تبدیل صاف مانیسمان

تبدیل صاف مانیسمان

لیست قیمت تبدیل صاف مانیسمان (1403/04/31)

جهت اطلاع از تخفیف و ارسال پیش فاکتور تماس بگیرید.

نام کالا

سایز قیمت (ریال)
قیمت تبدیل صاف مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) “3/4×”1/2

240.000

قیمت تبدیل صاف مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan)

“1/2×”1 320.000
قیمت تبدیل صاف مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) “3/4×”1

312.000

قیمت تبدیل صاف مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan)

“3/4×”1/4 1 600.000
قیمت تبدیل صاف مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) “1/2×”1/4 1

600.000

قیمت تبدیل صاف مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan)

“1×”1/4 1 440.000
قیمت تبدیل صاف مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) “3/4×”1/2 1

680.000

قیمت تبدیل صاف مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan)

“1/2×”1/2 1 752.000
قیمت تبدیل صاف مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) “1×”1/2 1

496.000

قیمت تبدیل صاف مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan)

“1/4 1×”1/2 1 448.000
قیمت تبدیل صاف مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) “1/2×”2

1.160.000

قیمت تبدیل صاف مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan)

“3/4×”2 1.064.000
قیمت تبدیل صاف مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) “1×”2

744.000

قیمت تبدیل صاف مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan)

“1/4 1×”2 640.000
قیمت تبدیل صاف مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) “1/2 1×”2

624.000

قیمت تبدیل صاف مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan)

“1/2×”1/2 2 2.640.000
قیمت تبدیل صاف مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) “3/4×”1/2 2

2.560.000

قیمت تبدیل صاف مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan)

“1×”1/2 2 1.760.000
قیمت تبدیل صاف مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) “1/4 1×”1/2 2

1.360.000

قیمت تبدیل صاف مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan)

“1/2 1×”1/2 2 1.280.000
قیمت تبدیل صاف مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) “2×”1/2 2

1.120.000

قیمت تبدیل صاف مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan)

“1/2×”3 3.360.000
قیمت تبدیل صاف مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) “3/4×”3

3.200.000

قیمت تبدیل صاف مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan)

“1×”3 2.000.000
قیمت تبدیل صاف مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) “1/4 1×”3

1.920.000

قیمت تبدیل صاف مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan)

“1/2 1×”3 1.760.000
قیمت تبدیل صاف مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) “2×”3

1.600.000

قیمت تبدیل صاف مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan)

“1/2 2×”3 1.480.300
قیمت تبدیل صاف مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) “1/2×”4

5.600.000

قیمت تبدیل صاف مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan)

“3/4×”4 5.200.000
قیمت تبدیل صاف مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) “1×”4

3.600.000

قیمت تبدیل صاف مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan)

“1/4 1×”4 2.880.000
قیمت تبدیل صاف مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) “1/2 1×”4

2.640.000

قیمت تبدیل صاف مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan)

“2×”4 2.400.000
قیمت تبدیل صاف مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) “1/2 2×”4

2.160.000

قیمت تبدیل صاف مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan)

“3×”4 2.080.000
قیمت تبدیل صاف مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) “1×”5

8.000.000

قیمت تبدیل صاف مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan)

“1/4 1×”5 7.200.000
قیمت تبدیل صاف مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) “1/2 1×”5

4.800.000

قیمت تبدیل صاف مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan)

“2×”5 4.400.000
قیمت تبدیل صاف مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) “1/2 2×”5

4.000.000

قیمت تبدیل صاف مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan)

“3×”5 3.760.000
قیمت تبدیل صاف مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) “4×”5

3.680.000

قیمت تبدیل صاف مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan)

“1×”6 11.200.000
قیمت تبدیل صاف مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) “1/4 1×”6

8.400.000

قیمت تبدیل صاف مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan)

“1/2 1×”6 7.200.000
قیمت تبدیل صاف مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) “2×”6

6.400.000

قیمت تبدیل صاف مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan)

“1/2 2×”6 6.000.000
قیمت تبدیل صاف مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) “3×”6

5.600.000

قیمت تبدیل صاف مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan)

“4×”6 5.360.000
قیمت تبدیل صاف مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) “5×”6

5.200.000

قیمت تبدیل صاف مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan)

“2×”8 16.000.000
قیمت تبدیل صاف مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) “1/2 2×”8

12.000.000

قیمت تبدیل صاف مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan)

“3×”8 11.200.000
قیمت تبدیل صاف مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) “4×”8

10.800.000

قیمت تبدیل صاف مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan)

“5×”8 10.400.000
قیمت تبدیل صاف مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) “6×”8

9.600.000

قیمت تبدیل صاف مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan)

“2×”10 28.000.000
قیمت تبدیل صاف مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) “1/2 2×”10

26.400.000

قیمت تبدیل صاف مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan)

“3×”10 24.800.000
قیمت تبدیل صاف مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) “4×”10

15.200.000

قیمت تبدیل صاف مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan)

“5×”10 15.200.000
قیمت تبدیل صاف مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan) “6×”10

15.200.000

قیمت تبدیل صاف مانیسمان رده 40 بنکن (Benkan)

