لیست قیمت لوله و اتصالات آذین

آذین لوله

لیست قیمت لوله آذین لوله سپاهان (1403/03/30)

عنوان

سایز

قیمت (ريال)

قیمت لوله تک لایه پلی پروپیلن سفید آذین mm 20 ناموجود
قیمت لوله تک لایه پلی پروپیلن سفید آذین mm 25 ناموجود
قیمت لوله تک لایه پلی پروپیلن سفید آذین mm 32 ناموجود
قیمت لوله تک لایه پلی پروپیلن سفید آذین mm 40 ناموجود
قیمت لوله تک لایه پلی پروپیلن سفید آذین mm 50 ناموجود
قیمت لوله تک لایه پلی پروپیلن سفید آذین mm 63 ناموجود
قیمت لوله تک لایه پلی پروپیلن سفید آذین mm 75 ناموجود
قیمت لوله تک لایه پلی پروپیلن سفید آذین mm 90 ناموجود
قیمت لوله تک لایه پلی پروپیلن سفید آذین mm 110 ناموجود
قیمت لوله تک لایه پلی پروپیلن سفید آذین mm 125 ناموجود
قیمت لوله تک لایهPP.RCT آذین mm 20 214.720
قیمت لوله تک لایهPP.RCT آذین mm 25 341.330
قیمت لوله تک لایهPP.RCT آذین mm 32 643.610
قیمت لوله تک لایهPP.RCT آذین mm 40 1.164.130
قیمت لوله تک لایهPP.RCT آذین mm 50 1.869.450
قیمت لوله تک لایهPP.RCT آذین mm 63 3.020.930
قیمت لوله تک لایهPP.RCT آذین mm 75 4.092.770
قیمت لوله تک لایهPP.RCT آذین mm 90 5.965.190
قیمت لوله تک لایهPP.RCT آذین mm 110 9.064.660
قیمت لوله تک لایهPP.RCT آذین mm 125 12.021.020
قیمت لوله سه لایهPP.RCT آذین mm 20 267.740
قیمت لوله سه لایهPP.RCT آذین mm 25 422.510
قیمت لوله سه لایهPP.RCT آذین mm 32 796.180
قیمت لوله سه لایهPP.RCT آذین mm 40 1.458.820
قیمت لوله سه لایهPP.RCT آذین mm 50 2.351.910
قیمت لوله سه لایهPP.RCT آذین mm 63 3.796.320
قیمت لوله سه لایهPP.RCT آذین mm 75 5.137.330
قیمت لوله سه لایهPP.RCT آذین mm 90 7.497.820
قیمت لوله سه لایهPP.RCT آذین mm 110 11.340.010
قیمت لوله سه لایهPP.RCT آذین mm 125 15.092.550

 قیمت اتصالات پلیمری آذین (1403/03/30)

عنوان

سایز

قیمت (ريال)

