مانیسمان ایران اتصال “6×”12

تماس بگیرید

لیست قیمت تبدیل کج مانیسمان (1403/03/30)

جهت اطلاع از تخفیف و ارسال پیش فاکتور تماس بگیرید.

عنوان

سایز قیمت (ريال)
قیمت تبدیل کج مانیسمان رده 40 (Benkan) “1/2×”3/4

تماس بگیرید

قیمت تبدیل کج مانیسمان رده 40 (Benkan)

“3/4 × ”1 تماس بگیرید
قیمت تبدیل کج مانیسمان رده 40 (Benkan) “1/2×”1/4 1

تماس بگیرید

قیمت تبدیل کج مانیسمان رده 40 (Benkan)

“3/4×”1/4 1 تماس بگیرید
قیمت تبدیل کج مانیسمان رده 40 (Benkan) ”1 × ”1/4 1

تماس بگیرید

قیمت تبدیل کج مانیسمان رده 40 (Benkan)

”1/2 × ”1/2 1 تماس بگیرید

قیمت تبدیل کج مانیسمان رده 40 (Benkan)

”3/4 × ”1/2 1

تماس بگیرید

قیمت تبدیل کج مانیسمان رده 40 (Benkan) ”1 × ”1/2 1

تماس بگیرید

قیمت تبدیل کج مانیسمان رده 40 (Benkan)

”1/4 1 × ”1/2 1 تماس بگیرید
قیمت تبدیل کج مانیسمان رده 40 (Benkan) ”1/2 × ”2

تماس بگیرید

قیمت تبدیل کج مانیسمان رده 40 (Benkan)

”3/4× ”2 تماس بگیرید
قیمت تبدیل کج مانیسمان رده 40 (Benkan) ”1 × ”2

تماس بگیرید

قیمت تبدیل کج مانیسمان رده 40 (Benkan)

”1/4 1× ”2 تماس بگیرید
قیمت تبدیل کج مانیسمان رده 40 (Benkan) ”1/2 1× ”2

تماس بگیرید

قیمت تبدیل کج مانیسمان رده 40 (Benkan)

”1 × ”1/2 2 تماس بگیرید
قیمت تبدیل کج مانیسمان رده 40 (Benkan) ”1/4 1× ”1/2 2

تماس بگیرید

قیمت تبدیل کج مانیسمان رده 40 (Benkan)

 ”1/2 1 × ”1/2 2 تماس بگیرید
قیمت تبدیل کج مانیسمان رده 40 (Benkan)  ”2 × ”1/2 2

تماس بگیرید

قیمت تبدیل کج مانیسمان رده 40 (Benkan)

”1 × ”3 تماس بگیرید
قیمت تبدیل کج مانیسمان رده 40 (Benkan) ”1/4 1× ”3

تماس بگیرید

قیمت تبدیل کج مانیسمان رده 40 (Benkan)

”1/2 1 × ”3 تماس بگیرید
قیمت تبدیل کج مانیسمان رده 40 (Benkan) ”2 × ”3

تماس بگیرید

قیمت تبدیل کج مانیسمان رده 40 (Benkan)

”1/2 2× ”3 تماس بگیرید
قیمت تبدیل کج مانیسمان رده 40 (Benkan) ”1 × ”4

تماس بگیرید

قیمت تبدیل کج مانیسمان رده 40 (Benkan)

”1/4 1 × ”4 تماس بگیرید
قیمت تبدیل کج مانیسمان رده 40 (Benkan) ”1/2 1× ”4

تماس بگیرید

قیمت تبدیل کج مانیسمان رده 40 (Benkan)

”2 × ”4 تماس بگیرید
قیمت تبدیل کج مانیسمان رده 40 (Benkan) ”1/2 2 × ”4

تماس بگیرید

قیمت تبدیل کج مانیسمان رده 40 (Benkan)

”3 × ”4 تماس بگیرید
قیمت تبدیل کج مانیسمان رده 40 (Benkan) ”2 × ”5

تماس بگیرید

قیمت تبدیل کج مانیسمان رده 40 (Benkan)

