لیست قیمت لوله و اتصالات آذین

آذین لوله

لیست قیمت لوله آذین لوله سپاهان (1402/06/19)

عنوان

سایز

قیمت (ريال)

قیمت لوله تک لایه پلی پروپیلن سفید آذین mm 20 234.900
قیمت لوله تک لایه پلی پروپیلن سفید آذین mm 25 370.000
قیمت لوله تک لایه پلی پروپیلن سفید آذین mm 32 697.000
قیمت لوله تک لایه پلی پروپیلن سفید آذین mm 40 1.278.300
قیمت لوله تک لایه پلی پروپیلن سفید آذین mm 50 2.060.700
قیمت لوله تک لایه پلی پروپیلن سفید آذین mm 63 3.325.400
قیمت لوله تک لایه پلی پروپیلن سفید آذین mm 75 4.500.800
قیمت لوله تک لایه پلی پروپیلن سفید آذین mm 90 6.566.900
قیمت لوله تک لایه پلی پروپیلن سفید آذین mm 110 9.934.100
قیمت لوله تک لایه پلی پروپیلن سفید آذین mm 125 13.223.800
قیمت لوله تک لایهPP.RCT آذین mm 20 213.500
قیمت لوله تک لایهPP.RCT آذین mm 25 339.200
قیمت لوله تک لایهPP.RCT آذین mm 32 639.400
قیمت لوله تک لایهPP.RCT آذین mm 40 1.158.000
قیمت لوله تک لایهPP.RCT آذین mm 50 1.859.500
قیمت لوله تک لایهPP.RCT آذین mm 63 3.004.400
قیمت لوله تک لایهPP.RCT آذین mm 75 4.070.100
قیمت لوله تک لایهPP.RCT آذین mm 90 5.931.100
قیمت لوله تک لایهPP.RCT آذین mm 110 9.012.800
قیمت لوله تک لایهPP.RCT آذین mm 125 11.953.400
قیمت لوله سه لایهPP.RCT آذین mm 20 278.700
قیمت لوله سه لایهPP.RCT آذین mm 25 439.700
قیمت لوله سه لایهPP.RCT آذین mm 32 828.500
قیمت لوله سه لایهPP.RCT آذین mm 40 1.519.800
قیمت لوله سه لایهPP.RCT آذین mm 50 2.450.200
قیمت لوله سه لایهPP.RCT آذین mm 63 3.954.600
قیمت لوله سه لایهPP.RCT آذین mm 75 5.351.100
قیمت لوله سه لایهPP.RCT آذین mm 90 7.808.800
قیمت لوله سه لایهPP.RCT آذین mm 110 11.810.200
قیمت لوله سه لایهPP.RCT آذین mm 125 15.719.300

 قیمت اتصالات پلیمری آذین (1402/06/19)

عنوان

سایز

قیمت (ريال)

