تبدیل کج مانیسمان

تبدیل کج مانیسمان

برای دریافت لیست قیمت و صدور پیش فاکتور تبدیل کج مانیسمان با کارشناسان پرشین پایپ تماس بگیرید.

021-91005252

021-91005757

لیست قیمت تبدیل کج مانیسمان (1403/03/30)

جهت اطلاع از تخفیف و ارسال پیش فاکتور تماس بگیرید.

عنوان

سایز قیمت (ريال)
قیمت تبدیل کج مانیسمان رده 40 (Benkan) “1/2×”3/4

تماس بگیرید

قیمت تبدیل کج مانیسمان رده 40 (Benkan)

“3/4 × ”1 تماس بگیرید
قیمت تبدیل کج مانیسمان رده 40 (Benkan) “1/2×”1/4 1

تماس بگیرید

قیمت تبدیل کج مانیسمان رده 40 (Benkan)

“3/4×”1/4 1 تماس بگیرید
قیمت تبدیل کج مانیسمان رده 40 (Benkan) ”1 × ”1/4 1

تماس بگیرید

قیمت تبدیل کج مانیسمان رده 40 (Benkan)

”1/2 × ”1/2 1 تماس بگیرید

قیمت تبدیل کج مانیسمان رده 40 (Benkan)

”3/4 × ”1/2 1

تماس بگیرید

قیمت تبدیل کج مانیسمان رده 40 (Benkan) ”1 × ”1/2 1

تماس بگیرید

قیمت تبدیل کج مانیسمان رده 40 (Benkan)

”1/4 1 × ”1/2 1 تماس بگیرید
قیمت تبدیل کج مانیسمان رده 40 (Benkan) ”1/2 × ”2

تماس بگیرید

قیمت تبدیل کج مانیسمان رده 40 (Benkan)

”3/4× ”2 تماس بگیرید
قیمت تبدیل کج مانیسمان رده 40 (Benkan) ”1 × ”2

تماس بگیرید

قیمت تبدیل کج مانیسمان رده 40 (Benkan)

”1/4 1× ”2 تماس بگیرید
قیمت تبدیل کج مانیسمان رده 40 (Benkan) ”1/2 1× ”2

تماس بگیرید

قیمت تبدیل کج مانیسمان رده 40 (Benkan)

”1 × ”1/2 2 تماس بگیرید
قیمت تبدیل کج مانیسمان رده 40 (Benkan) ”1/4 1× ”1/2 2

تماس بگیرید

قیمت تبدیل کج مانیسمان رده 40 (Benkan)

 ”1/2 1 × ”1/2 2 تماس بگیرید
قیمت تبدیل کج مانیسمان رده 40 (Benkan)  ”2 × ”1/2 2

تماس بگیرید

قیمت تبدیل کج مانیسمان رده 40 (Benkan)

”1 × ”3 تماس بگیرید
قیمت تبدیل کج مانیسمان رده 40 (Benkan) ”1/4 1× ”3

تماس بگیرید

قیمت تبدیل کج مانیسمان رده 40 (Benkan)

”1/2 1 × ”3 تماس بگیرید
قیمت تبدیل کج مانیسمان رده 40 (Benkan) ”2 × ”3

تماس بگیرید

قیمت تبدیل کج مانیسمان رده 40 (Benkan)

”1/2 2× ”3 تماس بگیرید
قیمت تبدیل کج مانیسمان رده 40 (Benkan) ”1 × ”4

تماس بگیرید

قیمت تبدیل کج مانیسمان رده 40 (Benkan)

”1/4 1 × ”4 تماس بگیرید
قیمت تبدیل کج مانیسمان رده 40 (Benkan) ”1/2 1× ”4

تماس بگیرید

قیمت تبدیل کج مانیسمان رده 40 (Benkan)