”1/2 2× ”5 تماس بگیرید
قیمت تبدیل کج مانیسمان رده 40 (Benkan) ”3 × ”5

تماس بگیرید

قیمت تبدیل کج مانیسمان رده 40 (Benkan)

”4 × ”5 تماس بگیرید
قیمت تبدیل کج مانیسمان رده 40 (Benkan) ”2 × ”6

تماس بگیرید

قیمت تبدیل کج مانیسمان رده 40 (Benkan)

”1/2 2× ”6 تماس بگیرید
قیمت تبدیل کج مانیسمان رده 40 (Benkan) ”3 × ”6

تماس بگیرید

قیمت تبدیل کج مانیسمان رده 40 (Benkan)

”4 × ”6 تماس بگیرید
قیمت تبدیل کج مانیسمان رده 40 (Benkan) ”5 × ”6

تماس بگیرید

قیمت تبدیل کج مانیسمان رده 40 (Benkan)

”3 × ”8 تماس بگیرید
قیمت تبدیل کج مانیسمان رده 40 (Benkan) ”4 × ”8

تماس بگیرید

قیمت تبدیل کج مانیسمان رده 40 (Benkan)

”5 × ”8 تماس بگیرید
قیمت تبدیل کج مانیسمان رده 40 (Benkan) ”6 × ”8

تماس بگیرید

قیمت تبدیل کج مانیسمان رده 40 (Benkan)

”4 × ”10 تماس بگیرید
قیمت تبدیل کج مانیسمان رده 40 (Benkan) ”5 × ”10

تماس بگیرید

قیمت تبدیل کج مانیسمان رده 40 (Benkan)

”6 × ”10 تماس بگیرید
قیمت تبدیل کج مانیسمان رده 40 (Benkan) ”8 × ”10

تماس بگیرید

قیمت تبدیل کج مانیسمان رده 40 (Benkan)

”6 × ”12 تماس بگیرید
قیمت تبدیل کج مانیسمان رده 40 (Benkan) ”8 × ”12

تماس بگیرید

قیمت تبدیل کج مانیسمان رده 40 (Benkan)

”10 × ”12 تماس بگیرید
قیمت تبدیل کج مانیسمان رده 40 (Benkan) ”8 × ”14

تماس بگیرید

قیمت تبدیل کج مانیسمان رده 40 (Benkan)

”10 × ”14 تماس بگیرید
قیمت تبدیل کج مانیسمان رده 40 (Benkan) ”12 × ”14

تماس بگیرید

قیمت تبدیل کج مانیسمان رده 40 (Benkan)

”8 × ”16 تماس بگیرید
قیمت تبدیل کج مانیسمان رده 40 (Benkan) ”10 × ”16

تماس بگیرید

قیمت تبدیل کج مانیسمان رده 40 (Benkan)

”12 × ”16 تماس بگیرید
قیمت تبدیل کج مانیسمان رده 40 (Benkan) ”14 × ”16

تماس بگیرید

قیمت تبدیل کج مانیسمان رده 40 (Benkan)

”10 × ”18 تماس بگیرید
قیمت تبدیل کج مانیسمان رده 40 (Benkan) ”12 × ”18

تماس بگیرید

قیمت تبدیل کج مانیسمان رده 40 (Benkan)

”14 × ”18 تماس بگیرید
قیمت تبدیل کج مانیسمان رده 40 (Benkan) ”16 × ”18

تماس بگیرید

قیمت تبدیل کج مانیسمان رده 40 (Benkan)

”10 × ”20 تماس بگیرید
قیمت تبدیل کج مانیسمان رده 40 (Benkan) ”12 × ”20

تماس بگیرید

قیمت تبدیل کج مانیسمان رده 40 (Benkan)

”14 × ”20 تماس بگیرید
قیمت تبدیل کج مانیسمان رده 40 (Benkan) ”16 × ”20

تماس بگیرید

قیمت تبدیل کج مانیسمان رده 40 (Benkan)

”18 × ”20 تماس بگیرید
قیمت تبدیل کج مانیسمان رده 40 (Benkan) ”10 × ”24

تماس بگیرید

قیمت تبدیل کج مانیسمان رده 40 (Benkan)

