سه راهی تبدیلی مانیسمان

سه راهی تبدیلی مانیسمان

لیست قیمت سه راه تبدیلی مانیسمان (1402/12/09)

جهت اطلاع از تخفیف و ارسال پیش فاکتور تماس بگیرید.

عنوان

سایز قیمت (ريال)
قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) “3/4×”1/2

440.000

قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan)

“1/2×”1

520.000

قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) “3/4×”1

520.000

قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan)

“1/2×”1/4 1 880.000
قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) “3/4×”1/2 1

880.000

قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan)

“1×”1/4 1 880.000
قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) “1/2×”1/2 1

1.200.000

قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan)

“3/4×”1/2 1 1.200.000
قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) “1×”1/2 1

1.200.000

قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan)

“1/4 1×”1/2 1 1.200.000
قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) “1/2×”2

1.840.000

قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan)

“3/4×”2 1.840.000
قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) “1×”2

1.840.000

قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan)

“1/4 1×”2 1.840.000
قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) “1 1/2×”2

1.840.000

قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan)

“1/2×”1/2 2 3.120.000
قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) “3/4×”1/2 2

3.120.000

قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan)

“1×”1/2 2 3.120.000
قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) “1/4 1×”1/2 2

3.120.000

قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan)

“1/2 1×”1/2 2 3.120.000
قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) “2×”1/2 2

3.120.000

قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan)

“1/2×”3 4.000.000
قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) “3/4×”3

4.000.000

قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan)

“1×”3 4.000.000
قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) “1/4 1×”3

4.000.000

قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan)

“1/2 1×”3 4.000.000
قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) “2×”3

4.000.000

قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan)

“1/2 2×”3 4.000.000
قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) “1/2×”4

7.200.000

قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan)

“3/4×”4 7.200.000
قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) “1×”4

6.640.000

قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan)

“1/4 1×”4 6.640.000
قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) “1/2 1×”4

6.640.000

قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan)

“2×”4 6.640.000
قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) “1/2 2×”4

6.640.000

قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan)

“3×”4 6.640.000
قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) “1×”5

11.200.000

قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan)

“1/4 1×”5 11.200.000
قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) “1/2 1×”5

10.400.000

قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan)

“2×”5 10.400.000
قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) “1/2 2×”5

10.400.000

قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan)

“3×”5 10.400.000
قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) “4×”5

10.400.000

قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan)

“1×”6 17.600.000
قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) “1/4 1×”6

15.200.000

قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan)

“1/2 1×”6 15.200.000
قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) “2×”6

15.200.000

قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan)

“1/2 1×”6 15.200.000
قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) “3×”6

15.200.000

قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan)

“4×”6 15.200.000
قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) “5×”6

15.200.000

قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan)

“2×”8 32.000.000
قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) “1/2 2×”8

32.000.000

قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan)

“3×”8 31.200.000
قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) “4×”8

31.200.000

قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan)

“5×”8 31.200.000
قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) “6×”8

31.200.000

قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan)

“2×”10 48.000.000
قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) “1/2 2×”10

48.000.000

قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan)

“3×”10 48.000.000
قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) “4×”10

48.000.000

قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan)

“5×”10 48.000.000
قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) “6×”10

48.000.000

قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan)

“8×”10 48.000.000
قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) “4×”12

تماس بگیرید

قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan)

“6×”12 تماس بگیرید
قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) “8×”12

تماس بگیرید

قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan)

“10×”12 تماس بگیرید
قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) “6×”14

تماس بگیرید

قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan)

8×”14 تماس بگیرید
قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) “10×”14

تماس بگیرید

قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan)

“12×”14 تماس بگیرید
قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) “6×”16

تماس بگیرید

قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan)

“8×”16 تماس بگیرید
قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) “10×”16

تماس بگیرید

قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan)

“12×”16 تماس بگیرید
قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) “14×”16

تماس بگیرید

قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan)

“8×”18 تماس بگیرید
قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) “10×”18

تماس بگیرید

قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan)

“12×”18 تماس بگیرید
قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) “14×”18

تماس بگیرید

قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan)

“16×”18 تماس بگیرید
قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) “8×”20

تماس بگیرید

قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan)

“10×”20 تماس بگیرید
قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) “12×”20

تماس بگیرید

قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan)

“14×”20 تماس بگیرید
قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) “16×”20

تماس بگیرید

قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan)

“18×”20 تماس بگیرید
قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) “10×”24

