اتصالات گالوانیزه دنده ای

لیست قیمت زانو 90 درجه گالوانیزه (1403/04/31)

جهت اطلاع از تخفیف و ارسال پیش فاکتور تماس بگیرید.

عنوان

سایز قیمت (ريال)
قیمت زانو گالوانیزه 90 درجه مک (MECH) چین “1/2

265.000

قیمت زانو گالوانیزه 90 درجه مک (MECH) چین

“3/4 520.000
قیمت زانو گالوانیزه 90 درجه مک (MECH) چین “1

800.000

قیمت زانو گالوانیزه 90 درجه مک (MECH) چین

“1/4 1 1.200.000
قیمت زانو گالوانیزه 90 درجه مک (MECH) چین “1/2 1

1.600.000

قیمت زانو گالوانیزه 90 درجه مک (MECH) چین

“2 3.250.000
قیمت زانو گالوانیزه 90 درجه مک (MECH) چین “1/2 2

4.450.000

قیمت زانو گالوانیزه 90 درجه مک (MECH) چین

“3 6.000.000
قیمت زانو گالوانیزه 90 درجه مک (MECH) چین “4

9.700.000

قیمت زانو گالوانیزه 90 درجه مک (MECH) چین

“5 18.000.000
قیمت زانو تبدیلی گالوانیزه 90 درجه مک (MECH) چین “1/2×”3/4

480.000

قیمت زانو گالوانیزه 90 درجه توپی (TUPY) برزیل

“1/4 550.000
قیمت زانو گالوانیزه 90 درجه توپی (TUPY) برزیل “3/8

550.000

قیمت زانو گالوانیزه 90 درجه توپی (TUPY) برزیل

“1/2 500.000
قیمت زانو گالوانیزه 90 درجه توپی (TUPY) برزیل “3/4

700.000

قیمت زانو گالوانیزه 90 درجه توپی (TUPY) برزیل

“1 1.050.000
قیمت زانو گالوانیزه 90 درجه توپی (TUPY) برزیل “1/4 1

1.600.000

قیمت زانو گالوانیزه 90 درجه توپی (TUPY) برزیل

“1/2 1 2.000.000
قیمت زانو گالوانیزه 90 درجه توپی (TUPY) برزیل “2

5.000.000

قیمت زانو گالوانیزه 90 درجه توپی (TUPY) برزیل

“1/2 2 7.000.000
قیمت زانو گالوانیزه 90 درجه توپی (TUPY) برزیل “3

8.000.000

قیمت زانو گالوانیزه 90 درجه توپی (TUPY) برزیل

“4 11.500.000
قیمت زانو گالوانیزه 90 درجه توپی (TUPY) برزیل “5

21.000.000

قیمت زانو گالوانیزه 90 درجه توپی (TUPY) برزیل

“6 26.500.000
قیمت زانو تبدیل گالوانیزه 90 درجه توپی (TUPY) برزیل “3/4×”1/2

820.000

قیمت زانو تبدیل گالوانیزه 90 درجه توپی (TUPY) برزیل

“1/2×”1 1.250.000
قیمت زانو تبدیل گالوانیزه 90 درجه توپی (TUPY) برزیل “3/4×”1

1.250.000

قیمت زانو تبدیل گالوانیزه 90 درجه توپی (TUPY) برزیل

“3/4×”1/4 1 1.800.000
قیمت زانو تبدیل گالوانیزه 90 درجه توپی (TUPY) برزیل “1×”1/4 1

1.800.000

قیمت زانو تبدیل گالوانیزه 90 درجه توپی (TUPY) برزیل

“3/4×”1/2 1 2.300.000
قیمت زانو تبدیل گالوانیزه 90 درجه توپی (TUPY) برزیل “1×”1/2 1

2.300.000

قیمت زانو تبدیل گالوانیزه 90 درجه توپی (TUPY) برزیل

“1/4 1×”1/2 1 2.300.000
قیمت زانو تبدیل گالوانیزه 90 درجه توپی (TUPY) برزیل “2×”1/2 2

5.500.000

قیمت زانو گالوانیزه 90 درجه چین

“1/2 تماس بگیرید
قیمت زانو گالوانیزه 90 درجه چین “3/4

تماس بگیرید

قیمت زانو گالوانیزه 90 درجه چین

“1 تماس بگیرید
قیمت زانو گالوانیزه 90 درجه چین “1/4 1

تماس بگیرید

قیمت زانو گالوانیزه 90 درجه چین

“1/2 1 تماس بگیرید
قیمت زانو گالوانیزه 90 درجه چین “2

تماس بگیرید

قیمت زانو گالوانیزه 90 درجه چین

“1/2 2 تماس بگیرید
قیمت زانو گالوانیزه 90 درجه چین “3

تماس بگیرید

قیمت زانو گالوانیزه 90 درجه چین

“4 تماس بگیرید
قیمت زانو ۹۰ درجه گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس “1

تماس بگیرید

قیمت زانو ۹۰ درجه گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

“1/4 1 تماس بگیرید
قیمت زانو ۹۰ درجه گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس “1/2 1

تماس بگیرید

قیمت زانو ۹۰ درجه گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

“2 تماس بگیرید
قیمت زانو ۹۰ درجه گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس “1/2 2

تماس بگیرید

قیمت زانو ۹۰ درجه گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

“3 تماس بگیرید
قیمت زانو ۹۰ درجه گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس “4

تماس بگیرید

لیست قیمت زانو 45 درجه گالوانیزه (1403/04/31)

جهت اطلاع از تخفیف و ارسال پیش فاکتور تماس بگیرید.

عنوان

سایز قیمت (ريال)
قیمت زانو گالوانیزه 45 درجه مک (MECH) چین “1/2

265.000

قیمت زانو گالوانیزه 45 درجه مک (MECH) چین

“3/4 520.000
قیمت زانو گالوانیزه 45 درجه مک (MECH) چین “1

800.000

قیمت زانو گالوانیزه 45 درجه مک (MECH) چین

“1/4 1 1.200.000
قیمت زانو گالوانیزه 45 درجه مک (MECH) چین “1/2 1

1.600.000

قیمت زانو گالوانیزه 45 درجه مک (MECH) چین

“2 3.250.000
قیمت زانو گالوانیزه 45 درجه مک (MECH) چین “1/2 2

4.450.000

قیمت زانو گالوانیزه 45 درجه مک (MECH) چین

“3 6.000.000
قیمت زانو گالوانیزه 45 درجه مک (MECH) چین “4

9.700.000

قیمت زانو گالوانیزه 45 درجه مک (MECH) چین

“5 21.700.000
قیمت زانو گالوانیزه 45 درجه توپی (TUPY) برزیل “1/2

500.000

قیمت زانو گالوانیزه 45 درجه توپی (TUPY) برزیل

“3/4 700.000
قیمت زانو گالوانیزه 45 درجه توپی (TUPY) برزیل “1

1.050.000

قیمت زانو گالوانیزه 45 درجه توپی (TUPY) برزیل

“1/4 1 1.600.000
قیمت زانو گالوانیزه 45 درجه توپی (TUPY) برزیل “1/2 1

2.000.000

قیمت زانو گالوانیزه 45 درجه توپی (TUPY) برزیل

“2 5.000.000
قیمت زانو گالوانیزه 45 درجه توپی (TUPY) برزیل “1/2 2

7.000.000

قیمت زانو گالوانیزه 45 درجه توپی (TUPY) برزیل

“3 8.000.000
قیمت زانو گالوانیزه 45 درجه توپی (TUPY) برزیل “4

11.500.000

لیست قیمت سه راهی مساوی گالوانیزه (1403/04/31)

جهت اطلاع از تخفیف و ارسال پیش فاکتور تماس بگیرید.

