قیمت اتصالات مانیسمان بنکن

اتصالات مانیسمان بنکن

برای دریافت لیست قیمت و صدور پیش فاکتور قیمت اتصالات مانیسمان بنکن با کارشناسان پرشین پایپ تماس بگیرید.

021-91005252

021-91005757

لیست قیمت اتصالات مانیسمان بنکن (تاریخ 1401/10/17)

ردیف

عنوان سایز

قیمت (ريال)

زانو

1 قیمت زانو °90 مانیسمان رده 40 بنکن(Benkan)

1/2”

140,500
2 قیمت زانو °90 مانیسمان رده 40 بنکن(Benkan)

3/4”

178,500
3 قیمت زانو °90 مانیسمان رده 40 بنکن(Benkan)

1”

195,500
4 قیمت زانو °90 مانیسمان رده 40 بنکن(Benkan)

1 ¼”

306,000
5 قیمت زانو °90 مانیسمان رده 40 بنکن(Benkan)

1 ½”

399,500
6 قیمت زانو °90 مانیسمان رده 40 بنکن(Benkan)

2”

595,000
7 قیمت زانو °90 مانیسمان رده 40 بنکن(Benkan)

2 ½”

1,360,000
8 قیمت زانو °90 مانیسمان رده 40 بنکن(Benkan)

3”

1,870,000
9 قیمت زانو °90 مانیسمان رده 40 بنکن(Benkan)

4”

3,400,000
10 قیمت زانو °90 مانیسمان رده 40 بنکن(Benkan)

5”

6,375,000
11 قیمت زانو °90 مانیسمان رده 40 بنکن(Benkan)

6”

8,925,000
12 قیمت زانو °90 مانیسمان رده 40 بنکن(Benkan)

8”

18,700,000
13 قیمت زانو °90 مانیسمان رده 40 بنکن(Benkan)

10”

34,000,00
14 قیمت زانو °90 مانیسمان رده 40 بنکن(Benkan)

12”

تماس بگیرید
15 قیمت زانو °90 مانیسمان رده 40 بنکن(Benkan)

14”

تماس بگیرید
16 قیمت زانو °90 مانیسمان رده 40 بنکن(Benkan)

16”

تماس بگیرید
17 قیمت زانو °90 مانیسمان رده 40 بنکن(Benkan)

18”

تماس بگیرید
18 قیمت زانو °90 مانیسمان رده 40 بنکن(Benkan)

20”

تماس بگیرید
19 قیمت زانو °90 مانیسمان رده 40 بنکن(Benkan)

24”

تماس بگیرید
20 قیمت زانو °45 مانیسمان رده 40 بنکن(Benkan)

½”

97,750
21 قیمت زانو °45 مانیسمان رده 40 بنکن(Benkan)

¾”

127,500
22 قیمت زانو °45 مانیسمان رده 40 بنکن(Benkan)

1”

136,000
23 قیمت زانو °45 مانیسمان رده 40 بنکن(Benkan)

1 ¼”

212,500
24 قیمت زانو °45 مانیسمان رده 40 بنکن(Benkan)

1 ½”

280,500
25 قیمت زانو °45 مانیسمان رده 40 بنکن(Benkan)

2”

425,000
26 قیمت زانو °45 مانیسمان رده 40 بنکن(Benkan)

2 ½”

977,500
27 قیمت زانو °45 مانیسمان رده 40 بنکن(Benkan)

3”

1,317,500
28 قیمت زانو °45 مانیسمان رده 40 بنکن(Benkan)

4”

2,380,000
29 قیمت زانو °45 مانیسمان رده 40 بنکن(Benkan)

5”

4,250,000
30 قیمت زانو °45 مانیسمان رده 40 بنکن(Benkan)

6”

6,375,000
31 قیمت زانو °45 مانیسمان رده 40 بنکن(Benkan)

8”

12,750,000
32 قیمت زانو °45 مانیسمان رده 40 بنکن(Benkan)

10”

23,800,000
33 قیمت زانو °45 مانیسمان رده 40 بنکن(Benkan)

12”

تماس بگیرید
34 قیمت زانو °45 مانیسمان رده 40 بنکن(Benkan)

14”

تماس بگیرید
35 قیمت زانو °45 مانیسمان رده 40 بنکن(Benkan)

16”

تماس بگیرید
36 قیمت زانو °45 مانیسمان رده 40 بنکن(Benkan)

18”

تماس بگیرید
37 قیمت زانو °45 مانیسمان رده 40 بنکن(Benkan)

20”

تماس بگیرید
38 قیمت زانو °45 مانیسمان رده 40 بنکن(Benkan)

24”

تماس بگیرید
39 قیمت زانو °90 مانیسمان STD بنکن(Benkan)

½”

40 قیمت زانو °90 مانیسمان STD بنکن(Benkan)

¾”

41 قیمت زانو °90 مانیسمان STD بنکن(Benkan)

1”