”12 × ”24 تماس بگیرید
قیمت تبدیل کج مانیسمان رده 40 (Benkan) ”14 × ”24

تماس بگیرید

قیمت تبدیل کج مانیسمان رده 40 (Benkan)

”16 × ”24 تماس بگیرید
قیمت تبدیل کج مانیسمان رده 40 (Benkan) ”18 × ”24

تماس بگیرید

قیمت تبدیل کج مانیسمان رده 40 (Benkan)

”20 × ”24 تماس بگیرید
قیمت تبدیل کج مانیسمان ایران اتصال “3/4×”1/2

100.000

قیمت تبدیل کج مانیسمان ایران اتصال

“1/2×”1 180.000
قیمت تبدیل کج مانیسمان ایران اتصال “3/4×’1

180.000

قیمت تبدیل کج مانیسمان ایران اتصال

“1/4 1×”1 300.000
قیمت تبدیل کج مانیسمان ایران اتصال “1/2×”1/4 1

310.000

قیمت تبدیل کج مانیسمان ایران اتصال

“3/4×”1/2 1 310.000
قیمت تبدیل کج مانیسمان ایران اتصال “1×”1/2 1

360.000

قیمت تبدیل کج مانیسمان ایران اتصال

“1/4 1×”1/2 1 360.000

قیمت تبدیل کج مانیسمان ایران اتصال

“1/2×”1/2 1

370.000

قیمت تبدیل کج مانیسمان ایران اتصال “3/4×”1/2 1

370.000

قیمت تبدیل کج مانیسمان ایران اتصال

“1/4 1×”2 520.000
قیمت تبدیل کج مانیسمان ایران اتصال “1/2 1×”2

520.000

قیمت تبدیل کج مانیسمان ایران اتصال

“1×”2 550.000
قیمت تبدیل کج مانیسمان ایران اتصال “1/2×”2

600.000

قیمت تبدیل کج مانیسمان ایران اتصال

“3/4×”2 600.000
قیمت تبدیل کج مانیسمان ایران اتصال “1/2 1×”1/2 2

800.000

قیمت تبدیل کج مانیسمان ایران اتصال

“1/4 1×”1/2 2 800.000
قیمت تبدیل کج مانیسمان ایران اتصال “1×”1/2 2

850.000

قیمت تبدیل کج مانیسمان ایران اتصال

“1/4 1×”1/2 2 850.000
قیمت تبدیل کج مانیسمان ایران اتصال “1/2 1×”3

1.000.000

قیمت تبدیل کج مانیسمان ایران اتصال

“2×”3 1.000.000
قیمت تبدیل کج مانیسمان ایران اتصال “1/2 2×”3

1.000.000

قیمت تبدیل کج مانیسمان ایران اتصال

“1×”3 1.050.000
قیمت تبدیل کج مانیسمان ایران اتصال “1/4 1×”3

1.050.000

قیمت تبدیل کج مانیسمان ایران اتصال

“4×”3 1.500.000
قیمت تبدیل کج مانیسمان ایران اتصال “1/2 2×”4

1.500.000

قیمت تبدیل کج مانیسمان ایران اتصال

“2×”4 1.550.000
قیمت تبدیل کج مانیسمان ایران اتصال “1/4 1×”4

1.900.000

قیمت تبدیل کج مانیسمان ایران اتصال

“1/2 1×”4 1.900.000
قیمت تبدیل کج مانیسمان ایران اتصال “4×”5

2.130.000

قیمت تبدیل کج مانیسمان ایران اتصال

“3×”5 2.180.000
قیمت تبدیل کج مانیسمان ایران اتصال “1/2 2×”5

2.250.000

قیمت تبدیل کج مانیسمان ایران اتصال

“1/4 1×”6 2.770.000
قیمت تبدیل کج مانیسمان ایران اتصال “5×”6

2.770.000

قیمت تبدیل کج مانیسمان ایران اتصال

“3×”6 2.850.000
قیمت تبدیل کج مانیسمان ایران اتصال “1/2 2×”6

2.850.000

قیمت تبدیل کج مانیسمان ایران اتصال

“6×”8 4.500.000
قیمت تبدیل کج مانیسمان ایران اتصال “5×”8

4.500.000

قیمت تبدیل کج مانیسمان ایران اتصال

“4×”8 4.600.000
قیمت تبدیل کج مانیسمان ایران اتصال “8×”10

7.450.000

قیمت تبدیل کج مانیسمان ایران اتصال

“6×”10 7.750.000
قیمت تبدیل کج مانیسمان ایران اتصال “10×”12

14.700.000

قیمت تبدیل کج مانیسمان ایران اتصال

“8×”12 18.100.000
قیمت تبدیل کج مانیسمان ایران اتصال “6×”12

20.500.000

لیست قیمت کپ مانیسمان (1403/03/30)

جهت اطلاع از تخفیف و ارسال پیش فاکتور تماس بگیرید.

عنوان

سایز قیمت (ريال)