نام محصول

سایز قیمت (ریال)
قیمت سه راهی گالوانیزه مک MECH چین “1/2

360.000

قیمت سه راهی گالوانیزه مک MECH چین

“3/4 630.000
قیمت سه راهی گالوانیزه مک MECH چین “1

1.030.000

قیمت سه راهی گالوانیزه مک MECH چین

“1/4 1 1.450.000
قیمت سه راهی گالوانیزه مک MECH چین “1/2 1

2.050.000

قیمت سه راهی گالوانیزه مک MECH چین

“2 3.850.000
قیمت سه راهی گالوانیزه مک MECH چین “1/2 2

5.450.000

قیمت سه راهی گالوانیزه مک MECH چین

“3 7.850.000
قیمت سه راهی گالوانیزه مک MECH چین “4

11.500.000

قیمت سه راهی گالوانیزه مک MECH چین

“5 23.000.000
قیمت سه راهی گالوانیزه توپی TUPY برزیل “1/4

550.000

قیمت سه راهی گالوانیزه توپی TUPY برزیل

“3/8 550.000
قیمت سه راهی گالوانیزه توپی TUPY برزیل “1/2

550.000

قیمت سه راهی گالوانیزه توپی TUPY برزیل

“3/4 800.000
قیمت سه راهی گالوانیزه توپی TUPY برزیل “1

1.250.000

قیمت سه راهی گالوانیزه توپی TUPY برزیل

“1/4 1 1.800.000
قیمت سه راهی گالوانیزه توپی TUPY برزیل “1/2 1

2.600.000

قیمت سه راهی گالوانیزه توپی TUPY برزیل

“2 5.500.000
قیمت سه راهی گالوانیزه توپی TUPY برزیل “1/2 2

8.000.000

قیمت سه راهی گالوانیزه توپی TUPY برزیل

“3 9.500.000
قیمت سه راهی گالوانیزه توپی TUPY برزیل “4

13.500.000

قیمت سه راهی گالوانیزه توپی TUPY برزیل

“5 27.500.000
قیمت سه راهی مساوی گالوانیزه چینی “1/2

تماس بگیرید

قیمت سه راهی مساوی گالوانیزه چینی

“3/4 تماس بگیرید
قیمت سه راهی مساوی گالوانیزه چینی “1

تماس بگیرید

قیمت سه راهی مساوی گالوانیزه چینی

“1/4 1 تماس بگیرید
قیمت سه راهی مساوی گالوانیزه چینی “1/2 1

تماس بگیرید

قیمت سه راهی مساوی گالوانیزه چینی

“2 تماس بگیرید
قیمت سه راهی مساوی گالوانیزه چینی “1/2 2

تماس بگیرید

قیمت سه راهی 90 درجه گالوانیزه جورج فیشر +GF+ سوئیس

“1/2 تماس بگیرید
قیمت سه راهی 90 درجه گالوانیزه جورج فیشر +GF+ سوئیس “3/4

تماس بگیرید

قیمت سه راهی 90 درجه گالوانیزه جورج فیشر +GF+ سوئیس

“1 تماس بگیرید
قیمت سه راهی 90 درجه گالوانیزه جورج فیشر +GF+ سوئیس “1/4 1

تماس بگیرید

قیمت سه راهی 90 درجه گالوانیزه جورج فیشر +GF+ سوئیس

“1/2 1 تماس بگیرید

قیمت سه راهی 90 درجه گالوانیزه جورج فیشر +GF+ سوئیس

“2

تماس بگیرید

قیمت سه راهی 90 درجه گالوانیزه جورج فیشر +GF+ سوئیس “1/2 2

تماس بگیرید

قیمت سه راهی 90 درجه گالوانیزه جورج فیشر +GF+ سوئیس

“3 تماس بگیرید
قیمت سه راهی 90 درجه گالوانیزه جورج فیشر +GF+ سوئیس “4

تماس بگیرید

لیست قیمت سه راهی تبدیلی گالوانیزه (1403/04/31)


جهت اطلاع از تخفیف و ارسال پیش فاکتور تماس بگیرید.

نام محصول

سایز قیمت (ریال)
قیمت سه راه تبدیلی گالوانیزه دنده ای توپی برزیل “1/2×”3/4

850.000

قیمت سه راه تبدیلی گالوانیزه دنده ای توپی برزیل

“1/2×”1 1.500.000
قیمت سه راه تبدیلی گالوانیزه دنده ای توپی برزیل “3/4×”1

1.500.000

قیمت سه راه تبدیلی گالوانیزه دنده ای توپی برزیل

“1/2×”1/4 1 2.000.000
قیمت سه راه تبدیلی گالوانیزه دنده ای توپی برزیل “1×”1/4 1

2.000.000

قیمت سه راه تبدیلی گالوانیزه دنده ای توپی برزیل

“3/4×”1/4 1

2.000.000

قیمت سه راه تبدیلی گالوانیزه دنده ای توپی برزیل

“1/2×”1/2 1 2.800.000
قیمت سه راه تبدیلی گالوانیزه دنده ای توپی برزیل “3/4×”1/2 1

2.800.000

قیمت سه راه تبدیلی گالوانیزه دنده ای توپی برزیل

“1×”1/2 1 2.800.000
قیمت سه راه تبدیلی گالوانیزه دنده ای توپی برزیل “1/4 1×”1/2 1

2.800.000

قیمت سه راه تبدیلی گالوانیزه دنده ای توپی برزیل

“1/2×”2 6.000.000
قیمت سه راه تبدیلی گالوانیزه دنده ای توپی برزیل “3/4×”2

6.000.000

قیمت سه راه تبدیلی گالوانیزه دنده ای توپی برزیل

“1×”2 6.000.000
قیمت سه راه تبدیلی گالوانیزه دنده ای توپی برزیل “1/4 1×”2

6.000.000

قیمت سه راه تبدیلی گالوانیزه دنده ای توپی برزیل

“1/2 1×”2 6.000.000
قیمت سه راه تبدیلی گالوانیزه دنده ای توپی برزیل “1×”1/2 2

9.500.000

قیمت سه راه تبدیلی گالوانیزه دنده ای توپی برزیل

“1/4 1×”1/2 2 9.500.000
قیمت سه راه تبدیلی گالوانیزه دنده ای توپی برزیل “1/2 1×”1/2 2