قیمت بوشن سفید آذین mm 20 28.230
قیمت بوشن سفید آذین mm 25 34.650
قیمت بوشن سفید آذین mm 32 56.210
قیمت بوشن سفید آذین mm 40 108.900
قیمت بوشن سفید آذین mm 50 192.170
قیمت بوشن سفید آذین mm 63 325.820
قیمت بوشن سفید آذین mm 75 513.370
قیمت بوشن سفید آذین mm 90 861.080
قیمت بوشن سفید آذین mm 110 1.249.600
قیمت بوشن سفید آذین mm 125 1.690.150
قیمت بوشن تبدیل سفید آذین 20 × 25 25.630
قیمت بوشن تبدیل سفید آذین 20 × 32 29.590
قیمت بوشن تبدیل سفید آذین 25 × 32 36.630
قیمت بوشن تبدیل سفید آذین 20 × 40 50.160
قیمت بوشن تبدیل سفید آذین 25 × 40 60.060
قیمت بوشن تبدیل سفید آذین 32 × 40 75.790
قیمت بوشن تبدیل سفید آذین 20 × 50 85.910
قیمت بوشن تبدیل سفید آذین 25 × 50 89.540
قیمت بوشن تبدیل سفید آذین 32 × 50 92.180
قیمت بوشن تبدیل سفید آذین 40 × 50 108.350
قیمت بوشن تبدیل سفید آذین 25 × 63 137.060
قیمت بوشن تبدیل سفید آذین 32 × 63 143.110
قیمت بوشن تبدیل سفید آذین 40 × 63 178.310
قیمت بوشن تبدیل سفید آذین 50 × 63 205.150
قیمت بوشن تبدیل سفید آذین 40 × 75 288.420
قیمت بوشن تبدیل سفید آذین 50 × 75 319.330
قیمت بوشن تبدیل سفید آذین 63 × 75 366.960
قیمت بوشن تبدیل سفید آذین 50 × 90 448.910
قیمت بوشن تبدیل سفید آذین 63 × 90 503.470
قیمت بوشن تبدیل سفید آذین 75 × 90 605.220
قیمت بوشن تبدیل سفید آذین 63 × 110 677.930
قیمت بوشن تبدیل سفید آذین 75 × 110 723.360
قیمت بوشن تبدیل سفید آذین 90 × 110 911.790
قیمت بوشن تبدیل سفید آذین 110 × 125 1.785.520
قیمت زانو 90 درجه سفید آذین mm 20 36.960
قیمت زانو 90 درجه سفید آذین mm 25 58.300
قیمت زانو 90 درجه سفید آذین mm 32 90.530
قیمت زانو 90 درجه سفید آذین mm 40 187.000
قیمت زانو 90 درجه سفید آذین mm 50 323.400
قیمت زانو 90 درجه سفید آذین mm 63 522.830
قیمت زانو 90 درجه سفید آذین mm 75 841.170
قیمت زانو 90 درجه سفید آذین mm 90 1.517.450
قیمت زانو 90 درجه سفید آذین mm 110 2.544.740
قیمت زانو 90 درجه سفید آذین mm 125 4.041.620
قیمت زانو 90 درجه چپقی سفید آذین mm 20 44.440
قیمت زانو 90 درجه چپقی سفید آذین mm 25 57.750
قیمت زانو تبدیل 90 درجه سفید آذین 25 × 20 57.420
قیمت زانو 45 درجه سفید آذین mm 20 38.720
قیمت زانو 45 درجه سفید آذین mm 25 57.530