”2 × ”4 تماس بگیرید
قیمت تبدیل کج مانیسمان رده 40 (Benkan) ”1/2 2 × ”4

تماس بگیرید

قیمت تبدیل کج مانیسمان رده 40 (Benkan)

”3 × ”4 تماس بگیرید
قیمت تبدیل کج مانیسمان رده 40 (Benkan) ”2 × ”5

تماس بگیرید

قیمت تبدیل کج مانیسمان رده 40 (Benkan)

”1/2 2× ”5 تماس بگیرید
قیمت تبدیل کج مانیسمان رده 40 (Benkan) ”3 × ”5

تماس بگیرید

قیمت تبدیل کج مانیسمان رده 40 (Benkan)

”4 × ”5 تماس بگیرید
قیمت تبدیل کج مانیسمان رده 40 (Benkan) ”2 × ”6

تماس بگیرید

قیمت تبدیل کج مانیسمان رده 40 (Benkan)

”1/2 2× ”6 تماس بگیرید
قیمت تبدیل کج مانیسمان رده 40 (Benkan) ”3 × ”6

تماس بگیرید

قیمت تبدیل کج مانیسمان رده 40 (Benkan)

”4 × ”6 تماس بگیرید
قیمت تبدیل کج مانیسمان رده 40 (Benkan) ”5 × ”6

تماس بگیرید

قیمت تبدیل کج مانیسمان رده 40 (Benkan)

”3 × ”8 تماس بگیرید
قیمت تبدیل کج مانیسمان رده 40 (Benkan) ”4 × ”8

تماس بگیرید

قیمت تبدیل کج مانیسمان رده 40 (Benkan)

”5 × ”8 تماس بگیرید
قیمت تبدیل کج مانیسمان رده 40 (Benkan) ”6 × ”8

تماس بگیرید

قیمت تبدیل کج مانیسمان رده 40 (Benkan)

”4 × ”10 تماس بگیرید
قیمت تبدیل کج مانیسمان رده 40 (Benkan) ”5 × ”10

تماس بگیرید

قیمت تبدیل کج مانیسمان رده 40 (Benkan)

”6 × ”10 تماس بگیرید
قیمت تبدیل کج مانیسمان رده 40 (Benkan) ”8 × ”10

تماس بگیرید

قیمت تبدیل کج مانیسمان رده 40 (Benkan)

”6 × ”12 تماس بگیرید
قیمت تبدیل کج مانیسمان رده 40 (Benkan) ”8 × ”12

تماس بگیرید

قیمت تبدیل کج مانیسمان رده 40 (Benkan)

”10 × ”12 تماس بگیرید
قیمت تبدیل کج مانیسمان رده 40 (Benkan) ”8 × ”14

تماس بگیرید

قیمت تبدیل کج مانیسمان رده 40 (Benkan)

”10 × ”14 تماس بگیرید
قیمت تبدیل کج مانیسمان رده 40 (Benkan) ”12 × ”14

تماس بگیرید

قیمت تبدیل کج مانیسمان رده 40 (Benkan)

”8 × ”16 تماس بگیرید
قیمت تبدیل کج مانیسمان رده 40 (Benkan) ”10 × ”16

تماس بگیرید

قیمت تبدیل کج مانیسمان رده 40 (Benkan)

”12 × ”16 تماس بگیرید
قیمت تبدیل کج مانیسمان رده 40 (Benkan) ”14 × ”16

تماس بگیرید

قیمت تبدیل کج مانیسمان رده 40 (Benkan)

”10 × ”18 تماس بگیرید
قیمت تبدیل کج مانیسمان رده 40 (Benkan) ”12 × ”18

تماس بگیرید

قیمت تبدیل کج مانیسمان رده 40 (Benkan)

”14 × ”18 تماس بگیرید
قیمت تبدیل کج مانیسمان رده 40 (Benkan) ”16 × ”18

تماس بگیرید

قیمت تبدیل کج مانیسمان رده 40 (Benkan)