9.500.000

قیمت سه راه تبدیلی گالوانیزه دنده ای توپی برزیل

“2×”1/2 2 9.500.000
قیمت سه راه تبدیلی گالوانیزه دنده ای توپی برزیل “1×”3

11.500.000

قیمت سه راه تبدیلی گالوانیزه دنده ای توپی برزیل

“1/4 1×”3 11.500.000
قیمت سه راه تبدیلی گالوانیزه دنده ای توپی برزیل “1/2 1×”3

11.500.000

قیمت سه راه تبدیلی گالوانیزه دنده ای توپی برزیل

“2×”3 11.500.000
قیمت سه راه تبدیلی گالوانیزه دنده ای توپی برزیل “1/2 2×”3

11.500.000

قیمت سه راه تبدیلی گالوانیزه دنده ای توپی برزیل

“2×”4 15.000.000
قیمت سه راه تبدیلی گالوانیزه دنده ای توپی برزیل “1/2 2×”4

15.000.000

قیمت سه راه تبدیلی گالوانیزه دنده ای توپی برزیل

“3×”4 15.000.000
قیمت سه راه تبدیلی گالوانیزه مک چین “1/2×”3/4

660.000

قیمت سه راه تبدیلی گالوانیزه مک چین

“1/2×”1 970.000
قیمت سه راه تبدیلی گالوانیزه مک چین “3/4×”1

970.000

قیمت سه راه تبدیلی گالوانیزه مک چین

“1/2×’1/4 1 1.450.000
قیمت سه راه تبدیلی گالوانیزه مک چین “3/4×”1/4 1

1.450.000

قیمت سه راه تبدیلی گالوانیزه مک چین

“1×”1/4 1 1.450.000
قیمت سه راه تبدیلی گالوانیزه مک چین “1/2×”1/2 1

1.870.000

قیمت سه راه تبدیلی گالوانیزه مک چین

“3/4×”1/2 1 1.870.000
قیمت سه راه تبدیلی گالوانیزه مک چین “1×”1/2 1

1.870.000

قیمت سه راه تبدیلی گالوانیزه مک چین

“1/4 1×”1/2 1 1.870.000
قیمت سه راه تبدیلی گالوانیزه مک چین “1/2×”2

3.600.000

قیمت سه راه تبدیلی گالوانیزه مک چین

“3/4×”2 3.600.000
قیمت سه راه تبدیلی گالوانیزه مک چین “1×”2

3.600.000

قیمت سه راه تبدیلی گالوانیزه مک چین

“1/4 1×”2 3.600.000
قیمت سه راه تبدیلی گالوانیزه مک چین “1/2 1×”2

3.600.000

قیمت سه راه تبدیلی گالوانیزه مک چین

“3/4×”1/2 2 4.500.000
قیمت سه راه تبدیلی گالوانیزه مک چین “1×”1/2 2

4.500.000

قیمت سه راه تبدیلی گالوانیزه مک چین

“1/4 1×”1/2 2 4.500.000
قیمت سه راه تبدیلی گالوانیزه مک چین “1/2 1×”1/2 2

4.500.000

قیمت سه راه تبدیلی گالوانیزه مک چین

“2×”1/2 2 4.500.000
قیمت سه راه تبدیلی گالوانیزه مک چین “3/4×”3

7.150.000

قیمت سه راه تبدیلی گالوانیزه مک چین

“1×”3 7.150.000
قیمت سه راه تبدیلی گالوانیزه مک چین “1/4 1×”3

7.150.000

قیمت سه راه تبدیلی گالوانیزه مک چین

“1/2 1×”3 7.150.000
قیمت سه راه تبدیلی گالوانیزه مک چین “2×”3

7.150.000

قیمت سه راه تبدیلی گالوانیزه مک چین

“1/2 2×”3 7.150.000
قیمت سه راه تبدیلی گالوانیزه مک چین “1/4 1×”4

11.000.000

قیمت سه راه تبدیلی گالوانیزه مک چین

“1/2 1×”4 11.000.000
قیمت سه راه تبدیلی گالوانیزه مک چین “2×”4

11.000.000

قیمت سه راه تبدیلی گالوانیزه مک چین

“1/2 2×”4 11.000.000
قیمت سه راه تبدیلی گالوانیزه مک چین “3×”4

11.000.000

قیمت سه راه تبدیلی گالوانیزه مک چین

“2×”5 20.500.000
قیمت سه راه تبدیلی گالوانیزه مک چین “4×”5

20.500.000

لیست قیمت چهار راه تخت گالوانیزه (1403/04/31)

جهت اطلاع از تخفیف و ارسال پیش فاکتور تماس بگیرید.

عنوان

سایز

قیمت (ريال)

قیمت چهار راه تخت گالوانیزه دنده ای توپی برزیل

“1/2 550.000
قیمت چهار راه تخت گالوانیزه دنده ای توپی برزیل “3/4

800.000

قیمت چهار راه تخت گالوانیزه دنده ای توپی برزیل

“1

1.250.000

لیست قیمت خم چپقی گالوانیزه (1403/04/31)

جهت اطلاع از تخفیف و ارسال پیش فاکتور تماس بگیرید.

عنوان

سایز قیمت (ريال)
قیمت خم چپقی گالوانیزه دنده ای توپی برزیل “1/2

520.000

قیمت خم چپقی گالوانیزه دنده ای توپی برزیل

“3/4 750.000
قیمت خم چپقی گالوانیزه دنده ای توپی برزیل “1

1.150.000

قیمت خم چپقی گالوانیزه دنده ای توپی برزیل

“1/4 1 1.700.000
قیمت خم چپقی گالوانیزه دنده ای توپی برزیل “1/2 1

2.100.000

قیمت خم چپقی گالوانیزه دنده ای توپی برزیل

“2

5.200.000

لیست قیمت خم زانو گالوانیزه دنده ای (1403/04/31)

جهت اطلاع از تخفیف و ارسال پیش فاکتور تماس بگیرید.

عنوان

سایز قیمت (ريال)
قیمت خم زانو گالوانیزه دنده ای توپی برزیل “1/2

520.000

قیمت خم زانو گالوانیزه دنده ای توپی برزیل

“3/4 750.000
قیمت خم زانو گالوانیزه دنده ای توپی برزیل “1

1.150.000

قیمت خم زانو گالوانیزه دنده ای توپی برزیل

“1/4 1 1.700.000
قیمت خم زانو گالوانیزه دنده ای توپی برزیل “1/2 1

2.100.000

قیمت خم زانو گالوانیزه دنده ای توپی برزیل

“2

5.200.000

لیست قیمت خم دو سر رزوه گالوانیزه دنده ای (1403/04/31)

جهت اطلاع از تخفیف و ارسال پیش فاکتور تماس بگیرید.

عنوان

سایز قیمت (ريال)
قیمت خم دو سر رزوه گالوانیزه دنده ای توپی برزیل “1/2

520.000

قیمت خم دو سر رزوه گالوانیزه دنده ای توپی برزیل

“3/4 750.000
قیمت خم دو سر رزوه گالوانیزه دنده ای توپی برزیل “1

1.150.000

قیمت خم دو سر رزوه گالوانیزه دنده ای توپی برزیل

“1/4 1 1.700.000
قیمت خم دو سر رزوه گالوانیزه دنده ای توپی برزیل “1/2 1

2.100.000

قیمت خم دو سر رزوه گالوانیزه دنده ای توپی برزیل

“2

5.200.000

لیست قیمت پل گالوانیزه (1403/04/31)

جهت اطلاع از تخفیف و ارسال پیش فاکتور تماس بگیرید.

عنوان

سایز قیمت (ريال)
قیمت پل گالوانیزه دنده ای توپی برزیل “1/2

550.000

قیمت پل گالوانیزه دنده ای توپی برزیل

“3/4

800.000

لیست قیمت چپقی گالوانیزه (1403/04/31)

جهت اطلاع از تخفیف و ارسال پیش فاکتور تماس بگیرید.

