لیست قیمت اتصالات گالوانیزه توپی برزیل

اتصالات گالوانیزه توپی برزیل

لیست قیمت زانو 90 درجه گالوانیزه (1403/03/30)

جهت اطلاع از تخفیف و ارسال پیش فاکتور تماس بگیرید.

عنوان

سایز قیمت (ريال)
قیمت زانو گالوانیزه 90 درجه توپی (TUPY) برزیل “1/4

550.000

قیمت زانو گالوانیزه 90 درجه توپی (TUPY) برزیل

“3/8 550.000
قیمت زانو گالوانیزه 90 درجه توپی (TUPY) برزیل “1/2

550.000

قیمت زانو گالوانیزه 90 درجه توپی (TUPY) برزیل

“3/4 700.000
قیمت زانو گالوانیزه 90 درجه توپی (TUPY) برزیل “1

1.050.000

قیمت زانو گالوانیزه 90 درجه توپی (TUPY) برزیل

“1/4 1 1.600.000
قیمت زانو گالوانیزه 90 درجه توپی (TUPY) برزیل “1/2 1

2.000.000

قیمت زانو گالوانیزه 90 درجه توپی (TUPY) برزیل

“2 5.000.000
قیمت زانو گالوانیزه 90 درجه توپی (TUPY) برزیل “1/2 2

7.000.000

قیمت زانو گالوانیزه 90 درجه توپی (TUPY) برزیل

“3 8.000.000
قیمت زانو گالوانیزه 90 درجه توپی (TUPY) برزیل “4

11.500.000

قیمت زانو گالوانیزه 90 درجه توپی (TUPY) برزیل

“5 21.000.000
قیمت زانو گالوانیزه 90 درجه توپی (TUPY) برزیل “6

26.500.000

قیمت زانو تبدیل گالوانیزه 90 درجه توپی (TUPY) برزیل

“3/4×”1/2 820.000
قیمت زانو تبدیل گالوانیزه 90 درجه توپی (TUPY) برزیل “1/2×”1

1.250.000

قیمت زانو تبدیل گالوانیزه 90 درجه توپی (TUPY) برزیل

“3/4×”1 1.250.000
قیمت زانو تبدیل گالوانیزه 90 درجه توپی (TUPY) برزیل “3/4×”1/4 1

1.800.000

قیمت زانو تبدیل گالوانیزه 90 درجه توپی (TUPY) برزیل

“1×”1/4 1 1.800.000
قیمت زانو تبدیل گالوانیزه 90 درجه توپی (TUPY) برزیل “3/4×”1/2 1

2.300.000

قیمت زانو تبدیل گالوانیزه 90 درجه توپی (TUPY) برزیل

“1×”1/2 1 2.300.000
قیمت زانو تبدیل گالوانیزه 90 درجه توپی (TUPY) برزیل “1/4 1×”1/2 1