”10 × ”20 تماس بگیرید
قیمت تبدیل کج مانیسمان رده 40 (Benkan) ”12 × ”20

تماس بگیرید

قیمت تبدیل کج مانیسمان رده 40 (Benkan)

”14 × ”20 تماس بگیرید
قیمت تبدیل کج مانیسمان رده 40 (Benkan) ”16 × ”20

تماس بگیرید

قیمت تبدیل کج مانیسمان رده 40 (Benkan)

”18 × ”20 تماس بگیرید
قیمت تبدیل کج مانیسمان رده 40 (Benkan) ”10 × ”24

تماس بگیرید

قیمت تبدیل کج مانیسمان رده 40 (Benkan)

”12 × ”24 تماس بگیرید
قیمت تبدیل کج مانیسمان رده 40 (Benkan) ”14 × ”24

تماس بگیرید

قیمت تبدیل کج مانیسمان رده 40 (Benkan)

”16 × ”24 تماس بگیرید
قیمت تبدیل کج مانیسمان رده 40 (Benkan) ”18 × ”24

تماس بگیرید

قیمت تبدیل کج مانیسمان رده 40 (Benkan)

”20 × ”24 تماس بگیرید
قیمت تبدیل کج مانیسمان ایران اتصال “3/4×”1/2

100.000

قیمت تبدیل کج مانیسمان ایران اتصال

“1/2×”1 180.000
قیمت تبدیل کج مانیسمان ایران اتصال “3/4×’1

180.000

قیمت تبدیل کج مانیسمان ایران اتصال

“1/4 1×”1 300.000
قیمت تبدیل کج مانیسمان ایران اتصال “1/2×”1/4 1

310.000

قیمت تبدیل کج مانیسمان ایران اتصال

“3/4×”1/2 1 310.000
قیمت تبدیل کج مانیسمان ایران اتصال “1×”1/2 1

360.000

قیمت تبدیل کج مانیسمان ایران اتصال

“1/4 1×”1/2 1 360.000

قیمت تبدیل کج مانیسمان ایران اتصال

“1/2×”1/2 1

370.000

قیمت تبدیل کج مانیسمان ایران اتصال “3/4×”1/2 1

370.000

قیمت تبدیل کج مانیسمان ایران اتصال

“1/4 1×”2 520.000
قیمت تبدیل کج مانیسمان ایران اتصال “1/2 1×”2

520.000

قیمت تبدیل کج مانیسمان ایران اتصال

“1×”2 550.000
قیمت تبدیل کج مانیسمان ایران اتصال “1/2×”2

600.000

قیمت تبدیل کج مانیسمان ایران اتصال

“3/4×”2 600.000
قیمت تبدیل کج مانیسمان ایران اتصال “1/2 1×”1/2 2

800.000

قیمت تبدیل کج مانیسمان ایران اتصال

“1/4 1×”1/2 2 800.000
قیمت تبدیل کج مانیسمان ایران اتصال “1×”1/2 2

850.000

قیمت تبدیل کج مانیسمان ایران اتصال

“1/4 1×”1/2 2 850.000
قیمت تبدیل کج مانیسمان ایران اتصال “1/2 1×”3

1.000.000

قیمت تبدیل کج مانیسمان ایران اتصال

“2×”3 1.000.000
قیمت تبدیل کج مانیسمان ایران اتصال “1/2 2×”3

1.000.000

قیمت تبدیل کج مانیسمان ایران اتصال

“1×”3 1.050.000
قیمت تبدیل کج مانیسمان ایران اتصال “1/4 1×”3

1.050.000

قیمت تبدیل کج مانیسمان ایران اتصال

“4×”3 1.500.000
قیمت تبدیل کج مانیسمان ایران اتصال “1/2 2×”4

1.500.000

قیمت تبدیل کج مانیسمان ایران اتصال

“2×”4 1.550.000
قیمت تبدیل کج مانیسمان ایران اتصال “1/4 1×”4

1.900.000

قیمت تبدیل کج مانیسمان ایران اتصال

“1/2 1×”4 1.900.000
قیمت تبدیل کج مانیسمان ایران اتصال “4×”5