نام محصول

سایز قیمت (ريال)
قیمت چپقی گالوانیزه توپی برزیل 1/4″

550.000

قیمت چپقی گالوانیزه توپی برزیل

3/8” 550.000
قیمت چپقی گالوانیزه توپی برزیل 1/2″

520.000

قیمت چپقی گالوانیزه توپی برزیل

3/4″ 720.000
قیمت چپقی گالوانیزه توپی برزیل 1″

1.150.000

قیمت چپقی گالوانیزه توپی برزیل

“1/4 1 1.700.000
قیمت چپقی گالوانیزه توپی برزیل “1/2 1

2.100.000

قیمت چپقی گالوانیزه توپی برزیل

2″ 5.200.000
قیمت چپقی گالوانیزه توپی برزیل “1/2 2

7.500.000

قیمت چپقی گالوانیزه توپی برزیل

3″ 8.500.000
قیمت چپقی گالوانیزه توپی برزیل 4″

12.500.000

قیمت چپقی گالوانیزه مک چین

1/2″ 300.000
قیمت چپقی گالوانیزه مک چین 3/4″

550.000

قیمت چپقی گالوانیزه مک چین

1″ 835.000
قیمت چپقی گالوانیزه مک چین “1/4 1

1.350.000

قیمت چپقی گالوانیزه مک چین

“1/2 1 1.600.000
قیمت چپقی گالوانیزه مک چین 2″

3.300.000

قیمت چپقی گالوانیزه مک چین

“1/2 2 4.700.000
قیمت چپقی گالوانیزه مک چین 3″

6.150.000

قیمت چپقی گالوانیزه مک چین

4″ 11.000.000
قیمت چپقی گالوانیزه جورج فیشر سوئیس 1/2″

تماس بگیرید

قیمت چپقی گالوانیزه جورج فیشر سوئیس

3/4″ تماس بگیرید
قیمت چپقی گالوانیزه جورج فیشر سوئیس 1″

تماس بگیرید

قیمت چپقی گالوانیزه جورج فیشر سوئیس

“1/4 1 تماس بگیرید
قیمت چپقی گالوانیزه جورج فیشر سوئیس “1/2 1

تماس بگیرید

قیمت چپقی گالوانیزه جورج فیشر سوئیس

2″ تماس بگیرید
قیمت چپقی گالوانیزه جورج فیشر سوئیس “1/2 2

تماس بگیرید

قیمت چپقی گالوانیزه جورج فیشر سوئیس

3″ تماس بگیرید
قیمت چپقی گالوانیزه جورج فیشر سوئیس 4″

تماس بگیرید

لیست چپقی 45 درجه گالوانیزه دنده ای (1403/04/31)

جهت اطلاع از تخفیف و ارسال پیش فاکتور تماس بگیرید.

عنوان

سایز قیمت (ريال)
قیمت زانو چپقی 45 درجه گالوانیزه دنده ای مک چین “1/2

300.000

قیمت زانو چپقی 45 درجه گالوانیزه دنده ای مک چین

“3/4 550.000
قیمت زانو چپقی 45 درجه گالوانیزه دنده ای مک چین ”1

835.000

قیمت زانو چپقی 45 درجه گالوانیزه دنده ای مک چین

“1/4 1 1.350.000
قیمت زانو چپقی 45 درجه گالوانیزه دنده ای مک چین “1/2 1

1.600.000

قیمت زانو چپقی 45 درجه گالوانیزه دنده ای مک چین

”2 3.300.000
قیمت زانو چپقی 45 درجه گالوانیزه دنده ای مک چین “1/2 2

4.700.000

قیمت زانو چپقی 45 درجه گالوانیزه دنده ای مک چین

”3 6.150.000
قیمت زانو چپقی 45 درجه گالوانیزه دنده ای مک چین ”4

11.000.000

قیمت چپقی 45 درجه گالوانیزه دنده ای توپی برزیل

“1/2 520.000
قیمت چپقی 45 درجه گالوانیزه دنده ای توپی برزیل “3/4

720.000

قیمت چپقی 45 درجه گالوانیزه دنده ای توپی برزیل

”1

1.150.000

لیست قیمت بوشن گالوانیزه (1403/04/31)

جهت اطلاع از تخفیف و ارسال پیش فاکتور تماس بگیرید.

نام محصول

سایز قیمت (ريال)
قیمت بوشن گالوانیزه مک 1/2″

250.000

قیمت بوشن گالوانیزه مک

3/4″ 410.000
قیمت بوشن گالوانیزه مک 1″

570.000

قیمت بوشن گالوانیزه مک

“1/4 1 850.000
قیمت بوشن گالوانیزه مک “1/2 1

1.100.000

قیمت بوشن گالوانیزه مک

2″ 1.950.000
قیمت بوشن گالوانیزه مک “1/2 2

2.900.000

قیمت بوشن گالوانیزه مک

3″ 4.200.000
قیمت بوشن گالوانیزه مک 4″

5.950.000

قیمت بوشن گالوانیزه مک

“5 12.000.000
قیمت بوشن تبدیل گالوانیزه مک “1/2×”3/4

420.000

قیمت بوشن تبدیل گالوانیزه مک

“1/2×”1 570.000
قیمت بوشن تبدیل گالوانیزه مک “3/4×”1

570.000

قیمت بوشن گالوانیزه توپی برزیل

“1/4 500.000
قیمت بوشن گالوانیزه توپی برزیل “3/8

500.000

قیمت بوشن گالوانیزه توپی برزیل

1/2″ 460.000
قیمت بوشن گالوانیزه توپی برزیل 3/4″

520.000

قیمت بوشن گالوانیزه توپی برزیل

1″ 800.000
قیمت بوشن گالوانیزه توپی برزیل “1/4 1

1.250.000

قیمت بوشن گالوانیزه توپی برزیل

“1/2 1 1.500.000
قیمت بوشن گالوانیزه توپی برزیل 2″

2.800.000

قیمت بوشن گالوانیزه توپی برزیل

“1/2 2 4.600.000
قیمت بوشن گالوانیزه توپی برزیل 3″

6.000.000

قیمت بوشن گالوانیزه توپی برزیل

4″ 7.000.000
قیمت بوشن گالوانیزه توپی برزیل “5

16.500.000

قیمت بوشن گالوانیزه توپی برزیل

“6 18.500.000
قیمت بوشن تبدیل گالوانیزه توپی برزیل “1/2×”3/4

600.000

قیمت بوشن تبدیل گالوانیزه توپی برزیل

“1/2×”1 900.000
قیمت بوشن تبدیل گالوانیزه توپی برزیل “3/4×”1

900.000

قیمت بوشن تبدیل گالوانیزه توپی برزیل

“1/2×”1/4 1 1.500.000
قیمت بوشن تبدیل گالوانیزه توپی برزیل “1×”1/4 1

1.500.000

قیمت بوشن تبدیل گالوانیزه توپی برزیل

“3/4×”1/4 1 1.500.000
قیمت بوشن تبدیل گالوانیزه توپی برزیل “3/4×”1/2 1

1.700.000

قیمت بوشن تبدیل گالوانیزه توپی برزیل

“1×”1/2 1 1.700.000
قیمت بوشن تبدیل گالوانیزه توپی برزیل “1/4 1×”1/2 1

1.700.000

قیمت بوشن تبدیل گالوانیزه توپی برزیل

“1×”2 3.400.000
قیمت بوشن تبدیل گالوانیزه توپی برزیل “1/4 1×”2

3.400.000

قیمت بوشن تبدیل گالوانیزه توپی برزیل

“1/2 1×”2

3.400.000

لیست قیمت مغزی گالوانیزه (1403/04/31)

جهت اطلاع از تخفیف و ارسال پیش فاکتور تماس بگیرید.