2.300.000

قیمت زانو تبدیل گالوانیزه 90 درجه توپی (TUPY) برزیل

“2×”1/2 2 5.500.000
قیمت زانو گالوانیزه 45 درجه توپی (TUPY) برزیل “1/2

500.000

قیمت زانو گالوانیزه 45 درجه توپی (TUPY) برزیل

“3/4 700.000
قیمت زانو گالوانیزه 45 درجه توپی (TUPY) برزیل “1

1.050.000

قیمت زانو گالوانیزه 45 درجه توپی (TUPY) برزیل

“1/4 1 1.600.000
قیمت زانو گالوانیزه 45 درجه توپی (TUPY) برزیل “1/2 1

2.000.000

قیمت زانو گالوانیزه 45 درجه توپی (TUPY) برزیل

“2 5.000.000
قیمت زانو گالوانیزه 45 درجه توپی (TUPY) برزیل “1/2 2

7.000.000

قیمت زانو گالوانیزه 45 درجه توپی (TUPY) برزیل

“3 8.000.000
قیمت زانو گالوانیزه 45 درجه توپی (TUPY) برزیل “4

11.500.000

قیمت سه راهی گالوانیزه توپی TUPY برزیل

“1/4 550.000
قیمت سه راهی گالوانیزه توپی TUPY برزیل “3/8

550.000

قیمت سه راهی گالوانیزه توپی TUPY برزیل

“1/2 550.000
قیمت سه راهی گالوانیزه توپی TUPY برزیل “3/4

800.000

قیمت سه راهی گالوانیزه توپی TUPY برزیل

“1 1.250.000
قیمت سه راهی گالوانیزه توپی TUPY برزیل “1/4 1

1.800.000

قیمت سه راهی گالوانیزه توپی TUPY برزیل

“1/2 1 2.600.000
قیمت سه راهی گالوانیزه توپی TUPY برزیل “2

5.500.000

قیمت سه راهی گالوانیزه توپی TUPY برزیل

“1/2 2 8.000.000
قیمت سه راهی گالوانیزه توپی TUPY برزیل “3

9.500.000

قیمت سه راهی گالوانیزه توپی TUPY برزیل

“4 13.500.000
قیمت سه راهی گالوانیزه توپی TUPY برزیل “5

27.500.000

قیمت سه راه تبدیلی گالوانیزه دنده ای توپی (TUPY) برزیل

“1/2×”3/4 850.000
قیمت سه راه تبدیلی گالوانیزه دنده ای توپی (TUPY) برزیل “1/2×”1

1.500.000

قیمت سه راه تبدیلی گالوانیزه دنده ای توپی (TUPY) برزیل

“3/4×”1 1.500.000
قیمت سه راه تبدیلی گالوانیزه دنده ای توپی (TUPY) برزیل “1/2×”1/4 1

2.000.000

قیمت سه راه تبدیلی گالوانیزه دنده ای توپی (TUPY) برزیل

“1×”1/4 1 2.000.000
قیمت سه راه تبدیلی گالوانیزه دنده ای توپی (TUPY) برزیل “3/4×”1/4 1

2.000.000

قیمت سه راه تبدیلی گالوانیزه دنده ای توپی (TUPY) برزیل

“1/2×”1/2 1 2.800.000
قیمت سه راه تبدیلی گالوانیزه دنده ای توپی (TUPY) برزیل “3/4×”1/2 1

2.800.000

قیمت سه راه تبدیلی گالوانیزه دنده ای توپی (TUPY) برزیل

“1×”1/2 1 2.800.000
قیمت سه راه تبدیلی گالوانیزه دنده ای توپی (TUPY) برزیل “1/4 1×”1/2 1

2.800.000

قیمت سه راه تبدیلی گالوانیزه دنده ای توپی (TUPY) برزیل

“1/2×”2 6.000.000
قیمت سه راه تبدیلی گالوانیزه دنده ای توپی (TUPY) برزیل “3/4×”2

6.000.000

قیمت سه راه تبدیلی گالوانیزه دنده ای توپی (TUPY) برزیل

“1×”2 6.000.000
قیمت سه راه تبدیلی گالوانیزه دنده ای توپی (TUPY) برزیل “1/4 1×”2

6.000.000

قیمت سه راه تبدیلی گالوانیزه دنده ای توپی (TUPY) برزیل

“1/2 1×”2 6.000.000
قیمت سه راه تبدیلی گالوانیزه دنده ای توپی (TUPY) برزیل “1×”1/2 2

9.500.000

قیمت سه راه تبدیلی گالوانیزه دنده ای توپی (TUPY) برزیل

“1/4 1×”1/2 2 9.500.000
قیمت سه راه تبدیلی گالوانیزه دنده ای توپی (TUPY) برزیل “1/2 1×”1/2 2

9.500.000

قیمت سه راه تبدیلی گالوانیزه دنده ای توپی (TUPY) برزیل

“2×”1/2 2 9.500.000
قیمت سه راه تبدیلی گالوانیزه دنده ای توپی (TUPY) برزیل “1×”3

11.500.000

قیمت سه راه تبدیلی گالوانیزه دنده ای توپی (TUPY) برزیل

“1/4 1×”3 11.500.000
قیمت سه راه تبدیلی گالوانیزه دنده ای توپی (TUPY) برزیل “1/2 1×”3