قیمت بوشن سفید آذین mm 20 32.400
قیمت بوشن سفید آذین mm 25 40.200
قیمت بوشن سفید آذین mm 32 65.900
قیمت بوشن سفید آذین mm 40 121.600
قیمت بوشن سفید آذین mm 50 214.400
قیمت بوشن سفید آذین mm 63 363.700
قیمت بوشن سفید آذین mm 75 563.300
قیمت بوشن سفید آذین mm 90 958.400
قیمت بوشن سفید آذین mm 110 1.396.300
قیمت بوشن سفید آذین mm 125 1.892.400
قیمت بوشن تبدیل سفید آذین 20 × 25 28.700
قیمت بوشن تبدیل سفید آذین 20 × 32 33.000
قیمت بوشن تبدیل سفید آذین 25 × 32 40.900
قیمت بوشن تبدیل سفید آذین 20 × 40 55.900
قیمت بوشن تبدیل سفید آذین 25 × 40 67.200
قیمت بوشن تبدیل سفید آذین 32 × 40 84.600
قیمت بوشن تبدیل سفید آذین 20 × 50 95.800
قیمت بوشن تبدیل سفید آذین 25 × 50 99.800
قیمت بوشن تبدیل سفید آذین 32 × 50 102.800
قیمت بوشن تبدیل سفید آذین 40 × 50 120.800
قیمت بوشن تبدیل سفید آذین 25 × 63 153.000
قیمت بوشن تبدیل سفید آذین 32 × 63 159.800
قیمت بوشن تبدیل سفید آذین 40 × 63 198.700
قیمت بوشن تبدیل سفید آذین 50 × 63 228.800
قیمت بوشن تبدیل سفید آذین 40 × 75 314.400
قیمت بوشن تبدیل سفید آذین 50 × 75 348.300
قیمت بوشن تبدیل سفید آذین 63 × 75 402.700
قیمت بوشن تبدیل سفید آذین 50 × 90 491.300
قیمت بوشن تبدیل سفید آذین 63 × 90 550.400
قیمت بوشن تبدیل سفید آذین 75 × 90 663.600
قیمت بوشن تبدیل سفید آذین 63 × 110 750.200
قیمت بوشن تبدیل سفید آذین 75 × 110 796.300
قیمت بوشن تبدیل سفید آذین 90 × 110 1.004.600
قیمت بوشن تبدیل سفید آذین 110 × 125 1.996.800
قیمت زانو 90 درجه سفید آذین mm 20 44.600
قیمت زانو 90 درجه سفید آذین mm 25 71.700
قیمت زانو 90 درجه سفید آذین mm 32 110.600
قیمت زانو 90 درجه سفید آذین mm 40 209.200
قیمت زانو 90 درجه سفید آذین mm 50 362.500
قیمت زانو 90 درجه سفید آذین mm 63 585.000
قیمت زانو 90 درجه سفید آذین mm 75 941.500
قیمت زانو 90 درجه سفید آذین mm 90 1.697.000
قیمت زانو 90 درجه سفید آذین mm 110 2.837.400
قیمت زانو 90 درجه سفید آذین mm 125 4.514.500
قیمت زانو 90 درجه چپقی سفید آذین mm 20 49.500
قیمت زانو 90 درجه چپقی سفید آذین mm 25 64.400
قیمت زانو تبدیل 90 درجه سفید آذین 25 × 20 64.100
قیمت زانو 45 درجه سفید آذین mm 20 43.200
قیمت زانو 45 درجه سفید آذین mm 25 64.100
