لیست قیمت اتصالات دنده ای سیاه مک چین

مک چین

برای دریافت لیست قیمت و صدور پیش فاکتور اتصالات دنده ای سیاه مک چین با کارشناسان پرشین پایپ تماس بگیرید.

021-91005252

021-91005757

لیست قیمت اتصالات دنده ای سیاه مک چین (1403/03/27)

عنوان

سایز قیمت (ريال)
قیمت زانو دنده ای سیاه مک (MECH) چین “1/2

290.000

قیمت زانو دنده ای سیاه مک (MECH) چین

“3/4 550.000
قیمت زانو دنده ای سیاه مک (MECH) چین “1

850.000

قیمت زانو دنده ای سیاه مک (MECH) چین

“1/4 1 1.250.000
قیمت زانو دنده ای سیاه مک (MECH) چین “1/2 1

1.700.000

قیمت زانو دنده ای سیاه مک (MECH) چین

“2 3.400.000
قیمت زانو چپقی دنده ای سیاه مک (MECH) چین “1/2

315.000

قیمت زانو چپقی دنده ای سیاه مک (MECH) چین

“3/4 550.000
قیمت زانو چپقی دنده ای سیاه مک (MECH) چین “1

880.000

قیمت زانو چپقی دنده ای سیاه مک (MECH) چین

“1/4 1 1.400.000
قیمت زانو چپقی دنده ای سیاه مک (MECH) چین “1/2 1

1.680.000

قیمت زانو چپقی دنده ای سیاه مک (MECH) چین

“2 3.400.000
قیمت زانو چپقی دنده ای سیاه مک (MECH) چین “1/2 2

4.900.000

قیمت زانو چپقی دنده ای سیاه مک (MECH) چین

“3 6.500.000
قیمت زانو تبدیلی دنده ای سیاه مک (MECH) چین “3/4 × “1/2

500.0000

قیمت مهره ماسوره دنده ای سیاه مک (MECH) چین

“3/4 1.400.000
قیمت مهره ماسوره دنده ای سیاه مک (MECH) چین “1

1.800.000

قیمت مهره ماسوره دنده ای سیاه مک (MECH) چین

“1/4 1 3.100.000
قیمت مهره ماسوره دنده ای سیاه مک (MECH) چین “1/2 1

3.600.000

قیمت مهره ماسوره دنده ای سیاه مک (MECH) چین

“2 6.100.000
قیمت مهره ماسوره دنده ای سیاه مک (MECH) چین “1/2 2

10.300.000

قیمت مهره ماسوره دنده ای سیاه مک (MECH) چین

“3 12.300.000
قیمت تبدیل دنده ای سیاه مک (MECH) چین “3/4 × “1/2

240.000

قیمت تبدیل دنده ای سیاه مک (MECH) چین

“1 × “1/2 440.000
قیمت تبدیل دنده ای سیاه مک (MECH) چین “1 × “3/4

440.000

قیمت تبدیل دنده ای سیاه مک (MECH) چین

“1/4 1 × “1 770.000
قیمت بوشن دنده ای سیاه مک (MECH) چین “1/2

260.000

قیمت بوشن دنده ای سیاه مک (MECH) چین

“3/4 430.000
قیمت بوشن دنده ای سیاه مک (MECH) چین “1

600.000

قیمت بوشن دنده ای سیاه مک (MECH) چین

“1/4 1 900.000
قیمت بوشن دنده ای سیاه مک (MECH) چین “1/2 1

1.150.000

قیمت بوشن دنده ای سیاه مک (MECH) چین

“2 2.050.000
قیمت روپیچ دنده ای سیاه مک (MECH) چین “1/2

270.000

قیمت روپیچ دنده ای سیاه مک (MECH) چین

“1 700.000
قیمت روپیچ دنده ای سیاه مک (MECH) چین “1/4 1

1.000.000

قیمت سه راه دنده ای سیاه مک (MECH) چین

“1/2 380.000
قیمت سه راه دنده ای سیاه مک (MECH) چین “3/4

660.000

قیمت سه راه دنده ای سیاه مک (MECH) چین

“1 1.100.000
قیمت سه راه دنده ای سیاه مک (MECH) چین “1/4 1

1.500.000

قیمت مغزی دنده ای سیاه مک (MECH) چین

“1/2 240.000
قیمت مغزی دنده ای سیاه مک (MECH) چین “3/4

380.000

قیمت مغزی دنده ای سیاه مک (MECH) چین

“1 570.000
قیمت مغزی دنده ای سیاه مک (MECH) چین “1/4 1

850.000

قیمت مغزی دنده ای سیاه مک (MECH) چین

“1/2 1 1.000.000
قیمت مغزی دنده ای سیاه مک (MECH) چین “2

2.150.000

قیمت مغزی دنده ای سیاه مک (MECH) چین

“1/2 2 3.150.000
قیمت مغزی دنده ای سیاه مک (MECH) چین “3

4.250.000

با توجه به نوسان های بازار، جهت اطلاع از قیمت دقیق و سفارش محصولات با کارشناسان ما در پرشین پایپ در تماس باشید.

021-91005252

021-91005757