شیر فلکه آتش نشانی

شیر فلکه آتش نشانی

شیر فلکه آتش نشانی برنجی

شیر فلکه آتش نشانی یکی از ابزار مهم در تجهیزات آتش نشانی به شمار می آید.

برای تامین آب زمان حریق، شستشوی خیابان و آبدهی باغچه ها استفاده می شود.

جنس شیرآلات آتش نشانی معمولا از آلیاژ برنج است که همان ترکیب مس و روی بوده و از طول عمر بالایی برخوردار است.

دو نوع شیر فلکه آتش نشانی داریم زاویه دار و ایستاده که در جوار مدارس و خیابان ها و دیگر امکان عمومی وجود دارد.

شیر زاویه دار در جعبه یا باکس آتش نشانی استفاده می شود و در کل برای نصب در تابلوی آتش نشانی استفاده می شود.

شیر فلکه آتش نشانی برنجی نقش مهمی در کنترل آب ورودی به داخل مجموعه ی اطفای حریق بازی می کند.

در بین مجموعه اطفای حریق اجزای مختلفی وجود دارد که هرکدام را براساس نیاز و کاربرد انتخاب می کنند.

ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐ ﺷﯿﺮ ﺁﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺩﺍﺭﺍی ﺯﯾﺮﺳﺎﺯی ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺍﺯ ﻧﺸﺴﺖ ﺷﯿﺮ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺷﻮﺩ.

شیر آتش نشانی به جز بازدیدهای منظم برای اطمینان از سالم و بی نقص بودن آن، نیاز به مراقبت همیشگی ندارد.

کاربرد شیر فلکه آتش نشانی

با توجه به کاربرد شیر فلکه آتش نشانی و ایمنی در سازه مسکونی و اداری و ضروری بودن این تجهیزات، برندهای زیادی  اقدام به تولید این ابزار کرده اند.

کاربرد شیر فلکه آتش نشانی برنجی در شهر یا مناطق صنعتی خطرآفرین می ‌تواند عملکردی بهتر از خودروی آتش نشانی داشته باشد.

ﺷﯿﺮهای ﺁﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺯﻣﯿﻨﯽ ﯾﺎ ﺍﯾﺴﺘﺎﺩﻩ ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ ﺷﯿﺮ ﻗﻄﻊ و وﺻﻞ ﺍﺻﻠﯽ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﺷﯿﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺩﺍﺭﺍی ﯾﮏ ﺷﯿﺮ ﻗﻄﻊ و وﺻﻞ ﺟﺪﺍﮔﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷند.

برای ﺗﻌﻤﯿﺮ ﯾﺎ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﺷﯿﺮ فلکه ﺁﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ باید ﺍﻣﮑﺎﻥ ﻗﻄﻊ ﺟﺮﯾﺎﻥ وﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ باشد.

ﺷﯿﺮ ﻗﻄﻊ و وﺻﻞ ﺟﺪﺍﮔﺎﻧﻪ ﯾﺎ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻓﻠﻨﺞ ﺷﯿﺮ ﺁﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ وﺼﻞ می ﺷﻮﺩ.

این محصول ﺩﺭ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﯾﮑﺴﺎﻥ و ﺍﺯ ﭘﯿﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪﻩ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﯿﺮ ﺁﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻣﺘﺼﻞ می ﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﺿﻄﺮﺍﺭی ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺩﺳﺘﺮﺳﯽ ﺳﺮﯾﻊ وﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

برای ﺍﺟﺮﺍی ﺯﯾﺮﺳﺎﺯی ﺑﺎﯾﺪ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻣﺤﻔﻈﻪ ﺷﯿﺮ ﻣﻘﺪﺍﺭی ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﻨﮕﯽ درشت دانه ﺭﯾﺨﺘﻪ ﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺯﻫﮑﺸﯽ وﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﮐﻪ ﺳﻄﺢ ﺁﺏ ﺯﯾﺮﺯﻣﯿﻨﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻣﺤﻔﻈﻪ ﺷﯿﺮ ﺁﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺍﯾﺴﺘﺎﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺷﯿﺮ ﺑﺎ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺧﻮﺩﮐﺎﺭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ.

ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻣﺤﻔﻈﻪ ﺷﯿﺮ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻫﺮ ﺑﺎﺭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻤﭗ ﺩﺳﺘﯽ ﺻﻮﺭﺕ می گیرد.

ﺷﯿﺮ فلکه ﺁﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺁﺯﻣﺎﯾﺶ ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎﺭ ﺗﺴﺖ ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﯿﺮﺩ.

ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﯿﺮ ﻗﻄﻊ و وﺻﻞ ﺍﺿﺎﻓﯽ، ﺟﺮﯾﺎﻥ وﺭوﺩی ﺑﻪ ﺷﯿﺮ ﺁﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻗﻄﻊ ﺑﺎﺷﺪ.

انواع شیر فلکه آتش نشانی

انواع شیر فلکه آتش نشانی ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐ و ﻧﻮﻉ ﺷﯿﺮ ﺑﻪ ﺍﻧﻮﺍﻉ زیر تقسیم می شوند:

ﺷﯿﺮ فلکه ﺁﺗﺶ نشانی ﺍﯾﺴﺘﺎﺩﻩ ﺑﺎ ﻣﺤﻔﻈﻪ ﺧﺸﮏ

ﺷﯿﺮ فلکه آتش نشانی ﺍﯾﺴﺘﺎﺩﻩ ﺑﺎ ﻣﺤﻔﻈﻪ ﺗﺮ

ﺷﯿﺮ فلکه ﺁﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺯﻣﯿﻨﯽ

ویژگی های شیر فلکه آتش نشانی

با استفاده از ویژگی های شیر فلکه آتش نشانی برنجی می توان آتش در ساختمان ها، راه پله ها، فروشگاه ها، پارکینگ ساختمان و… را خاموش کرد.

استفاده از این ابزار در فضاهایی مناسب است که انتظار می رود جریان سیال به طور کامل باز یا بسته شود.

ویژگی های شیر فلکه آتش نشانی موجب می شود که در ساخت و ساز ها کاربرد داشته و با تایید شرکت آتش نشانی نصب شود.

یکی از مشخصات شیر فلکه آتش نشانی این است که سر پایین آن باید به لوله آب وصل شود.

بدنه شیر فلکه آتش نشانی معمولا از برنج است.

ﺭﻧﮓ ﺁﻣﯿﺰی ﺧﺎﺭﺟﯽ ﺷﯿﺮ ﺁﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺍﯾﺴﺘﺎﺩﻩ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ رنگ های ﺯﺭﺩ، ﻧﺎﺭﻧﺠﯽ ﯾﺎ ﻗﺮﻣﺰ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﻢ ﺩﺭ ﺭوﺯ و ﻫﻢ ﺩﺭ ﺷﺐ ﻗﺎﺑﻞ دیدن ﺑﺎﺷﺪ.

هزینه خرید و نصب شیر در مقایسه با سایر هزینه‌ های ساختمان بسیار اندک است.

لیست قیمت شیرفلکه برنجی آتش نشانی (1403/03/30)

نام محصول

سایز قیمت (ریال)
قیمت شیر فلکه تمام برنجی آتش نشانی آریا کوپلینگ “1

9.500.000

قیمت شیر فلکه تمام برنجی آتش نشانی آریا کوپلینگ

“1/5 14.500.000
قیمت شیر فلکه تمام برنجی آتش نشانی آریا کوپلینگ “2

22.500.000

قیمت شیر فلکه تمام برنجی آتش نشانی آریا کوپلینگ

“2/5 31.500.000
قیمت شیر فلکه 90 درجه تمام برنجی آتش نشانی آریا کوپلینگ “1/5

16.500.000

با توجه به نوسان های بازار، جهت اطلاع از قیمت دقیق و سفارش محصولات با کارشناسان ما در پرشین پایپ در تماس باشید.

021-91005252

021-91005757