قیمت اتصالات مانیسمان بنکن

اتصالات مانیسمان بنکن

برای دریافت لیست قیمت و صدور پیش فاکتور قیمت اتصالات مانیسمان بنکن با کارشناسان پرشین پایپ تماس بگیرید.

021-91005252

021-91005757

لیست قیمت اتصالات مانیسمان بنکن (1403/03/30)

عنوان

سایز قیمت (ريال)
قیمت زانو 90 درجه مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) “1/2

180.000

قیمت زانو 90 درجه مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan)

“3/4 224.000
قیمت زانو 90 درجه مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) “1

264.000

قیمت زانو 90 درجه مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan)

“1/4 1 424.000
قیمت زانو 90 درجه مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) “1/2 1

552.000

قیمت زانو 90 درجه مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan)

“2 880.000
قیمت زانو 90 درجه مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) “1/2 2

1.840.000

قیمت زانو 90 درجه مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan)

“3 2.560.000
قیمت زانو 90 درجه مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) “4

4.800.000

قیمت زانو 90 درجه مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan)

“5 8.400.000
قیمت زانو 90 درجه مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) “6

11.600.000

قیمت زانو 90 درجه مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan)

“8 22.400.000
قیمت زانو 90 درجه مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) “10

44.000.000

قیمت زانو 90 درجه مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan)

“12 تماس بگیرید
قیمت زانو 90 درجه مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) “14

تماس بگیرید

قیمت زانو 90 درجه مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan)

“16 تماس بگیرید
قیمت زانو 90 درجه مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) “18

تماس بگیرید

قیمت زانو 90 درجه مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan)

“20 تماس بگیرید
قیمت زانو 90 درجه مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) “24

تماس بگیرید

قیمت زانو 45 درجه مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan)

“1/2 108.000
قیمت زانو 45 درجه مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) “3/4

136.000

قیمت زانو 45 درجه مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan)

“1 156.000
قیمت زانو 45 درجه مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) “1/4 1

224.000

قیمت زانو 45 درجه مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan)

“1/2 1 328.000
قیمت زانو 45 درجه مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) “2

504.000

قیمت زانو 45 درجه مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan)

“1/2 2 1.280.000
قیمت زانو 45 درجه مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) “3

1.680.000

قیمت زانو 45 درجه مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan)

“4 3.120.000
قیمت زانو 45 درجه مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) “5

5.440.000

قیمت زانو 45 درجه مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan)

“6 7.600.000
قیمت زانو 45 درجه مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) “8

14.800.000

قیمت زانو 45 درجه مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan)

“10 25.600.000
قیمت زانو 45 درجه مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) “12

تماس بگیرید

قیمت زانو 45 درجه مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan)

“14 تماس بگیرید
قیمت زانو 45 درجه مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) “16

تماس بگیرید

قیمت زانو 45 درجه مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan)

“18 تماس بگیرید
قیمت زانو 45 درجه مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) “20

تماس بگیرید

قیمت زانو 45 درجه مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan)

“24 تماس بگیرید
قیمت سه راه مانیسمان جوشی رده 40 بنکن (Benkan) “1/2

416.000

قیمت سه راه مانیسمان جوشی رده 40 بنکن (Benkan)

“3/4 472.000
قیمت سه راه مانیسمان جوشی رده 40 بنکن (Benkan) “1

632.000

قیمت سه راه مانیسمان جوشی رده 40 بنکن (Benkan)

“1/4 1 848.000
قیمت سه راه مانیسمان جوشی رده 40 بنکن (Benkan) “1/2 1

1.160.000

قیمت سه راه مانیسمان جوشی رده 40 بنکن (Benkan)

“2

1.840.000

قیمت سه راه مانیسمان جوشی رده 40 بنکن (Benkan)

“1/2 2 3.120.000
قیمت سه راه مانیسمان جوشی رده 40 بنکن (Benkan) “3

4.160.000

قیمت سه راه مانیسمان جوشی رده 40 بنکن (Benkan)

