لیست قیمت لوله گالوانیزه سنگین

برای دریافت آخرین قیمت لوله گالوانیزه سنگین با کارشناسان فروش پرشین پایپ تماس بگیرید

لوله گالوانیزه سنگین
ردیفنام کالاسایزقیمت
1قیمت لوله گالوانیزه سنگین ساوه
واحد: شاخه 6 متری ضخامت: 2.5mm وزن: 7Kg تلرانس وزن و ضخامت: %5± مقیاس وزنی: سنگین
“۱/۲تماس بگیرید
2قیمت لوله گالوانیزه سنگین ساوه
واحد: شاخه 6 متری ضخامت: 2.5mm وزن: 8.5Kg تلرانس وزن و ضخامت: %5± مقیاس وزنی: سنگین
“۳/۴تماس بگیرید
3قیمت لوله گالوانیزه سنگین ساوه
واحد: شاخه 6 متری ضخامت: 3mm وزن: 13Kg تلرانس وزن و ضخامت: %5± مقیاس وزنی: سنگین
“۱تماس بگیرید
4قیمت لوله گالوانیزه سنگین ساوه
واحد: شاخه 6 متری ضخامت: 3mm وزن: 17Kg تلرانس وزن و ضخامت: %5± مقیاس وزنی: سنگین
“۱.۱/۴تماس بگیرید
5قیمت لوله گالوانیزه سنگین ساوه
واحد: شاخه 6 متری ضخامت: 3mm وزن: 19Kg تلرانس وزن و ضخامت: %5± مقیاس وزنی: سنگین
“۱.۱/۲تماس بگیرید
6قیمت لوله گالوانیزه سنگین ساوه
واحد: شاخه 6 متری ضخامت: 3.3mm وزن: 30Kg تلرانس وزن و ضخامت: %5± مقیاس وزنی: سنگین
“۲تماس بگیرید
7قیمت لوله گالوانیزه سنگین ساوه
واحد: شاخه 6 متری ضخامت: 4mm وزن: 42Kg تلرانس وزن و ضخامت: %5± مقیاس وزنی: سنگین
“۲.۱/۲تماس بگیرید
8قیمت لوله گالوانیزه سنگین ساوه
واحد: شاخه 6 متری ضخامت: 4mm وزن: 51Kg تلرانس وزن و ضخامت: %5± مقیاس وزنی: سنگین
“۳تماس بگیرید
9قیمت لوله گالوانیزه سنگین ساوه
واحد: شاخه 6 متری ضخامت: 4mm وزن: 65Kg تلرانس وزن و ضخامت: %5± مقیاس وزنی: سنگین
“۴تماس بگیرید
10قیمت لوله گالوانیزه سنگین ساوه
واحد: شاخه 6 متری ضخامت: 4.8mm وزن: 98Kg تلرانس وزن و ضخامت: %5± مقیاس وزنی: سنگین
“۵تماس بگیرید
11قیمت لوله گالوانیزه سنگین ساوه
واحد: شاخه 6 متری ضخامت: 4.8mm وزن: 115Kg تلرانس وزن و ضخامت: %5± مقیاس وزنی: سنگین
“۶تماس بگیرید
12قیمت لوله گالوانیزه سنگین سپنتا
واحد: شاخه 6 متری ضخامت: 2.5mm وزن: 7.3Kg تلرانس وزن و ضخامت: %5± مقیاس وزنی: سنگین
“۱/۲تماس بگیرید
13قیمت لوله گالوانیزه سنگین سپنتا
واحد: شاخه 6 متری ضخامت: 2.5mm وزن: 9.5Kg تلرانس وزن و ضخامت: %5± مقیاس وزنی: سنگین
“۳/۴تماس بگیرید
14قیمت لوله گالوانیزه سنگین سپنتا
واحد: شاخه 6 متری ضخامت: 3mm وزن: 14Kg تلرانس وزن و ضخامت: %5± مقیاس وزنی: سنگین
“۱تماس بگیرید
15قیمت لوله گالوانیزه سنگین سپنتا
واحد: شاخه 6 متری ضخامت: 3mm وزن: 18Kg تلرانس وزن و ضخامت: %5± مقیاس وزنی: سنگین
“۱.۱/۴تماس بگیرید
16قیمت لوله گالوانیزه سنگین سپنتا
واحد: شاخه 6 متری ضخامت: 3mm وزن: 21Kg تلرانس وزن و ضخامت: %5± مقیاس وزنی: سنگین
