لیست قیمت اتصالات گالوانیزه مک چین

مک چین

لیست قیمت زانو 90 درجه گالوانیزه (1403/03/30)

جهت اطلاع از تخفیف و ارسال پیش فاکتور تماس بگیرید.

عنوان سایز قیمت (ريال)
قیمت زانو گالوانیزه 90 درجه مک (MECH) چین “1/2 280.000
قیمت زانو گالوانیزه 90 درجه مک (MECH) چین “3/4 550.000
قیمت زانو گالوانیزه 90 درجه مک (MECH) چین “1 850.000
قیمت زانو گالوانیزه 90 درجه مک (MECH) چین “1/4 1 1.250.000
قیمت زانو گالوانیزه 90 درجه مک (MECH) چین “1/2 1 1.700.000
قیمت زانو گالوانیزه 90 درجه مک (MECH) چین “2 3.400.000
قیمت زانو گالوانیزه 90 درجه مک (MECH) چین “1/2 2 4.700.000
قیمت زانو گالوانیزه 90 درجه مک (MECH) چین “3 6.300.000
قیمت زانو گالوانیزه 90 درجه مک (MECH) چین “4 10.200.000
قیمت زانو گالوانیزه 90 درجه مک (MECH) چین “5 19.000.000
قیمت زانو تبدیلی گالوانیزه 90 درجه مک (MECH) چین “1/2×”3/4 500.000

لیست قیمت زانو 45 درجه گالوانیزه (1403/03/30)

جهت اطلاع از تخفیف و ارسال پیش فاکتور تماس بگیرید.

عنوان سایز قیمت (ريال)
قیمت زانو گالوانیزه 45 درجه مک (MECH) چین “1/2 280.000
قیمت زانو گالوانیزه 45 درجه مک (MECH) چین “3/4 550.000
قیمت زانو گالوانیزه 45 درجه مک (MECH) چین “1 850.000
قیمت زانو گالوانیزه 45 درجه مک (MECH) چین “1/4 1 1.250.000
قیمت زانو گالوانیزه 45 درجه مک (MECH) چین “1/2 1 1.700.000
قیمت زانو گالوانیزه 45 درجه مک (MECH) چین “2 3.400.000
قیمت زانو گالوانیزه 45 درجه مک (MECH) چین “1/2 2 4.700.000
قیمت زانو گالوانیزه 45 درجه مک (MECH) چین “3 6.300.000
قیمت زانو گالوانیزه 45 درجه مک (MECH) چین “4 10.200.000
قیمت زانو گالوانیزه 45 درجه مک (MECH) چین “5  22.800.000

لیست قیمت سه راهی مساوی گالوانیزه (1403/03/30)

جهت اطلاع از تخفیف و ارسال پیش فاکتور تماس بگیرید.

نام محصول سایز قیمت (ریال)
قیمت سه راهی گالوانیزه مک MECH چین “1/2 380.000
قیمت سه راهی گالوانیزه مک MECH چین “3/4 660.000
قیمت سه راهی گالوانیزه مک MECH چین “1 1.100.000
قیمت سه راهی گالوانیزه مک MECH چین “1/4 1 1.500.000
قیمت سه راهی گالوانیزه مک MECH چین “1/2 1 2.150.000
قیمت سه راهی گالوانیزه مک MECH چین “2 4.000.000
قیمت سه راهی گالوانیزه مک MECH چین “1/2 2 5.700.000
قیمت سه راهی گالوانیزه مک MECH چین “3 8.250.000
قیمت سه راهی گالوانیزه مک MECH چین “4 12.000.000
قیمت سه راهی گالوانیزه مک MECH چین “5 24.000.000

 

لیست قیمت سه راهی تبدیلی گالوانیزه (1403/03/30)

جهت اطلاع از تخفیف و ارسال پیش فاکتور تماس بگیرید.