قیمت کپ سبک ایران اتصال “1/2

15.000

قیمت کپ سبک ایران اتصال

“3/4 16.000
قیمت کپ سبک ایران اتصال “1

23.000

قیمت کپ سبک ایران اتصال

“1/4 1 34.000
قیمت کپ سبک ایران اتصال “1/2 1

41.000

قیمت کپ سبک ایران اتصال

“2 70.000
قیمت کپ سبک ایران اتصال “1/2 2

116.000

قیمت کپ سبک ایران اتصال

“3 184.000
قیمت کپ سبک ایران اتصال “4

220.000

قیمت کپ سبک ایران اتصال

“5 462.000
قیمت کپ سبک ایران اتصال ”6

750.000

قیمت کپ سبک ایران اتصال

”8 1.463.000
قیمت کپ سبک ایران اتصال ”10

2.600.000

قیمت کپ سبک ایران اتصال

”12 3.883.000
قیمت کپ سنگین ایران اتصال “1/2

47.000

قیمت کپ سنگین ایران اتصال

“3/4 58.000
قیمت کپ سنگین ایران اتصال “1

93.000

قیمت کپ سنگین ایران اتصال

“1/4 1 162.000
قیمت کپ سنگین ایران اتصال “1/2 1

173.000

قیمت کپ سنگین ایران اتصال

“2 242.000
قیمت کپ سنگین ایران اتصال “1/2 2

335.000

قیمت کپ سنگین ایران اتصال

“3 495.000
قیمت کپ سنگین ایران اتصال “4

647.000

قیمت کپ سنگین ایران اتصال

“5 1.210.000
قیمت کپ سنگین ایران اتصال ”6

1.600.000

قیمت کپ سنگین ایران اتصال

”8 3.365.000
قیمت گپ مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) “1/2

239.200

قیمت گپ مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan)

“3/4 303.600
قیمت گپ مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) “1

384.600

قیمت گپ مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan)

“1/4 1 423.200
قیمت گپ مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) “1/2 1

506.000

قیمت گپ مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan)

“2 552.000
قیمت گپ مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) “1/2 2

809.600

قیمت گپ مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan)

“3 1.242.000
قیمت گپ مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) “4

1.794.000

قیمت گپ مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan)

“5 3.036.000
قیمت گپ مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) ”6

3.864.000

قیمت گپ مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan)

”8 8.740.000
قیمت گپ مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) ”10

13.800.000

قیمت گپ مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan)

”12 تماس بگیرید
قیمت گپ مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) ”14

تماس بگیرید

قیمت گپ مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan)

”16 تماس بگیرید
قیمت گپ مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) ”18

تماس بگیرید

قیمت گپ مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan)

”20 تماس بگیرید
قیمت گپ مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) ”24

تماس بگیرید

قیمت گپ مانیسمان STD بنکن (Benkan)

“1/2 تماس بگیرید
قیمت گپ مانیسمان STD بنکن (Benkan) “3/4

تماس بگیرید

قیمت گپ مانیسمان STD بنکن (Benkan)

”1 تماس بگیرید
قیمت گپ مانیسمان STD بنکن (Benkan) “1/4 1

تماس بگیرید

قیمت گپ مانیسمان STD بنکن (Benkan)