42 قیمت زانو °90 مانیسمان STD بنکن(Benkan)

1 ¼”

43 قیمت زانو °90 مانیسمان STD بنکن(Benkan)

1 ½”

44 قیمت زانو °90 مانیسمان STD بنکن(Benkan)

2”

45 قیمت زانو °90 مانیسمان STD بنکن(Benkan)

2 ½”

46 قیمت زانو °90 مانیسمان STD بنکن(Benkan)

3”

47 قیمت زانو °90 مانیسمان STD بنکن(Benkan)

4”

48 قیمت زانو °90 مانیسمان STD بنکن(Benkan)

5”

49 قیمت زانو °90 مانیسمان STD بنکن(Benkan)

6”

50 قیمت زانو °90 مانیسمان STD بنکن(Benkan)

8”

51 قیمت زانو °90 مانیسمان STD بنکن(Benkan)

10”

52 قیمت زانو °90 مانیسمان STD بنکن(Benkan)

12”

تماس بگیرید
53 قیمت زانو °90 مانیسمان STD بنکن(Benkan)

14”

تماس بگیرید
54 قیمت زانو °90 مانیسمان STD بنکن(Benkan)

16”

تماس بگیرید
55 قیمت زانو °90 مانیسمان STD بنکن(Benkan)

18”

تماس بگیرید
56 قیمت زانو °90 مانیسمان STD بنکن(Benkan)

20”

تماس بگیرید
57 قیمت زانو °90 مانیسمان STD بنکن(Benkan)

24”

تماس بگیرید
58 قیمت زانو °45 مانیسمان STD بنکن(Benkan)

½”

59 قیمت زانو °45 مانیسمان STD بنکن(Benkan)

¾”

60 قیمت زانو °45 مانیسمان STD بنکن(Benkan)

1”

61 قیمت زانو °45 مانیسمان STD بنکن(Benkan)

1 ¼”

62 قیمت زانو °45 مانیسمان STD بنکن(Benkan)

1 ½”

63 قیمت زانو °45 مانیسمان STD بنکن(Benkan)

2”

64 قیمت زانو °45 مانیسمان STD بنکن(Benkan)

2 ½”

65 قیمت زانو °45 مانیسمان STD بنکن(Benkan)

3”

66 قیمت زانو °45 مانیسمان STD بنکن(Benkan)

4”

67 قیمت زانو °45 مانیسمان STD بنکن(Benkan)

5”

68 قیمت زانو °45 مانیسمان STD بنکن(Benkan)

6”

69 قیمت زانو °45 مانیسمان STD بنکن(Benkan)

8”

70 قیمت زانو °45 مانیسمان STD بنکن(Benkan)

10”

71 قیمت زانو °45 مانیسمان STD بنکن(Benkan)

12”

تماس بگیرید
72 قیمت زانو °45 مانیسمان STD بنکن(Benkan)

14”

تماس بگیرید
73 قیمت زانو °45 مانیسمان STD بنکن(Benkan)

16”

تماس بگیرید
74 قیمت زانو °45 مانیسمان STD بنکن(Benkan)

18”

تماس بگیرید
75 قیمت زانو °45 مانیسمان STD بنکن(Benkan)

20”

تماس بگیرید
76 قیمت زانو °45 مانیسمان STD بنکن(Benkan)

24”

تماس بگیرید

سه راهی

77 قیمت سه راهی مانیسمان رده 40 بنکن(Benkan)

½”

323,000
78 قیمت سه راهی مانیسمان رده 40 بنکن(Benkan)

¾”

365,500
79 قیمت سه راهی مانیسمان رده 40 بنکن(Benkan)

1”

501,500
80 قیمت سه راهی مانیسمان رده 40 بنکن(Benkan)

1 ¼”

671,500
81 قیمت سه راهی مانیسمان رده 40 بنکن(Benkan)

1 ½”

935,000
82 قیمت سه راهی مانیسمان رده 40 بنکن(Benkan)

2”

1,445,000
83 قیمت سه راهی مانیسمان رده 40 بنکن(Benkan)

2 ½”

2,465,000
84 قیمت سه راهی مانیسمان رده 40 بنکن(Benkan)

3”

3,315,000
85 قیمت سه راهی مانیسمان رده 40 بنکن(Benkan)

4”

5,100,000
86 قیمت سه راهی مانیسمان رده 40 بنکن(Benkan)

5”

7,650,000
87 قیمت سه راهی مانیسمان رده 40 بنکن(Benkan)

6”

13,600,000
88 قیمت سه راهی مانیسمان رده 40 بنکن(Benkan)

8”

25,075,000
89 قیمت سه راهی مانیسمان رده 40 بنکن(Benkan)

10”

38,250,000
90 قیمت سه راهی مانیسمان رده 40 بنکن(Benkan)

12”

تماس بگیرید
91 قیمت سه راهی مانیسمان رده 40 بنکن(Benkan)

14”