نام محصول

سایز قیمت (ریال)
قیمت مغزی گالوانیزه توپی برزیل “1/4

500.000

قیمت مغزی گالوانیزه توپی برزیل

“3/8 500.000
قیمت مغزی گالوانیزه توپی برزیل “1/2

500.000

قیمت مغزی گالوانیزه توپی برزیل

“3/4 600.000
قیمت مغزی گالوانیزه توپی برزیل “1

850.000

قیمت مغزی گالوانیزه توپی برزیل

“1/4 1 1.350.000
قیمت مغزی گالوانیزه توپی برزیل “1/2 1

1.600.000

قیمت مغزی گالوانیزه توپی برزیل

“2 3.400.000
قیمت مغزی گالوانیزه توپی برزیل “1/2 2

5.000.000

قیمت مغزی گالوانیزه توپی برزیل

“3 6.500.000
قیمت مغزی گالوانیزه توپی برزیل “4

8.000.000

قیمت مغزی گالوانیزه توپی برزیل

“5 19.000.000
قیمت مغزی گالوانیزه توپی برزیل “6

20.000.000

قیمت مغزی تبدیلی گالوانیزه توپی برزیل

“1/4×”1/2 550.000
قیمت مغزی تبدیلی گالوانیزه توپی برزیل “3/8×”1/2

550.000

قیمت مغزی تبدیلی گالوانیزه توپی برزیل

“3/4×”1/2 700.000
قیمت مغزی تبدیلی گالوانیزه توپی برزیل “1/2×”1

950.000

قیمت مغزی تبدیلی گالوانیزه توپی برزیل

“3/4×”1 950.000
قیمت مغزی تبدیلی گالوانیزه توپی برزیل “3/4×”1/4 1

1.600.000

قیمت مغزی تبدیلی گالوانیزه توپی برزیل

“1×”1/4 1 1.600.000
قیمت مغزی تبدیلی گالوانیزه توپی برزیل “3/4×”1/2 1

1.800.000

قیمت مغزی تبدیلی گالوانیزه توپی برزیل

“1×”1/2 1 1.800.000
قیمت مغزی تبدیلی گالوانیزه توپی برزیل “1/4 1×”1/2 1

1.800.000

قیمت مغزی تبدیلی گالوانیزه توپی برزیل

“1×”2 3.800.000
قیمت مغزی تبدیلی گالوانیزه توپی برزیل “1/4 1×”2

3.800.000

قیمت مغزی تبدیلی گالوانیزه توپی برزیل

“1/2 1×”2 3.800.000
قیمت مغزی گالوانیزه مک چین “1/2

235.000

قیمت مغزی گالوانیزه مک چین

“3/4 400.000
قیمت مغزی گالوانیزه مک چین “1

570.000

قیمت مغزی گالوانیزه مک چین

“1/4 1 850.000
قیمت مغزی گالوانیزه مک چین “1/2 1

1.050.000

قیمت مغزی گالوانیزه مک چین

“2 2.100.000
قیمت مغزی گالوانیزه مک چین “1/2 2

3.050.000

قیمت مغزی گالوانیزه مک چین

“3 4.100.000
قیمت مغزی گالوانیزه مک چین “4

5.550.000

قیمت مغزی گالوانیزه مک چین

“5 12.650.000
قیمت مغزی تبدیلی گالوانیزه مک چین “1/2×”3/4

410.0000

قیمت مغزی تبدیلی گالوانیزه مک چین

“1/2×”1 600.000
قیمت مغزی تبدیلی گالوانیزه مک چین “3/4×”1

600.000

لیست قیمت درپوش گالوانیزه (1403/04/31)

جهت اطلاع از تخفیف و ارسال پیش فاکتور تماس بگیرید.

نام محصول

سایز قیمت (ریال)

قیمت درپوش گالوانیزه مک

1/2″

170.000

قیمت درپوش گالوانیزه مک 3/4″

300.000

قیمت درپوش گالوانیزه مک

1″ 385.000
قیمت درپوش گالوانیزه مک “1/4 1

690.000

قیمت درپوش گالوانیزه مک

“1/2 1 900.000
قیمت درپوش گالوانیزه مک 2″

1.180.000

قیمت درپوش گالوانیزه مک

“1/2 2 2.750.000
قیمت درپوش گالوانیزه مک 3″

3.400.000

قیمت درپوش گالوانیزه مک

4″ 6.600.000
قیمت درپوش گالوانیزه توپی برزیل 1/4″

300.000

قیمت درپوش گالوانیزه توپی برزیل

3/8″ 300.000
قیمت درپوش گالوانیزه توپی برزیل 1/2″

260.000

قیمت درپوش گالوانیزه توپی برزیل

3/4″ 350.000
قیمت درپوش گالوانیزه توپی برزیل 1″

420.000

قیمت درپوش گالوانیزه توپی برزیل

“1/4 1 750.000
قیمت درپوش گالوانیزه توپی برزیل “1/2 1

1.000.000

قیمت درپوش گالوانیزه توپی برزیل

2″ 1.250.000
قیمت درپوش گالوانیزه توپی برزیل “1/2 2

3.400.000

قیمت درپوش گالوانیزه توپی برزیل

3″ 4.200.000
قیمت درپوش گالوانیزه توپی برزیل 4″

10.000.000

لیست قیمت کپ گالوانیزه دنده ای (1403/04/31)

جهت اطلاع از تخفیف و ارسال پیش فاکتور تماس بگیرید.

نام محصول

سایز قیمت (ریال)
قیمت کپ گالوانیزه توپی برزیل “1/2

300.000

قیمت کپ گالوانیزه توپی برزیل

“3/4 400.000
قیمت کپ گالوانیزه توپی برزیل “1

500.000

قیمت کپ گالوانیزه توپی برزیل

“1/4 1 850.000
قیمت کپ گالوانیزه توپی برزیل “1/2 1

1.150.000

قیمت کپ گالوانیزه توپی برزیل

“2

1.500.000

لیست قیمت مهره ماسوره گالوانیزه (1403/04/31)

جهت اطلاع از تخفیف و ارسال پیش فاکتور تماس بگیرید.