قیمت زانو 45 درجه سفید آذین mm 32 90.970
قیمت زانو 45 درجه سفید آذین mm 40 162.030
قیمت زانو 45 درجه سفید آذین mm 50 277.310
قیمت زانو 45 درجه سفید آذین mm 63 368.390
قیمت سه راهی سفید آذین mm 20 52.360
قیمت سه راهی سفید آذین mm 25 73.810
قیمت سه راهی سفید آذین mm 32 117.480
قیمت سه راهی سفید آذین mm 40 218.460
قیمت سه راهی سفید آذین mm 50 372.240
قیمت سه راهی سفید آذین mm 63 688.820
قیمت سه راهی سفید آذین mm 75 1.148.400
قیمت سه راهی سفید آذین mm 90 2.039.950
قیمت سه راهی سفید آذین mm 110 3.041.610
قیمت سه راهی سفید آذین mm 125 4.848.140
قیمت سه راهی سه کنج آذین mm 20 65.340
قیمت سه راهی سه کنج آذین mm 25 84.370
قیمت سه راهی تبدیل سفید آذین 20×20×25 64.020
قیمت سه راهی تبدیل سفید آذین 25×20×25 62.700
قیمت سه راهی تبدیل سفید آذین 20×25×25 80.300
قیمت سه راهی تبدیل سفید آذین 20×20×32 93.390
قیمت سه راهی تبدیل سفید آذین 32×20×32 98.120
قیمت سه راهی تبدیل سفید آذین 32×25×32 114.400
قیمت سه راهی تبدیل سفید آذین 40×20×40 168.080
قیمت سه راهی تبدیل سفید آذین 40×25×40 185.460
قیمت سه راهی تبدیل سفید آذین 40×32×40 201.190
قیمت سه راهی تبدیل سفید آذین 50×25×50 306.240
قیمت سه راهی تبدیل سفید آذین 50×32×50 300.300
قیمت سه راهی تبدیل سفید آذین 63×25×63 701.800
قیمت سه راهی تبدیل سفید آذین 63×32×63 718.740
قیمت سه راهی تبدیل سفید آذین 63×40×63 722.920
قیمت سه راهی تبدیل سفید آذین 63×50×63 744.370
قیمت درپوش سفید آذین mm 20 22.330
قیمت درپوش سفید آذین mm 25 33.330
قیمت درپوش سفید آذین mm 32 45.100
قیمت درپوش سفید آذین mm 40 69.850
قیمت درپوش سفید آذین mm 50 130.020
قیمت درپوش سفید آذین mm 63 281.380
قیمت درپوش سفید آذین mm 75 402.820
قیمت درپوش سفید آذین mm 90 633.050
قیمت درپوش سفید آذین mm 110 1.008.590
قیمت لوله خمدار آذین mm 20 215.380
قیمت لوله خمدار آذین mm 25 331.100
قیمت لوله خمدار آذین mm 32 532.070
قیمت لوله خمدار دوسر بوشن سفید آذین mm 20 201.410
قیمت لوله خمدار دوسر بوشن سفید آذین mm 25 231.110
قیمت پل بست دار سفید آذین mm 20 65.230
قیمت پل بست دار سفید آذین mm 25 81.070
قیمت چهارراهی سفید آذین mm 20 70.730
قیمت چهارراهی سفید آذین mm 25 93.280