11.500.000

قیمت سه راه تبدیلی گالوانیزه دنده ای توپی (TUPY) برزیل

“2×”3 11.500.000
قیمت سه راه تبدیلی گالوانیزه دنده ای توپی (TUPY) برزیل “1/2 2×”3

11.500.000

قیمت سه راه تبدیلی گالوانیزه دنده ای توپی (TUPY) برزیل

“2×”4 15.000.000
قیمت سه راه تبدیلی گالوانیزه دنده ای توپی (TUPY) برزیل “1/2 2×”4

15.000.000

قیمت سه راه تبدیلی گالوانیزه دنده ای توپی (TUPY) برزیل

“3×”4 15.000.000
قیمت چهار راه تخت گالوانیزه دنده ای توپی (TUPY) برزیل “1/2

550.000

قیمت چهار راه تخت گالوانیزه دنده ای توپی (TUPY) برزیل

“3/4 800.000
قیمت چهار راه تخت گالوانیزه دنده ای توپی (TUPY) برزیل “1

1.250.000

قیمت خم چپقی گالوانیزه دنده ای (TUPY) توپی برزیل

“1/2 520.000
قیمت خم چپقی گالوانیزه دنده ای (TUPY) توپی برزیل “3/4

750.000

قیمت خم چپقی گالوانیزه دنده ای (TUPY) توپی برزیل

“1 1.150.000
قیمت خم چپقی گالوانیزه دنده ای (TUPY) توپی برزیل “1/4 1

1.700.000

قیمت خم چپقی گالوانیزه دنده ای (TUPY) توپی برزیل

“1/2 1 2.100.000
قیمت خم چپقی گالوانیزه دنده ای (TUPY) توپی برزیل “2

5.200.000

قیمت خم زانو گالوانیزه دنده ای (TUPY) توپی برزیل

“1/2 520.000
قیمت خم زانو گالوانیزه دنده ای (TUPY) توپی برزیل “3/4

750.000

قیمت خم زانو گالوانیزه دنده ای (TUPY) توپی برزیل

“1 1.150.000
قیمت خم زانو گالوانیزه دنده ای (TUPY) توپی برزیل “1/4 1

1.700.000

قیمت خم زانو گالوانیزه دنده ای (TUPY) توپی برزیل

“1/2 1 2.100.000
قیمت خم زانو گالوانیزه دنده ای (TUPY) توپی برزیل “2

5.200.000

قیمت خم دو سر رزوه گالوانیزه دنده ای (TUPY) توپی برزیل

“1/2 520.000
قیمت خم دو سر رزوه گالوانیزه دنده ای (TUPY) توپی برزیل “3/4

750.000

قیمت خم دو سر رزوه گالوانیزه دنده ای (TUPY) توپی برزیل

“1 1.150.000
قیمت خم دو سر رزوه گالوانیزه دنده ای (TUPY) توپی برزیل “1/4 1

1.700.000

قیمت خم دو سر رزوه گالوانیزه دنده ای (TUPY) توپی برزیل

“1/2 1 2.100.000
قیمت خم دو سر رزوه گالوانیزه دنده ای (TUPY) توپی برزیل “2

5.200.000

قیمت پل گالوانیزه دنده ای (TUPY) توپی برزیل

“1/2 550.000
قیمت پل گالوانیزه دنده ای (TUPY) توپی برزیل “3/4

800.000

قیمت چپقی 90 درجه گالوانیزه (TUPY) توپی برزیل

1/4″ 550.000
قیمت چپقی 90 درجه گالوانیزه (TUPY) توپی برزیل “3/8

550.000

قیمت چپقی 90 درجه گالوانیزه (TUPY) توپی برزیل

1/2″ 520.000
قیمت چپقی 90 درجه گالوانیزه (TUPY) توپی برزیل 3/4″

750.000

قیمت چپقی 90 درجه گالوانیزه (TUPY) توپی برزیل

1″ 1.150.000
قیمت چپقی 90 درجه گالوانیزه (TUPY) توپی برزیل “1/4 1

1.700.00

قیمت چپقی 90 درجه گالوانیزه (TUPY) توپی برزیل

“1/2 1 2.100.000
قیمت چپقی 90 درجه گالوانیزه (TUPY) توپی برزیل 2″

5.200.000

قیمت چپقی 90 درجه گالوانیزه (TUPY) توپی برزیل

“1/2 2 7.500.000
قیمت چپقی 90 درجه گالوانیزه (TUPY) توپی برزیل 3″

8.500.000

قیمت چپقی 90 درجه گالوانیزه (TUPY) توپی برزیل

4″ 12.500.000
قیمت چپقی 45 درجه گالوانیزه دنده ای توپی (TUPY) برزیل “1/2

520.000

قیمت چپقی 45 درجه گالوانیزه دنده ای توپی (TUPY) برزیل

“3/4 750.000
قیمت چپقی 45 درجه گالوانیزه دنده ای توپی (TUPY) برزیل ”1

1.150.000

قیمت مغزی گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل

“1/4 500.000
قیمت مغزی گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل “3/8

500.000

قیمت مغزی گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل

