سه راهی تبدیلی گالوانیزه

سه راه تبدیلی گالوانیزه

لیست قیمت سه راهی تبدیلی دنده ای گالوانیزه (1403/03/30)

جهت اطلاع از تخفیف و ارسال پیش فاکتور تماس بگیرید.

نام محصول

سایز قیمت (ریال)
قیمت سه راه تبدیلی گالوانیزه دنده ای توپی (TUPY) برزیل “1/2×”3/4

800.000

قیمت سه راه تبدیلی گالوانیزه دنده ای توپی (TUPY) برزیل

“1/2×”1 1.500.000
قیمت سه راه تبدیلی گالوانیزه دنده ای توپی (TUPY) برزیل “3/4×”1

1.500.000

قیمت سه راه تبدیلی گالوانیزه دنده ای توپی (TUPY) برزیل

“1/2×”1/4 1 2.000.000
قیمت سه راه تبدیلی گالوانیزه دنده ای توپی (TUPY) برزیل “1×”1/4 1

2.000.000

قیمت سه راه تبدیلی گالوانیزه دنده ای توپی (TUPY) برزیل

“3/4×”1/4 1 2.000.000
قیمت سه راه تبدیلی گالوانیزه دنده ای توپی (TUPY) برزیل “1/2×”1/2 1

2.800.000

قیمت سه راه تبدیلی گالوانیزه دنده ای توپی (TUPY) برزیل

“3/4×”1/2 1 2.800.000
قیمت سه راه تبدیلی گالوانیزه دنده ای توپی (TUPY) برزیل “1×”1/2 1

2.800.000

قیمت سه راه تبدیلی گالوانیزه دنده ای توپی (TUPY) برزیل

“1/4 1×”1/2 1 2.800.000
قیمت سه راه تبدیلی گالوانیزه دنده ای توپی (TUPY) برزیل “1/2×”2

6.000.000

قیمت سه راه تبدیلی گالوانیزه دنده ای توپی (TUPY) برزیل

“3/4×”2 6.000.000
قیمت سه راه تبدیلی گالوانیزه دنده ای توپی (TUPY) برزیل “1×”2

6.000.000

قیمت سه راه تبدیلی گالوانیزه دنده ای توپی (TUPY) برزیل

“1/4 1×”2 6.000.000
قیمت سه راه تبدیلی گالوانیزه دنده ای توپی (TUPY) برزیل “1/2 1×”2

6.000.000

قیمت سه راه تبدیلی گالوانیزه دنده ای توپی (TUPY) برزیل

“1×”1/2 2 9.500.000
قیمت سه راه تبدیلی گالوانیزه دنده ای توپی (TUPY) برزیل “1/4 1×”1/2 2

9.500.000

قیمت سه راه تبدیلی گالوانیزه دنده ای توپی (TUPY) برزیل

“1/2 1×”1/2 2 9.500.000
قیمت سه راه تبدیلی گالوانیزه دنده ای توپی (TUPY) برزیل “2×”1/2 2

9.500.000

قیمت سه راه تبدیلی گالوانیزه دنده ای توپی (TUPY) برزیل

“1×”3 11.500.000
قیمت سه راه تبدیلی گالوانیزه دنده ای توپی (TUPY) برزیل “1/4 1×”3

11.500.000

قیمت سه راه تبدیلی گالوانیزه دنده ای توپی (TUPY) برزیل

“1/2 1×”3 11.500.000
قیمت سه راه تبدیلی گالوانیزه دنده ای توپی (TUPY) برزیل “2×”3

11.500.000

قیمت سه راه تبدیلی گالوانیزه دنده ای توپی (TUPY) برزیل

“1/2 2×”3 11.500.000
قیمت سه راه تبدیلی گالوانیزه دنده ای توپی (TUPY) برزیل “2×”4

15.000.000

قیمت سه راه تبدیلی گالوانیزه دنده ای توپی (TUPY) برزیل

“1/2 2×”4 15.000.000
قیمت سه راه تبدیلی گالوانیزه دنده ای توپی (TUPY) برزیل “3×”4