2.130.000

قیمت تبدیل کج مانیسمان ایران اتصال

“3×”5 2.180.000
قیمت تبدیل کج مانیسمان ایران اتصال “1/2 2×”5

2.250.000

قیمت تبدیل کج مانیسمان ایران اتصال

“1/4 1×”6 2.770.000
قیمت تبدیل کج مانیسمان ایران اتصال “5×”6

2.770.000

قیمت تبدیل کج مانیسمان ایران اتصال

“3×”6 2.850.000
قیمت تبدیل کج مانیسمان ایران اتصال “1/2 2×”6

2.850.000

قیمت تبدیل کج مانیسمان ایران اتصال

“6×”8 4.500.000
قیمت تبدیل کج مانیسمان ایران اتصال “5×”8

4.500.000

قیمت تبدیل کج مانیسمان ایران اتصال

“4×”8 4.600.000
قیمت تبدیل کج مانیسمان ایران اتصال “8×”10

7.450.000

قیمت تبدیل کج مانیسمان ایران اتصال

“6×”10 7.750.000
قیمت تبدیل کج مانیسمان ایران اتصال “10×”12

14.700.000

قیمت تبدیل کج مانیسمان ایران اتصال

“8×”12 18.100.000
قیمت تبدیل کج مانیسمان ایران اتصال “6×”12

20.500.000

تبدیل کج مانیسمان

تبدیل کج مانیسمان بدون درز اتصال بین یک لوله بزرگتر و یک لوله کوچکتر را برقرار می کند.

تبدیل کج در جاهایی که لازم است ارتفاع بالا یا پایین خط ثابت نگهداشته شود به کار می رود (به عنوان مثال در ورودی پمپ ها جهت جلوگیری از پدیده کاویتاسیون) و معمولا در خطوط انتقال افقی استفاده می شود.

نحوه ی نمایش سایز تبدیل به صورت ضرب دو عدد نشان داده می شود که بیانگر سایز دو طرف تبدیل می باشد.

استیل و آهن از جمله آلیاژهای رایج در ساخت انواع لوله و اتصالات بدون درز مانیسمان می باشند.

به دلیل کیفیت بالا، تحمل شرایط نامساعد محیطی و  مقاومت در برابر حرارت و فشار در صنایعی با فشار کاری بالا مانند نفت، گاز، پتروشیمی، خطوط انتقال مواد سمی و بخار بیشترین کاربرد را دارند.

از بزرگترین تولیدکنندگان داخلی انواع تبدیل کج مانیسمان می توان به صنایع بنکن اشاره کرد که سالهاست با رعایت قوانین و استاندارد های ساخت لوله و اتصالات جوشی مانند ASME B 16.9 توانسته بیشترین سهم فروش را به خود اختصاص دهد.

کاربرد تبدیل کج مانیسمان

از تبدیل کج مانیسمان برای تغییر دادن سایز خطوط لوله مورد استفاده قرار می گیرد، که می تواند به صورت صاف یعنی هم مرکز و به صورت کج یعنی غیر هم مرکز مورد استفاده قرار گیرد.

تبدیل های کج مانیسمان در مصارف صنعتی و صنایع ساختمانی استفاده می شود.

از تبدیل کج در مواردی استفاده می شود که دو لوله در یک راستا نباشند و قطرهای متفاوتی داشته باشند.

یکی از مهم ترین کاربردهای تبدیل کج مانیسمان در وروردی پمپ ها جهت جلوگیری از پدیده کاویتاسیون می باشد.

با توجه به نوسان های بازار، جهت اطلاع از قیمت دقیق و سفارش محصولات با کارشناسان ما در پرشین پایپ در تماس باشید.

021-91005252

021-91005757