“1/2 500.000
قیمت مغزی گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل “3/4

600.000

قیمت مغزی گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل

“1 850.000
قیمت مغزی گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل “1/4 1

1.350.000

قیمت مغزی گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل

“1/2 1 1.600.000
قیمت مغزی گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل “2

3.400.000

قیمت مغزی گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل

“1/2 2 5.000.000
قیمت مغزی گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل “3

6.500.000

قیمت مغزی گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل

“4 8.000.000
قیمت مغزی گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل “5

19.000.000

قیمت مغزی گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل

“6 20.000.000
قیمت مغزی تبدیلی گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل “1/4×”1/2

550.000

قیمت مغزی تبدیلی گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل

“3/8×”1/2 550.000
قیمت مغزی تبدیلی گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل “3/4×”1/2

700.000

قیمت مغزی تبدیلی گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل

“1/2×”1 950.000
قیمت مغزی تبدیلی گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل “3/4×”1

950.000

قیمت مغزی تبدیلی گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل

“3/4×”1/4 1 1.600.000
قیمت مغزی تبدیلی گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل “1×”1/4 1

1.600.000

قیمت مغزی تبدیلی گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل

“3/4×”1/2 1 1.800.000
قیمت مغزی تبدیلی گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل “1×”1/2 1

1.800.000

قیمت مغزی تبدیلی گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل

“1/4 1×”1/2 1 1.800.000
قیمت مغزی تبدیلی گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل “1×”2

3.800.000

قیمت مغزی تبدیلی گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل

“1/4 1×”2 3.800.000
قیمت مغزی تبدیلی گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل “1/2 1×”2

3.800.000

قیمت بوشن گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل

“1/4 500.000
قیمت بوشن گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل “3/8

500.000

قیمت بوشن گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل

1/2″ 460.000
قیمت بوشن گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل 3/4″

520.000

قیمت بوشن گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل

1″ 800.000
قیمت بوشن گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل “1/4 1

1.250.000

قیمت بوشن گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل

“1/2 1 1.500.000
قیمت بوشن گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل 2″

2.800.000

قیمت بوشن گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل

“1/2 2 4.600.000
قیمت بوشن گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل 3″

6.000.000

قیمت بوشن گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل

4″ 7.000.000
قیمت بوشن گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل “5