15.000.000

قیمت سه راه تبدیلی گالوانیزه مک (MECH) چین

“1/2×”3/4 700.000
قیمت سه راه تبدیلی گالوانیزه مک (MECH) چین “1/2×”1

1.000.000

قیمت سه راه تبدیلی گالوانیزه مک (MECH) چین

“3/4×”1 1.000.000
قیمت سه راه تبدیلی گالوانیزه مک (MECH) چین “1/2×’1/4 1

1.500.000

قیمت سه راه تبدیلی گالوانیزه مک (MECH) چین

“3/4×”1/4 1 1.500.000
قیمت سه راه تبدیلی گالوانیزه مک (MECH) چین “1×”1/4 1

1.500.000

قیمت سه راه تبدیلی گالوانیزه مک (MECH) چین

“1/2×”1/2 1 2.000.000
قیمت سه راه تبدیلی گالوانیزه مک (MECH) چین “3/4×”1/2 1

2.000.000

قیمت سه راه تبدیلی گالوانیزه مک (MECH) چین

“1×”1/2 1 2.000.000
قیمت سه راه تبدیلی گالوانیزه مک (MECH) چین “1/4 1×”1/2 1

2.000.000

قیمت سه راه تبدیلی گالوانیزه مک (MECH) چین

“1/2×”2 3.800.000
قیمت سه راه تبدیلی گالوانیزه مک (MECH) چین “3/4×”2

3.800.000

قیمت سه راه تبدیلی گالوانیزه مک (MECH) چین

“1×”2 3.800.000
قیمت سه راه تبدیلی گالوانیزه مک (MECH) چین “1/4 1×”2

3.800.000

قیمت سه راه تبدیلی گالوانیزه مک (MECH) چین

“1/2 1×”2

3.800.000

قیمت سه راه تبدیلی گالوانیزه مک (MECH) چین

“3/4×”1/2 2 4.700.000
قیمت سه راه تبدیلی گالوانیزه مک (MECH) چین “1×”1/2 2

4.700.000

قیمت سه راه تبدیلی گالوانیزه مک (MECH) چین

“1/4 1×”1/2 2 4.700.000
قیمت سه راه تبدیلی گالوانیزه مک (MECH) چین “1/2 1×”1/2 2

4.700.000

قیمت سه راه تبدیلی گالوانیزه مک (MECH) چین

“2×”1/2 2 4.700.000
قیمت سه راه تبدیلی گالوانیزه مک (MECH) چین “3/4×”3

7.500.000

قیمت سه راه تبدیلی گالوانیزه مک (MECH) چین

“1×”3 7.500.000
قیمت سه راه تبدیلی گالوانیزه مک (MECH) چین “1/4 1×”3

7.500.000

قیمت سه راه تبدیلی گالوانیزه مک (MECH) چین

“1/2 1×”3 7.500.000
قیمت سه راه تبدیلی گالوانیزه مک (MECH) چین “2×”3

7.500.000

قیمت سه راه تبدیلی گالوانیزه مک (MECH) چین

“1/2 2×”3 7.500.000
قیمت سه راه تبدیلی گالوانیزه مک (MECH) چین “1/4 1×”4

11.500.000

قیمت سه راه تبدیلی گالوانیزه مک (MECH) چین

“1/2 1×”4 11.500.000
قیمت سه راه تبدیلی گالوانیزه مک (MECH) چین “2×”4

11.500.000

قیمت سه راه تبدیلی گالوانیزه مک (MECH) چین

“1/2 2×”4 11.500.000
قیمت سه راه تبدیلی گالوانیزه مک (MECH) چین “3×”4

11.500.000

قیمت سه راه تبدیلی گالوانیزه مک (MECH) چین

“2×”5 21.500.000
قیمت سه راه تبدیلی گالوانیزه مک (MECH) چین “4×”5

21.500.000

قیمت سه راه تبدیلی گالوانیزه زاکو (zaco) چین

“1/2×”3/4 210.000
قیمت سه راه تبدیلی گالوانیزه زاکو (zaco) چین “1/2×”1

325.000

قیمت سه راه تبدیلی گالوانیزه زاکو (zaco) چین

“3/4×”1 325.000
قیمت سه راه تبدیلی گالوانیزه زاکو (zaco) چین “1/2×’1/4 1

430.000

قیمت سه راه تبدیلی گالوانیزه زاکو (zaco) چین

“3/4×”1/4 1 475.000
