لیست قیمت لوله و اتصالات پنج لایه نیوپایپ

نیوپایپ

برای دریافت لیست قیمت و صدور پیش فاکتور لوله و اتصالات پنج لایه نیوپایپ با کارشناسان پرشین پایپ تماس بگیرید.

021-91005252

021-91005757

لیست قیمت اتصالات رزوه ای نیوپایپ(1402/10/10)

نام کالا

سایز قیمت (ریال)
قیمت مغزی رزوه ای نیوپایپ “1/2

371.150

قیمت مغزی رزوه ای نیوپایپ

“3/4 681.470
قیمت مغزی رزوه ای نیوپایپ “1

1.077.470

قیمت مغزی رزوه ای نیوپایپ

“1/4 1 1.258.850
قیمت مغزی رزوه ای نیوپایپ “1/2 1

1.664.540

قیمت مغزی رزوه ای نیوپایپ

“2 3.564.960
قیمت مغزی بلند با طول 50 mm “1/2

752.210

قیمت مغزی تبدیل روپیچ

“1/2×”3/4 600.490
قیمت مغزی تبدیل روپیچ “1×”3/4

1.105.480

قیمت مغزی روپیچ توپیچ

“1/2 431.640
قیمت مغزی روپیچ توپیچ “3/4

596.780

قیمت مغزی روپیچ توپیچ

“1 1.284.900
قیمت مغزی روپیچ توپیچ “1/4 1

1.641.650

قیمت مغزی روپیچ توپیچ 10mm آلن خور

“1/2 260.410
قیمت مغزی روپیچ توپیچ 15mm آلن خور “1/2

344.990

قیمت مغزی روپیچ توپیچ 25mm آلن خور

“1/2 464.450
قیمت مغزی روپیچ توپیچ 30mm آلن خور “1/2

506.750

قیمت مغزی روپیچ توپیچ 40mm آلن خور

“1/2 627.630
قیمت مغزی روپیچ توپیچ 50mm آلن خور “1/2

849.660

قیمت تبدیل توپیچ روپیچ

“1/2×”3/4 860.780
قیمت تبدیل روپیچ توپیچ طرح B “1/2×”3/4

381.720

قیمت تبدیل توپیچ روپیچ

“1×”3/4 1.098.180
قیمت تبدیل روپیچ توپیچ “1×”1/2

598.310

قیمت تبدیل روپیچ توپیچ طرح B

“1×”3/4 554.380
قیمت تبدیل روپیچ توپیچ “1×”3/4

1.063.840

قیمت تبدیل توپیچ روپیچ

“1×”1/4 1 1.028.960
قیمت تبدیل توپیچ روپیچ “3/4×”1/4 1

1.241.410

قیمت تبدیل روپیچ توپیچ

“1×”1/2 1 1.472.590
قیمت تبدیل روپیچ توپیچ “1/2 1×”1/4 1

1.685.910

قیمت زانو چپقی

“1/2 778.050
قیمت زانو چپقی “3/4

1.275.300

قیمت زانو چپقی

“1 1.812.670
قیمت چپقی مخصوص محفظه هواگیری توپیچ روپیچ “1/2×”1

1.507.040

قیمت سه راهی توپیچ رزوه ای

“1/2 1.103.850
قیمت مهره ماسوره رزوه ای “3/4×”3/4

1.173.060

قیمت مهره ماسوره رزوه ای

“1×”1

2.060.870

لیست قیمت اتصالات پرسی نیوپایپ(1402/10/10)