قیمت زانو 45 درجه سفید آذین mm 32 101.800
قیمت زانو 45 درجه سفید آذین mm 40 180.900
قیمت زانو 45 درجه سفید آذین mm 50 309.800
قیمت زانو 45 درجه سفید آذین mm 63 412.200
قیمت سه راهی سفید آذین mm 20 61.900
قیمت سه راهی سفید آذین mm 25 86.700
قیمت سه راهی سفید آذین mm 32 131.600
قیمت سه راهی سفید آذین mm 40 244.600
قیمت سه راهی سفید آذین mm 50 416.900
قیمت سه راهی سفید آذین mm 63 772.000
قیمت سه راهی سفید آذین mm 75 1.284.000
قیمت سه راهی سفید آذین mm 90 2.273.800
قیمت سه راهی سفید آذین mm 110 3.396.800
قیمت سه راهی سفید آذین mm 125 5.415.300
قیمت سه راهی سه کنج آذین mm 20 73.100
قیمت سه راهی سه کنج آذین mm 25 94.400
قیمت سه راهی تبدیل سفید آذین 20×20×25 71.700
قیمت سه راهی تبدیل سفید آذین 25×20×25 74.200
قیمت سه راهی تبدیل سفید آذین 20×25×25 89.900
قیمت سه راهی تبدیل سفید آذین 20×20×32 104.200
قیمت سه راهی تبدیل سفید آذین 32×20×32 109.600
قیمت سه راهی تبدیل سفید آذین 32×25×32 128.200
قیمت سه راهی تبدیل سفید آذین 40×20×40 187.600
قیمت سه راهی تبدیل سفید آذین 40×25×40 207.000
قیمت سه راهی تبدیل سفید آذین 40×32×40 224.700
قیمت سه راهی تبدیل سفید آذین 50×25×50 342.800
قیمت سه راهی تبدیل سفید آذین 50×32×50 336.400
قیمت سه راهی تبدیل سفید آذین 63×25×63 785.600
قیمت سه راهی تبدیل سفید آذین 63×32×63 804.900
قیمت سه راهی تبدیل سفید آذین 63×40×63 809.400
قیمت سه راهی تبدیل سفید آذین 63×50×63 833.600
قیمت درپوش سفید آذین mm 20 26.300
قیمت درپوش سفید آذین mm 25 37.200
قیمت درپوش سفید آذین mm 32 50.200
قیمت درپوش سفید آذین mm 40 77.900
قیمت درپوش سفید آذین mm 50 145.300
قیمت درپوش سفید آذین mm 63 313.100
قیمت درپوش سفید آذین mm 75 449.300
قیمت درپوش سفید آذین mm 90 707.100
قیمت درپوش سفید آذین mm 110 1.130.700
قیمت لوله خمدار آذین mm 20 215.000
قیمت لوله خمدار آذین mm 25 330.400
قیمت لوله خمدار آذین mm 32 530.900
قیمت لوله خمدار دوسر بوشن سفید آذین mm 20 225.300
قیمت لوله خمدار دوسر بوشن سفید آذین mm 25 258.700
قیمت پل بست دار سفید آذین mm 20 73.000
قیمت پل بست دار سفید آذین mm 25 90.700
قیمت چهارراهی سفید آذین mm 20 78.900
قیمت چهارراهی سفید آذین mm 25 104.200