قیمت اتصالات پلیمری-فلزی آذین (1403/03/30)

عنوان

سایز

قیمت (ريال)

قیمت زانو بوشن فلزى دیوارى سفید آذین “1/2×20 357.720
قیمت زانو بوشن فلزى دیوارى سفید آذین “3/4×25 469.370
قیمت زانو بوشن فلزى دیوارى سفید آذین “1/2×25 429.880
قیمت زانو مغزی فلزى دیوارى سفید آذین “1/2×20 573.760
قیمت زانو مغزی فلزى دیوارى سفید آذین “3/4×20 654.700
قیمت زانو مغزی فلزى دیوارى سفید آذین “3/4×25 702.240
قیمت بوشن یكسر فلزى سفید آذین “1/2×20 338.910
قیمت بوشن یكسر فلزى سفید آذین “3/4×20 447.260
قیمت بوشن یكسر فلزى سفید آذین “1/2×25 360.030
قیمت بوشن یكسر فلزى سفید آذین “3/4×25 489.170
قیمت بوشن یكسر فلزى سفید آذین “1×32 681.120
قیمت بوشن یكسر فلزى سفید آذین “1/4 1×40 2.087.030
قیمت بوشن یكسر فلزى سفید آذین “1/2 1×50 2.314.730
قیمت بوشن یكسر فلزى سفید آذین “2×63 4.996.750
قیمت بوشن یكسر فلزى سفید آذین “1/2 2×75 6.493.630
قیمت بوشن یكسر فلزى سفید آذین “3×90 14.844.830
قیمت بوشن یكسر فلزى سفید آذین “4×110 20.058.610
قیمت مغزى یكسر فلزى سفید آذین “1/2×20 556.710
قیمت مغزى یكسر فلزى سفید آذین 3/4×20 671.880
قیمت مغزى یكسر فلزى سفید آذین “1/2×25 574.090
قیمت مغزى یكسر فلزى سفید آذین “3/4×25 670.560
قیمت مغزى یكسر فلزى سفید آذین “1×32 1.125.850
قیمت مغزى یكسر فلزى سفید آذین “1/4 1×40 2.933.700
قیمت مغزى یكسر فلزى سفید آذین “1/2 1×50 3.548.050
قیمت مغزى یكسر فلزى سفید آذین “2×63 7.109.740
قیمت زانو یكسر بوشن فلزى سفید آذین “1/2×20 351.010
قیمت زانو یكسر بوشن فلزى سفید آذین “3/4×20 461.560
قیمت زانو یكسر بوشن فلزى سفید آذین “1/2×25 362.340
قیمت زانو یكسر بوشن فلزى سفید آذین “3/4×25 475.970
قیمت زانو یكسر بوشن فلزى سفید آذین “3/4×32 493.020
قیمت زانو یكسر بوشن فلزى سفید آذین “1×32 710.380
قیمت زانو یكسر بوشن فلزى سفید آذین “1/4 1×40 2.468.730
قیمت زانو یكسر بوشن فلزى سفید آذین “1/2 1×50 2.990.790
قیمت زانو یكسر بوشن فلزى سفید آذین “2×63 5.446.210
قیمت زانو بوشن فلزى زوج سفید آذین “1/2×20 832.260
قیمت زانو بوشن فلزى زوج سفید آذین “1/2×25 891.110
قیمت زانو زوج رادیاتوری 500 یكسر بوشن فلزى سفید آذین “1/2×20 1.022.230
قیمت زانو یكسر مغزى فلزى سفید آذین “1/2×20 593.780
قیمت زانو یكسر مغزى فلزى سفید آذین “3/4×20 659.560
قیمت زانو یكسر مغزى فلزى سفید آذین “1/2×25 679.910
قیمت زانو یكسر مغزى فلزى سفید آذین “3/4×25 627.440
قیمت مهره ماسوره بوشن فلزى سفید آذین “1/2×20 1.498.530
قیمت مهره ماسوره بوشن فلزى سفید آذین “3/4×25 2.110.350
قیمت مهره ماسوره بوشن فلزى سفید آذین “1×32 2.739.880
قیمت مهره ماسوره بوشن فلزى سفید آذین “1/4 1×40 5.254.810
قیمت مهره ماسوره بوشن فلزى سفید آذین “1/2 1×50 7.902.730
قیمت مهره ماسوره بوشن فلزى سفید آذین “2×63 10.552.410
قیمت مهره ماسوره تلفیقى بوشن فلزى سفید آذین “1/2×20 520.630
قیمت مهره ماسوره تلفیقى مغزى فلزى سفید آذین “1/2×20 672.540
قیمت مهره ماسوره تلفیقى بوشن فلزى سفید آذین “3/4×25 661.540
قیمت مهره ماسوره تلفیقى مغزى فلزى سفید آذین “3/4×25 800.470
قیمت مهره ماسوره تلفیقى بوشن فلزى سفید آذین “1×32 976.250
قیمت سه راهى بوشن فلزى سفید آذین “1/2×20 369.820
قیمت سه راهى بوشن فلزى سفید آذین “3/4×20 472.450
قیمت سه راهى بوشن فلزى سفید آذین “1/2×25 412.940
قیمت سه راهى بوشن فلزى سفید آذین “3/4×25 489.060
قیمت سه راهى بوشن فلزى سفید آذین “1×32 772.750
قیمت سه راهى مغزی فلزى سفید آذین “1/2×20 575.740
قیمت سه راهى بوشن فلزى دیوارى سفید آذین “1/2×20 366.300
قیمت سه راهى بوشن فلزى دیوارى سفید آذین “1/2×25 415.360
قیمت سه راهى بوشن فلزى دیوارى سفید آذین “3/4×25 498.520
قیمت سه راهى مغزی فلزى دیوارى سفید آذین “1/2×20 595.320
قیمت سه راهى مغزی فلزى دیوارى سفید آذین “3/4×25 681.450
قیمت مهره ماسوره دوسر جوش سفید آذین mm 20 170.720
قیمت مهره ماسوره دوسر جوش سفید آذین mm 25 231.000
قیمت مهره ماسوره دوسر جوش سفید آذین mm 32 416.570
قیمت مهره ماسوره دوسر جوش سفید آذین mm 63 827.200

 قیمت شیرهای پلیمری آذین (1403/03/30)

عنوان

سایز

قیمت (ريال)