نام محصول سایز قیمت (ریال)
قیمت سه راه تبدیلی گالوانیزه مک چین “1/2×”3/4 700.000
قیمت سه راه تبدیلی گالوانیزه مک چین “1/2×”1 1.000.000
قیمت سه راه تبدیلی گالوانیزه مک چین “3/4×”1 1.000.000
قیمت سه راه تبدیلی گالوانیزه مک چین “1/2×’1/4 1 1.500.000
قیمت سه راه تبدیلی گالوانیزه مک چین “3/4×”1/4 1 1.500.000
قیمت سه راه تبدیلی گالوانیزه مک چین “1×”1/4 1 1.500.000
قیمت سه راه تبدیلی گالوانیزه مک چین “1/2×”1/2 1 2.000.000
قیمت سه راه تبدیلی گالوانیزه مک چین “3/4×”1/2 1 2.000.000
قیمت سه راه تبدیلی گالوانیزه مک چین “1×”1/2 1 2.000.000
قیمت سه راه تبدیلی گالوانیزه مک چین “1/4 1×”1/2 1 2.000.000
قیمت سه راه تبدیلی گالوانیزه مک چین “1/2×”2 3.800.000
قیمت سه راه تبدیلی گالوانیزه مک چین “3/4×”2 3.800.000
قیمت سه راه تبدیلی گالوانیزه مک چین “1×”2 3.800.000
قیمت سه راه تبدیلی گالوانیزه مک چین “1/4 1×”2 3.800.000
قیمت سه راه تبدیلی گالوانیزه مک چین “1/2 1×”2 3.800.000
قیمت سه راه تبدیلی گالوانیزه مک چین “3/4×”1/2 2 4.700.000
قیمت سه راه تبدیلی گالوانیزه مک چین “1×”1/2 2 4.700.000
قیمت سه راه تبدیلی گالوانیزه مک چین “1/4 1×”1/2 2 4.700.000
قیمت سه راه تبدیلی گالوانیزه مک چین “1/2 1×”1/2 2 4.700.000
قیمت سه راه تبدیلی گالوانیزه مک چین “2×”1/2 2 4.700.000
قیمت سه راه تبدیلی گالوانیزه مک چین “3/4×”3 7.500.000
قیمت سه راه تبدیلی گالوانیزه مک چین “1×”3 7.500.000
قیمت سه راه تبدیلی گالوانیزه مک چین “1/4 1×”3 7.500.000
قیمت سه راه تبدیلی گالوانیزه مک چین “1/2 1×”3 7.500.000
قیمت سه راه تبدیلی گالوانیزه مک چین “2×”3 7.500.000
قیمت سه راه تبدیلی گالوانیزه مک چین “1/2 2×”3 7.500.000
قیمت سه راه تبدیلی گالوانیزه مک چین “1/4 1×”4 11.500.000
قیمت سه راه تبدیلی گالوانیزه مک چین “1/2 1×”4 11.500.000
قیمت سه راه تبدیلی گالوانیزه مک چین “2×”4 11.500.000
قیمت سه راه تبدیلی گالوانیزه مک چین “1/2 2×”4 11.500.000
قیمت سه راه تبدیلی گالوانیزه مک چین “3×”4 11.500.000
قیمت سه راه تبدیلی گالوانیزه مک چین “2×”5 21.500.000
قیمت سه راه تبدیلی گالوانیزه مک چین “4×”5 21.500.000

لیست قیمت چپقی گالوانیزه (1403/03/30)

جهت اطلاع از تخفیف و ارسال پیش فاکتور تماس بگیرید.

نام محصول سایز قیمت (ريال)
قیمت چپقی گالوانیزه مک چین 1/2″ 320.000
قیمت چپقی گالوانیزه مک چین 3/4″ 580.000
قیمت چپقی گالوانیزه مک چین 1″ 880.000
قیمت چپقی گالوانیزه مک چین “1/4 1 1.400.000
قیمت چپقی گالوانیزه مک چین “1/2 1 1.680.000
قیمت چپقی گالوانیزه مک چین 2″ 3.500.000
قیمت چپقی گالوانیزه مک چین “1/2 2 4.900.000
قیمت چپقی گالوانیزه مک چین 3″ 6.500.000
قیمت چپقی گالوانیزه مک چین 4″ 11.500.000

 

 

لیست چپقی 45 درجه گالوانیزه دنده ای (1403/03/30)

جهت اطلاع از تخفیف و ارسال پیش فاکتور تماس بگیرید.