تماس بگیرید
92 قیمت سه راهی مانیسمان رده 40 بنکن(Benkan)

16”

تماس بگیرید
93 قیمت سه راهی مانیسمان رده 40 بنکن(Benkan)

18”

تماس بگیرید
94 قیمت سه راهی مانیسمان رده 40 بنکن(Benkan)

20”

تماس بگیرید
95 قیمت سه راهی مانیسمان رده 40 بنکن(Benkan)

24”

تماس بگیرید
96 قیمت سه راهی مانیسمان STD بنکن(Benkan)

½”

97 قیمت سه راهی مانیسمان STD بنکن(Benkan)

¾”

98 قیمت سه راهی مانیسمان STD بنکن(Benkan)

1”

99 قیمت سه راهی مانیسمان STD بنکن(Benkan)

1 ¼”

100 قیمت سه راهی مانیسمان STD بنکن(Benkan)

1 ½”

101 قیمت سه راهی مانیسمان STD بنکن(Benkan)

2”

102 قیمت سه راهی مانیسمان STD بنکن(Benkan)

2 ½”

103 قیمت سه راهی مانیسمان STD بنکن(Benkan)

3”

104 قیمت سه راهی مانیسمان STD بنکن(Benkan)

4”

105 قیمت سه راهی مانیسمان STD بنکن(Benkan)

5”

106 قیمت سه راهی مانیسمان STD بنکن(Benkan)

6”

107 قیمت سه راهی مانیسمان STD بنکن(Benkan)

8”

108 قیمت سه راهی مانیسمان STD بنکن(Benkan)

10”

109 قیمت سه راهی مانیسمان STD بنکن(Benkan)

12”

تماس بگیرید
110 قیمت سه راهی مانیسمان STD بنکن(Benkan)

14”

تماس بگیرید
111 قیمت سه راهی مانیسمان STD بنکن(Benkan)

16”

تماس بگیرید
112 قیمت سه راهی مانیسمان STD بنکن(Benkan)

18”

تماس بگیرید
113 قیمت سه راهی مانیسمان STD بنکن(Benkan)

20”

تماس بگیرید
114 قیمت سه راهی مانیسمان STD بنکن(Benkan)

24”

تماس بگیرید

سه راهی تبدیلی

115 قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن(Benkan)

3/4”*1/2”

348,500
116 قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن(Benkan)

1”*1/2”

484,500
117 قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن(Benkan)

1”*3/4”

484,500
118 قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن(Benkan)

1 ¼”*1/2”

654,500
119 قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن(Benkan)

1 ¼”*3/4”

654,500
120 قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن(Benkan)

1 ¼”*1”

654,500
121 قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن(Benkan)

1 ½”*1/2”

935,000
122 قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن(Benkan)

1 ½”*3/4”

935,000
123 قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن(Benkan)

1 ½”*1”

935,000
124 قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن(Benkan)

1 ½”*1 ¼”

935,000
125 قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن(Benkan)

2”*1/2”

1,360,000
126 قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن(Benkan)

2”*3/4”

1,360,000
127 قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن(Benkan)

2”*1”

1,360,000
128 قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن(Benkan)

2”1 ¼”

1,360,000
129 قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن(Benkan)

2”*1 ½”

1,360,000
130 قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن(Benkan)

2 ½”*1/2”

2,380,000
131 قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن(Benkan)

2 ½”*3/4”

2,380,000
132 قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن(Benkan)

2 ½”*1”

2,380,000
133 قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن(Benkan)

2 ½”*1 ¼”

2,380,000
134 قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن(Benkan)

2 ½”*1 ½”

2,380,000
135 قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن(Benkan)

2 ½”*2”

2,380,000
136 قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن(Benkan)

3”*1/2”

3,145,000
137 قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن(Benkan)

3”*3/4”

3,145,000
138 قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن(Benkan)

3”*1”

3,145,000
139 قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن(Benkan)

3”*1 ¼”

3,145,000
140 قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن(Benkan)

3”*1 ½”

3,145,000
141 قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن(Benkan)

3”*2”

3,145,000
142 قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن(Benkan)

3”*2 ½”

3,145,000
143 قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن(Benkan)

4”*1/2”

5,100,000
144 قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن(Benkan)

4”*3/4”

5,100,000
145 قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن(Benkan)

4”*1”

5,100,000
146 قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن(Benkan)

4”*1 ¼”

5,100,000
147 قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن(Benkan)

4”*1 ½”

5,100,000
148 قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن(Benkan)

4”*2”

5,100,000
149 قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن(Benkan)

4”*2 ½”

5,100,000
150 قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن(Benkan)

4”*3”

5,100,000
151 قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن(Benkan)

5”*1”

8,500,000
152 قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن(Benkan)