“1/2 1 تماس بگیرید
قیمت گپ مانیسمان STD بنکن (Benkan) ”2

تماس بگیرید

قیمت گپ مانیسمان STD بنکن (Benkan)

“1/2 2 تماس بگیرید
قیمت گپ مانیسمان STD بنکن (Benkan) ”3

تماس بگیرید

قیمت گپ مانیسمان STD بنکن (Benkan)

”4 تماس بگیرید
قیمت گپ مانیسمان STD بنکن (Benkan) ”5

تماس بگیرید

قیمت گپ مانیسمان STD بنکن (Benkan)

”6 تماس بگیرید
قیمت گپ مانیسمان STD بنکن (Benkan) ”8

تماس بگیرید

قیمت گپ مانیسمان STD بنکن (Benkan)

”10 تماس بگیرید
قیمت گپ مانیسمان STD بنکن (Benkan) ”12

تماس بگیرید

قیمت گپ مانیسمان STD بنکن (Benkan)

”14 تماس بگیرید
قیمت گپ مانیسمان STD بنکن (Benkan) ”16

تماس بگیرید

قیمت گپ مانیسمان STD بنکن (Benkan)

”18 تماس بگیرید
قیمت گپ مانیسمان STD بنکن (Benkan) ”20

تماس بگیرید

قیمت گپ مانیسمان STD بنکن (Benkan)

”24

تماس بگیرید

لیست قیمت بوشن مانیسمان

جهت اطلاع از تخفیف و ارسال پیش فاکتور تماس بگیرید.

نام کالا

سایز

قیمت

بوشن مانیسمان جوشی بدون درز رده 40

”۱/۲ تماس بگیرید
بوشن مانیسمان جوشی بدون درز رده 40 “۳/۴

تماس بگیرید

بوشن مانیسمان جوشی بدون درز رده 40

“۱ تماس بگیرید
بوشن مانیسمان جوشی بدون درز رده 40 “۱.۱/۴

تماس بگیرید

بوشن مانیسمان جوشی بدون درز رده 40

“۱.۱/۲ تماس بگیرید
بوشن مانیسمان جوشی بدون درز رده 40 “۲

تماس بگیرید

بوشن مانیسمان جوشی بدون درز رده 40

“۲.۱/۲ تماس بگیرید
بوشن مانیسمان جوشی بدون درز رده 40 “۳

تماس بگیرید

بوشن مانیسمان جوشی بدون درز رده 40

“۴

تماس بگیرید

لیست قیمت بوشن مانیسمان

جهت اطلاع از تخفیف و ارسال پیش فاکتور تماس بگیرید.

نام کالا

سایز

قیمت

بوشن مانیسمان جوشی بدون درز رده 40

”۱/۲ تماس بگیرید
بوشن مانیسمان جوشی بدون درز رده 40 “۳/۴

تماس بگیرید

بوشن مانیسمان جوشی بدون درز رده 40

“۱ تماس بگیرید
بوشن مانیسمان جوشی بدون درز رده 40 “۱.۱/۴

تماس بگیرید

بوشن مانیسمان جوشی بدون درز رده 40

“۱.۱/۲ تماس بگیرید
بوشن مانیسمان جوشی بدون درز رده 40 “۲

تماس بگیرید

بوشن مانیسمان جوشی بدون درز رده 40

“۲.۱/۲ تماس بگیرید
بوشن مانیسمان جوشی بدون درز رده 40 “۳

تماس بگیرید

بوشن مانیسمان جوشی بدون درز رده 40

“۴

تماس بگیرید

لیست قیمت سردنده مانیسمان (1403/03/30)

جهت اطلاع از تخفیف و ارسال پیش فاکتور تماس بگیرید.