نام محصول

سایز قیمت (ریال)
قیمت مهره ماسوره گالوانیزه دنده ای توپی برزیل 1/4″

1.600.000

قیمت مهره ماسوره گالوانیزه دنده ای توپی برزیل

3/8″ 1.600.000
قیمت مهره ماسوره گالوانیزه دنده ای توپی برزیل 1/2″

1.600.000

قیمت مهره ماسوره گالوانیزه دنده ای توپی برزیل

3/4″ 2.300.000
قیمت مهره ماسوره گالوانیزه دنده ای توپی برزیل 1″

3.000.000

قیمت مهره ماسوره گالوانیزه دنده ای توپی برزیل

“1/4 1 4.600.000
قیمت مهره ماسوره گالوانیزه دنده ای توپی برزیل “1/2 1

6.000.000

قیمت مهره ماسوره گالوانیزه دنده ای توپی برزیل

2″ 10.000.000
قیمت مهره ماسوره گالوانیزه دنده ای توپی برزیل “1/2 2

18.500.000

قیمت مهره ماسوره گالوانیزه دنده ای توپی برزیل

“3 22.500.000
قیمت مهره ماسوره گالوانیزه دنده ای توپی برزیل “4

26.500.000

قیمت مهره ماسوره گالوانیزه مک چین

1/2″ 1.100.000
قیمت مهره ماسوره گالوانیزه مک چین 3/4″

1.400.000

قیمت مهره ماسوره گالوانیزه مک چین

“1 1.800.000
قیمت مهره ماسوره گالوانیزه مک چین “1/4 1

3.100.000

قیمت مهره ماسوره گالوانیزه مک چین

“1/2 1 3.570.000
قیمت مهره ماسوره گالوانیزه مک چین 2″

5.950.000

قیمت مهره ماسوره گالوانیزه مک چین

“1/2 2 10.300.000
قیمت مهره ماسوره گالوانیزه مک چین “3

12.000.000

قیمت مهره ماسوره گالوانیزه مک چین

4″

16.900.000

لیست قیمت روپیچ توپیچ دنده ای گالوانیزه (1403/04/31)

جهت اطلاع از تخفیف و ارسال پیش فاکتور تماس بگیرید.

نام کالا

سایز قیمت (ریال)
قیمت روپیچ توپیچ گالوانیزه توپی برزیل “1/2

550.000

قیمت روپیچ توپیچ گالوانیزه توپی برزیل

“3/4 700.000
قیمت روپیچ توپیچ گالوانیزه توپی برزیل “1

1.050.000

قیمت روپیچ توپیچ گالوانیزه توپی برزیل

“1/4 1 1.350.000
قیمت روپیچ کوتاه گالوانیزه مک چین “1/2

240.000

قیمت روپیچ گالوانیزه مک چین

“1/2 260.000
قیمت روپیچ گالوانیزه مک چین “3/4

400.000

قیمت روپیچ گالوانیزه مک چین

“1 665.000
قیمت روپیچ گالوانیزه مک چین “1/4 1

970.000

قیمت روپیچ گالوانیزه مک چین

“1/2 1 1.450.000
قیمت روپیچ گالوانیزه مک چین “2

2.250.000

قیمت روپیچ گالوانیزه مک چین

“1/2 2 3.100.000
قیمت روپیچ گالوانیزه مک چین “3

4.700.000

قیمت روپیچ گالوانیزه مک چین

“4 7.900.000
قیمت روپیچ توپیچ گالوانیزه جورج فیشر سوئیس “1/2

تماس بگیرید

قیمت روپیچ توپیچ گالوانیزه جورج فیشر سوئیس

“3/4 تماس بگیرید
قیمت روپیچ توپیچ گالوانیزه جورج فیشر سوئیس “1

تماس بگیرید

لیست قیمت تبدیل گالوانیزه دنده ای (1403/04/31)

جهت اطلاع از تخفیف و ارسال پیش فاکتور تماس بگیرید.

نام محصول

سایز قیمت (ریال)
قیمت تبدیل گالوانیزه مک چین “3/4×”1/2

480.000

قیمت تبدیل گالوانیزه مک چین

“1/2×”1 480.000
قیمت تبدیل گالوانیزه مک چین “3/4×”1

650.000

قیمت تبدیل گالوانیزه مک چین

“1/2×”1/4 1 420.000
قیمت تبدیل گالوانیزه مک چین “3/4×”1/4 1

730.000

قیمت تبدیل گالوانیزه مک چین

“1×”1/4 1 730.000
قیمت تبدیل گالوانیزه مک چین “1/2×”1/2 1

970.000

قیمت تبدیل گالوانیزه مک چین

“3/4×”1/2 1 970.000
قیمت تبدیل گالوانیزه مک چین “1×”1/2 1 970.000
قیمت تبدیل گالوانیزه مک چین “1/4 1×”1/2 1 970.000
قیمت تبدیل گالوانیزه مک چین “1/2×”2