نام کالا

سایز قیمت (ریال)
قیمت بوشن پرسی 16×16

863.940

قیمت بوشن پرسی

20×20 1.155.400
قیمت بوشن پرسی 25×25

1.714.680

قیمت بوشن پرسی

32×32 2.400.180
قیمت بوشن پرسی 40×40

9.352.970

قیمت بوشن پرسی

50×50 14.388.770
قیمت بوشن پرسی 63×63

24.275.070

قیمت بوشن تبدیل پرسی

16×20 1.002.480
قیمت بوشن تبدیل پرسی 16×25

1.421.150

قیمت بوشن تبدیل پرسی

20×25 1.606.120
قیمت بوشن تبدیل پرسی 20×32

1.649.170

قیمت بوشن تبدیل پرسی

25×32 2.015.850
قیمت بوشن تبدیل پرسی 25×40

8.085.730

قیمت بوشن تبدیل پرسی

32×40 8.771.890
قیمت بوشن تبدیل پرسی 32×50

9.444.420

قیمت بوشن تبدیل پرسی

40×50 10.458.550
قیمت بوشن تبدیل پرسی 40×63

20.356.950

قیمت بوشن تبدیل پرسی

50×63 21.586.260
قیمت زانو 90 درجه پرسی 16×16

1.259.390

قیمت زانو 90 درجه پرسی

20×20 1.593.910
قیمت زانو 90 درجه پرسی 25×25

2.369.450

قیمت زانو 90 درجه پرسی

32×32 3.077.730
قیمت زانو 90 درجه پرسی 40×40

13.112.600

قیمت زانو 90 درجه پرسی

50×50 19.511.330
قیمت زانو 90 درجه پرسی 63×63

37.173.800

قیمت سه راهی پرسی

16×16×16 1.317.810
قیمت سه راهی پرسی 20×20×20

1.828.700

قیمت سه راهی پرسی

25×25×25 3.558.420
قیمت سه راهی پرسی 32×32×32

4.546.940

قیمت سه راهی پرسی

40×40×40 17.804.940
قیمت سه راهی پرسی 50×50×50

30.523.820

قیمت سه راهی پرسی

63×63×63 45.281.110
قیمت سه راهی تبدیل پرسی 16×20×16

1.905.760

قیمت سه راهی تبدیل پرسی

20×16×16 1.529.820
قیمت سه راهی تبدیل پرسی 20×16×20

1.672.940

قیمت سه راهی تبدیل پرسی

20×20×16 2.020.320
قیمت سه راهی تبدیل پرسی 25×16×16

2.284.750

قیمت سه راهی تبدیل پرسی

25×16×20 2.269.710
قیمت سه راهی تبدیل پرسی 25×16×25

2.398.660

قیمت سه راهی تبدیل پرسی

25×20×20 2.752.910
قیمت سه راهی تبدیل پرسی 25×20×25

3.055.600

قیمت سه راهی تبدیل پرسی

25×16×32 3.204.500
قیمت سه راهی تبدیل پرسی 32×16×32

3.623.600

قیمت سه راهی تبدیل پرسی

32×20×32 3.701.320
قیمت سه راهی تبدیل پرسی 32×25×25

3.686.170

قیمت سه راهی تبدیل پرسی

32×25×32 4.139.170
قیمت سه راهی تبدیل پرسی 25×20×32

2.128.010

قیمت سه راهی تبدیل پرسی

20×25×32 2.179.350
قیمت سه راهی تبدیل پرسی 40×20×40

15.310.470

قیمت سه راهی تبدیل پرسی

40×25×40 15.748.430
قیمت سه راهی تبدیل پرسی 40×32×32

15.106.640

قیمت سه راهی تبدیل پرسی

40×32×40 17.669.120
قیمت سه راهی تبدیل پرسی 50×25×50

19.243.300

قیمت سه راهی تبدیل پرسی

50×32×50 19.996.490
قیمت سه راهی تبدیل پرسی 50×40×50

21.753.570

قیمت سه راهی تبدیل پرسی

63×25×63 34.239.940
قیمت سه راهی تبدیل پرسی 63×32×63

35.723.230

قیمت سه راهی روپیچ پرسی مخصوص شیر توکار

16×16×”1/2 1.604.160
قیمت زانو صفحه دار توپیچ پرسی “1/2×16

1.645.470

قیمت زانو صفحه دار توپیچ پرسی

“1/2×20 1.892.350
قیمت زانو صفحه دار روپیچ پرسی “3/4×16

1.827.610

قیمت زانو صفحه دار روپیچ پرسی

“3/4×20 2.222.190
قیمت سه راهی 90 درجه صفحه دار توپیچ پرسی 16×”1/2×16

2.255.320

قیمت سه راهی 90 درجه صفحه دار توپیچ پرسی

20×”1/2×20 2.656.770
قیمت سه راهی صفحه دار توپیچ پرسی 16×”1/2×16

2.255.320

قیمت سه راهی صفحه دار توپیچ پرسی

20×”1/2×20 2.656.770
قیمت سه راهی 90 درجه دیواری پرسی 16×”1/2×16

2.255.320

قیمت سه راهی 90 درجه دیواری پرسی

20×”1/2×20 2.656.770
قیمت سه راهی 90 درجه دیواری تبدیلی پرسی 16×”1/2×20

1.248.270

قیمت سه راهی 90 درجه دیواری تبدیلی پرسی

20×”1/2×16 1.985.330
قیمت زانو دیواری پرسی 16×”1/2

877.450

قیمت زانو دیواری پرسی

20×”1/2 1.200.420
قیمت زانو دیواری پرسی 25×”3/4

3.029.990

قیمت زانو دیواری پرسی

32×”1 3.371.920
قیمت سه راهی دیواری پرسی 16×”1/2×16

2.306.550

قیمت سه راهی دیواری پرسی

20×”1/2×20 2.941.370
قیمت سه راهی دیواری موازی پرسی 16×”1/2×16

3.132.660

قیمت درپوش پرسی

16 mm 558.820
قیمت درپوش پرسی 20 mm

808.240

قیمت درپوش پرسی

25 mm 888.030
قیمت درپوش پرسی 32 mm

1.345.720

قیمت درپوش پرسی

40 mm 3.541.960
قیمت درپوش پرسی 50 mm

4.423.440

قیمت درپوش پرسی

63 mm 5.440.190
قیمت رابط روپیچ پرسی “1/2×16

766.600

قیمت رابط روپیچ پرسی

“1/2×20 1.045.530
قیمت رابط روپیچ پرسی “3/4×20

1.411.010

قیمت رابط روپیچ پرسی

“1/2×25 1.491.560
قیمت رابط روپیچ پرسی “3/4×25

1.710.650

قیمت رابط روپیچ پرسی

“1×25 2.363.560
قیمت رابط روپیچ پرسی “1×32

2.554.530

قیمت رابط روپیچ پرسی

“1/4 1×32 4.615.390
قیمت رابط روپیچ پرسی “1/4 1×40

10.845.720

قیمت رابط روپیچ پرسی

“1/2 1×50 14.226.470
قیمت رابط روپیچ پرسی “2×63

22.442.670

قیمت رابط توپیچ پرسی

“1/2×16 1.024.820
قیمت رابط توپیچ پرسی “1/2×20

1.115.510

قیمت رابط توپیچ پرسی

“3/4×20 1.458.210
قیمت رابط توپیچ پرسی “3/4×25

1.788.590

قیمت رابط توپیچ پرسی

“1×25 2.482.590
قیمت رابط توپیچ پرسی “1×32

2.800.980

قیمت رابط توپیچ پرسی

“1/4 1×32 5.160.720
قیمت رابط توپیچ پرسی “1/2 1×40

11.476.180

قیمت رابط توپیچ پرسی

“1/2 1×50 14.208.260
قیمت رابط توپیچ پرسی “2×63

24.147.540

قیمت زانو 90 درجه روپیچ پرسی

“1/2×16 1.134.150
قیمت زانو 90 درجه روپیچ پرسی “3/4×20

1.665.150

قیمت زانو 90 درجه روپیچ پرسی

“3/4×25 2.144.250
قیمت زانو 90 درجه روپیچ پرسی “1×25

2.954.230

قیمت زانو 90 درجه روپیچ پرسی

“1×32 3.135.500
قیمت زانو چپقی پرسی “1/2×16

1.364.360

قیمت زانو چپقی پرسی

“1/2×20 1.570.260
قیمت زانو چپقی پرسی “3/4×20

1.875.890

قیمت زانو چپقی پرسی

“3/4×25 1.868.700
قیمت زانو چپقی پرسی “1×25

2.541.560

قیمت زانو چپقی پرسی

“3/4×32 2.613.720
قیمت زانو چپقی پرسی “1×32

3.304.120

قیمت زانو چپقی پرسی

“1/2 1×40 12.502.960
قیمت زانو چپقی پرسی “1/2 1×50

17.963.970

قیمت سه راهی توپیچ پرسی

16×”1/2×16 1.828.150
قیمت سه راهی توپیچ پرسی 20×”1/2×20

2.265.790

قیمت سه راهی توپیچ پرسی

25×”1/2×25 2.951.290
قیمت سه راهی توپیچ پرسی 25×”3/4×25

3.811.080

قیمت سه راهی توپیچ پرسی

32×”3/4×32 4.440.880
قیمت سه راهی توپیچ پرسی 40×”3/4×40

13.182.900

قیمت سه راهی توپیچ پرسی

50×”1×50 17.722.420
قیمت رابط توپیچ با مهره ماسوره پرسی “1/2×16

1.249.910

قیمت رابط توپیچ با مهره ماسوره پرسی

“1/2×20 1.407.520
قیمت رابط توپیچ با مهره ماسوره پرسی “3/4×25

1.849.410

قیمت رابط توپیچ با مهره ماسوره پرسی

“1×32 3.338.460
قیمت رابط توپیچ با مهره ماسوره پرسی “1/4 1×40

7.326.110

قیمت رابط توپیچ با مهره ماسوره پرسی

“1/2 1×50 12.264.030
قیمت مهره ماسوره مخصوص شیر دو سر روپیچ پرسی “1/2×20

1.158.780

قیمت مهره ماسوره پرسی

“1/2×16 597.980
قیمت مهره ماسوره پرسی “1/2×20

721.800

قیمت مهره ماسوره پرسی

“3/4×20 879.200
قیمت مهره ماسوره پرسی “3/4×25

1.124.010

قیمت مهره ماسوره پرسی

“1×25 1.521.860
قیمت مهره ماسوره پرسی “1×32

1.675.330

قیمت مهره ماسوره پرسی

“1/4 1×40 2.728.600
قیمت مهره ماسوره پرسی “1/2 1×50

2.955.430

قیمت مهره ماسوره پرسی

“2×63

4.978.910

لیست قیمت اتصالات کوپلی نیوپایپ(1402/10/10)