قیمت سه راه تبدیلی گالوانیزه زاکو (zaco) چین “1×”1/4 1

505.000

قیمت سه راه تبدیلی گالوانیزه زاکو (zaco) چین

“1/2×”1/2 1 550.000
قیمت سه راه تبدیلی گالوانیزه زاکو (zaco) چین “3/4×”1/2 1

595.000

قیمت سه راه تبدیلی گالوانیزه زاکو (zaco) چین

“1×”1/2 1 635.000
قیمت سه راه تبدیلی گالوانیزه زاکو (zaco) چین “1/4 1×”1/2 1

635.000

قیمت سه راه تبدیلی گالوانیزه زاکو (zaco) چین

“1/2×”2 825.000
قیمت سه راه تبدیلی گالوانیزه زاکو (zaco) چین “3/4×”2

825.000

قیمت سه راه تبدیلی گالوانیزه زاکو (zaco) چین

“1×”2 825.000
قیمت سه راه تبدیلی گالوانیزه زاکو (zaco) چین “1/4 1×”2

825.000

قیمت سه راه تبدیلی گالوانیزه زاکو (zaco) چین

“1/2 1×”2 860.000
قیمت سه راه تبدیلی گالوانیزه زاکو (zaco) چین “1/2×”1/2 2

1.620.000

قیمت سه راه تبدیلی گالوانیزه زاکو (zaco) چین

“3/4×”1/2 2 1.620.000
قیمت سه راه تبدیلی گالوانیزه زاکو (zaco) چین “1×”1/2 2

1.620.000

قیمت سه راه تبدیلی گالوانیزه زاکو (zaco) چین

“1/4 1×”1/2 2 1.620.000
قیمت سه راه تبدیلی گالوانیزه زاکو (zaco) چین “1/2 1×”1/2 2

1.620.000

قیمت سه راه تبدیلی گالوانیزه زاکو (zaco) چین

“2×”1/2 2 1.620.000
قیمت سه راه تبدیلی گالوانیزه زاکو (zaco) چین “1/2×”3

1.950.000

قیمت سه راه تبدیلی گالوانیزه زاکو (zaco) چین

“3/4×”3 1.950.000
قیمت سه راه تبدیلی گالوانیزه زاکو (zaco) چین “1×”3

1.950.000

قیمت سه راه تبدیلی گالوانیزه زاکو (zaco) چین

“1/4 1×”3 1.950.000
قیمت سه راه تبدیلی گالوانیزه زاکو (zaco) چین “1/2 1×”3

1.950.000

قیمت سه راه تبدیلی گالوانیزه زاکو (zaco) چین

“2×”3 1.950.000
قیمت سه راه تبدیلی گالوانیزه زاکو (zaco) چین “1/2 2×”3

2.000.000

قیمت سه راه تبدیلی گالوانیزه زاکو (zaco) چین

“1×”4 3.520.000
قیمت سه راه تبدیلی گالوانیزه زاکو (zaco) چین “1/4 1×”4

3.520.000

قیمت سه راه تبدیلی گالوانیزه زاکو (zaco) چین

“1/2 1×”4 3.520.000
قیمت سه راه تبدیلی گالوانیزه زاکو (zaco) چین “2×”4

3.520.000

قیمت سه راه تبدیلی گالوانیزه زاکو (zaco) چین

“1/2 2×”4 3.520.000
قیمت سه راه تبدیلی گالوانیزه زاکو (zaco) چین “3×”4

3.520.000

سه راهی تبدیلی گالوانیزه

سه راهی تبدیلی گالوانیزه دنده ‌ای از اتصالات دنده ای گالوانیزه مهم و متنوع است.

برای انشعاب ‌گیری از خطوط لوله در مسیر لوله ‌کشی مورد استفاده قرار می ‌گیرد.

سه راهی گالوانیزه را می ‌توان به دو دسته سه راهی مساوی و سه راهی تبدیلی تقسیم و دسته ‌بندی کرد.

در سه راهی تبدیلی گالوانیزه دنده ‌ای قطر انشعاب گرفته شده کوچکتر از قطر خط لوله اصلی است.

سه راهی تبدیلی با متریال‌ های متنوعی تولید می ‌شود که نوع گالوانیزه به دلیل ضد خورندگی و عدم واکنش با آب کاربردهای فراوانی دارد.

این محصول به دلیل گالولنیزه بودن تعویض یا تعمیر آن به آسانی امکان ‌پذیر است.