تماس بگیرید

قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan)

“12×”24 تماس بگیرید
قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) “14×”24

تماس بگیرید

قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan)

“16×”24 تماس بگیرید
قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) “18×”24

تماس بگیرید

قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan)

“20×”24 تماس بگیرید
قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان STD بنکن (Benkan) “6×”14

تماس بگیرید

قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان STD بنکن (Benkan)

8×”14 تماس بگیرید
قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان STD بنکن (Benkan) “10×”14

تماس بگیرید

قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان STD بنکن (Benkan)

“12×”14 تماس بگیرید
قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان STD بنکن (Benkan) “6×”16

تماس بگیرید

قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان STD بنکن (Benkan)

“8×”16 تماس بگیرید
قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان STD بنکن (Benkan) “10×”16

تماس بگیرید

قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان STD بنکن (Benkan)

“12×”16 تماس بگیرید
قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان STD بنکن (Benkan) “14×”16

تماس بگیرید

قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان STD بنکن (Benkan)

“6×”18 تماس بگیرید
قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان STD بنکن (Benkan) “8×”18

تماس بگیرید

قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان STD بنکن (Benkan)

“10×”18 تماس بگیرید
قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان STD بنکن (Benkan) “12×”18

تماس بگیرید

قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان STD بنکن (Benkan)

“14×”18 تماس بگیرید

قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان STD بنکن (Benkan)

“16×”18

تماس بگیرید

قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان STD بنکن (Benkan) “8×”20

تماس بگیرید

قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان STD بنکن (Benkan)

“10×”20 تماس بگیرید
قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان STD بنکن (Benkan) “12×”20

تماس بگیرید

قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان STD بنکن (Benkan)

“14×”20 تماس بگیرید
قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان STD بنکن (Benkan) “16×”20

تماس بگیرید

قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان STD بنکن (Benkan)

“18×”20 تماس بگیرید
قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان STD بنکن (Benkan) “10×”24

تماس بگیرید

قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان STD بنکن (Benkan)

“12×”24 تماس بگیرید
قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان STD بنکن (Benkan) “14×”24

تماس بگیرید

قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان STD بنکن (Benkan)

“16×”24 تماس بگیرید
قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان STD بنکن (Benkan) “18×”24

تماس بگیرید

قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان STD بنکن (Benkan)

“20×”24 تماس بگیرید
قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان ایران اتصال “3/4×”1/2

190.000

قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان ایران اتصال

“1/2×”1 300.000
قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان ایران اتصال “3/4×”1

300.000

قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان ایران اتصال

“1/2×”1/4 1 670.000
قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان ایران اتصال “3/4×”1/4 1

670.000

قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان ایران اتصال

“1×”1/4 1 720.000
قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان ایران اتصال “1/2×”1/2 1

800.000

قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان ایران اتصال

“3/4×”1/2 1 800.000
قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان ایران اتصال “1×”1/2 1

800.000

قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان ایران اتصال

“1/4 1×”1/2 1 890.000
قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان ایران اتصال “1/2×”2

1.050.000

قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان ایران اتصال

“3/4×”2 1.050.000
قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان ایران اتصال “1×”2

1.050.000

قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان ایران اتصال

“1/4 1×”2 1.050.000
قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان ایران اتصال “1/2 1×”2

1.150.000

قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان ایران اتصال

“1/2×”1/2 2 1.500.000
قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان ایران اتصال “3/4×”1/2 2

1.500.000

قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان ایران اتصال

“1×”1/2 2 1.500.000
قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان ایران اتصال “1/4 1×”1/2 2

1.800.000

قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان ایران اتصال

“1/2 1×1/2 2 1.800.000
قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان ایران اتصال “2×”1/2 2

1.800.000

قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان ایران اتصال

“1/2×”3 2.300.000
قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان ایران اتصال “3/4×”3

2.300.000

قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان ایران اتصال

“1×”3 2.300.000
قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان ایران اتصال “1/4 1×”3

2.300.000

قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان ایران اتصال

“1/2 1×”3 2.450.000
قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان ایران اتصال “2×”3

2.450.000

قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان ایران اتصال

“1/2 2×”3 2.450.000
قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان ایران اتصال “1×”4

3.400.000

قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان ایران اتصال

“1/4 1×”4 3.400.000
قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان ایران اتصال “1/2 1×”4