نام کالا

سایز قیمت (ریال)
قیمت رابط توپیچ کوپلی “1/2×16

892.060

قیمت رابط توپیچ کوپلی

“1/2×20 1.077.140
قیمت رابط توپیچ کوپلی “3/4×20

1.413.300

قیمت رابط توپیچ کوپلی

“3/4×25 1.614.950
قیمت رابط توپیچ کوپلی “1×32

2.984.320

قیمت رابط روپیچ کوپلی

“1/2×16 838.980
قیمت رابط روپیچ کوپلی “1/2×20

1.143.850

قیمت رابط روپیچ کوپلی

“1/2×25 1.580.290
قیمت رابط روپیچ کوپلی “3/4×25

1.642.530

قیمت رابط روپیچ کوپلی

“3/4×20 1.299.180
قیمت رابط روپیچ کوپلی “1×32

2.532.730

قیمت رابط روپیچ کوپلی

“1×25 2.646.200
قیمت مهره ماسوره کوپلی “1/2×16

751.010

قیمت مهره ماسوره کوپلی

“1/2×20 906.880
قیمت مهره ماسوره کوپلی “3/4×20

1.076.920

قیمت مهره ماسوره کوپلی

“3/4×25 1.360.320
قیمت مهره ماسوره کوپلی “1×25

1.813.760

قیمت مهره ماسوره کوپلی

“1×32 2.579.600
قیمت بوشن ساده کوپلی 16×16

1.326.900

قیمت بوشن ساده کوپلی

20×20 1.738.770
قیمت بوشن ساده کوپلی 25×25

2.583.630

قیمت بوشن ساده کوپلی

32×32 3.945.260
قیمت بوشن تبدیل کوپلی 16×20

1.551.070

قیمت بوشن تبدیل کوپلی

16×25 1.846.790
قیمت بوشن تبدیل کوپلی 20×25

2.042.230

قیمت بوشن تبدیل کوپلی

25×32 3.459.880
قیمت زانو 90 درجه کوپلی 16×16

1.669.560

قیمت زانو 90 درجه کوپلی

20×20 1.887.120
قیمت زانو 90 درجه کوپلی 25×25

3.233.600

قیمت زانو 90 درجه کوپلی

32×32 4.730.390
قیمت زانو 90 درجه روپیچ کوپلی “1/2×16

1.367.190

قیمت زانو 90 درجه روپیچ کوپلی

“1/2×20 1.493.630
قیمت زانو 90 درجه روپیچ کوپلی “3/4×20

1.694.190

قیمت زانو 90 درجه روپیچ کوپلی

“3/4×25 2.100.430
قیمت زانو 90 درجه روپیچ کوپلی “1×25

2.252.050

قیمت زانو 90 درجه روپیچ کوپلی

“1×32 3.816.750
قیمت زانو چپقی کوپلی “1/2×16

1.358.580

قیمت زانو چپقی کوپلی

“1/2×20 1.490.580
قیمت زانو چپقی کوپلی “3/4×20

1.783.350

قیمت زانو چپقی کوپلی

“3/4×25 2.354.300
قیمت زانو چپقی کوپلی “1×25

2.984.640

قیمت زانو چپقی کوپلی

“3/4×32 3.370.940
قیمت زانو چپقی کوپلی “1×32

3.794.840

قیمت سه راهی کوپلی

16×16×16 1.924.400
قیمت سه راهی کوپلی 20×20×20

2.747.680

قیمت سه راهی کوپلی

25×25×25 3.708.510
قیمت سه راهی کوپلی 32×32×32

6.214.640

قیمت سه راهی تبدیل کوپلی

16×20×16 1.717.080
قیمت سه راهی تبدیل کوپلی 20×16×16

1.712.390

قیمت سه راهی تبدیل کوپلی

20×16×20 2.378.820
قیمت سه راهی تبدیل کوپلی 16×20×20

2.378.820

قیمت سه راهی تبدیل کوپلی

20×16×25 3.052.110
قیمت سه راهی تبدیل کوپلی 25×16×25

3.358.730

قیمت سه راهی تبدیل کوپلی

20×20×25 2.931.890
قیمت سه راهی تبدیل کوپلی 25×20×25

3.080.780

قیمت سه راهی تبدیل کوپلی

32×16×32 4.948.390
قیمت سه راهی تبدیل کوپلی 32×20×32

5.316.260

قیمت سه راهی تبدیل کوپلی

25×25×32 4.650.930
قیمت سه راهی روپیچ کوپلی (مخصوص شیرآلات توکار) 16×”2/1×16

2.085.720

قیمت سه راهی توپیچ کوپلی

16×”2/1×16 2.133.240
قیمت سه راهی توپیچ کوپلی 20×”2/1×20

2.396.480

قیمت سه راهی توپیچ کوپلی

25×”4/3×25 4.234.550
قیمت سه راهی توپیچ کوپلی 32×”1×32

4.797.860

قیمت زانو صفحه دار توپیچ کوپلی

“1/2×16 1.761.230
قیمت زانو صفحه دار توپیچ کوپلی “1/2×20

2.437.680

قیمت زانو صفحه دار روپیچ کوپلی

“3/4×16 1.994.380
قیمت سه راهی صفحه دار توپیچ کوپلی 16×”1/2×16

2.226.220

قیمت سه راهی صفحه دار توپیچ کوپلی

20×”1/2×20 2.735.250
قیمت سه راهی 90 دیواری کوپلی 16×”1/2×16

1.860.310

قیمت سه راهی 90 دیواری کوپلی

20×”1/2×20 2.431.360
قیمت سه راهی 90 دیواری تبدیلی کوپلی 16×”1/2×20

2.459.480

قیمت سه راهی 90 دیواری تبدیلی کوپلی

20×”1/2×16 2.459.480
قیمت زانو دیواری کوپلی “2/1×16

1.169.470

قیمت زانو دیواری کوپلی

“2/1×20 1.807.880
قیمت زانو دیواری کوپلی “4/3×25

2.776.450

قیمت زانو دیواری کوپلی

“1×32 3.611.390
قیمت سه راهی دیواری کوپلی 16×”1/2×16

2.120.710

قیمت سه راهی دیواری کوپلی

20×”1/2×20 2.423.180
قیمت سه راهی دیواری موازی کوپلی 16×”1/2×16

4.192.400

لیست قیمت درپوش های کلکتوری نیوپایپ (1402/10/10)