عنوان سایز قیمت (ريال)
قیمت زانو چپقی 45 درجه گالوانیزه دنده ای مک چین “1/2 320.000
قیمت زانو چپقی 45 درجه گالوانیزه دنده ای مک چین “3/4 580.000
قیمت زانو چپقی 45 درجه گالوانیزه دنده ای مک چین ”1 880.000
قیمت زانو چپقی 45 درجه گالوانیزه دنده ای مک چین “1/4 1 1.400.000
قیمت زانو چپقی 45 درجه گالوانیزه دنده ای مک چین “1/2 1 1.680.000
قیمت زانو چپقی 45 درجه گالوانیزه دنده ای مک چین ”2 3.500.000
قیمت زانو چپقی 45 درجه گالوانیزه دنده ای مک چین “1/2 2 4.900.000
قیمت زانو چپقی 45 درجه گالوانیزه دنده ای مک چین ”3 6.500.000
قیمت زانو چپقی 45 درجه گالوانیزه دنده ای مک چین ”4 11.500.000

لیست قیمت بوشن گالوانیزه (1403/03/30)

جهت اطلاع از تخفیف و ارسال پیش فاکتور تماس بگیرید.

نام محصول سایز قیمت (ريال)
قیمت بوشن گالوانیزه مک 1/2″ 260.000
قیمت بوشن گالوانیزه مک 3/4″ 430.000
قیمت بوشن گالوانیزه مک 1″ 600.000
قیمت بوشن گالوانیزه مک “1/4 1 900.000
قیمت بوشن گالوانیزه مک “1/2 1 1.150.000
قیمت بوشن گالوانیزه مک 2″ 2.050.000
قیمت بوشن گالوانیزه مک “1/2 2 3.000.000
قیمت بوشن گالوانیزه مک 3″ 4.400.000
قیمت بوشن گالوانیزه مک 4″ 6.250.000
قیمت بوشن گالوانیزه مک “5 12.500.000
قیمت بوشن تبدیل گالوانیزه مک “1/2×”3/4 440.000
قیمت بوشن تبدیل گالوانیزه مک “1/2×”1 600.000
قیمت بوشن تبدیل گالوانیزه مک “3/4×”1 600.000

لیست قیمت مغزی گالوانیزه (1403/03/30)

جهت اطلاع از تخفیف و ارسال پیش فاکتور تماس بگیرید.

نام محصول سایز قیمت (ریال)
قیمت مغزی گالوانیزه مک چین “1/2 250.000
قیمت مغزی گالوانیزه مک چین “3/4 420.000
قیمت مغزی گالوانیزه مک چین “1 600.000
قیمت مغزی گالوانیزه مک چین “1/4 1 900.000
قیمت مغزی گالوانیزه مک چین “1/2 1 1.100.000
قیمت مغزی گالوانیزه مک چین “2 2.200.000
قیمت مغزی گالوانیزه مک چین “1/2 2 3.200.000
قیمت مغزی گالوانیزه مک چین “3 4.300.000
قیمت مغزی گالوانیزه مک چین “4 5.850.000
قیمت مغزی گالوانیزه مک چین “5 13.300.000
قیمت مغزی تبدیلی گالوانیزه مک چین “1/2×”3/4 430.000
قیمت مغزی تبدیلی گالوانیزه مک چین “1/2×”1 630.000
قیمت مغزی تبدیلی گالوانیزه مک چین “3/4×”1 630.000

لیست قیمت درپوش گالوانیزه (1403/03/30)

جهت اطلاع از تخفیف و ارسال پیش فاکتور تماس بگیرید.