16.500.000

قیمت بوشن گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل

“6 18.500.000
قیمت بوشن تبدیل گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل “1/2×”3/4

600.000

قیمت بوشن تبدیل گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل

“1/2×”1 900.000
قیمت بوشن تبدیل گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل “3/4×”1

900.000

قیمت بوشن تبدیل گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل

“1/2×”1/4 1 1.500.000
قیمت بوشن تبدیل گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل “1×”1/4 1

1.500.000

قیمت بوشن تبدیل گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل

“3/4×”1/4 1 1.500.000
قیمت بوشن تبدیل گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل “3/4×”1/2 1

1.700.000

قیمت بوشن تبدیل گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل

“1×”1/2 1 1.700.000
قیمت بوشن تبدیل گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل “1/4 1×”1/2 1

1.700.000

قیمت بوشن تبدیل گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل

“1×”2 3.400.000
قیمت بوشن تبدیل گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل “1/4 1×”2

3.400.000

قیمت بوشن تبدیل گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل

“1/2 1×”2 3.400.000
قیمت مغزی گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل “1/4

500.000

قیمت مغزی گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل

“3/8 500.000
قیمت مغزی گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل “1/2

500.000

قیمت مغزی گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل

“3/4 600.000
قیمت مغزی گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل “1

850.000

قیمت مغزی گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل

“1/4 1 1.350.000
قیمت مغزی گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل “1/2 1

1.600.000

قیمت مغزی گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل

“2 3.400.000
قیمت مغزی گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل “1/2 2

5.000.000

قیمت مغزی گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل

“3 6.500.000
قیمت مغزی گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل “4

8.000.000

قیمت مغزی گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل

“5 19.000.000
قیمت مغزی گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل “6

20.000.000

قیمت مغزی تبدیلی گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل

“1/4×”1/2 550.000
قیمت مغزی تبدیلی گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل “3/8×”1/2

550.000

قیمت مغزی تبدیلی گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل

“3/4×”1/2 700.000
قیمت مغزی تبدیلی گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل “1/2×”1

950.000

قیمت مغزی تبدیلی گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل

“3/4×”1 950.000
قیمت مغزی تبدیلی گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل “3/4×”1/4 1

1.600.000

قیمت مغزی تبدیلی گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل

“1×”1/4 1 1.600.000
قیمت مغزی تبدیلی گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل “3/4×”1/2 1

1.800.000

قیمت مغزی تبدیلی گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل

“1×”1/2 1 1.800.000
قیمت مغزی تبدیلی گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل “1/4 1×”1/2 1

1.800.000

قیمت مغزی تبدیلی گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل

“1×”2 3.800.000
قیمت مغزی تبدیلی گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل “1/4 1×”2

3.800.000

قیمت مغزی تبدیلی گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل

“1/2 1×”2 3.800.000
قیمت درپوش گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل 1/4″

300.000

قیمت درپوش گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل

3/8″ 300.000
قیمت درپوش گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل 1/2″

260.000

قیمت درپوش گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل

3/4″ 350.000
قیمت درپوش گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل 1″

420.000

قیمت درپوش گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل

“1/4 1 750.000
قیمت درپوش گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل “1/2 1

1.000.000

قیمت درپوش گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل

2″ 1.250.000
قیمت درپوش گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل “1/2 2

3.400.000

قیمت درپوش گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل

3″ 4.200.000
قیمت درپوش گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل 4″

10.000.000

قیمت کپ گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل

“1/2 300.000
قیمت کپ گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل “3/4

400.000

قیمت کپ گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل

“1 500.000
قیمت کپ گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل “1/4 1

850.000

قیمت کپ گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل

“1/2 1 1.150.000
قیمت کپ گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل “2