نام کالا

سایز قیمت (ریال)
قیمت درپوش فلزی روپیچ “3/4

624.680

قیمت درپوش فلزی روپیچ

“1 752.000
قیمت درپوش فلزی روپیچ “1/4 1

1.325.660

قیمت درپوش فلزی روپیچ

“1/2 1 1.504.530
قیمت درپوش فلزی روپیچ “2

3.099.960

قیمت درپوش فلزی مخصوص کلکتور مدولار

“1 نا موجود
قیمت درپوش فلزی مخصوص هواگیری M10 “1

871.130

قیمت درپوش فلزی مخصوص هواگیری M10

“1/4 1 1.498.750
قیمت درپوش فلزی مخصوص هواگیری M10 “1/2 1

1.573.640

قیمت درپوش فلزی تبدیلی روپیچ توپیچ

“1/4 1×”1/2 1.243.260
قیمت درپوش فلزی تبدیلی روپیچ توپیچ “1/2 1×”1/2

1.428.990

قیمت پیچ هواگیری دستی M10

_ 211.900
قیمت آچار شیر سوِئیچی _

1.498.320

لیست قیمت اتصالات کلمپی (1402/10/10)

نام کالا

سایز قیمت (ریال)
قیمت کمربند کلمپی 40

1.587.040

قیمت کمربند کلمپی

50 2.692.090
قیمت کمربند کلمپی 63

6.191.750

قیمت بوشن کلمپی

40×40 9.352.970
قیمت بوشن کلمپی 50×50

14.388.770

قیمت بوشن کلمپی

63×63 24.275.070
قیمت بوشن تبدیل کلمپی 50×40

10.458.550

قیمت بوشن تبدیل کلمپی

63×40 20.356.950
قیمت بوشن تبدیل کلمپی 63×50

21.586.260

قیمت زانو 90 درجه کلمپی

40×40 13.112.600
قیمت زانو 90 درجه کلمپی 50×50

19.511.330

قیمت زانو 90 درجه کلمپی

63×63 50.036.890
قیمت سه راهی کلمپی 40×40×40

17.804.940

قیمت سه راهی کلمپی

50×50×50 30.523.820
قیمت سه راهی کلمپی 63×63×63

65.838.080

قیمت سه راهی تبدیلی کلمپی

50×40×50 22.236.990
قیمت درپوش کلمپی 40

3.727.910

قیمت درپوش کلمپی

50 4.702.590
قیمت درپوش کلمپی 63

15.075.470

قیمت بوشن روپیچ کلمپی

“1/4 1×40 11.388.110
قیمت بوشن روپیچ کلمپی “1/2 1×50

14.226.470

قیمت بوشن روپیچ کلمپی

“2×63 22.442.670
قیمت بوشن توپیچ کلمپی “1/2 1×40

11.476.180

قیمت بوشن توپیچ کلمپی

“1/2 1×50 14.208.260
قیمت بوشن توپیچ کلمپی “2×63

24.147.540

قیمت زانو چپقی کلمپی

“1/2 1×40 12.787.010
قیمت زانو چپقی کلمپی “1/2 1×50

18.372.280

قیمت سه راهی توپیچ کلمپی

40×”3/4×40 13.182.900
قیمت سه راهی توپیچ کلمپی 50×”1×50

17.722.420

قیمت رابط توپیچ با مهره ماسوره کلمپی

“1/4 1×40 7.326.110
قیمت مهره ماسوره کلمپی “1/4 1×40

6.512.100

قیمت مهره ماسوره کلمپی

“1/2 1×50 6.847.170
قیمت مهره ماسوره کلمپی “2×63

8.317.900

قیمت بوشن تبدیل کلمپی -کوپلی

40×25 8.085.730
قیمت بوشن تبدیل کلمپی -کوپلی 40×32

8.771.890

قیمت بوشن تبدیل کلمپی -کوپلی

50×32

8.427.340

لیست قیمت کلکتور (1402/10/10)