5”*1 ¼”

7,650,000
153 قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن(Benkan)

5”*1 ½”

7,650,000
154 قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن(Benkan)

5”*2”

7,650,000
155 قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن(Benkan)

5”*2 ½”

7,650,000
156 قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن(Benkan)

5”*3”

7,650,000
157 قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن(Benkan)

5”*4”

7,650,000
158 قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن(Benkan)

6”*1”

11,900,000
159 قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن(Benkan)

6”*1 ¼”

11,900,000
160 قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن(Benkan)

6”*1 ½”

11,050,000
161 قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن(Benkan)

6”*2”

11,050,000
162 قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن(Benkan)

6”*2 ½”

11,050,000
163 قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن(Benkan)

6”*3”

11,050,000
164 قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن(Benkan)

6”*4”

11,050,000
165 قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن(Benkan)

6”*5”

11,050,000
166 قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن(Benkan)

8”*2”

27,200,000
167 قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن(Benkan)

8”*2 ½”

27,200,000
168 قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن(Benkan)

8”*3”

24,650,000
169 قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن(Benkan)

8”*4”

24,650,000
170 قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن(Benkan)

8”*5”

24,650,000
171 قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن(Benkan)

8”*6”

24,650,000
172 قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن(Benkan)

10”*2”

54,450,000
173 قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن(Benkan)

10”*2 ½”

54,450,000
174 قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن(Benkan)

10”*3”

42,500,000
175 قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن(Benkan)

10”*4”

42,500,000
176 قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن(Benkan)

10”*5”

42,500,000
177 قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن(Benkan)

10”*6”

42,500,000
178 قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن(Benkan)

10”*8”

42,500,000
179 قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن(Benkan)

12”*4”

تماس بگیرید
180 قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن(Benkan)

12”*6”

تماس بگیرید
181 قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن(Benkan)

12”*8”

تماس بگیرید
182 قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن(Benkan)

12”*10”

تماس بگیرید
183 قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن(Benkan)

14”*6”

تماس بگیرید
184 قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن(Benkan)

14”*8”

تماس بگیرید
185 قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن(Benkan)

14”*10”

تماس بگیرید
186 قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن(Benkan)

14”*12”

تماس بگیرید
187 قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن(Benkan)

16”*6”

تماس بگیرید
188 قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن(Benkan)

16”*8”

تماس بگیرید
189 قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن(Benkan)

16”*10”

تماس بگیرید
190 قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن(Benkan)

16”*12”

تماس بگیرید
191 قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن(Benkan)

16”*14”

تماس بگیرید
192 قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن(Benkan)

18”*8”

تماس بگیرید
193 قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن(Benkan)

18”*10”

تماس بگیرید
194 قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن(Benkan)

18”*12”

تماس بگیرید
195 قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن(Benkan)

18”*14”

تماس بگیرید
196 قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن(Benkan)

18”*16”

تماس بگیرید
197 قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن(Benkan)

20”*8”

تماس بگیرید
198 قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن(Benkan)

20”*10”

تماس بگیرید
199 قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن(Benkan)

20”*12”

تماس بگیرید
200 قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن(Benkan)

20”*14”

تماس بگیرید
201 قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن(Benkan)

20”*14”

تماس بگیرید
202 قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن(Benkan)

20”*16”

تماس بگیرید
203 قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن(Benkan)

20”*18”

تماس بگیرید
204 قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن(Benkan)

24”*10”

تماس بگیرید
205 قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن(Benkan)

24”*12”

تماس بگیرید
206 قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن(Benkan)

24”*14”

تماس بگیرید
207 قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن(Benkan)

24”*16”

تماس بگیرید
208 قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن(Benkan)

24”*18”

تماس بگیرید
209 قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن(Benkan)

24”*20”

تماس بگیرید
210 قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان STD بنکن(Benkan)

14”*6”

تماس بگیرید
211 قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان STD بنکن(Benkan)

14”*8”

تماس بگیرید
212 قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان STD بنکن(Benkan)

14”*10”

تماس بگیرید
213 قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان STD بنکن(Benkan)

14”*12”

تماس بگیرید
214 قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان STD بنکن(Benkan)

16”*6”

تماس بگیرید
215 قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان STD بنکن(Benkan)

16”*8”

تماس بگیرید
216 قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان STD بنکن(Benkan)

16”*10”

تماس بگیرید
217 قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان STD بنکن(Benkan)

16”*12”

تماس بگیرید
218 قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان STD بنکن(Benkan)

16”*14”

تماس بگیرید
219 قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان STD بنکن(Benkan)