“4 6.640.000
قیمت سه راه مانیسمان جوشی رده 40 بنکن (Benkan) “5

10.400.000

قیمت سه راه مانیسمان جوشی رده 40 بنکن (Benkan)

“6 17.600.000
قیمت سه راه مانیسمان جوشی رده 40 بنکن (Benkan) “8

31.200.000

قیمت سه راه مانیسمان جوشی رده 40 بنکن (Benkan)

“10 48.000.000
قیمت سه راه مانیسمان جوشی رده 40 بنکن (Benkan) “12

تماس بگیرید

قیمت سه راه مانیسمان جوشی رده 40 بنکن (Benkan)

“14 تماس بگیرید
قیمت سه راه مانیسمان جوشی رده 40 بنکن (Benkan) “16

تماس بگیرید

قیمت سه راه مانیسمان جوشی رده 40 بنکن (Benkan)

“18 تماس بگیرید
قیمت سه راه مانیسمان جوشی رده 40 بنکن (Benkan) “20

تماس بگیرید

قیمت سه راه مانیسمان جوشی رده 40 بنکن (Benkan)

“24 تماس بگیرید
قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) “3/4×”1/2

440.000

قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan)

“1/2×”1 520.000
قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) “3/4×”1

520.000

قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan)

“1/2×”1/4 1 880.000
قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) “3/4×”1/2 1

880.000

قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan)

“1×”1/4 1 880.000
قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) “1/2×”1/2 1

1.200.000

قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan)

“3/4×”1/2 1 1.200.000
قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) “1×”1/2 1

1.200.000

قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan)

“1/4 1×”1/2 1 1.200.000
قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) “1/2×”2

1.840.000

قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan)

“3/4×”2 1.840.000
قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) “1×”2

1.840.000

قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan)

“1/4 1×”2 1.840.000
قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) “1/2 1×”2

1.840.000

قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan)

“1/2×”1/2 2 3.120.000
قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) “3/4×”1/2 2

3.120.000

قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan)

“1×”1/2 2 3.120.000
قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) “1/4 1×”1/2 2

3.120.000

قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) “1/2 1×”1/2 2 3.120.000

قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan)

“2×”1/2 2 3.120.000
قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) “1/2×”3

4.000.000

قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan)

“3/4×”3 4.000.000
قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) “1×”3

4.000.000

قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan)

“1/4 1×”3 4.000.000
قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) “1/2 1×”3

4.000.000

قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan)

“2×”3 4.000.000
قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) “1/2 2×”3

4.000.000

قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan)

“1/2×”4 7.200.000
قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) “3/4×”4

7.200.000

قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan)

“1×”4 6.640.000
قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) “1/4 1×”4

6.640.000

قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan)

“1/2 1×”4 6.640.000
قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) “2×”4

6.640.000

قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan)

“1/2 2×”4 6.640.000
قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) “3×”4

6.640.000

قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan)

“1×”5 11.200.000
قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) “1/4 1×”5

11.200.000

قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan)

“1/2 1×”5 10.400.000
قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) “2×”5

10.400.000

قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan)

“1/2 2×”5 10.400.000
قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) “3×”5

10.400.000

قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan)

“4×”5 10.400.000
قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) “1×”6

17.600.000

قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan)

“1/4 1×”6 15.200.000
قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) “1/2 1×”6

15.200.000

قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan)

“2×”6 15.200.000
قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) “1/2 1×”6

15.200.000

قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan)

“3×”6 15.200.000
قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) “4×”6

15.200.000

قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan)

“5×”6 15.200.000
قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) “2×”8

32.000.000

قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan)

“1/2 2×”8 32.000.000
قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) “3×”8

31.200.000

قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan)

“4×”8 31.200.000
قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) “5×”8

31.200.000

قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan)