نام کالا

سایز قیمت (ریال)
قیمت کلکتور نیوپایپ “b)2) 1/2”×3/4

2.441.390

قیمت کلکتور نیوپایپ

“b)3) 1/2”×3/4 3.661.970
قیمت کلکتور نیوپایپ “b)4) 1/2”×3/4

4.773.880

قیمت کلکتور نیوپایپ

“b)5) 1/2”×3/4 5.967.320
قیمت کلکتور نیوپایپ “b)2) 1/2″×1

3.103.670

قیمت کلکتور نیوپایپ

“b)3) 1/2″×1 4.532.120
قیمت کلکتور نیوپایپ “b)4) 1/2″×1

6.067.050

قیمت کلکتور نیوپایپ

“b)5) 1/2″×1 7.516.320
قیمت کلکتور نیوپایپ “b)6) 1/2″×1

9.018.120

قیمت کلکتور نیوپایپ

“b)7) 1/2″×1 10.516.650
قیمت کلکتور نیوپایپ “b)8) 1/2″×1

12.016.060

قیمت کلکتور نیوپایپ

“b)9) 1/2″×1 13.220.400
قیمت کلکتور نیوپایپ “b)10) 1/2″×1

15.350.580

قیمت کلکتور نیوپایپ

“b)11) 1/2″×1 15.990.090
قیمت کلکتور نیوپایپ “b)12) 1/2″×1

17.441.970

قیمت کلکتور نیوپایپ

“b)3) 3/4″×1 6.965.870
قیمت کلکتور نیوپایپ “b)4) 3/4″×1

8.874.460

قیمت کلکتور نیوپایپ

“b)5) 3/4″×1 11.888.530
قیمت کلکتور نیوپایپ “b)6) 3/4″×1

13.073.900

قیمت کلکتور نیوپایپ

“b)3) 1/2″×1 1/4 6.538.590
قیمت کلکتور نیوپایپ “b)4) 1/2″×1 1/4

8.718.150

قیمت کلکتور نیوپایپ

“b)5) 1/2″×1 1/4 10.892.810
قیمت کلکتور نیوپایپ “b)6) 1/2″×1 1/4

12.780.800

قیمت کلکتور نیوپایپ

“b)7) 1/2″×1 1/4 14.907.610
قیمت کلکتور نیوپایپ “b)8) 1/2″×1 1/4

17.415.370

قیمت کلکتور نیوپایپ

“b)9) 1/2″×1 1/4 19.162.640
قیمت کلکتور نیوپایپ “b)10) 1/2″×1 1/4

21.295.660

قیمت کلکتور نیوپایپ

“b)11) 1/2″×1 1/4 23.429.450
قیمت کلکتور نیوپایپ “b)12) 1/2″×1 1/4

26.128.180

قیمت کلکتور نیوپایپ

 “b)3) 3/4”×1 1/4 9.645.960
قیمت کلکتور نیوپایپ  “b)4) 3/4”×1 1/4

12.591.140

قیمت کلکتور نیوپایپ

 “b)5) 3/4”×1 1/4 15.543.620
قیمت کلکتور نیوپایپ  “b)6) 3/4”×1 1/4

18.527.500

قیمت کلکتور نیوپایپ

 “b)3) 1/2″×1 1/2 12.762.380
قیمت کلکتور نیوپایپ  “b)4) 1/2″×1 1/2

17.016.540

قیمت کلکتور نیوپایپ

 “b)5) 1/2″×1 1/2 22.597.560
قیمت کلکتور نیوپایپ  “b)6) 1/2″×1 1/2

27.114.080

قیمت کلکتور نیوپایپ

 “b)7) 1/2″×1 1/2 31.628.530
قیمت کلکتور نیوپایپ  “b)8) 1/2″×1 1/2

36.145.600

قیمت کلکتور نیوپایپ

 “b)9) 1/2″×1 1/2 40.659.840
قیمت کلکتور نیوپایپ  “b)10) 1/2″×1 1/2

45.405.260

قیمت کلکتور نیوپایپ

 “b)11) 1/2″×1 1/2 50.150.580
قیمت کلکتور نیوپایپ  “b)12) 1/2″×1 1/2

54.896.000

قیمت کلکتور نیوپایپ

“b)3) 3/4″×1 1/2 12.913.130
قیمت کلکتور نیوپایپ “b)4) 3/4″×1 1/2

18.522.810

قیمت کلکتور نیوپایپ

“b)5) 3/4″×1 1/2 23.148.120
قیمت کلکتور نیوپایپ “b)6) 3/4″×1 1/2

27.120.510

قیمت کلکتور نیوپایپ

“b)7) 3/4″×1 1/2 31.637.800
قیمت کلکتور نیوپایپ “b)8) 3/4″×1 1/2

36.154.540

قیمت کلکتور نیوپایپ

“b)9) 3/4″×1 1/2 40.668.780
قیمت کلکتور نیوپایپ “b)3) 3/4″×2

22.145.100

قیمت کلکتور نیوپایپ

“b)4) 3/4″×2 29.516.220
قیمت کلکتور نیوپایپ “b)5) 3/4″×2

36.887.350

لیست قیمت کلکتور ترموستاتیک نیوپایپ (1402/10/10)

نام کالا

سایز قیمت (ریال)
قیمت کلکتور ترموستاتیک رفت و برگشت با شیر پرسی “1×16) 3b

45.945.900

قیمت کلکتور ترموستاتیک رفت و برگشت با شیر پرسی

“1×16) 4b 60.639.100
قیمت کلکتور ترموستاتیک رفت و برگشت با شیر پرسی “1×16) 5b

74.254.620

قیمت کلکتور ترموستاتیک رفت و برگشت با شیر پرسی

“1×16) 6b 88.759.250
قیمت کلکتور ترموستاتیک رفت و برگشت با شیر پرسی “1×16) 7b

104.790.420

قیمت کلکتور ترموستاتیک رفت و برگشت با شیر پرسی

“1×16) 8b 119.167.960
قیمت کلکتور ترموستاتیک رفت و برگشت با شیر کوپلی “1×16) 3b

40.482.820

قیمت کلکتور ترموستاتیک رفت و برگشت با شیر کوپلی

“1×16) 4b 53.699.620
قیمت کلکتور ترموستاتیک رفت و برگشت با شیر کوپلی “1×16) 5b

66.791.720

قیمت کلکتور ترموستاتیک رفت و برگشت با شیر کوپلی

“1×16) 6b 79.741.680
قیمت کلکتور ترموستاتیک رفت و برگشت با شیر کوپلی “1×16) 7b

91.239.870

قیمت کلکتور ترموستاتیک رفت و برگشت با شیر کوپلی

“1×16) 8b

106.407.980

لیست قیمت نیوکلکتور (1402/10/10)

نام کالا

سایز قیمت (ریال)
قیمت نیوکلکتور کوپلی با شیر تنظیم (دسته آبی و قرمز) “1×16) 2b

4.446.010

قیمت نیوکلکتور کوپلی با شیر تنظیم (دسته آبی و قرمز)

“1×16) 3b 6.656.530
قیمت نیوکلکتور کوپلی با شیر تنظیم (دسته آبی و قرمز) “1×16) 4b

8.878.270

قیمت نیوکلکتور کوپلی با شیر تنظیم (دسته آبی و قرمز)

“1×16) 5b 11.094.570
قیمت نیوکلکتور کوپلی با شیر تنظیم (دسته آبی و قرمز) “1×16) 6b

13.290.920

قیمت نیوکلکتور کوپلی با شیر تنظیم (دسته آبی و قرمز)

“1×16) 7b 15.535.990
قیمت نیوکلکتور کوپلی با شیر تنظیم (دسته آبی و قرمز) “1×16) 8b

17.750.440

قیمت نیوکلکتور کوپلی با شیر تنظیم (دسته آبی و قرمز)

“1×16) 9b 19.973.600
قیمت نیوکلکتور کوپلی با شیر تنظیم (دسته آبی و قرمز) “1×16) 10b

22.196.760

قیمت نیوکلکتور با شیر تنظیم (رزوه ای)

“1×”1/2) 2b 3.467.950
قیمت نیوکلکتور با شیر تنظیم (رزوه ای) “1×”1/2) 3b

5.192.110

قیمت نیوکلکتور با شیر تنظیم (رزوه ای)

“1×”1/2) 4b 6.924.990
قیمت نیوکلکتور با شیر تنظیم (رزوه ای) “1×”1/2) 5b

8.653.730

قیمت نیوکلکتور با شیر تنظیم (رزوه ای)

“1×”1/2) 6b 10.366.990
قیمت نیوکلکتور با شیر تنظیم (رزوه ای) “1×”1/2) 7b

12.118.080

قیمت نیوکلکتور با شیر تنظیم (رزوه ای)

“1×”1/2) 8b 13.845.290
قیمت نیوکلکتور با شیر تنظیم (رزوه ای) “1×”1/2) 9b

15.600.960

قیمت نیوکلکتور با شیر تنظیم (رزوه ای)

“1×”1/2) 10b

17.356.620

لیست قیمت نیوکلکتور فلومتر دار نیوپایپ (1402/08/15)