قیمت اتصالات پلیمری-فلزی آذین (1402/06/19)

عنوان

سایز

قیمت (ريال)

قیمت زانو بوشن فلزى دیوارى سفید آذین “2/1×20 384.500
قیمت زانو بوشن فلزى دیوارى سفید آذین “4/3×25 485.100
قیمت زانو بوشن فلزى دیوارى سفید آذین “2/1×25 440.300
قیمت زانو مغزی فلزى دیوارى سفید آذین “2/1×20 566.200
قیمت زانو مغزی فلزى دیوارى سفید آذین “4/3×20 637.100
قیمت زانو مغزی فلزى دیوارى سفید آذین “4/3×25 700.500
قیمت بوشن یكسر فلزى سفید آذین “2/1×20 359.600
قیمت بوشن یكسر فلزى سفید آذین “4/3×20 460.100
قیمت بوشن یكسر فلزى سفید آذین “2/1×25 362.100
قیمت بوشن یكسر فلزى سفید آذین “4/3×25 502.000
قیمت بوشن یكسر فلزى سفید آذین “1×32 717.900
قیمت بوشن یكسر فلزى سفید آذین “4/1 1×40 2.034.900
قیمت بوشن یكسر فلزى سفید آذین “2/1 1×50 2.251.600
قیمت بوشن یكسر فلزى سفید آذین “2×63 4.830.300
قیمت بوشن یكسر فلزى سفید آذین “2/1 2×75 6.370.700
قیمت بوشن یكسر فلزى سفید آذین “3×90 14.309.700
قیمت بوشن یكسر فلزى سفید آذین “4×110 19.347.500
قیمت مغزى یكسر فلزى سفید آذین “2/1×20 573.800
قیمت مغزى یكسر فلزى سفید آذین “4/3×20 666.400
قیمت مغزى یكسر فلزى سفید آذین “2/1×25 566.800
قیمت مغزى یكسر فلزى سفید آذین “4/3×25 665.000
قیمت مغزى یكسر فلزى سفید آذین “1×32 1.133.500
قیمت مغزى یكسر فلزى سفید آذین “4/1 1×40 2.837.200
قیمت مغزى یكسر فلزى سفید آذین “2/1 1×50 3.428.100
قیمت مغزى یكسر فلزى سفید آذین “2×63 6.862.500
قیمت زانو یكسر بوشن فلزى سفید آذین “2/1×20 373.600
قیمت زانو یكسر بوشن فلزى سفید آذین “4/3×20 476.100
قیمت زانو یكسر بوشن فلزى سفید آذین “2/1×25 387.300
قیمت زانو یكسر بوشن فلزى سفید آذین “4/3×25 492.500
قیمت زانو یكسر بوشن فلزى سفید آذین “4/3×32 511.600
قیمت زانو یكسر بوشن فلزى سفید آذین “1×32 750.600
قیمت زانو یكسر بوشن فلزى سفید آذین “4/1 1×40 2.409.200
قیمت زانو یكسر بوشن فلزى سفید آذین “2/1 1×50 2.945.300
قیمت زانو یكسر بوشن فلزى سفید آذین “2×63 5.305.500
قیمت زانو بوشن فلزى زوج سفید آذین “2/1×20 847.100
قیمت زانو بوشن فلزى زوج سفید آذین “2/1×25 904.900
قیمت زانو زوج رادیاتوری500یكسر بوشن فلزى سفید آذین “2/1×20 1.043.200
قیمت زانو یكسر مغزى فلزى سفید آذین “2/1×20 588.800
قیمت زانو یكسر مغزى فلزى سفید آذین “4/3×20 651.800
قیمت زانو یكسر مغزى فلزى سفید آذین “2/1×25 674.800
قیمت زانو یكسر مغزى فلزى سفید آذین “4/3×25 625.700
قیمت مهره ماسوره بوشن فلزى سفید آذین “2/1×20 1.448.700
قیمت مهره ماسوره بوشن فلزى سفید آذین “4/3×25 2.044.000
قیمت مهره ماسوره بوشن فلزى سفید آذین “1×32 2.650.600
قیمت مهره ماسوره بوشن فلزى سفید آذین “4/1 1×40 5.034.500
قیمت مهره ماسوره بوشن فلزى سفید آذین “2/1 1×50 7.562.000
قیمت مهره ماسوره بوشن فلزى سفید آذین “2×63 10.091.200
قیمت مهره ماسوره تلفیقى بوشن فلزى سفید آذین “2/1×20 510.200
قیمت مهره ماسوره تلفیقى مغزى فلزى سفید آذین “2/1×20 661.700
قیمت مهره ماسوره تلفیقى بوشن فلزى سفید آذین “4/3×25 1.025.200
قیمت مهره ماسوره تلفیقى مغزى فلزى سفید آذین “4/3×25 663.800
قیمت مهره ماسوره تلفیقى مغزى فلزى سفید آذین “1×32 793.300
قیمت سه راهى بوشن فلزى سفید آذین “2/1×20 377.100
قیمت سه راهى بوشن فلزى سفید آذین “4/3×20 488.600
قیمت سه راهى بوشن فلزى سفید آذین “2/1×25 424.500
قیمت سه راهى بوشن فلزى سفید آذین “4/3×25 507.200
قیمت سه راهى بوشن فلزى سفید آذین “1×32 820.100
قیمت سه راهى مغزی فلزى سفید آذین “2/1×20 568.700
قیمت سه راهى بوشن فلزى دیوارى سفید آذین “2/1×20 373.400
قیمت سه راهى بوشن فلزى دیوارى سفید آذین “2/1×25 428.100
قیمت سه راهى بوشن فلزى دیوارى سفید آذین “4/3×25 517.800
قیمت سه راهى مغزی فلزى دیوارى سفید آذین “2/1×20 590.500
قیمت سه راهى مغزی فلزى دیوارى سفید آذین “4/3×25 677.300
قیمت مهره ماسوره دوسر جوش سفید آذین mm 20 177.100
قیمت مهره ماسوره دوسر جوش سفید آذین mm 25 238.500
قیمت مهره ماسوره دوسر جوش سفید آذین mm 32 411.900
قیمت مهره ماسوره دوسر جوش سفید آذین mm 63 849.400

 قیمت شیرهای پلیمری آذین (1402/06/19)

عنوان

سایز

قیمت (ريال)