18”*6”

تماس بگیرید
220 قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان STD بنکن(Benkan)

18”*8”

تماس بگیرید
221 قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان STD بنکن(Benkan)

18”*10”

تماس بگیرید
222 قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان STD بنکن(Benkan)

18”*12”

تماس بگیرید
223 قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان STD بنکن(Benkan)

18”*14”

تماس بگیرید
224 قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان STD بنکن(Benkan)

18”*16”

تماس بگیرید
225 قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان STD بنکن(Benkan)

20”*8”

تماس بگیرید
226 قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان STD بنکن(Benkan)

20”*10”

تماس بگیرید
227 قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان STD بنکن(Benkan)

20”*12”

تماس بگیرید
228 قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان STD بنکن(Benkan)

20”*14”

تماس بگیرید
229 قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان STD بنکن(Benkan)

20”*16”

تماس بگیرید
230 قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان STD بنکن(Benkan)

20”*18”

تماس بگیرید
231 قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان STD بنکن(Benkan)

24”*10”

تماس بگیرید
232 قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان STD بنکن(Benkan)

24”*12”

تماس بگیرید
233 قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان STD بنکن(Benkan)

24”*14”

تماس بگیرید
234 قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان STD بنکن(Benkan)

24”*16”

تماس بگیرید
235 قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان STD بنکن(Benkan)

24”*18”

تماس بگیرید
236 قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان STD بنکن(Benkan)

24”*20”

تماس بگیرید

تبدیل

237 قیمت تبدیل مانیسمان رده 40 بنکن(Benkan)

3/4”*1/2”

170,000
238 قیمت تبدیل مانیسمان رده 40 بنکن(Benkan)

1”*1/2”

255,000
239 قیمت تبدیل مانیسمان رده 40 بنکن(Benkan)

1”*3/4”

246,500
240 قیمت تبدیل مانیسمان رده 40 بنکن(Benkan)

1 ¼”*1/2”

416,500
241 قیمت تبدیل مانیسمان رده 40 بنکن(Benkan)

1 ¼”*3/4”

306,000
242 قیمت تبدیل مانیسمان رده 40 بنکن(Benkan)

1 ¼”*1”

272,000
243 قیمت تبدیل مانیسمان رده 40 بنکن(Benkan)

1 ½”*1/2”

586,500
244 قیمت تبدیل مانیسمان رده 40 بنکن(Benkan)

1 ½”*3/4”

416,500
245 قیمت تبدیل مانیسمان رده 40 بنکن(Benkan)

1 ½”*1”

416,500
246 قیمت تبدیل مانیسمان رده 40 بنکن(Benkan)

1 ½”*1 ¼”

323,000
247 قیمت تبدیل مانیسمان رده 40 بنکن(Benkan)

2”*1/2”

850,000
248 قیمت تبدیل مانیسمان رده 40 بنکن(Benkan)

2”*3/4”

722,500
249 قیمت تبدیل مانیسمان رده 40 بنکن(Benkan)

2”*1”

586,500
250 قیمت تبدیل مانیسمان رده 40 بنکن(Benkan)

2”*1 ¼”

484,500
251 قیمت تبدیل مانیسمان رده 40 بنکن(Benkan)

2”*1 ½”

467,500
252 قیمت تبدیل مانیسمان رده 40 بنکن(Benkan)

2 ½”*1/2”

2,125,000
253 قیمت تبدیل مانیسمان رده 40 بنکن(Benkan)

2 ½”*3/4”

2,040,000
254 قیمت تبدیل مانیسمان رده 40 بنکن(Benkan)

2 ½”*1”

1,275,000
255 قیمت تبدیل مانیسمان رده 40 بنکن(Benkan)

2 ½”*1 ¼”

1,020,000
256 قیمت تبدیل مانیسمان رده 40 بنکن(Benkan)

2 ½”*1 ½”

850,000
257 قیمت تبدیل مانیسمان رده 40 بنکن(Benkan)

2 ½”*2”

807,500
258 قیمت تبدیل مانیسمان رده 40 بنکن(Benkan)

3”*1/2”

2,550,000
259 قیمت تبدیل مانیسمان رده 40 بنکن(Benkan)

3”*3/4”

2,380,000
260 قیمت تبدیل مانیسمان رده 40 بنکن(Benkan)

3”*1”

1,700,000
261 قیمت تبدیل مانیسمان رده 40 بنکن(Benkan)

3”*1 ¼”

1,530,000
262 قیمت تبدیل مانیسمان رده 40 بنکن(Benkan)

3”*1 ½”

1,360,000
263 قیمت تبدیل مانیسمان رده 40 بنکن(Benkan)

3”*2”

1,190,000
264 قیمت تبدیل مانیسمان رده 40 بنکن(Benkan)

3”*2 ½”