نام کالا

سایز قیمت (ریال)
قیمت نیوکلکتور گرمایشی رفت و برگشت فلومتردار پرسی “1×16) 3b

16.037.500

قیمت نیوکلکتور گرمایشی رفت و برگشت فلومتردار پرسی

“1×16) 4b 22.694.570
قیمت نیوکلکتور گرمایشی رفت و برگشت فلومتردار پرسی “1×16) 5b

28.292.590

قیمت نیوکلکتور گرمایشی رفت و برگشت فلومتردار پرسی

“1×16) 6b 33.739.210
قیمت نیوکلکتور گرمایشی رفت و برگشت فلومتردار پرسی “1×16) 7b

39.185.940

قیمت نیوکلکتور گرمایشی رفت و برگشت فلومتردار پرسی

“1×16) 8b 44.178.690
قیمت نیوکلکتور گرمایشی رفت و برگشت فلومتردار کوپلی “1×16) 3b

17.853.110

قیمت نیوکلکتور گرمایشی رفت و برگشت فلومتردار کوپلی

“1×16) 4b 25.266.640
قیمت نیوکلکتور گرمایشی رفت و برگشت فلومتردار کوپلی “1×16) 5b

31.469.720

قیمت نیوکلکتور گرمایشی رفت و برگشت فلومتردار کوپلی

“1×16) 6b 37.521.620
قیمت نیوکلکتور گرمایشی رفت و برگشت فلومتردار کوپلی “1×16) 7b

43.573.520

قیمت نیوکلکتور گرمایشی رفت و برگشت فلومتردار کوپلی

“1×16) 8b

49.322.830

لیست قیمت کلکتور ترموستاتیک فلومتر دار نیوپایپ (1402/10/10)

نام کالا

سایز قیمت (ریال)
قیمت کلکتور ترموستاتیک گرمایشی رفت و برگشت فلومتردار پرسی “1×16) 3b

45.945.900

قیمت کلکتور ترموستاتیک گرمایشی رفت و برگشت فلومتردار پرسی

“1×16) 4b 60.639.100
قیمت کلکتور ترموستاتیک گرمایشی رفت و برگشت فلومتردار پرسی “1×16) 5b

74.254.620

قیمت کلکتور ترموستاتیک گرمایشی رفت و برگشت فلومتردار پرسی

“1×16) 6b 88.759.250
قیمت کلکتور ترموستاتیک گرمایشی رفت و برگشت فلومتردار پرسی “1×16) 7b

104.790.420

قیمت کلکتور ترموستاتیک گرمایشی رفت و برگشت فلومتردار پرسی

“1×16) 8b 119.167.960
قیمت کلکتور ترموستاتیک گرمایشی رفت و برگشت فلومتردار کوپلی “1×16) 3b

40.482.820

قیمت کلکتور ترموستاتیک گرمایشی رفت و برگشت فلومتردار کوپلی

“1×16) 4b 52.699.620
قیمت کلکتور ترموستاتیک گرمایشی رفت و برگشت فلومتردار کوپلی “1×16) 5b

66.791.720

قیمت کلکتور ترموستاتیک گرمایشی رفت و برگشت فلومتردار کوپلی

“1×16) 6b 79.741.680
قیمت کلکتور ترموستاتیک گرمایشی رفت و برگشت فلومتردار کوپلی “1×16) 7b

91.239.870

قیمت کلکتور ترموستاتیک گرمایشی رفت و برگشت فلومتردار کوپلی

“1×16) 8b

106.407.980

لیست قیمت شیر های تاسیساتی (1402/08/15)

نام کالا

سایز قیمت (ریال)
قیمت شیر یکسر روپیچ کوپلی (دسته پروانه ای) 16×”1/2

1.136.660

قیمت شیر یکسر روپیچ کوپلی (دسته پروانه ای)

20×”1/2 1.372.750
قیمت شیر یکسر روپیچ کوپلی (دسته پروانه ای) 20×”3/4

2.820.160

قیمت شیر یکسر روپیچ کوپلی (دسته پروانه ای)

25×”3/4 3.121.870
قیمت شیر یکسر روپیچ کوپلی (دسته پروانه ای) 25×”1

4.272.150

قیمت شیر یکسر روپیچ کوپلی (دسته پروانه ای)

32×”1 4.858.130
قیمت شیر رادیاتور ورودی (رفت) “1/2

2.071.550

قیمت شیر رادیاتور خروجی (زانو قفلی)

“1/2 1.746.080
قیمت شیر یکسر روپیچ کوپلی 25×”1

4.115.190

قیمت شیر یکسر روپیچ کوپلی

32×”1 4.864.460
قیمت شیر روپیچ توپیچ دسته پروانه ای “1/2

1.465.950

قیمت شیر روپیچ توپیچ دسته پروانه ای

“3/4 1.841.010
قیمت شیر روپیچ توپیچ دسته پروانه ای “1

4.131.100

قیمت شیر یکسر روپیچ با مهره پرسی

16×”1/2 1.494.610
قیمت شیر یکسر روپیچ با مهره پرسی 20×”1/2

1.716.970

قیمت شیر یکسر روپیچ با مهره پرسی

20×”3/4 2.632.030
قیمت شیر یکسر روپیچ با مهره پرسی 25×”3/4

3.009.930

قیمت شیر یکسر روپیچ با مهره پرسی

25×”1 5.352.120
قیمت شیر یکسر روپیچ با مهره پرسی 32×”1

5.589.200

قیمت شیر هواگیری اتوماتیک

“1/2 3.327.670
قیمت شیر هواگیری اتوماتیک تیپ 2 “1/2

2.522.260

قیمت شیر هواگیری اتوماتیک کامل (همراه با شیر تخلیه)

“1 6.346.200
قیمت شیر هواگیری اتوماتیک کامل تیپ 2 “1

5.695.360

قیمت شیر یکسر روپیچ کوپلی (نیو ولو)

16×”1/2 1.086.300
قیمت شیر دوسر کوپلی 16×16

2.014.760

قیمت شیر دوسر کوپلی

20×20 2.338.820
قیمت شیر دوسر کوپلی 25×25

4.194.540

قیمت شیر دوسر کوپلی

32×32 7.282.950
قیمت شیر کنار گذر(بای پس) “1

18.530.880

قیمت شیر دو سر توپیچ دسته گازی (دبی بالا)

“1/2 1.784.550
قیمت شیر دو سر توپیچ دسته گازی (دبی بالا) “3/4

2.608.590

قیمت شیر دو سر توپیچ دسته گازی (دبی بالا)

“1 4.742.050
قیمت شیر روپیچ توپیچ دسته پروانه ای (دبی بالا) “1/2

2.044.740

قیمت شیر روپیچ توپیچ دسته پروانه ای (دبی بالا)

“3/4 2.303.500
قیمت شیر روپیچ توپیچ دسته پروانه ای (دبی بالا) “1

4.234.330

قیمت شیر دو سر روپیچ دسته پروانه ای (دبی بالا)