ابعاد و اندازه نافی یا انشعاب جدید در انواع سه راهی تبدیلی گالوانیزه نسبت به دیگر قطر های آن کوچکتر است.

کاربرد سه راه تبدیلی گالوانیزه

کاربرد سه راه تبدیلی گالوانیزه دنده ‌ای برای اتصال انشعابات فرعی با قطری متفاوت نسبت به قطر لوله اصلی است.

این نوع سه راهی از داخل دنده و به صورت روپیچ توپیچ تولید و در بازار عرضه می شود.

اندازه هر یک از این سه‌ راهی براساس نوع فشار کارکرد خطوط و ضخامت لوله و نوع سیال انتخاب می‌ شود.

کاربرد سه راهی تبدیلی گالوانیزه در سیستم های آبرسانی، برق رسانی و همچنین سازه های فلزی و سیستم آتش نشانی است.

این محصول در صنعت لوله ‌کشی به صورت دنده ای (رزوه ای) به هم متصل می شود.

سه راهی تبدیلی گالوانیزه در مواردی مانند تاسیسات آب رسانی، گرمایشی و سرمایشی ساختمان، صنایع آب، صنایع گاز، بخار و صنایع مرتبط دیگر بسیار پرکاربرد است.

انواع سه راهی تبدیلی گالوانیزه

از انواع سه راهی تبدیلی گالوانیزه می توان به سه راهی گالوانیزه 90 درجه، 45 درجه و سایر مدل ها اشاره کرد که از سایز ½ اینچ تا 12 اینچ موجود است.

انواع سه راهی در انواع لوله های سبک نیمه سنگین از لحاظ وزن و ضخامت تقسیم بندی می شود.

سه راهی آب، سه راهی کشاورزی، سه راهی ساختمانی و سه راهی برق انواع سه راهی محسوب می شوند.

برای جلوگیرى از زنگ زدگی بیرون و داخل سه راهی گالوانیزه از پوشش گالوانیزه گرم به روش غوطه وری و طبق استاندارد استفاده می شود.

در سه راه گالوانیزه مساوی، سه سر آن دارای سایز مساوی است ولی در سه راه تبدیلی دو سر سه راه مساوی بوده ولی قسمت نافی آن کوچکتر است.

مزایای سه راه تبدیلی گالوانیزه

از مزایای سه راهی تبدیلی گالوانیزه این که دارای پوشش گالوانیزه برای جلوگیری از خورندگی و زنگ زدگی است.

دارای عمر طولانی، مقاوم در برابر فشار بالا و حرارت بالا و سهولت در باز و بسته شده برای تعویض است.

سایر مزایای سه راهی تبدیلی گالوانیزه قیمت مناسب و مقرون به صرقه و دنده برای اتصال سریع و آسان محسوب می شود.

سه راهی تبدیل گالوانیزه از نظر سایز به دو صورت مساوی و نامساوی (تبدیلی) تولید می شود که در ادامه با سه راهی نامساوی گالوانیزه آشنا خواهیم شد

سه راهی تبدیلی گالوانیزه دارای اتصال سریع و آسان با طول عمر بالا و مقاوم در برابر فشار و حرارت برای انشعاب گیری از لوله ها با سایز های غیر هم سایز است.

سه راهی تبدیلی گالوانیزه توپی، مک و چینی

فشار کاری توپی برزیل ۲۵ بار، مک چین ۲۰ بار و چینی ۱۲ بار و فرآیند تولید آنها گالوانیزه گرم است.

جنس بدنه سه راهی تبدیلی گالوانیزه توپی چدن نشکن مطابق استاندارد بین المللی، مک چین چدن نشکن درجه ۱و چینی چدن نشکن درجه ۲ است.

اتصالات گالوانیزه توپی برزیل دارای بدنه قطور، وزن سنگین، متریال مرغوب، کیفیت گالوانیزه بالاتر، کیفیت رزوه مناسب است.

قیمت اتصالات گالوانیزه برزیل به مراتب بالاتر از قیمت اتصالات گالوانیزه چینی و اتصالات گالوانیزه ایرانی است.

با توجه به نوسان های بازار، جهت اطلاع از قیمت دقیق و سفارش محصولات با کارشناسان ما در پرشین پایپ در تماس باشید.

021-91005252

021-91005757