1,105,000
265 قیمت تبدیل مانیسمان رده 40 بنکن(Benkan)

4”*1/2”

4,250,000
266 قیمت تبدیل مانیسمان رده 40 بنکن(Benkan)

4”*3/4”

3,825,000
267 قیمت تبدیل مانیسمان رده 40 بنکن(Benkan)

4”*1”

2,720,000
268 قیمت تبدیل مانیسمان رده 40 بنکن(Benkan)

4”*1 ¼”

2,210,000
269 قیمت تبدیل مانیسمان رده 40 بنکن(Benkan)

4”*1 ½”

2,082,500
270 قیمت تبدیل مانیسمان رده 40 بنکن(Benkan)

4”*2”

1,785,000
271 قیمت تبدیل مانیسمان رده 40 بنکن(Benkan)

4”*2 ½”

1,572,500
272 قیمت تبدیل مانیسمان رده 40 بنکن(Benkan)

4”*3”

1,530,000
273 قیمت تبدیل مانیسمان رده 40 بنکن(Benkan)

5”*1”

6,375,000
274 قیمت تبدیل مانیسمان رده 40 بنکن(Benkan)

5”*1 ¼”

5,525,000
275 قیمت تبدیل مانیسمان رده 40 بنکن(Benkan)

5”*1 ½”

3,740,000
276 قیمت تبدیل مانیسمان رده 40 بنکن(Benkan)

5”*2”

3,400,000
277 قیمت تبدیل مانیسمان رده 40 بنکن(Benkan)

5”*2 ½”

3,145,000
278 قیمت تبدیل مانیسمان رده 40 بنکن(Benkan)

5”*3”

2,975,000
279 قیمت تبدیل مانیسمان رده 40 بنکن(Benkan)

5”*4”

2,890,000
280 قیمت تبدیل مانیسمان رده 40 بنکن(Benkan)

6”*1”

8,500,000
281 قیمت تبدیل مانیسمان رده 40 بنکن(Benkan)

6”*1 ¼”

6,375,000
282 قیمت تبدیل مانیسمان رده 40 بنکن(Benkan)

6”*1 ½”

5,525,000
283 قیمت تبدیل مانیسمان رده 40 بنکن(Benkan)

6”*2”

5,100,000
284 قیمت تبدیل مانیسمان رده 40 بنکن(Benkan)

6”*2 ½”

4,760,000
285 قیمت تبدیل مانیسمان رده 40 بنکن(Benkan)

6”*3”

4,505,000
286 قیمت تبدیل مانیسمان رده 40 بنکن(Benkan)

6”*4”

4,250,000
287 قیمت تبدیل مانیسمان رده 40 بنکن(Benkan)

6”*5”

3,825,000
288 قیمت تبدیل مانیسمان رده 40 بنکن(Benkan)

8”*2”

11,900,000
289 قیمت تبدیل مانیسمان رده 40 بنکن(Benkan)

8”*2 ½”

9,350,000
290 قیمت تبدیل مانیسمان رده 40 بنکن(Benkan)

8”*3”

8,500,000
291 قیمت تبدیل مانیسمان رده 40 بنکن(Benkan)

8”*4”

8,075,000
292 قیمت تبدیل مانیسمان رده 40 بنکن(Benkan)

8”*5”

7,650,000
293 قیمت تبدیل مانیسمان رده 40 بنکن(Benkan)

8”*6”

7,225,000
294 قیمت تبدیل مانیسمان رده 40 بنکن(Benkan)

10”*2”

22,100,000
295 قیمت تبدیل مانیسمان رده 40 بنکن(Benkan)

10”*2 ½”

18,700,000
296 قیمت تبدیل مانیسمان رده 40 بنکن(Benkan)

10”*3”

16,150,000
297 قیمت تبدیل مانیسمان رده 40 بنکن(Benkan)

10”*4”

12,750,000
298 قیمت تبدیل مانیسمان رده 40 بنکن(Benkan)

10”*5”

12,750,000
299 قیمت تبدیل مانیسمان رده 40 بنکن(Benkan)

10”*6”

12,750,000
300 قیمت تبدیل مانیسمان رده 40 بنکن(Benkan)

10”*8”

12,750,000
301 قیمت تبدیل مانیسمان رده 40 بنکن(Benkan)

12”*4”

تماس بگیرید
302 قیمت تبدیل مانیسمان رده 40 بنکن(Benkan)

12”*6”

تماس بگیرید
303 قیمت تبدیل مانیسمان رده 40 بنکن(Benkan)

12”*8”

تماس بگیرید
304 قیمت تبدیل مانیسمان رده 40 بنکن(Benkan)

12”*10”

تماس بگیرید
305 قیمت تبدیل مانیسمان رده 40 بنکن(Benkan)

14”*6”

تماس بگیرید
306 قیمت تبدیل مانیسمان رده 40 بنکن(Benkan)

14”*8”

تماس بگیرید
307 قیمت تبدیل مانیسمان رده 40 بنکن(Benkan)