“۱.۱/۲تماس بگیرید
17قیمت لوله گالوانیزه سنگین سپنتا
واحد: شاخه 6 متری ضخامت: 3.3mm وزن: 30Kg تلرانس وزن و ضخامت: %5± مقیاس وزنی: سنگین
“۲تماس بگیرید
18قیمت لوله گالوانیزه سنگین سپنتا
واحد: شاخه 6 متری ضخامت: 3.5mm وزن: 41Kg تلرانس وزن و ضخامت: %5± مقیاس وزنی: سنگین
“۲.۱/۲تماس بگیرید
19قیمت لوله گالوانیزه سنگین سپنتا
واحد: شاخه 6 متری ضخامت: 4mm وزن: 51Kg تلرانس وزن و ضخامت: %5± مقیاس وزنی: سنگین
“۳تماس بگیرید
20قیمت لوله گالوانیزه سنگین سپنتا
واحد: شاخه 6 متری ضخامت: 4mm وزن: 67Kg تلرانس وزن و ضخامت: %5± مقیاس وزنی: سنگین
“۴تماس بگیرید
21قیمت لوله گالوانیزه سنگین سپنتا
واحد: شاخه 6 متری ضخامت: 4.8mm وزن: 100Kg تلرانس وزن و ضخامت: %5± مقیاس وزنی: سنگین
“۵تماس بگیرید
22قیمت لوله گالوانیزه سنگین سپنتا
واحد: شاخه 6 متری ضخامت: 4.8mm وزن: 118Kg تلرانس وزن و ضخامت: %5± مقیاس وزنی: سنگین
“۶تماس بگیرید
23قیمت لوله گالوانیزه سنگین درپاد
واحد: شاخه 6 متری ضخامت: 2.5mm وزن: 7Kg تلرانس وزن و ضخامت: %5± مقیاس وزنی: سنگین
“۱/۲تماس بگیرید
24قیمت لوله گالوانیزه سنگین درپاد
واحد: شاخه 6 متری ضخامت: 2.5mm وزن: 8.5Kg تلرانس وزن و ضخامت: %5± مقیاس وزنی: سنگین
“۳/۴تماس بگیرید
25قیمت لوله گالوانیزه سنگین درپاد
واحد: شاخه 6 متری ضخامت: 3mm وزن: 13Kg تلرانس وزن و ضخامت: %5± مقیاس وزنی: سنگین
“۱تماس بگیرید
26قیمت لوله گالوانیزه سنگین درپاد
واحد: شاخه 6 متری ضخامت: 3mm وزن: 17Kg تلرانس وزن و ضخامت: %5± مقیاس وزنی: سنگین
“۱.۱/۴تماس بگیرید
27قیمت لوله گالوانیزه سنگین درپاد
واحد: شاخه 6 متری ضخامت: 3mm وزن: 19Kg تلرانس وزن و ضخامت: %5± مقیاس وزنی: سنگین
“۱.۱/۲تماس بگیرید
28قیمت لوله گالوانیزه سنگین درپاد
واحد: شاخه 6 متری ضخامت: 3mm وزن: 25Kg تلرانس وزن و ضخامت: %5± مقیاس وزنی: سنگین
“۲تماس بگیرید
29قیمت لوله گالوانیزه سنگین درپاد
واحد: شاخه 6 متری ضخامت: 4mm وزن: 42Kg تلرانس وزن و ضخامت: %5± مقیاس وزنی: سنگین
“۲.۱/۲تماس بگیرید
30قیمت لوله گالوانیزه سنگین درپاد
واحد: شاخه 6 متری ضخامت: 4mm وزن: 51Kg تلرانس وزن و ضخامت: %5± مقیاس وزنی: سنگین
“۳تماس بگیرید
31قیمت لوله گالوانیزه سنگین درپاد
واحد: شاخه 6 متری ضخامت: 4mm وزن: 65Kg تلرانس وزن و ضخامت: %5± مقیاس وزنی: سنگین
“۴تماس بگیرید
32قیمت لوله گالوانیزه سنگین درپاد
واحد: شاخه 6 متری ضخامت: 4.8mm وزن: 98Kg تلرانس وزن و ضخامت: %5± مقیاس وزنی: سنگین
“۵تماس بگیرید
33قیمت لوله گالوانیزه سنگین درپاد
واحد: شاخه 6 متری ضخامت: 4.8mm وزن: 115Kg تلرانس وزن و ضخامت: %5± مقیاس وزنی: سنگین
“۶تماس بگیرید