“6×”8 31.200.000
قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) “2×”10

48.000.000

قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan)

“1/2 2×”10 48.000.000
قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) “3×”10

48.000.000

قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan)

“4×”10 48.000.000
قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) “5×”10

48.000.000

قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan)

“6×”10 48.000.000
قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) “8×”10

48.000.000

قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan)

“4×”12 تماس بگیرید
قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) “6×”12

تماس بگیرید

قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan)

“8×”12 تماس بگیرید
قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) “10×”12

تماس بگیرید

قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan)

“6×”14 تماس بگیرید
قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) 8×”14

تماس بگیرید

قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan)

“10×”14 تماس بگیرید
قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) “12×”14

تماس بگیرید

قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan)

“6×”16 تماس بگیرید
قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) “8×”16

تماس بگیرید

قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan)

“10×”16 تماس بگیرید
قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) “12×”16

تماس بگیرید

قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan)

“14×”16 تماس بگیرید
قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) “8×”18

تماس بگیرید

قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan)

“10×”18 تماس بگیرید
قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) “12×”18

تماس بگیرید

قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan)

“14×”18 تماس بگیرید
قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) “16×”18

تماس بگیرید

قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan)

“8×”20 تماس بگیرید
قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) “10×”20

تماس بگیرید

قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan)

“12×”20 تماس بگیرید
قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) “14×”20

تماس بگیرید

قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan)

“16×”20 تماس بگیرید
قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) “18×”20

تماس بگیرید

قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan)

“10×”24 تماس بگیرید
قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) “12×”24

تماس بگیرید

قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan)

“14×”24 تماس بگیرید
قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) “16×”24

تماس بگیرید

قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan)

“18×”24 تماس بگیرید
قیمت سه راهی تبدیلی مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) “20×”24

تماس بگیرید

قیمت تبدیل صاف مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan)

“3/4×”1/2 240.000
قیمت تبدیل صاف مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) “1/2×”1

320.000

قیمت تبدیل صاف مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan)

“3/4×”1 312.000
قیمت تبدیل صاف مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) “3/4×”1/4 1

600.000

قیمت تبدیل صاف مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan)

“1/2×”1/4 1 600.000
قیمت تبدیل صاف مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) “1×”1/4 1

440.000

قیمت تبدیل صاف مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan)

“3/4×”1/2 1 680.000
قیمت تبدیل صاف مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) “1/2×”1/2 1

752.000

قیمت تبدیل صاف مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan)

“1×”1/2 1 496.000
قیمت تبدیل صاف مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) “1/4 1×”1/2 1

448.000

قیمت تبدیل صاف مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan)

“1/2×”2 1.160.000
قیمت تبدیل صاف مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) “3/4×”2

1.064.000

قیمت تبدیل صاف مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan)

“1×”2 744.000
قیمت تبدیل صاف مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) “1/4 1×”2

640.000

قیمت تبدیل صاف مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan)

“1/2 1×”2 624.000
قیمت تبدیل صاف مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) “1/2×”1/2 2

2.640.000

قیمت تبدیل صاف مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan)

“3/4×”1/2 2 2.560.000
قیمت تبدیل صاف مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) “1×”1/2 2

1.760.000

قیمت تبدیل صاف مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan)

“1/4 1×”1/2 2 1.360.000
قیمت تبدیل صاف مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) “1/2 1×”1/2 2

1.280.000

قیمت تبدیل صاف مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan)

“2×”1/2 2 1.120.000
قیمت تبدیل صاف مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) “1/2×”3

3.360.000

قیمت تبدیل صاف مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan)

“3/4×”3 3.200.000
قیمت تبدیل صاف مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) “1×”3

2.000.000

قیمت تبدیل صاف مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan)

“1/4 1×”3 1.920.000
قیمت تبدیل صاف مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) “1/2 1×”3

1.760.000

قیمت تبدیل صاف مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan)