14”*10”

تماس بگیرید
308 قیمت تبدیل مانیسمان رده 40 بنکن(Benkan)

14”*12”

تماس بگیرید
309 قیمت تبدیل مانیسمان رده 40 بنکن(Benkan)

16”*6”

تماس بگیرید
310 قیمت تبدیل مانیسمان رده 40 بنکن(Benkan)

16”*8”

تماس بگیرید
311 قیمت تبدیل مانیسمان رده 40 بنکن(Benkan)

16”*10”

تماس بگیرید
312 قیمت تبدیل مانیسمان رده 40 بنکن(Benkan)

16”*12”

تماس بگیرید
313 قیمت تبدیل مانیسمان رده 40 بنکن(Benkan)

16”*14”

تماس بگیرید
314 قیمت تبدیل مانیسمان رده 40 بنکن(Benkan)

18”*8”

تماس بگیرید
315 قیمت تبدیل مانیسمان رده 40 بنکن(Benkan)

18”*10”

تماس بگیرید
316 قیمت تبدیل مانیسمان رده 40 بنکن(Benkan)

18”*12”

تماس بگیرید
317 قیمت تبدیل مانیسمان رده 40 بنکن(Benkan)

18”*14”

تماس بگیرید
318 قیمت تبدیل مانیسمان رده 40 بنکن(Benkan)

18”*16”

تماس بگیرید
319 قیمت تبدیل مانیسمان رده 40 بنکن(Benkan)

20”*8”

تماس بگیرید
320 قیمت تبدیل مانیسمان رده 40 بنکن(Benkan)

20”*10”

تماس بگیرید
321 قیمت تبدیل مانیسمان رده 40 بنکن(Benkan)

20”*12”

تماس بگیرید
322 قیمت تبدیل مانیسمان رده 40 بنکن(Benkan)

20”*14”

تماس بگیرید
323 قیمت تبدیل مانیسمان رده 40 بنکن(Benkan)

20”*14”

تماس بگیرید
324 قیمت تبدیل مانیسمان رده 40 بنکن(Benkan)

20”*16”

تماس بگیرید
325 قیمت تبدیل مانیسمان رده 40 بنکن(Benkan)

20”*18”

تماس بگیرید
326 قیمت تبدیل مانیسمان رده 40 بنکن(Benkan)

24”*10”

تماس بگیرید
327 قیمت تبدیل مانیسمان رده 40 بنکن(Benkan)

24”*12”

تماس بگیرید
328 قیمت تبدیل مانیسمان رده 40 بنکن(Benkan)

24”*14”

تماس بگیرید
329 قیمت تبدیل مانیسمان رده 40 بنکن(Benkan)

24”*16”

تماس بگیرید
330 قیمت تبدیل مانیسمان رده 40 بنکن(Benkan)

24”*18”

تماس بگیرید
331 قیمت تبدیل مانیسمان رده 40 بنکن(Benkan)

24”*20”

تماس بگیرید
332 قیمت تبدیل مانیسمان STD بنکن(Benkan)

14”*6”

تماس بگیرید
333 قیمت تبدیل مانیسمان STD بنکن(Benkan)

14”*8”

تماس بگیرید
334 قیمت تبدیل مانیسمان STD بنکن(Benkan)

14”*10”

تماس بگیرید
335 قیمت تبدیل مانیسمان STD بنکن(Benkan)

14”*12”

تماس بگیرید
336 قیمت تبدیل مانیسمان STD بنکن(Benkan)

16”*6”

تماس بگیرید
337 قیمت تبدیل مانیسمان STD بنکن(Benkan)

16”*8”

تماس بگیرید
338 قیمت تبدیل مانیسمان STD بنکن(Benkan)

16”*10”

تماس بگیرید
339 قیمت تبدیل مانیسمان STD بنکن(Benkan)

16”*12”

تماس بگیرید
340 قیمت تبدیل مانیسمان STD بنکن(Benkan)

16”*14”

تماس بگیرید
341 قیمت تبدیل مانیسمان STD بنکن(Benkan)

18”*6”

تماس بگیرید
342 قیمت تبدیل مانیسمان STD بنکن(Benkan)

18”*8”

تماس بگیرید
343 قیمت تبدیل مانیسمان STD بنکن(Benkan)

18”*10”

تماس بگیرید
344 قیمت تبدیل مانیسمان STD بنکن(Benkan)

18”*12”

تماس بگیرید
345 قیمت تبدیل مانیسمان STD بنکن(Benkan)

18”*14”

تماس بگیرید
346 قیمت تبدیل مانیسمان STD بنکن(Benkan)

18”*16”

تماس بگیرید
347 قیمت تبدیل مانیسمان STD بنکن(Benkan)

20”*8”

تماس بگیرید
348 قیمت تبدیل مانیسمان STD بنکن(Benkan)

20”*10”