“1/2 2.089.210
قیمت شیر دو سر روپیچ دسته پروانه ای (دبی بالا) “3/4

2.429.400

قیمت شیر دو سر روپیچ دسته پروانه ای (دبی بالا)

“1 4.492.770
قیمت شیر زانویی دو سر روپیچ “3/4

2.635.730

قیمت شیر زانویی دو سر روپیچ

“1

4.852.790

قیمت شیر زانویی روپیچ با مهره ماسوره پرسی

20×”3/4 3.550.240
قیمت شیر زانویی روپیچ با مهره ماسوره پرسی 25×”3/4

3.721.050

قیمت شیر زانویی روپیچ با مهره ماسوره پرسی

25×”1 6.201.560
قیمت شیر زانویی روپیچ با مهره ماسوره پرسی 32×”1

6.511.560

قیمت شیر زانویی روپیچ کوپلی

20×”3/4 3.417.810
قیمت شیر زانویی روپیچ کوپلی 25×”3/4

3.611.940

قیمت شیر زانویی روپیچ کوپلی

25×”1 4.560.020
قیمت شیر زانویی روپیچ کوپلی 32×”1

5.830.310

قیمت شیر زانویی دو سر روپیچ تبدیلی (مخصوص ماشین لباسشویی) “1/2×”3/4 1.354.660

قیمت شیر زانویی روپیچ دارای مهره تنظیم با مهره پرسی

25×”1 6.201.560
قیمت شیر زانویی روپیچ دارای مهره تنظیم با مهره پرسی 32×”1

6.511.560

قیمت شیر زانویی روپیچ دارای مهره تنظیم کوپلی

25×”1 4.560.200
قیمت شیر زانویی روپیچ دارای مهره تنظیم کوپلی 32×”1

5.830.310

قیمت شیر حیاطی

“1/2×”1/2 1.933.230
قیمت شیر پیسوار فیلتردار (دسته نقره ای) “1/2×”3/8

1.112.350

قیمت شیر پیسوار فیلتردار (دسته نقره ای)

“1/2×”1/2 1.138.070
قیمت شیر پیسوار فیلتردار (دسته آبی و قرمز) “1/2×”3/8

1.112.350

قیمت شیر پیسوار فیلتردار (دسته آبی و قرمز)

“1/2×”1/2 1.138.070
قیمت شیر شلنگی زانویی “1/2

1.513.360

قیمت شیر شلنگی مستقیم

“1/2

1.301.790

لیست قیمت انشعابات(1402/10/10)

نام کالا

سایز قیمت (ریال)
قیمت شیر قطع و وصل دو سر روپیچ تمام برنز “1/2

15.069.580

قیمت شیر قطع و وصل دو سر روپیچ تمام برنز

“1 22.830.270
قیمت شیر یکطرفه توپیچ روپیچ تمام برنز “1/2

6.445.500

قیمت شیر یکطرفه توپیچ روپیچ تمام برنز

“1 11.221.660
قیمت شیر قطع و وصل دو سر روپیچ “1/2

6.386.530

قیمت شیر قطع و وصل دو سر روپیچ

“3/4 7.158.800
قیمت شیر قطع و وصل دو سر کوپلی 25

8.474.210

قیمت شیر انشعاب (شبکه) دو سر روپیچ

“1/2 3.524.520
قیمت شیر انشعاب (شبکه) دو سر روپیچ “3/4

4.890.730

قیمت شیر انشعاب (شبکه) یکسر روپیچ کوپلی

“3/4*25 5.985.630
قیمت شیر سوِییچی روپیچ توپیچ “1/2

5.785.180

قیمت شیر سوِییچی روپیچ توپیچ

“3/4 6.818.830
قیمت شیر سوئیچی یکسر توپیچ کوپلی

“1/2×20

6.539.130

قیمت شیر سوئیچی یکسر توپیچ کوپلی

“3/4×25

10.067.350

لیست قیمت ملزومات فلزی نیوپایپ (1402/10/10)

نام کالا

سایز قیمت (ریال)
قیمت جعبه کلکتور همراه با بست و پایه 35×45

5.947.910

قیمت جعبه کلکتور همراه با بست و پایه

45×45 6.481.376
قیمت جعبه کلکتور همراه با بست و پایه 55×45

6.632.477

قیمت جعبه کلکتور همراه با بست و پایه

65×45 7.661.101
قیمت جعبه کلکتور همراه با بست و پایه 75×45

8.918.716

قیمت جعبه کلکتور همراه با بست و پایه

85×45 9.216.881
قیمت جعبه کلکتور همراه با بست و پایه 95×45

10.717.431

قیمت جعبه کلکتور همراه با بست و پایه

125×45 12.964.771
قیمت جعبه کلکتور نرموستاتیک همراه با بست و پایه 50×65

7.821.101

قیمت جعبه کلکتور نرموستاتیک همراه با بست و پایه

50×80 9.692.752
قیمت جعبه کلکتور پلیمری (نیوباکس) 45×35

5.947.910

قیمت جعبه کلکتور پلیمری (نیوباکس)

45×45 6.481.376
قیمت جعبه کلکتور پلیمری (نیوباکس) 45×65

7.661.101

قیمت جعبه کلکتور پلیمری (نیوباکس)

45×75 8.918.716
قیمت جعبه کلکتور پلیمری (نیوباکس) 45×95

10.717.431

قیمت بست کلکتور

“3/4 31.610
قیمت بست کلکتور “1

36.070

قیمت بست کلکتور

“1/4 1 44.250
قیمت بست کلکتور “1/2 1

47.740

قیمت پایه کلکتور

_ 291.468
قیمت صفحه نصب تک 73

46.760

قیمت صفحه نصب زوج

153 88.180
قیمت صفحه نصب زوج 280

132.210

قیمت صفحه نصب زوج رادیاتوری

500 213.640
قیمت صفحه نصب زوج قوس دار 280

154.560

قیمت صفحه نصب زیر پکیج

__

263.670

لیست قیمت ملزومات یدکی نیوپایپ (1402/10/10)