3.400.000

قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان ایران اتصال

“2×”4 4.400.000
قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان ایران اتصال “1/2 2×”4

4.400.000

قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان ایران اتصال

“3×”4 4.400.000
قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان ایران اتصال “1/2 1×”4

4.400.000

قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان ایران اتصال

“1/2×”5 8.000.000
قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان ایران اتصال “3/4×”5

8.000.000

قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان ایران اتصال

“1×”5 8.300.000
قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان ایران اتصال “1/4 1×”5

8.300.000

قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان ایران اتصال

“1/2 1×”5 8.000.000
قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان ایران اتصال “2×”5

8.000.000

قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان ایران اتصال

“1/2 2×”5 8.000.000
قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان ایران اتصال “3×”5

8.000.000

قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان ایران اتصال

“4×”5 8.000.000
قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان ایران اتصال “1/2×”6

13.000.000

قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان ایران اتصال

“3/4×”6 13.000.000
قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان ایران اتصال “1×”6

13.000.000

قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان ایران اتصال

“1/4 1×”6 13.000.000
قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان ایران اتصال “1/2 1×”6

13.000.000

قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان ایران اتصال

“2×”6 13.000.000
قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان ایران اتصال “1/2 2×”6

13.000.000

قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان ایران اتصال

“3×”6 13.000.000
قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان ایران اتصال “4×”6

13.000.000

قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان ایران اتصال

“5×”6 13.000.000
قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان ایران اتصال “1/2×”8

20.000.000

قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان ایران اتصال

“3/4×”8 20.000.000
قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان ایران اتصال “3×”8

20.000.000

قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان ایران اتصال

“1/4 1×”8 20.000.000
قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان ایران اتصال “1/2 1×”8

20.000.000

قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان ایران اتصال

“2×”8 20.000.000
قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان ایران اتصال “1/2 2×”8

20.000.000

قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان ایران اتصال

“1/2×”10 22.000.000
قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان ایران اتصال “3/4×”10

22.000.000

قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان ایران اتصال

“1×”10 22.000.000
قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان ایران اتصال “1/4 1×”10

22.000.000

قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان ایران اتصال

“1/2 1×”10 22.000.000
قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان ایران اتصال “2×”10

22.000.000

قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان ایران اتصال

“1/2 2×”10 22.000.000
قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان ایران اتصال “3×”10

22.000.000

قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان ایران اتصال

“4×”10 22.000.000
قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان ایران اتصال “5×”10

22.000.000

قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان ایران اتصال

“6×”10 22.000.000
قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان ایران اتصال “7×”10

22.000.000

قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان ایران اتصال

“8×”10

22.000.000

سه راه تبدیلی مانیسمان

سه راه تبدیلی بدون درز (مانیسمان) یکی از اتصالات مانیسمان بوده و به منظور گرفتن انشعابی غیر هم سایز با خط اصلی به کار می رود و نحوه اتصال آن به صورت جوشی می باشد.

از سه راهی بدون درز در خطوط فشار قوی و دما بالا استفاده می شود.

در سه راهی تبدیلی سایز انشعاب یا نافی کمتر از سایز دو سر دیگر است و به آن اصطلاحا TEE REDUCER گفته می شود.

به سه راه تبدیلی مانیسمان اصطلاحا سه راهی نامساوی یا سه راه کاهنده نیز گفته می شود.

در سه راه تبدیلی دو سمت مساوی و خروجی وسط (نافی ) دارای سایز کوچکتری از دو سمت دیگر دارد.

نکته این جاست که قطر انشعاب نمی تواند کمتر از نصف قطر خط اصلی باشد و ساخت آن هزینه بالایی دارد. در این موارد می توان از OLET ها استفاده کرد.

این سه راهی در رده های STD، SGP، SCH20، SCH40، SCH80 و SCH160 تولید می گردد.

مزایای سه راه تبدیلی مانیسمان

  • مقاوم در برابر زنگ زدگی
  • دارای عمر طولانی
  • قابلیت گرفتن انشعاب با سایز های مختلف
  • بدون درز بوده و قابلیت تحمل فشارهای بالا را دارا می باشد
  • قابلیت اتصال سریع و آسان به وسیله جوش
  • مقاوم در برابر حرارت بالا و سرما

با توجه به نوسان های بازار، جهت اطلاع از قیمت دقیق و سفارش محصولات با کارشناسان ما در پرشین پایپ در تماس باشید.

021-91005252

021-91005757