قیمت شیر مغزى برنجى یكپارچه سفید آذین mm 20 1.136.600
قیمت شیر مغزى برنجى یكپارچه سفید آذین mm 25 1.532.200
قیمت شیر مغزى برنجى یكپارچه سفید آذین mm 32 2.639.500
قیمت شیر مغزى برنجى یكپارچه سفید آذین mm 40 4.397.700
قیمت شیر مغزى برنجى یكپارچه سفید آذین mm 50 5.242.600
قیمت شیر مغزى برنجى یكپارچه سفید آذین mm 63 5.439.400
قیمت شیرفلكه بوشن فلزی45درجه سفید آذین mm 20
قیمت شیرفلكه بوشن فلزی45درجه سفید آذین mm 25 2.267.300
قیمت شیر فلكه کامل سفید آذین mm 20 1.138.500
قیمت شیر فلكه کامل سفید آذین mm 25 1.651.200
قیمت شیر فلكه کامل سفید آذین mm 32 2.508.200
قیمت شیر فلكه کامل سفید آذین mm 40 2.638.500
قیمت پایین تنه شیر فلكه سفید آذین mm 20 638.200
قیمت پایین تنه شیر فلكه سفید آذین mm 25 1.070.700
قیمت پایین تنه شیر فلكه سفید آذین mm 32 1.660.200
قیمت بالا تنه شیرفلكه آذین mm 20 491.900
قیمت بالا تنه شیرفلكه آذین mm 25 572.600
قیمت بالا تنه شیرفلكه آذین mm 32 837.200

 قیمت ملزومات آذین (1402/06/19)

عنوان سایز قیمت (ريال)
قیمت بست لوله سفید آذین mm 20 9.800
قیمت بست لوله سفید آذین mm 25 10.900
قیمت بست لوله سفید آذین mm 32 18.800
قیمت بست لوله سفید آذین mm 40 26.200
قیمت بست زوج لوله سفید آذین mm 20 15.400
قیمت بست زوج لوله سفید آذین mm 25 16.800
قیمت درپوش پایه بلند پلاستیكی آبی (طرح جدید) آذین “2/1 15.100
قیمت درپوش پایه بلند پلاستیكی آبی آذین “2/1 19.900
قیمت درپوش پایه بلند پلاستیكی آبی آذین “4/3 40.400
قیمت درپوش پایه بلند پلاستیكی آبی آذین “1 60.100
قیمت درپوش پایه بلند پلاستیكی قرمز (طرح جدید) آذین “2/1 15.100
قیمت درپوش پایه بلند پلاستیكی قرمز  آذین “2/1 19.900
قیمت درپوش پایه بلند پلاستیكی قرمز  آذین “4/3 40.400
قیمت درپوش پایه بلند پلاستیكی قرمز  آذین “1 60.100
قیمت درپوش پلاستیكى رزوه دار پایه کوتاه سفید آذین “1/2 15.100
قیمت درپوش پلاستیكى رزوه دار پایه کوتاه سفید آذین “3/4 22.500
قیمت درپوش پلاستیكى رزوه دار پایه کوتاه سفید آذین “1 38.000
قیمت درپوش رزوه دار پایه کوتاه اورینگ دار سفید آذین “1/2 22.400
قیمت درپوش رزوه دار پایه کوتاه اورینگ دار سفید آذین “3/4 33.200
قیمت شابلون نصب کوتاه آذین “2/1 35.100
قیمت شابلون نصب کوتاه آذین “4/3 31.600
قیمت صفحه نصب رادیاتورى پلیمرى آذین mm 500 139.100
قیمت فلنج پلیمری آذین mm 63 901.000
قیمت فلنج پلیمری آذین mm 75 939.300
قیمت فلنج پلیمری آذین mm 90 1.381.100
قیمت فلنج پلیمری آذین mm 110 1.576.400
قیمت آداپتور فلنج پلیمری آذین mm 63 200.100
قیمت آداپتور فلنج پلیمری آذین mm 75 298.300
قیمت آداپتور فلنج پلیمری آذین mm 90 562.100
قیمت آداپتور فلنج پلیمری آذین mm 110 675.600
قیمت دسته شیر فلکه آذین mm 20 29.400
قیمت دسته شیر فلکه آذین mm 25 33.600
قیمت دسته شیر فلکه آذین mm 32 33.600

با توجه به نوسان های بازار، جهت اطلاع از قیمت دقیق و سفارش محصولات با کارشناسان ما در پرشین پایپ در تماس باشید.

021-91005252

021-91005757