نام کالا

سایز قیمت (ریال)
قیمت دسته ABS قرمز شیر تنظیم نیوکلکتور _

42.410

قیمت دسته ABS قرمز شیر تنظیم نیوکلکتور

_ 42.410
قیمت جا حلقه پلیمری اتصالات پرسی 16

2.840

قیمت جا حلقه پلیمری اتصالات پرسی

20 3.270
قیمت جا حلقه پلیمری اتصالات پرسی 25

3.710

قیمت جا حلقه پلیمری اتصالات پرسی

32 4.690
قیمت جا حلقه پلیمری اتصالات پرسی 40

7.310

قیمت جا حلقه پلیمری اتصالات پرسی

50 11.010
قیمت جا حلقه پلیمری اتصالات پرسی 63

14.610

قیمت حلقه استیل اتصال پرسی

mm 16 243.620
قیمت حلقه استیل اتصال پرسی mm 20

362.540

قیمت حلقه استیل اتصال پرسی

mm 25 693.030
قیمت حلقه استیل اتصال پرسی mm 32

828.300

قیمت حلقه استیل اتصال پرسی

mm 40 1.170.880
قیمت حلقه استیل اتصال پرسی mm 50

1.479.900

قیمت حلقه استیل اتصال پرسی

mm 63 2.209.000
قیمت اورینگ 16

11.670

قیمت اورینگ

20 19.520
قیمت اورینگ 25

24.090

قیمت اورینگ

32 32.160
قیمت اورینگ 40

35.100

قیمت اورینگ

50 52.760
قیمت اورینگ 63

92.220

قیمت مهره اتصالات کوپلی

16 324.280
قیمت مهره اتصالات کوپلی 20

439.270

قیمت مهره اتصالات کوپلی

25 584.680
قیمت مهره اتصالات کوپلی 32

783.820

قیمت حلقه چاک دار اتصالات کوپلی

16 79.140
قیمت حلقه چاک دار اتصالات کوپلی 20

107.140

قیمت حلقه چاک دار اتصالات کوپلی

25 204.600
قیمت حلقه چاک دار اتصالات کوپلی 32

251.030

لیست قیمت ملزومات پلیمری (1402/10/10)

نام کالا

سایز قیمت (ریال)
قیمت درپوش پلاستیکی پایه کوتاه “1/2

11.220

قیمت درپوش پلاستیکی پایه کوتاه

“3/4 16.670
قیمت درپوش پلاستیکی پایه کوتاه “1

28.230

قیمت درپوش پایه کوتاه پلاستیکی ارینگ دار

“1/2 17.440
قیمت درپوش پایه کوتاه پلاستیکی ارینگ دار “3/4

25.830

قیمت بست لوله

16 6.320
قیمت بست لوله 20

7.730

قیمت بست لوله

25 8.390
قیمت بست لوله 32

14.490

قیمت بست لوله

40 20.270
قیمت بست زوج لوله 16

11.440

قیمت بست زوج لوله

20 12.090
قیمت بست زوج لوله 25

12.970

قیمت بست خاردار لوله

16 2.280
قیمت بست ریلی لوله (پشت چسبدار) 16

94.390

قیمت بست ریلی لوله

16 70.630
قیمت درپوش پایه بلند پلاستیکی آبی (طرح جدید) “1/2

13.180

قیمت درپوش پایه بلند پلاستیکی آبی

“1/2 13.180
قیمت درپوش پایه بلند پلاستیکی آبی “3/4

17.330

قیمت درپوش پایه بلند پلاستیکی آبی

“1 17.330
قیمت درپوش پایه بلند پلاستیکی قرمز (طرح جدید) “1/2

33.790

قیمت درپوش پایه بلند پلاستیکی قرمز

“1/2 33.790
قیمت درپوش پایه بلند پلاستیکی قرمز “3/4

50.140

قیمت درپوش پایه بلند پلاستیکی قرمز

“1

50.140

لیست قیمت فوم لوله ای (1402/10/10)

نام کالا

سایز (mm) قیمت (ریال)
قیمت فوم لوله ای سفید EPE 16

18.960

قیمت فوم لوله ای سفید EPE

20 23.980
قیمت فوم لوله ای سفید EPE 25

30.300

قیمت فوم لوله ای سفید EPE

32 39.020
قیمت فوم لوله ای سفید EPE 40

52.860

قیمت فوم لوله ای سفید EPE

50 65.500
قیمت فوم لوله ای سفید EPE 63

98.200

قیمت فوم لوله ای آبی EPE

16 18.960
قیمت فوم لوله ای آبی EPE 20

23.980

قیمت فوم لوله ای قرمز EPE

16 18.960
قیمت فوم لوله ای قرمز EPE 20

23.980

لیست قیمت چسب (1402/10/10)

نام کالا

سایز قیمت (ریال)
قیمت چسب فشار قوی 250 گرمی _

879.410

قیمت چسب فشار قوی تیوپی 100cc

_

420.950

لیست قیمت اقلام ترموستاتیک  (1402/10/10)

نام کالا

سایز قیمت (ریال)
قیمت ترموستات اتاقی لمسی 220W _

13.002.930

قیمت ترموستات اتاقی تک فصل مکانیکی 220W CWT

_ ناموجود
قیمت محرک الکتریکی (شیر برقی) 220W _

18.960.000

قیمت محرک الکتریکی شیر رادیاتوری ترموستاتیکTF-6

_ 4.807.770
قیمت محرک الکتریکی شیر رادیاتوری ترموستاتیکTF-9 _

ناموجود

قیمت محرک الکتریکی شیر رادیاتوری ترموستاتیکTF-34

_ ناموجود
قیمت محرک الکتریکی شیر رادیاتوری ترموستاتیک دیجیتال _

ناموجود

قیمت شیر رادیاتوری ترموستاتیک رفت

“1/2

5.419.690

قیمت محلول کاهنده نقطه انجماد(1402/10/10)

نام کالا

حجم (لیتر) قیمت (ریال)
قیمت محلول کاهنده نقطه انجماد (مکنا) 20

6.933.600

قیمت محلول کاهنده نقطه انجماد (مکنا)

10

3.797.900

قیمت بست های فلزی نیوپایپ (1402/10/10)

نام کالا

سایز قیمت (ریال)
قیمت بست آویز لوله 50

391.200

قیمت بست آویز لوله

63 417.900
قیمت بست آویز لوله 75

445.480

قیمت بست آویز لوله

90 491.370
قیمت بست آویز لوله 110

576.390

قیمت بست آویز لوله

125 635.470
قیمت بست رایزر لوله 50

325.470

قیمت بست رایزر لوله

63 348.800
قیمت بست رایزر لوله 75

374.520

قیمت بست رایزر لوله

90 412.020
قیمت بست رایزر لوله 110

484.060

قیمت بست رایزر لوله

125 560.260
قیمت بست آویز سقفی دو رزوه ای 20

118.370

قیمت بست آویز سقفی دو رزوه ای

25 130.030
قیمت بست آویز سقفی دو رزوه ای 32

145.290

قیمت بست آویز سقفی دو رزوه ای

40 183.990
قیمت بست آویز سقفی دو رزوه ای 50

195.320

قیمت بست آویز سقفی دو رزوه ای

63 230.310
قیمت بست آویز سقفی دو رزوه ای 75

259.090

قیمت بست آویز سقفی دو رزوه ای

90 279.360
قیمت بست آویز سقفی دو رزوه ای 110

305.300

قیمت بست آویز سقفی دو رزوه ای

125

386.400

با توجه به نوسان های بازار، جهت اطلاع از قیمت دقیق و سفارش محصولات با کارشناسان ما در پرشین پایپ در تماس باشید.

021-91005252

021-91005757