تماس بگیرید
349 قیمت تبدیل مانیسمان STD بنکن(Benkan)

20”*12”

تماس بگیرید
350 قیمت تبدیل مانیسمان STD بنکن(Benkan)

20”*14”

تماس بگیرید
351 قیمت تبدیل مانیسمان STD بنکن(Benkan)

20”*16”

تماس بگیرید
352 قیمت تبدیل مانیسمان STD بنکن(Benkan)

20”*18”

تماس بگیرید
353 قیمت تبدیل مانیسمان STD بنکن(Benkan)

24”*10”

تماس بگیرید
354 قیمت تبدیل مانیسمان STD بنکن(Benkan)

24”*12”

تماس بگیرید
355 قیمت تبدیل مانیسمان STD بنکن(Benkan)

24”*14”

تماس بگیرید
356 قیمت تبدیل مانیسمان STD بنکن(Benkan)

24”*16”

تماس بگیرید
357 قیمت تبدیل مانیسمان STD بنکن(Benkan)

24”*18”

تماس بگیرید
358 قیمت تبدیل مانیسمان STD بنکن(Benkan)

24”*20”

تماس بگیرید

کپ

359 قیمت کپ مانیسمان رده 40 بنکن(Benkan)

½”

161,500
360 قیمت کپ مانیسمان رده 40 بنکن(Benkan)

¾”

195,500
361 قیمت کپ مانیسمان رده 40 بنکن(Benkan)

1”

246,500
362 قیمت کپ مانیسمان رده 40 بنکن(Benkan)

1 ¼”

280,500
363 قیمت کپ مانیسمان رده 40 بنکن(Benkan)

1 ½”

323,000
364 قیمت کپ مانیسمان رده 40 بنکن(Benkan)

2”

357,000
365 قیمت کپ مانیسمان رده 40 بنکن(Benkan)

2 ½”

510,000
366 قیمت کپ مانیسمان رده 40 بنکن(Benkan)

3”

892,500
367 قیمت کپ مانیسمان رده 40 بنکن(Benkan)

4”

1,105,000
368 قیمت کپ مانیسمان رده 40 بنکن(Benkan)

5”

1,955,000
369 قیمت کپ مانیسمان رده 40 بنکن(Benkan)

6”

2,550,000
370 قیمت کپ مانیسمان رده 40 بنکن(Benkan)

8”

5,950,000
371 قیمت کپ مانیسمان رده 40 بنکن(Benkan)

10”

10,200,000
372 قیمت کپ مانیسمان رده 40 بنکن(Benkan)

12”

تماس بگیرید
373 قیمت کپ مانیسمان رده 40 بنکن(Benkan)

14”

تماس بگیرید
374 قیمت کپ مانیسمان رده 40 بنکن(Benkan)

16”

تماس بگیرید
375 قیمت کپ مانیسمان رده 40 بنکن(Benkan)

18”

تماس بگیرید
376 قیمت کپ مانیسمان رده 40 بنکن(Benkan)

20”

تماس بگیرید
377 قیمت کپ مانیسمان رده 40 بنکن(Benkan)

24”

تماس بگیرید
378 قیمت کپ مانیسمان STD بنکن(Benkan)

½”

379 قیمت کپ مانیسمان STD بنکن(Benkan)

¾”

380 قیمت کپ مانیسمان STD بنکن(Benkan)

1”

381 قیمت کپ مانیسمان STD بنکن(Benkan)

1 ¼”

382 قیمت کپ مانیسمان STD بنکن(Benkan)

1 ½”

383 قیمت کپ مانیسمان STD بنکن(Benkan)

2”

384 قیمت کپ مانیسمان STD بنکن(Benkan)

2 ½”

385 قیمت کپ مانیسمان STD بنکن(Benkan)

3”

386 قیمت کپ مانیسمان STD بنکن(Benkan)

4”

387 قیمت کپ مانیسمان STD بنکن(Benkan)

5”

388 قیمت کپ مانیسمان STD بنکن(Benkan)

6”

389 قیمت کپ مانیسمان STD بنکن(Benkan)

8”

390 قیمت کپ مانیسمان STD بنکن(Benkan)

10”

391 قیمت کپ مانیسمان STD بنکن(Benkan)

12”

تماس بگیرید
392 قیمت کپ مانیسمان STD بنکن(Benkan)

14”

تماس بگیرید
393 قیمت کپ مانیسمان STD بنکن(Benkan)

16”

تماس بگیرید
394 قیمت کپ مانیسمان STD بنکن(Benkan)

18”

تماس بگیرید
395 قیمت کپ مانیسمان STD بنکن(Benkan)

20”

تماس بگیرید
396 قیمت کپ مانیسمان STD بنکن(Benkan)

24”

تماس بگیرید

با توجه به نوسان های بازار، جهت اطلاع از قیمت دقیق و سفارش محصولات با کارشناسان ما در پرشین پایپ در تماس باشید.

021-91005252

021-91005757