نام کالا

سایز قیمت (ریال)
سردنده جوشی مانیسمان بدون درز ایرانی رده 40 ایرانی “1/2

تماس بگیرید

سردنده جوشی مانیسمان بدون درز ایرانی رده 40 ایرانی

“3/4 تماس بگیرید
سردنده جوشی مانیسمان بدون درز ایرانی رده 40 ایرانی “1

تماس بگیرید

سردنده جوشی مانیسمان بدون درز ایرانی رده 40 ایرانی

“1/4 1 تماس بگیرید
سردنده جوشی مانیسمان بدون درز ایرانی رده 40 ایرانی “1/2 1

تماس بگیرید

سردنده جوشی مانیسمان بدون درز ایرانی رده 40 ایرانی

“2 تماس بگیرید
سردنده جوشی مانیسمان بدون درز ایرانی رده 40 ایرانی “1/2 2

تماس بگیرید

سردنده جوشی مانیسمان بدون درز ایرانی رده 40 ایرانی

“3 تماس بگیرید
سردنده جوشی مانیسمان بدون درز ایرانی رده 40 ایرانی “4

تماس بگیرید

سردنده جوشی مانیسمان بدون درز ایران اتصال

“1/2 86.000
سردنده جوشی مانیسمان بدون درز ایران اتصال “3/4

97.000

سردنده جوشی مانیسمان بدون درز ایران اتصال

“1 154.000
سردنده جوشی مانیسمان بدون درز ایران اتصال “1/4 1

264.000

سردنده جوشی مانیسمان بدون درز ایران اتصال

“1/2 1 286.000
سردنده جوشی مانیسمان بدون درز ایران اتصال “2

385.000

سردنده جوشی مانیسمان بدون درز ایران اتصال

“1/2 2 605.000
سردنده جوشی مانیسمان بدون درز ایران اتصال “3

770.000

سردنده جوشی مانیسمان بدون درز ایران اتصال

“4

935.000

تولید کنندگان اتصالات مانیسمان

اتصالات بنکن

اتصالات مانیسمان بنکن رده SGP

اتصالات ایران اتصال

اتصالات مانیسمان ایران اتصال

اتصالات مانیسمان ساخت ایران

اتصالات مانیسمان ساخت ایران

اتصالات مانیسمان

اتصالات مانیسمان ، برخلاف اتصالات جوشی درزدار، درز جوش نداشته و در فشار و دماهای بالا کاربرد دارد. انتهای اتصالات بدون درز به صورت V شکل بوده و به منظور جوشکاری می شود.

از جمله اتصالات بدون درز مانیسمان می توان به زانو 90 درجه، زانو 45 درجه، سه راهی نامساوی ، سه راهی مساوی، تبدیل صاف، تبدیل کج، کپ، بوشن و سردنده اشاره کرد.

اتصالات مانیسمان در رده های مختلف رده ۲۰ رده ۳۰ رده ۴۰ رده ۶۰ رده ۸۰ و در سایزهای مختلف از ۱/۲ تا ۲۴ اینچ و با برندهای مختلف ایرانی و بنکن انجام می شود.

اتصالات مانیسمان از نوع زانویی، سه راهی، تبدیل کج و صاف از نوع فولادی و استنلس استیل، گالوانیزه برای لوله های مانیسمان نیز مورد استفاده قرار می گیرد.

کاربرد اتصالات مانیسمان در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، ساختمانی و  صنعتی  است و بدون درز بوده، داخل اتصالات بدون جوش و صاف است.

روش تولید اتصالات کربن استیل به دو دسته اتصالات مانیسمان و اتصالات درزدار است که اتصالات مانیسمان با برند بنکن بیشتر در بازار موجود است.

روش تولید اتصالات مانیسمان به این صورت است که در طول ساخت آن از هیچ گونه درز جوشی در بدنه اتصالات بنکن استفاده نمی ‌شود، اتصالات بنکن از لوله مانیسمان تولید می‌ شود.

اتصالات مانیسمان یا اتصالات سیاه بدون درز از پرکاربردترین اتصالات فلزی در صنایع نفت،گاز و تاسیسات می باشد و به دلیل اینکه برخلاف اتصالات جوشی درزدار ساختار یکپارچه داشته و درز جوش ندارند می توانند فشار و دمای بیشتری را تحمل کنند.

مشخصات اتصالات مانیسمان

اتصالات مانیسمان که با نام های بدون درز نیز شناخته می شوند در اصطلاح علمی به آنها سیمی لس Seamless گفته می شود.

به آن دسته از اتصالات فولادی گفته می شود که در فرآیند تولید آنها از انواع روشهای جوش فلرات استفاده نمی شود و تفاوت دیگر آنها در ماده اولیه محصولات می باشد.