1.500.000

قیمت مهره ماسوره گالوانیزه دنده ای توپی (TUPY) برزیل

1/4″ 1.600.000
قیمت مهره ماسوره گالوانیزه دنده ای توپی (TUPY) برزیل 3/8″

1.600.000

قیمت مهره ماسوره گالوانیزه دنده ای توپی (TUPY) برزیل

1/2″ 1.600.000
قیمت مهره ماسوره گالوانیزه دنده ای توپی (TUPY) برزیل 3/4″

2.300.000

قیمت مهره ماسوره گالوانیزه دنده ای توپی (TUPY) برزیل

1″ 3.000.000
قیمت مهره ماسوره گالوانیزه دنده ای توپی (TUPY) برزیل “1/4 1

4.600.000

قیمت مهره ماسوره گالوانیزه دنده ای توپی (TUPY) برزیل

“1/2 1 6.000.000
قیمت مهره ماسوره گالوانیزه دنده ای توپی (TUPY) برزیل 2″

10.000.000

قیمت مهره ماسوره گالوانیزه دنده ای توپی (TUPY) برزیل

“1/2 2 18.500.000
قیمت مهره ماسوره گالوانیزه دنده ای توپی (TUPY) برزیل “3

22.500.000

قیمت مهره ماسوره گالوانیزه دنده ای توپی (TUPY) برزیل

“4 26.500.000
قیمت روپیچ توپیچ گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل “1/2

550.000

قیمت روپیچ توپیچ گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل

“3/4 700.000
قیمت روپیچ توپیچ گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل “1

1.050.000

قیمت روپیچ توپیچ گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل

“1/4 1 1.350.000
قیمت تبدیل گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل “1/4×”1/2

500.000

قیمت تبدیل گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل

“3/8×”1/2 500.000
قیمت تبدیل گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل “3/4×”1/2

400.000

قیمت تبدیل گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل

“1/2×”1 700.000
قیمت تبدیل گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل “3/4×”1

700.000

قیمت تبدیل گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل

“1/2×”1/4 1 1.000.000
قیمت تبدیل گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل “3/4×”1/4 1

1.000.000

قیمت تبدیل گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل

“1×”1/4 1 1.000.000
قیمت تبدیل گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل “1/2×”1/2 1

1.150.000

قیمت تبدیل گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل

“3/4×”1/2 1 1.150.000
قیمت تبدیل گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل “1×”1/2 1

1.150.000

قیمت تبدیل گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل

“1 1/4×”1/2 1.150.000
قیمت تبدیل گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل “1/2×”2

1.500.000

قیمت تبدیل گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل

“3/4×”2 1.500.000
قیمت تبدیل گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل “1×”2

1.500.000

قیمت تبدیل گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل

“1/4 1×”2 1.500.000
قیمت تبدیل گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل “1/2 1×”2

1.500.000

قیمت تبدیل گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل

“1×”1/2 2 2.800.000
قیمت تبدیل گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل “1/4 1×”1/2 2

2.800.000

قیمت تبدیل گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل

“1/2 1×”1/2 2 2.800.000
قیمت تبدیل گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل “2×”1/2 2

2.800.000

قیمت تبدیل گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل

“1/2 1×”3 4.200.000
قیمت تبدیل گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل “2×”3

4.200.000

قیمت تبدیل گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل

“1/2 2×”3 4.200.000
قیمت تبدیل گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل “2×”4

5.500.000

قیمت تبدیل گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل

“1/2 2×”4 5.500.000
قیمت تبدیل گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل “3×”4

5.500.000

قیمت تبدیل گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل

“4×”5

7.200.000

اتصالات گالوانیزه توپی برزیل 

اتصالات گالوانیزه دنده ای توپی نوعی اتصالات ساخته شده از فولاد گالوانیزه است که برای اتصال لوله‌ها و قطعات مختلف در سیستم‌های لوله‌کشی و پایپینگ استفاده می‌شود.