نام محصول سایز قیمت (ریال)
قیمت درپوش گالوانیزه مک 1/2″ 180.000
قیمت درپوش گالوانیزه مک 3/4″ 315.000
قیمت درپوش گالوانیزه مک 1″ 400.000
قیمت درپوش گالوانیزه مک “1/4 1 730.000
قیمت درپوش گالوانیزه مک “1/2 1 950.000
قیمت درپوش گالوانیزه مک 2″ 1.250.000
قیمت درپوش گالوانیزه مک “1/2 2 2.900.000
قیمت درپوش گالوانیزه مک 3″ 3.600.000
قیمت درپوش گالوانیزه مک 4″ 6.950.000

لیست قیمت مهره ماسوره گالوانیزه (1403/03/30)

جهت اطلاع از تخفیف و ارسال پیش فاکتور تماس بگیرید.

نام محصول سایز قیمت (ریال)
قیمت مهره ماسوره گالوانیزه مک چین 1/2″ 1.150.000
قیمت مهره ماسوره گالوانیزه مک چین 3/4″ 1.500.000
قیمت مهره ماسوره گالوانیزه مک چین “1 1.900.000
قیمت مهره ماسوره گالوانیزه مک چین “1/4 1 3.250.000
قیمت مهره ماسوره گالوانیزه مک چین “1/2 1 3.750.000
قیمت مهره ماسوره گالوانیزه مک چین 2″ 6.250.000
قیمت مهره ماسوره گالوانیزه مک چین “1/2 2 10.800.000
قیمت مهره ماسوره گالوانیزه مک چین “3 12.600.000
قیمت مهره ماسوره گالوانیزه مک چین 4″ 17.700.000

لیست قیمت روپیچ توپیچ دنده ای گالوانیزه (1403/03/30)

جهت اطلاع از تخفیف و ارسال پیش فاکتور تماس بگیرید.

نام کالا سایز قیمت (ریال)
قیمت روپیچ کوتاه گالوانیزه مک چین “1/2 250.000
قیمت روپیچ گالوانیزه مک چین “1/2 270.000
قیمت روپیچ گالوانیزه مک چین “3/4 420.000
قیمت روپیچ گالوانیزه مک چین “1 700.000
قیمت روپیچ گالوانیزه مک چین “1/4 1 1.000.000
قیمت روپیچ گالوانیزه مک چین “1/2 1 1.500.000
قیمت روپیچ گالوانیزه مک چین “2 2.400.000
قیمت روپیچ گالوانیزه مک چین “1/2 2 3.300.000
قیمت روپیچ گالوانیزه مک چین “3 5.000.000
قیمت روپیچ گالوانیزه مک چین “4 8.300.000

لیست قیمت تبدیل گالوانیزه دنده ای (1403/03/30)

جهت اطلاع از تخفیف و ارسال پیش فاکتور تماس بگیرید.