در تولید اتصالات مانیسمان از مقاطع فولادی به شکل شمش و از طریق حرارت و کشش و غلطک و عبور از زره و همچنین نیروهای گریز از مرکز استفاده می شود.

که در صنایع مختلف به لحاظ متریال و مواد اولیه سازنده آن بالاتر و با کیفیت بهتر، بیشتر مورد استفاده قرار می گیرند.

لوله و اتصالات مانیسمان

لوله و اتصالات مانیسمان مانند سایر انواع اتصالات دارای مزایا و محدودیت‌هایی است، از مزایای اتصالات مانیسمان می توان به آب ‌بندی کامل، استحکام استاتیکی و انعطاف پذیری بالا، وزن اتصال پایین و زمان کوتاه تولید اشاره کرد.

از اتصالات مهم در تاسیسات های مختلف، اتصالات جوشی مانیسمان است که به آن اتصالات بدون درز نیز گفته می شود، چون بدون هیچگونه درز جوشی تولید می شوند.

برای تولید لوله و اتصالات جوشی مانیسمان برندهای مختلفی از جمله ایرانی و خارجی  وجود دارند مانند اتصالات گاز آریا، بنکن، ایران اتصال آسیا، هبکن، فولاد صنعت امین و…

لوله و اتصالات مانیسمان با ضخامت ها و اندازه های مختلف تولید و عرضه می شوند، هرچند عیوبی از قبیل ناخالصی، ترک، تنش های پسماند و تغییر شکل های جوشی دارند.

قیمت اتصالات مانیسمان

قیمت اتصالات مانیسمان بستگی به رده، سایز، جنس و قیمت زانو جوشی در سایزها و رده‌های مختلف دارد که باید براساس نیاز استعلام شود.

قیمت اتصالات مانیسمان مانند زانوجوشی مانیسمان 45 و 90 درجه و مشخصات و ویژگی‌ های هر محصول را در سایت های مختلف می توانید مشاهده و انتخاب کنید.

عواملی مانند نوع، سایز، حالت، استاندارد، محل بارگیری و تحویل روی قیمت اتصالات مانیسمان  تاثیر گذار است و باید براساس این فاکتورها تعیین شود.

برای مشاهده نوسان ها و نمودار قیمت اتصالات مانیسمان باید به نوسانات بازار و قیمت نهایی محصول توجه کرده و با کارشناسان مورد نظر تماس بگیرید.

اتصالات جوشی مانیسمان

اتصالات جوشی مانیسمان با سایزهای مختلف 1/2 تا 24 اینچ در بازار موجود است.

انواع اتصالات مانیسمان از جمله زانو، سه راه، مغزی، سه راه تبدیل کج وصاف  که از نوع فولاد واستنلس استیل می باشد.

اتصالات جوشی مانیسمان اتصالات فولادی گفته می شود که در فرآیند تولید آنها از انواع روش های جوش فلرات استفاده نمی شود و تفاوت دیگر آنها در ماده اولیه محصولات است.

در اتصالات درزدار فرآیند تولید از برش ورق و شکل دهی و جوش و سرانجام غلطک استفاده می شود ولی در تولید اتصالات جوشی مانیسمان از مقاطع فولادی به شکل شمش استفاده می شود.

اتصالات جوشی مانیسمان با حرارت و کشش و غلطک و عبور از زره و همچنین نیروهای گریز از مرکز انجام می شود که در صنایع مختلف به لحاظ متریال و مواد اولیه سازنده آن بالاتر و با کیفیت بهتر، بیشتر مورد استفاده قرار می گیرند.

اتصالات مانیسمان از انواع اتصالات جوشی است که به صورت فورج و یک تکه بدون کوچکترین درز جوش تولید و عرضه می شوند.

اتصالات فولادی مانیسمان

اتصالات فولادی مانیسمان از ارکان لوله کشی هستند که برای تغییر اندازه لوله، کاهش یا افزایش سایز لوله، تغییر جریان، اتصال لوله ها به هم یا توقف جریان کاربرد دارند.