1.300.000

قیمت تبدیل گالوانیزه مک چین

“3/4×”2 1.300.000
قیمت تبدیل گالوانیزه مک چین “1×”2

1.300.000

قیمت تبدیل گالوانیزه مک چین

“1/4 1×”2 1.300.000
قیمت تبدیل گالوانیزه مک چین “1/2 1×”2

1.300.000

قیمت تبدیل گالوانیزه مک چین

“1/2 1×”1/2 2 2.200.000
قیمت تبدیل گالوانیزه مک چین “2×”1/2 2

2.200.000

قیمت تبدیل گالوانیزه مک چین

“1×”3 3.800.000
قیمت تبدیل گالوانیزه مک چین “1/2 1×”3

3.800.000

قیمت تبدیل گالوانیزه مک چین

“2×”3 3.800.000
قیمت تبدیل گالوانیزه مک چین “1/2 2×”3

3.800.000

قیمت تبدیل گالوانیزه مک چین

“1/2 1×”4 4.900.00
قیمت تبدیل گالوانیزه مک چین “2×”4

4.900.00

قیمت تبدیل گالوانیزه مک چین

“1/2 2×”4 4.900.00
قیمت تبدیل گالوانیزه مک چین “3×”4

4.900.00

قیمت تبدیل گالوانیزه مک چین

“4×”5 4.900.00
قیمت تبدیل گالوانیزه توپی برزیل “1/4×”1/2

500.000

قیمت تبدیل گالوانیزه توپی برزیل

“3/8×”1/2 500.000
قیمت تبدیل گالوانیزه توپی برزیل “3/4×”1/2

400.000

قیمت تبدیل گالوانیزه توپی برزیل

“1/2×”1 700.000
قیمت تبدیل گالوانیزه توپی برزیل “3/4×”1

700.000

قیمت تبدیل گالوانیزه توپی برزیل

“1/2×”1/4 1 1.000.000

قیمت تبدیل گالوانیزه توپی برزیل

“3/4×”1/4 1

1.000.000

قیمت تبدیل گالوانیزه توپی برزیل “1×”1/4 1

1.000.000

قیمت تبدیل گالوانیزه توپی برزیل

“1/2×”1/2 1 1.150.000
قیمت تبدیل گالوانیزه توپی برزیل “3/4×”1/2 1

1.150.000

قیمت تبدیل گالوانیزه توپی برزیل

“1×”1/2 1 1.150.000
قیمت تبدیل گالوانیزه توپی برزیل “1 1/4×”1/2

1.150.000

قیمت تبدیل گالوانیزه توپی برزیل

“1/2×”2 1.500.000
قیمت تبدیل گالوانیزه توپی برزیل “3/4×”2

1.500.000

قیمت تبدیل گالوانیزه توپی برزیل

“1×”2 1.500.000
قیمت تبدیل گالوانیزه توپی برزیل “1/4 1×”2

1.500.000

قیمت تبدیل گالوانیزه توپی برزیل

“1/2 1×”2 1.500.000
قیمت تبدیل گالوانیزه توپی برزیل “1×”1/2 2

2.800.000

قیمت تبدیل گالوانیزه توپی برزیل

“1/4 1×”1/2 2 2.800.000
قیمت تبدیل گالوانیزه توپی برزیل “1/2 1×”1/2 2

2.800.000

قیمت تبدیل گالوانیزه توپی برزیل

“2×”1/2 2 2.800.000
قیمت تبدیل گالوانیزه توپی برزیل “1/2 1×”3

4.200.000

قیمت تبدیل گالوانیزه توپی برزیل

“2×”3 4.200.000
قیمت تبدیل گالوانیزه توپی برزیل “1/2 2×”3

4.200.000

قیمت تبدیل گالوانیزه توپی برزیل

“2×”4 5.500.000
قیمت تبدیل گالوانیزه توپی برزیل “1/2 2×”4

5.500.000

قیمت تبدیل گالوانیزه توپی برزیل

“3×”4 5.500.000
قیمت تبدیل گالوانیزه توپی برزیل “4×”5

7.200.000

قیمت تبدیل گالوانیزه جورج فیشر سوئیس

“1/2×”3/4 تماس بگیرید
قیمت تبدیل گالوانیزه جورج فیشر سوئیس “1/2×”1

تماس بگیرید

قیمت تبدیل گالوانیزه جورج فیشر سوئیس

“3/4×”1 تماس بگیرید
قیمت تبدیل گالوانیزه جورج فیشر سوئیس “3/4×”1/4 1

تماس بگیرید

قیمت تبدیل گالوانیزه جورج فیشر سوئیس

“1×”1/4 1 تماس بگیرید
قیمت تبدیل گالوانیزه جورج فیشر سوئیس “1/2×”1/2 1

تماس بگیرید

قیمت تبدیل گالوانیزه جورج فیشر سوئیس

“3/4×”1/2 1 تماس بگیرید
قیمت تبدیل گالوانیزه جورج فیشر سوئیس “1×”1/2 1

تماس بگیرید

قیمت تبدیل گالوانیزه جورج فیشر سوئیس

“1/4 1×”1/2 1 تماس بگیرید
قیمت تبدیل گالوانیزه جورج فیشر سوئیس “1/2×”2

تماس بگیرید

قیمت تبدیل گالوانیزه جورج فیشر سوئیس

“3/4×”2 تماس بگیرید
قیمت تبدیل گالوانیزه جورج فیشر سوئیس “1×”2

تماس بگیرید

قیمت تبدیل گالوانیزه جورج فیشر سوئیس

“1/4 1×”2 تماس بگیرید
قیمت تبدیل گالوانیزه جورج فیشر سوئیس “1/2 1×”2

تماس بگیرید

قیمت تبدیل گالوانیزه جورج فیشر سوئیس

“1×”1/2 2 تماس بگیرید
قیمت تبدیل گالوانیزه جورج فیشر سوئیس “1/4 1×”1/2 2

تماس بگیرید

قیمت تبدیل گالوانیزه جورج فیشر سوئیس

“1/2 1×”1/2 2 تماس بگیرید
قیمت تبدیل گالوانیزه جورج فیشر سوئیس “2×”1/2 2

تماس بگیرید

قیمت تبدیل گالوانیزه جورج فیشر سوئیس

“1/4 1×”3 تماس بگیرید
قیمت تبدیل گالوانیزه جورج فیشر سوئیس “1/2 1×”3

تماس بگیرید

قیمت تبدیل گالوانیزه جورج فیشر سوئیس

“2×”3 تماس بگیرید
قیمت تبدیل گالوانیزه جورج فیشر سوئیس “1/2 2×”3

تماس بگیرید

قیمت تبدیل گالوانیزه جورج فیشر سوئیس

“2×”4 تماس بگیرید
قیمت تبدیل گالوانیزه جورج فیشر سوئیس “1/2 2×”4

تماس بگیرید

قیمت تبدیل گالوانیزه جورج فیشر سوئیس

“3×”4

تماس بگیرید

تولید کنندگان اتصالات دنده ای گالوانیزه

اتصالات گالوانیزه جورج فیشر

اتصالات گالوانیزه جورج فیشر

اتصالات گالوانیزه چینی

اتصالات گالوانیزه چینی

اتصالات گالوانیزه دنده ای

اتصالات گالوانیزه دنده ای یکی از متداول ترین روش های اتصال لوله های فولادی است و به عنوان اتصال دهنده، تقسیم کننده، انشعاب دهنده، تغییردهنده مسیر حرکت لوله، کاهنده سایز و مسدود کننده برای عبور مایع و گاز مورد استفاده قرار می گیرد.

اتصالات گالوانیزه دنده ای در استانداردها و سایزهای مختلف ساخته و به بازار عرضه می شود و جنس اتصالات دنده ای از انواع فولادی و چدن مالیبل (چکش خوار) است.

اتصالات دنده ای به دو نوع گالوانیزه یعنی آبکاری سرد و آبکاری گرم و سیاه تقسیم می شود که برای اتصالات دنده ای استاندارد جهانی IOS معرفی شده که به طور خلاصه دنده های خارجی از نوع مخروطی و دنده های داخلی از نوع موازی است.

اتصالات دنده ای گالوانیزه جهت اتصال لوله های فلزی و سایر تجهیزات مکانیکی به کار برده می شود و اتصال آنها به صورت رزوه ای می باشد.

اتصالات گالوانیزه دنده ای قدیمی ترین روش اتصال در سیستم های لوله کشی بوده و معمولا از این نوع اتصالات فلزی در سایزهای بزرگ استفاده نمی شود و معمولا تا سایز 6 اینچ موجود می باشد.

کاربرد اتصالات گالوانیزه دنده ای

کاربرد اتصالات گالوانیزه دنده ای براساس قسمت هایی که مورد استفاده قرار می گیرند، متفاوت و دارای ظاهری سفید رنگ است.

کاربرد اتصالات گالوانیزه دنده ای در لوله کشی ساختمان و کارخانجات، آبرسانی در کشاورزی، صنایع صنعتی و پتروشیمی، گاز رسانی، تصفیه خانه های شهری، سد سازی، صنایع کشتی سازی، تجهیزات آتش نشانی و خطوط لوله هوا تحت فشار می باشد.

کاربرد اتصالات گالوانیزه برای انتقال آب آشامیدنی در ساختمان ها و طبقات است، از این اتصالات می توان برای اتصال سیستم رایزر انتقال آب به بخش های دیگر طبقات استفاده کرد.

به طور کلی کاربرد اتصالات گالوانیزه دنده ای در صنایع آب، گاز، بخار، هوا و … است و روش ساخت اتصالات گالوانیزه به دو روش سرد و گرم می باشد.

اتصالات دنده ای گالوانیزه در صنایع مربوط به آبرسانی و فاضلاب مورد استفاده قرار می گیرد. این اتصالات به دلیل سطح صیقلی و گالوانیزه بودن آن در کاربردهای آبرسانی ساختمان و تهویه مطبوع هم استفاده می شود.

این اتصالات با فلز روی پوشش داده می شود و سطحی صیقلی پیدا می کند. همانند اتصالات ساکت ولد ، اتصالات دنده ای نیز برای لوله های با قطر کوچک استفاده می شود.

اتصالات گالوانیزه دنده ای در کاربردهای غیر حساس مانند آب آشامیدنی، آتش نشانی، سیستم های خنک کننده ی صنعتی استفاده می شود.

