لیست قیمت لوله گالوانیزه سبک

برای دریافت آخرین قیمت لوله گالوانیزه سبک با کارشناسان فروش پرشین پایپ تماس بگیرید

لوله گالوانیزه سبک
ردیفنام کالاسایزقیمت
1قیمت لوله گالوانیزه سبک درپاد
واحد: شاخه 6 متری ضخامت: 2mm وزن: 6Kg تلرانس وزن و ضخامت: %5± مقیاس وزنی: سبک
“۱/۲تماس بگیرید
2قیمت لوله گالوانیزه سبک ساوه
واحد: شاخه 6 متری ضخامت: 2mm وزن: 6Kg تلرانس وزن و ضخامت: %5± مقیاس وزنی: سبک
“۱/۲تماس بگیرید
3قیمت لوله گالوانیزه سبک سپنتا
واحد: شاخه 6 متری ضخامت: 2mm وزن: 6Kg تلرانس وزن و ضخامت: %5± مقیاس وزنی: سبک
“۱/۲تماس بگیرید
4قیمت لوله گالوانیزه سبک درپاد
واحد: شاخه 6 متری ضخامت: 2mm وزن: 8Kg تلرانس وزن و ضخامت: %5± مقیاس وزنی: سبک
“۳/۴تماس بگیرید
5قیمت لوله گالوانیزه سبک ساوه
واحد: شاخه 6 متری ضخامت: 2mm وزن: 8Kg تلرانس وزن و ضخامت: %5± مقیاس وزنی: سبک
“۳/۴تماس بگیرید
6قیمت لوله گالوانیزه سبک سپنتا
واحد: شاخه 6 متری ضخامت: 2mm وزن: 8Kg تلرانس وزن و ضخامت: %5± مقیاس وزنی: سبک
“۳/۴تماس بگیرید
7قیمت لوله گالوانیزه سبک درپاد
واحد: شاخه 6 متری ضخامت: 2.5mm وزن: 12Kg تلرانس وزن و ضخامت: %5± مقیاس وزنی: سبک
“۱تماس بگیرید
8قیمت لوله گالوانیزه سبک ساوه
واحد: شاخه 6 متری ضخامت: 2.5mm وزن: 12Kg تلرانس وزن و ضخامت: %5± مقیاس وزنی: سبک
“۱تماس بگیرید
9قیمت لوله گالوانیزه سبک سپنتا
واحد: شاخه 6 متری ضخامت: 2.5mm وزن: 12Kg تلرانس وزن و ضخامت: %5± مقیاس وزنی: سبک
“۱تماس بگیرید
10قیمت لوله گالوانیزه سبک سپنتا
واحد: شاخه 6 متری ضخامت: 2.5mm وزن: 15Kg تلرانس وزن و ضخامت: %5± مقیاس وزنی: سبک
“۱.۱/۴تماس بگیرید
11قیمت لوله گالوانیزه سبک درپاد
واحد: شاخه 6 متری ضخامت: 2.5mm وزن: 15Kg تلرانس وزن و ضخامت: %5± مقیاس وزنی: سبک
“۱.۱/۴تماس بگیرید
12قیمت لوله گالوانیزه سبک ساوه
واحد: شاخه 6 متری ضخامت: 2.5mm وزن: 15Kg تلرانس وزن و ضخامت: %5± مقیاس وزنی: سبک
“۱.۱/۴تماس بگیرید
13قیمت لوله گالوانیزه سبک درپاد
واحد: شاخه 6 متری ضخامت: 2.5mm وزن: 18Kg تلرانس وزن و ضخامت: %5± مقیاس وزنی: سبک
“۱.۱/۲تماس بگیرید
14قیمت لوله گالوانیزه سبک ساوه
واحد: شاخه 6 متری ضخامت: 2.5mm وزن: 18Kg تلرانس وزن و ضخامت: %5± مقیاس وزنی: سبک
“۱.۱/۲تماس بگیرید
15قیمت لوله گالوانیزه سبک سپنتا
واحد: شاخه 6 متری ضخامت: 2.5mm وزن: 18Kg تلرانس وزن و ضخامت: %5± مقیاس وزنی: سبک
“۱.۱/۲تماس بگیرید
16قیمت لوله گالوانیزه سبک درپاد
واحد: شاخه 6 متری ضخامت: 2.8mm وزن: 24Kg تلرانس وزن و ضخامت: %5± مقیاس وزنی: سبک
“۲تماس بگیرید
17قیمت لوله گالوانیزه سبک ساوه
واحد: شاخه 6 متری ضخامت: 2.8mm وزن: 24Kg تلرانس وزن و ضخامت: %5± مقیاس وزنی: سبک
“۲تماس بگیرید
18قیمت لوله گالوانیزه سبک سپنتا
واحد: شاخه 6 متری ضخامت: 2.5mm وزن: 23Kg تلرانس وزن و ضخامت: %5± مقیاس وزنی: سبک
“۲تماس بگیرید
19قیمت لوله گالوانیزه سبک درپاد
واحد: شاخه 6 متری ضخامت: 3mm وزن: 31Kg تلرانس وزن و ضخامت: %5± مقیاس وزنی: سبک
“۲.۱/۲تماس بگیرید
20قیمت لوله گالوانیزه سبک ساوه
واحد: شاخه 6 متری ضخامت: 3mm وزن: 31Kg تلرانس وزن و ضخامت: %5± مقیاس وزنی: سبک
“۲.۱/۲تماس بگیرید
21قیمت لوله گالوانیزه سبک سپنتا
واحد: شاخه 6 متری ضخامت: 3mm وزن: 32Kg تلرانس وزن و ضخامت: %5± مقیاس وزنی: سبک
“۲.۱/۲تماس بگیرید
22قیمت لوله گالوانیزه سبک درپاد
واحد: شاخه 6 متری ضخامت: 3mm وزن: 39Kg تلرانس وزن و ضخامت: %5± مقیاس وزنی: سبک
“۳تماس بگیرید
23قیمت لوله گالوانیزه سبک ساوه
واحد: شاخه 6 متری ضخامت: 3mm وزن: 39Kg تلرانس وزن و ضخامت: %5± مقیاس وزنی: سبک
“۳تماس بگیرید
24قیمت لوله گالوانیزه سبک سپنتا
واحد: شاخه 6 متری ضخامت: 3mm وزن: 39Kg تلرانس وزن و ضخامت: %5± مقیاس وزنی: سبک
“۳تماس بگیرید
25قیمت لوله گالوانیزه سبک درپاد
واحد: شاخه 6 متری ضخامت: 3mm وزن: 50Kg تلرانس وزن و ضخامت: %5± مقیاس وزنی: سبک
“۴تماس بگیرید
26قیمت لوله گالوانیزه سبک ساوه
واحد: شاخه 6 متری ضخامت: 3mm وزن: 50Kg تلرانس وزن و ضخامت: %5± مقیاس وزنی: سبک
“۴تماس بگیرید
27قیمت لوله گالوانیزه سبک سپنتا
واحد: شاخه 6 متری ضخامت: 3mm وزن: 50Kg تلرانس وزن و ضخامت: %5± مقیاس وزنی: سبک
“۴تماس بگیرید