اتصالات فولادی مانیسمان بسیار پرکاربرد  بوده و نقش مهمی در تاسیسات و اجرای لوله کشی ساختمان دارد، در صورت خراب شدن بخشی از لوله با کمک اتصالات به راحتی می توان همان قسمت معیوب را تعمیر کرد.

در اتصالات فولادی مانیسمان نوع گرید مهم است که باید در برابر انواع خوردگی، سایش، دما و برودت مقاوم باشند.

از مهمترین اتصالات فولادی مانیسمان می توان زانو 90 درجه، زانو 45 درجه، سه راه مساوی، سه راه تبدیلی، تبدیل هم مرکز، تبدیل غیر هم مرکز، کپ یا درپوش، زانو یو شکل را می توان نام برد.

اتصالات فولادی مانیسمان دارای رده های مختلفی از جمله sch 20-sch 30-sch 40-sch 60-sch 60-sch 80-sch 160 sch xs است و بالاتر که عمده ترین مصارف در رده های ۴۰ و ۸۰ می باشد.

کاربرد اتصالات مانیسمان

اتصالات مانیسمان به دلیل جوشی بودن، سیستم را آب بند دائمی می کنند.

اتصال جوشی پیوسته بین اتصالات مانیسمان و لوله باعث ایجاد ساختار مستحکمی از لوله و اتصالات می شود.

اتصالات مانیسمان جوشی کمترین فضا را نسبت به سایر اتصالات اشغال می کند.

تغییر جهت های تدریجی و سطوح صاف اتصالات مانیسمان افت فشار سیستم را کاهش می دهد.

قیمت اتصالات مانیسمان به نسبت دیگر اتصالات مناسب تر میباشد.

انواع اتصالات مانیسمان

زانوی مانیسمان

برای تغییر جهت جریان مورد استفاده قرار میگیرد . زانوی مانیسمان با دو زاویه 90 درجه و 45 درجه تولید و عرضه میگردد.

کپ مانیسمان

به وسیله کپ مانیسمان می تواند انتهای خط لوله کشی را مسدود کرد .

تبدیل مانیسمان

برای انجام تغییر سایزینگ در خطوط لوله از تبدیل مانیسمان استفاده می شود.

تبدیل های مانیسمان بنکن دارای دو مدل تبدیل مانیسمان صاف و تبدیل مانیسمان کج می باشد .

سه راهی مانیسمان

برای انشعاب گرفتن از خطوط لوله اصلی استفاده می شود . سه راهی مانیسمان به دو نوع سه راهی مساوی و سه راهی تبدیلی دسته بندی می شوند.

بوشن مانیسمان

برای اتصال خط رزوه ای به خط جوشی به صورتی که خط دنده ای به صورت روپیچ باشد مورد استفاده قرار می گیرد، بوشن های مانیسمان از داخل و به صورت توپیچ رزوه می شوند.

سردنده مانیسمان

همانند بوشن از سردنده مانیسمان نیز برای اتصال خط رزوه ای به خط جوشی استفاده می شود.

با این تفاوت که سردنده ها از رو و به صورت نری رزوه می شوند و اغلب برای شیرآلات برنجی مورد استفاده قرار می گیرند.

موارد استفاده قرار دادن اتصالات مانیسمان

سیستم اطفای حریق از مواردی می باشد که می بایست از اتصالات مانیسمان استفاده شود.

اصولا برای طراحی خط آتش نشانی از لوله و اتصالات مانیسمان رده 40 استفاده می شود .

برای سیستم های آبرسانی داخل موتورخانه که با فشار و دمای بالا همراه است از اتصالات مانیسمان استفاده می شود .

برای سیستم های که قرار بر عبور سیالات بخاری با دمای بالا هست الزاما می بایست از اتصالات مانیسمان استفاده شود.

یکی دیگر از پرکاربردترین موارد مصرف اتصالات مانیسمان صنایع نفت و گاز و پتروشیمی می باشد.

با توجه به نوسان های بازار، جهت اطلاع از قیمت دقیق و سفارش محصولات با کارشناسان ما در پرشین پایپ در تماس باشید.

021-91005252

021-91005757