ویژگی اتصالات گالوانیزه دنده ای

ویژگی اتصالات دنده ای گالوانیزه استاندارد آن براساس ASME B16.11 است. رزوه های اتصالات دنده ای براساس استاندارد NPT و با توجه به اینکه رزوه ها داخل اتصال ایجاد شده باشد یا بیرون آن، روپیچ یا توپیچ گفته می شود.

از جمله ویژگی اتصالات دنده ای گالوانیزه می توان به نصب آسان، کارآیی بالا، قابلیت آب بندی مناسب در دما، فشار متوسط و مقاومت در برابر خوردگی اشاره کرد.

ویژگی دیگر اتصالات گالوانیزه دنده ای کم هزینه بودن آن است. البته این نوع اتصالات به انبساط و انقباض های ناشی از تغییرات دما حساس است، فرسودگی و شکست دنده ها ناشی از ارتعاشات و عدم کارایی در سیستم های خطرناک نیز وجود دارد.

از جمله مزایای اتصالات گالوانیزه دنده ای می توان به نیاز داشتن به مهارت نصب کم، کارآیی بالا، قابلیت آب بندی مناسب در دما و فشار متوسط و مقاومت در برابر خوردگی اشاره کرد.

اتصالات گالوانیزه دنده ای نسبتا کم هزینه می باشد و در برابر خوردگی نیز مقاومت خوبی دارند.

این اتصالات معایبی هم دارد که می توان حساس بودن به انبساط و انقباض های ناشی از تغییرات دما، خستگی و شکست دنده ها ناشی از ارتعاشات و عدم کارایی در سیستم های خطرناک اشاره کرد.

قیمت اتصالات گالوانیزه دنده ای

می توانید قیمت اتصالات گالوانیزه دنده ای و مشخصات فنی آن را با برندهای اتصالات دنده ای گالوانیزه توپی برزیل ، اتصالات دنده ای گالوانیزه مک چین، اتصالات دنده ای گالوانیزه جرج فیشر و اتصالات دنده ای گالوانیزه چینی ببینید.

قیمت اتصالات دنده ای گالوانیزه توپی ساخت کشور برزیل با کیفیت ترین نوع اتصالات گالوانیزه موجود در بازار و کمی گران تر است.

تفاوت قیمت اتصالات گالوانیزه دنده ای به دلیل انواع زانو، سه راه، سه راه تبدیل، تبدیل، مهره ماسوره، مغزی، چپقی، بوشن، درپوش می باشد و جنس چدن چکشخوار و به صورت روکش  گالوانیزه گرم ساخته می شود.

قیمت اتصالات گالوانیزه دنده ای توپی برزیل که در دو نوع و مدل NPT و BSP تولید می شود متفاوت است و از لحاظ استاندارد رزوه با یکدیگر فرق دارند.

در برخی از سایزها تعداد رزوه در اینچ هر دو نوع برابر است اما در تمامی سایز ها زاویه دنده ها با یکدیگر متفاوتند و اتصالات گالوانیزه موجود در ایران از نوع BSP است.

اتصالات گالوانیزه TUPY BSP تحمل فشار کمتری نسبت به اتصالات گالوانیزه TUPY NPT دارند.

انواع برند اتصالات دنده ای گالوانیزه

اتصالات گالوانیزه توپی برزیل

اتصالات گالوانیزه توپی برزیل از انواع اتصالات دنده ای گالوانیزه و یکی از اتصالات با کیفیت موجود در بازار ایران است و گواهی نامه های متعدد بین المللی زیادی دریافت کرده است.

محصولات اتصالات دنده ای گالوانیزه توپی برزیل از جمله زانو، سه راه و بوشن در میان مشتریان بسیار پرفروش و محبوب است.

اتصالات گالوانیزه توپی از بهترین برند های موجود نه تنها در ایران بلکه در جهان است و در بین فعالان این صنف پرطرفدار و پرمصرف است.

اتصالات گالوانیزه جورج فیشر

اتصالات جورج فیشر یکی دیگر از انواع اتصالات دنده ای گالوانیزه و از اتصالات دنده ای برزیل سنگین تر است و جز اتصالات فشار قوی است.

اتصالات جورج فیشر با اینکه وزن بالایی دارد اما بسیار براق و مناسب بوده و این شرکت از معتبرترین شرکت های اتصالات در بین مصرف کنندگان است.

زانوها، سه راه ها، چپقی، مغزی، بوشن لبه دار و مهره ماسوره از محصولات با کیفیت شرکت جورج فیشر است.

اتصالات گالوانیزه مک

اتصالات گالوانیزه مک نیز یکی دیگر از انواع اتصالات دنده ای گالوانیزه و از جمله اتصالاتی است که در برابر پوسیدگی و آهن خوردگی بسیار مقاوم بوده، پوشش بادوام داشته و در برابر عوامل محیطی مقاومت خوبی دارد.

در اتصالات دنده ای گالوانیزه مک بدون نیاز به هیچ علم و وسیله ای، می توان بازرسی آسانی کرد. اتصالات گالوانیزه مک یک برند درجه یک چینی است که از مواد مرغوبی در تولیدات خود استفاده می کند.

انواع اتصالات گالوانیزه دنده ای

انواع اتصالات دنده ای گالوانیزه شامل مواردی می شود که هرکدام کاربردهای خاصی دارند.

مغزی گالوانیزه برای گرفتن و وصل کردن دو اتصال دنده داخل (مادگی ) کاربرد دارد.

مهره ماسوره گالوانیزه برای اتصال آسان و قابل بازشدن لوله های گالوانیزه مورد استفاده قرار می گیرد.

سه راهی برای اتصال سه لوله در زاویه ۹۰ درجه در انشعابات، وقتی هر سه طرف لوله به صورت دنده بیرون (نری) باشد.

سه راهی گالوانیزه فقط با یک سایز نیست و به صورت تبدیلی نیز موجود است، به طوری که دوطرف از انشعابات یک سایز و انشعاب دیگر آن یک سایز دیگری باشد.

چپقی گالوانیزه برای اتصال زاویه های ۴۵ و ۹۰ درجه در انشعابات و خطوط لوله گالوانیزه، وقتی یک طرف لوله به صورت دنده بیرون (نری ) و طرف دیگر انشعاب به صورت دنده داخل (مادگی ) باشد.

بوشن گالوانیزه برای اتصال آسان و قابل بازشدن لوله های گالوانیزه مورد استفاده قرار می گیرد.

روپیچ توپیچ گالوانیزه برای اتصال آسان و قابل بازشدن لوله های گالوانیزه که در دو نوع معمولی و کوتاه است.

تبدیل گالوانیزه در موارد جهت گرفتن، کاهش یا افزایش سایز انشعابات و خطوط لوله گالوانیزه مورد استفاده قرار می گیرد.

درپوش گالوانیزه برای جلوگیری از خروج آب یا سیالات دیگر در انتهای خطوط لوله گالوانیزه کاربرد دارد.

زانو گالوانیزه نوعی از اتصالات دنده ای گالوانیزه در دو زاویه ۹۰ درجه و ۴۵ درجه که برای استفاده راحت در زوایای مختلف یا زاویه دادن به خطوط لوله مورد استفاده قرار می گیرد.

با توجه به نوسان های بازار، جهت اطلاع از قیمت دقیق و سفارش محصولات با کارشناسان ما در پرشین پایپ در تماس باشید.

021-91005252

021-91005757