قیمت شیر مغزى برنجى یكپارچه سفید آذین mm 20 1.191.410
قیمت شیر مغزى برنجى یكپارچه سفید آذین mm 25 1.608.750
قیمت شیر مغزى برنجى یكپارچه سفید آذین mm 32 2.825.460
قیمت شیر مغزى برنجى یكپارچه سفید آذین mm 40 4.689.520
قیمت شیر مغزى برنجى یكپارچه سفید آذین mm 50 5.849.250
قیمت شیر مغزى برنجى یكپارچه سفید آذین mm 63 5.991.810
قیمت شیرفلكه بوشن فلزی45درجه سفید آذین mm 20 ناموجود
قیمت شیرفلكه بوشن فلزی45درجه سفید آذین mm 25 2.169.200
قیمت شیر فلكه کامل سفید آذین mm 20 1.075.250
قیمت شیر فلكه کامل سفید آذین mm 25 1.545.280
قیمت شیر فلكه کامل سفید آذین mm 32 2.334.090
قیمت شیر فلكه کامل سفید آذین mm 40 2.477.970
قیمت پایین تنه شیر فلكه سفید آذین mm 20 494.560
قیمت پایین تنه شیر فلكه سفید آذین mm 25 574.200
قیمت پایین تنه شیر فلكه سفید آذین mm 32 903.650
قیمت بالا تنه شیرفلكه آذین mm 20 591.250
قیمت بالا تنه شیرفلكه آذین mm 25 987.690
قیمت بالا تنه شیرفلكه آذین mm 32 1.457.500

 قیمت ملزومات آذین (1403/03/30)

عنوان سایز قیمت (ريال)
قیمت بست لوله سفید آذین mm 20 9.020
قیمت بست لوله سفید آذین mm 25 10.010
قیمت بست لوله سفید آذین mm 32 17.160
قیمت بست لوله سفید آذین mm 40 23.980
قیمت بست زوج لوله سفید آذین mm 20 14.190
قیمت بست زوج لوله سفید آذین mm 25 15.400
قیمت درپوش پایه بلند پلاستیكی آبی (طرح جدید) آذین “1/2 15.070
قیمت درپوش پایه بلند پلاستیكی آبی آذین “1/2 2.240
قیمت درپوش پایه بلند پلاستیكی آبی آذین “3/4 40.370
قیمت درپوش پایه بلند پلاستیكی آبی آذین “1 59.950
قیمت درپوش پایه بلند پلاستیكی قرمز (طرح جدید) آذین “1/2 15.070
قیمت درپوش پایه بلند پلاستیكی قرمز  آذین “1/2 20.240
قیمت درپوش پایه بلند پلاستیكی قرمز  آذین “3/4 40.370
قیمت درپوش پایه بلند پلاستیكی قرمز  آذین “1 59.950
قیمت درپوش پلاستیكى رزوه دار پایه کوتاه سفید آذین “1/2 13.750
قیمت درپوش پلاستیكى رزوه دار پایه کوتاه سفید آذین “3/4 20.460
قیمت درپوش پلاستیكى رزوه دار پایه کوتاه سفید آذین “1 34.650
قیمت درپوش رزوه دار پایه کوتاه اورینگ دار سفید آذین “1/2 20.570
قیمت درپوش رزوه دار پایه کوتاه اورینگ دار سفید آذین “3/4 30.250
قیمت شابلون نصب کوتاه آذین “1/2 32.010
قیمت شابلون نصب کوتاه آذین “3/4 28.820
قیمت صفحه نصب رادیاتورى پلیمرى آذین mm 500 131.340
قیمت فلنج پلیمری آذین mm 63 797.500
قیمت فلنج پلیمری آذین mm 75 831.820
قیمت فلنج پلیمری آذین mm 90 1.221.660
قیمت فلنج پلیمری آذین mm 110 1.397.990
قیمت آداپتور فلنج پلیمری آذین mm 63 179.520
قیمت آداپتور فلنج پلیمری آذین mm 75 268.070
قیمت آداپتور فلنج پلیمری آذین mm 90 504.790
قیمت آداپتور فلنج پلیمری آذین mm 110 603.240
قیمت دسته شیر فلکه آذین mm 20 30.030
قیمت دسته شیر فلکه آذین mm 25 34.430
قیمت دسته شیر فلکه آذین mm 32 34.430

با توجه به نوسان های بازار، جهت اطلاع از قیمت دقیق و سفارش محصولات با کارشناسان ما در پرشین پایپ در تماس باشید.

021-91005252

021-91005757