“8×”10 15.200.000
قیمت تبدیل مانیسمان ایران اتصال “3/4×”1/2

92.000

قیمت تبدیل مانیسمان ایران اتصال

“1/2×”1 143.000
قیمت تبدیل مانیسمان ایران اتصال “3/4×”1

143.000

قیمت تبدیل مانیسمان ایران اتصال

“3/4×”1/4 1 264.000
قیمت تبدیل مانیسمان ایران اتصال “1/2×”1/4 1

264.000

قیمت تبدیل مانیسمان ایران اتصال

“1×”1/4 1 242.000
قیمت تبدیل مانیسمان ایران اتصال “3/4×”1/2 1

363.000

قیمت تبدیل مانیسمان ایران اتصال

“1/2×”1/2 1 363.000
قیمت تبدیل مانیسمان ایران اتصال “1×”1/2 1

275.000

قیمت تبدیل مانیسمان ایران اتصال

“1/4 1×”1/2 1 275.000
قیمت تبدیل مانیسمان ایران اتصال “1/2×”2

495.000

قیمت تبدیل مانیسمان ایران اتصال

“3/4×”2 495.000
قیمت تبدیل مانیسمان ایران اتصال “1×”2

470.000

قیمت تبدیل مانیسمان ایران اتصال

“1/4 1×”2 450.000
قیمت تبدیل مانیسمان ایران اتصال “1/2 1×”2

450.000

قیمت تبدیل مانیسمان ایران اتصال

“1×”1/2 2 858.000
قیمت تبدیل مانیسمان ایران اتصال “1/4 1×”1/2 2

858.000

قیمت تبدیل مانیسمان ایران اتصال

“1/2 1×”1/2 2 770.000
قیمت تبدیل مانیسمان ایران اتصال “2×”1/2 2

770.000

قیمت تبدیل مانیسمان ایران اتصال

“1×”3 990.000
قیمت تبدیل مانیسمان ایران اتصال “1/4 1×”3

990.000

قیمت تبدیل مانیسمان ایران اتصال

“1/2 1×”3 946.000
قیمت تبدیل مانیسمان ایران اتصال “2×”3

946.000

قیمت تبدیل مانیسمان ایران اتصال

“1/2 2×”3 946.000
قیمت تبدیل مانیسمان ایران اتصال “1/4 1×”4

1.870.000

قیمت تبدیل مانیسمان ایران اتصال

“1/2 1×”4 1.540.000
قیمت تبدیل مانیسمان ایران اتصال “2×”4

1.540.000

قیمت تبدیل مانیسمان ایران اتصال

“1/2 2×”4 1.430.000
قیمت تبدیل مانیسمان ایران اتصال “3×”4

1.540.000

قیمت تبدیل مانیسمان ایران اتصال

“1×”5 تماس بگیرید
قیمت تبدیل مانیسمان ایران اتصال “1/2 2×”5

2.810.000

قیمت تبدیل مانیسمان ایران اتصال

“3×”5 2.730.000
قیمت تبدیل مانیسمان ایران اتصال “4×”5

2.530.000

قیمت تبدیل مانیسمان ایران اتصال

“1/2 2×”6 3.850.000
قیمت تبدیل مانیسمان ایران اتصال “3×”6

3.850.000

قیمت تبدیل مانیسمان ایران اتصال

“4×”6 3.630.000
قیمت تبدیل مانیسمان ایران اتصال “5×”6

3.630.000

قیمت تبدیل مانیسمان ایران اتصال

“4×”8 5.060.000
قیمت تبدیل مانیسمان ایران اتصال “5×”8

4.950.000

قیمت تبدیل مانیسمان ایران اتصال

“6×”8

4.950.000

تبدیل صاف مانیسمان

تبدیل صاف مانیسمان (بدون درز) یکی از محصولات اتصالات مانیسمان است که جهت تغییر سایز خط لوله به کار می رود و اتصال آن به صورت جوشی است.

از تبدیل بدون درز به منظور اتصال لوله های غیر هم سایز به یکدیگر استفاده می شود.

تبدیل صاف بدون درز هیچ درز جوشی نداشته و از مواد باکیفیت ساخته می شود و در فشارهای کاری بالا استفاده می شود.

تبدیل صاف نسبت به محور خود متقارن است و معمولا در خطوط انتقال عمودی از آن استفاده می شود.

از تبدیل صاف مانیسمان (ردیوسر هم مرکز جوشی)  در مواردی استفاده میشود که دو لوله در یک راستا و هم مرکز و با قطرهای متفاوت وجود داشته باشد.

برای اتصال این دو لوله در این شرایط از تبدیل صاف مانیسمان (ردیوسر هم مرکز جوشی) استفاده می شود.

تفاوت تبدیل صاف مانیسمان و تبدیل کج مانیسمان

از تبدیل صاف جوشی (ردیوسر هم مرکز جوشی) فقط در شرایطی که دو لوله ای که توسط تبدیل به هم قرار است متصل شوند هم راستا و هم مرکزباشند استفاده می شود.

اما تبدیل کج جوشی (ردیوسر غیر هم مرکز جوشی) بر خالاف تبدیل صاف جوشی (ردیوسر هم مرکز جوشی) در مواقعی که دو لوله هم راستا و هم مرکز نیستند مورد استفاده قرار می گیرد.

با توجه به نوسان های بازار، جهت اطلاع از قیمت دقیق و سفارش محصولات با کارشناسان ما در پرشین پایپ در تماس باشید.

021-91005252

021-91005757