“2×”3 1.600.000
قیمت تبدیل صاف مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) “1/2 2×”3

1.480.300

قیمت تبدیل صاف مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan)

“1/2×”4 5.600.000
قیمت تبدیل صاف مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) “3/4×”4

5.200.000

قیمت تبدیل صاف مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan)

“1×”4 3.600.000
قیمت تبدیل صاف مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) “1/4 1×”4

2.880.000

قیمت تبدیل صاف مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan)

“1/2 1×”4 2.640.000
قیمت تبدیل صاف مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) “2×”4

2.400.000

قیمت تبدیل صاف مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan)

“1/2 2×”4 2.160.000
قیمت تبدیل صاف مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) “3×”4

2.080.000

قیمت تبدیل صاف مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan)

“1×”5 8.000.000
قیمت تبدیل صاف مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) “1/4 1×”5

7.200.000

قیمت تبدیل صاف مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan)

“1/2 1×”5 4.800.000
قیمت تبدیل صاف مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) “2×”5

4.400.000

قیمت تبدیل صاف مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan)

“1/2 2×”5 4.000.000
قیمت تبدیل صاف مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) “3×”5

3.760.000

قیمت تبدیل صاف مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan)

“4×”5 3.680.000
قیمت تبدیل صاف مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) “1×”6

11.200.000

قیمت تبدیل صاف مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan)

“1/4 1×”6 8.400.000
قیمت تبدیل صاف مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) “1/2 1×”6

7.200.000

قیمت تبدیل صاف مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan)

“2×”6 6.400.000
قیمت تبدیل صاف مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) “1/2 2×”6

6.000.000

قیمت تبدیل صاف مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan)

“3×”6

5.600.000

قیمت تبدیل صاف مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan)

“4×”6

5.360.000

قیمت تبدیل صاف مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan)

“5×”6 5.200.000
قیمت تبدیل صاف مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) “2×”8

16.000.000

قیمت تبدیل صاف مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan)

“1/2 2×”8 12.000.000
قیمت تبدیل صاف مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) “3×”8

11.200.000

قیمت تبدیل صاف مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan)

“4×”8 10.800.000
قیمت تبدیل صاف مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) “5×”8

10.400.000

قیمت تبدیل صاف مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan)

“6×”8 9.600.000
قیمت تبدیل صاف مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) “2×”10

28.000.000

قیمت تبدیل صاف مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan)

“1/2 2×”10 26.400.000
قیمت تبدیل صاف مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) “3×”10

24.800.000

قیمت تبدیل صاف مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan)

“4×”10 15.200.000
قیمت تبدیل صاف مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) “5×”10

15.200.000

قیمت تبدیل صاف مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan)

“6×”10 15.200.000
قیمت تبدیل صاف مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) “8×”10

15.200.000

قیمت گپ مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan)

“1/2 208.000
قیمت گپ مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) “3/4

264.000

قیمت گپ مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan)

“1 336.000
قیمت گپ مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) “1/4 1

368.000

قیمت گپ مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan)

“1/2 1 440.000
قیمت گپ مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) “2

480.000

قیمت گپ مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan)

“1/2 2 704.000
قیمت گپ مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) “3

1.080.000

قیمت گپ مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan)

“4 1.560.000
قیمت گپ مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) “5

2.640.000

قیمت گپ مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan)

”6 3.360.000
قیمت گپ مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) ”8

7.600.000

قیمت گپ مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan)

”10 12.000.000
قیمت گپ مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) ”12

تماس بگیرید

قیمت گپ مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan)

”14 تماس بگیرید
قیمت گپ مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) ”16

تماس بگیرید

قیمت گپ مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan)

”18 تماس بگیرید

قیمت گپ مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan)

”20

تماس بگیرید

قیمت گپ مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) ”24

تماس بگیرید

با توجه به نوسان های بازار، جهت اطلاع از قیمت دقیق و سفارش محصولات با کارشناسان ما در پرشین پایپ در تماس باشید.

021-91005252

021-91005757