نام محصول سایز قیمت (ریال)
قیمت تبدیل گالوانیزه مک چین “3/4×”1/2 240.000
قیمت تبدیل گالوانیزه مک چین “1/2×”1 440.000
قیمت تبدیل گالوانیزه مک چین “3/4×”1 440.000
قیمت تبدیل گالوانیزه مک چین “1/2×”1/4 1 770.000
قیمت تبدیل گالوانیزه مک چین “3/4×”1/4 1 770.000
قیمت تبدیل گالوانیزه مک چین “1×”1/4 1 770.000
قیمت تبدیل گالوانیزه مک چین “1/2×”1/2 1 1.000.000
قیمت تبدیل گالوانیزه مک چین “3/4×”1/2 1 1.000.000
قیمت تبدیل گالوانیزه مک چین “1×”1/2 1 1.000.000
قیمت تبدیل گالوانیزه مک چین “1/4 1×”1/2 1 1.000.000
قیمت تبدیل گالوانیزه مک چین “1/2×”2 1.350.000
قیمت تبدیل گالوانیزه مک چین “3/4×”2 1.350.000
قیمت تبدیل گالوانیزه مک چین “1×”2 1.350.000
قیمت تبدیل گالوانیزه مک چین “1/4 1×”2 1.350.000
قیمت تبدیل گالوانیزه مک چین “1/2 1×”2 1.350.000
قیمت تبدیل گالوانیزه مک چین “1/2 1×”1/2 2 2.300.000
قیمت تبدیل گالوانیزه مک چین “2×”1/2 2 2.300.000
قیمت تبدیل گالوانیزه مک چین “1×”3 4.000.000
قیمت تبدیل گالوانیزه مک چین “1/2 1×”3 4.000.000
قیمت تبدیل گالوانیزه مک چین “2×”3 4.000.000
قیمت تبدیل گالوانیزه مک چین “1/2 2×”3 4.000.000
قیمت تبدیل گالوانیزه مک چین “1/2 1×”4 5.100.000
قیمت تبدیل گالوانیزه مک چین “2×”4 5.100.000
قیمت تبدیل گالوانیزه مک چین “1/2 2×”4 5.100.000
قیمت تبدیل گالوانیزه مک چین “3×”4 5.100.000
قیمت تبدیل گالوانیزه مک چین “4×”5 6.900.000

اتصالات گالوانیزه مک چین

اتصالات گالوانیزه مک چین اتصالات گالوانیزه دنده ای هستند که در چین تولید می‌شوند و دارای پوشش گالوانیزه هستند.

گالوانیزه کردن به معنای پوشش دادن لایه‌ای از رویه فلز با رویهٔ روی است، که به طور عمده برای جلوگیری از زنگ زدگی و خوردگی استفاده می‌شود.

مزایای استفاده از اتصالات گالوانیزه مک چین شباهتی با مزایای سایر اتصالات گالوانیزه دارد، مانند:

مقاومت در برابر زنگ زدگی

پوشش گالوانیزه به اتصالات مقاومت بالا در برابر زنگ زدگی و خوردگی را می‌دهد و آنها را در برابر عوامل محیطی مانند رطوبت و مواد شیمیایی محافظت می‌کند.

مقاومت فشاری

اتصالات گالوانیزه مک چین معمولاً با مواد مرغوبی تولید می‌شوند و قادر به تحمل فشار واقعی در سیستم‌های لوله‌کشی هستند.

نصب آسان

اتصالات گالوانیزه مک چین به سادگی نصب می‌شوند و نیاز به تجهیزات و فنی‌سنجی خاصی ندارند.

مهم است بدانید که همانند سایر محصولات صنعتی، کیفیت و عملکرد اتصالات گالوانیزه مک چین ممکن است بسته به تولیدکننده و معیارهای کیفیتی متفاوت باشد.

استاندارد های اتصالات گالوانیزه مک چین

استاندارد های مربوط به اتصالات گالوانیزه مک چین معمولاً بر اساس نوع و کاربرد اتصالات تعیین می‌شوند.

برخی از استانداردهای معمول برای اتصالات گالوانیزه مک چین عبارتند از:

استاندارد ANSI/ASME

استاندارد ANSI/ASME (American National Standards Institute/American Society of Mechanical Engineers) در ایالات متحده آمریکا تعیین استانداردهای مربوط به اتصالات صنعتی را تعیین می‌کند.

برخی از استانداردهای معروف این سازمان برای اتصالات گالوانیزه مک چین عبارتند از: ANSI/ASME B16.3 (Malleable Iron Threaded Fittings), ANSI/ASME B16.39 (Malleable Iron Threaded Pipe Unions), و ANSI/ASME B16.14 (Ferrous Pipe Plugs, Bushings, and Locknuts with Pipe Threads).

استاندارد BS (British Standards)

استانداردهای BS برای اتصالات گالوانیزه مک چین در بریتانیا استفاده می‌شوند.

مثالی از استانداردهای BS برای اتصالات گالوانیزه مک چین عبارتند از: BS EN 10242 (Malleable Iron Fittings for Piping Systems), BS 143 (Specification for Wrought Iron Screwed Fittings), و BS 1256 (Specification for Screwed Ferrule Type Iron Pipe Fittings).

استانداردهای DIN (Deutsches Institut für Normung)

استانداردهای DIN برای اتصالات گالوانیزه مک چین در آلمان و کشورهای اروپایی دیگر استفاده می‌شوند.

مثالی از استانداردهای DIN برای اتصالات گالوانیزه مک چین عبارتند از: DIN EN 10242 (Malleable Cast Iron Fittings), و DIN 2986 (Pipe Threads for Tubes and Fittings).

استانداردهای ISO (International Organization for Standardization): استانداردهای ISO به عنوان استانداردهای جهانی برای اتصالات گالوانیزه مک چین شناخته می‌شوند.

مثالی از استانداردهای ISO برای اتصالات گالوانیزه مک چین عبارتند از

ISO 49 (Malleable Cast Iron Pipe Fittings), و ISO 7-1 (Pipe Threads where Pressure-tight Joints are Made on the Threads).

توصیه می‌شود قبل از استفاده از اتصالات گالوانیزه مک چین، با مراجعه به استانداردهای معتبر و توصیه‌های تولیدکننده، استانداردهای مورد نیاز برای کاربرد خاص خود را بررسی کنید.

کاربرد اتصالات گالوانیزه مک چین

اتصالات گالوانیزه مک چین به دلیل مزایایی که از جمله مقاومت در برابر زنگ زدگی، قدرت و مقاومت فشاری، و آسانی نصب دارند، در بسیاری از صنایع و کاربردها استفاده می‌شوند.

برخی از کاربردهای اتصالات گالوانیزه مک چین عبارتند از:

ساختمان‌ها و سیستم‌های لوله‌کشی

اتصالات گالوانیزه مک چین در ساختمان‌ها و سیستم‌های لوله‌کشی استفاده می‌شوند.

آنها برای اتصال لوله‌ها، شیرآلات، پرس‌ها، تیرها و سایر قطعات مورد استفاده قرار می‌گیرند.

صنایع نفت و گاز

اتصالات گالوانیزه مک چین در صنایع نفت و گاز به عنوان اتصالاتی استفاده می‌شوند که قابلیت مقابله با شرایط سخت محیطی و مقاومت در برابر خوردگی را دارند.

آنها برای اتصال لوله‌ها، شیرآلات، تجهیزات و قطعات مختلف در سیستم‌های انتقال و فرآوری نفت و گاز استفاده می‌شوند.

صنایع شیمیایی و صنعتی

در صنایع شیمیایی و صنعتی نیز اتصالات گالوانیزه مک چین به دلیل مقاومت خود در برابر خوردگی و زنگ زدگی، استفاده می‌شوند.

آنها برای اتصال لوله‌ها، مخازن، برج‌ها، تجهیزات و سیستم‌های مختلف در صنایع شیمیایی و تولیدی استفاده می‌شوند.

سیستم‌های آبیاری

اتصالات گالوانیزه مک چین در سیستم‌های آبیاری کشاورزی استفاده می‌شوند.

آنها برای اتصال لوله‌ها، شیرآلات و سایر قطعات در سیستم‌های آبیاری به کار می‌روند.

سیستم‌های حرارتی

اتصالات گالوانیزه مک چین در سیستم‌های حرارتی، مانند بخاری‌ها و رادیاتورها، استفاده می‌شوند.

آنها برای اتصال لوله‌ها و قطعات دیگر در سیستم‌های حرارتی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

توجه داشته باشید که کاربردهای اتصالات گالوانیزه مک چین بسیار گسترده است و می‌توانند در صنایع و کاربردهای دیگر نیز به کار روند.

با توجه به نوسان های بازار، جهت اطلاع از قیمت دقیق و سفارش محصولات با کارشناسان ما در پرشین پایپ در تماس باشید.

021-91005252

021-91005757