این نوع اتصالات به دلیل داشتن دنده‌هایی در ساختار خود، امکان اتصال و جداکردن قطعات را فراهم می‌کند.

از جمله کاربردهای رایج اتصالات گالوانیزه دنده ای توپی می‌توان به سیستم‌های آبیاری، شبکه‌های آب و فاضلاب، صنایع نفت و گاز، صنایع شیمیایی و صنعتی، ساختمان‌ها و سیستم‌های حرارتی اشاره کرد.

برزیل، یکی از کشورهای پیشرو در تولید محصولات گالوانیزه و لوله‌کشی است و بسیاری از شرکت‌های تولید کننده اتصالات گالوانیزه دنده ای توپی در این کشور فعالیت می‌کنند.

با جستجو در وب سایت و فروشگاه اینترنتی پرشین پایپ می‌توانید اتصالات گالوانیزه دنده ای توپی برزیلی را پیدا کنید.

مزایای اتصالات گالوانیزه دنده ای توپی برزیل

اتصالات گالوانیزه دنده ای توپی برزیل دارای مزایا و استفاده‌های متعددی هستند.

در زیر تعدادی از مزایا و استفاده‌های این نوع اتصالات را بررسی خواهیم کرد:

مقاومت در برابر زنگ زدگی

گالوانیزه کردن به معنای پوشش دادن لایه‌ای از رویه فولاد با رویه روی است.

این پوشش عملکرد ضد زنگ زدگی را به اتصالات می‌بخشد و آنها را در برابر اثرات رطوبت و مواد شیمیایی محافظت می‌کند.

مقاومت در برابر خوردگی

فولاد گالوانیزه دارای مقاومت بالا در برابر خوردگی است. این ویژگی آن را به یک انتخاب مناسب برای سیستم‌های لوله‌کشی در محیط‌های خشک یا مرطوب می‌کند.

قابلیت اتصال و جداکردن

اتصالات گالوانیزه دنده ای توپی با داشتن دنده‌هایی در ساختار خود، امکان اتصال و جداکردن قطعات را به سادگی فراهم می‌کنند.

این خاصیت آنها را برای نگهداری، تعمیر و تغییرات در سیستم‌های لوله‌کشی بسیار مناسب می‌سازد.

قابلیت تحمل فشار و دما

اتصالات گالوانیزه دنده ای توپی قادر به تحمل فشار و دماهای بالا هستند.

این ویژگی آنها را برای استفاده در صنایع نفت و گاز، صنایع شیمیایی و سیستم‌های حرارتی مناسب می‌کند.

نصب آسان

اتصالات گالوانیزه دنده ای توپی برزیل به سادگی قابل نصب هستند و نیاز به تجهیزات ویژه و مهارت خاصی ندارند.

این ویژگی آنها را در کارهای ساختمانی و صنعتی که نیاز به نصب سریع و آسان دارند، مورد استفاده قرار می‌دهد.

به طور کلی، اتصالات گالوانیزه دنده ای توپی برزیل با مقاومت در برابر زنگ زدگی و خوردگی، قابلیت اتصال و جداکردن، تحمل فشار و دما بالا، و آسانی نصب، انتخاب خوبی برای سیستم‌های لوله‌کشی در محیط‌های مختلف هستند.

کاربرد اتصالات گالوانیزه دنده ای توپی برزیل

اتصالات گالوانیزه دنده ای توپی برزیل در صنایع مختلف و برای کاربردهای متنوعی استفاده می‌شوند.

برخی از کاربردهای اصلی این اتصالات عبارتند از:

سیستم‌های آبیاری

اتصالات گالوانیزه دنده ای توپی برزیل در شبکه‌های آبیاری کشاورزی استفاده می‌شوند.

آنها برای اتصال لوله‌ها، شیرآلات و سایر قطعات در سیستم‌های آبیاری به کار می‌روند.

صنایع نفت و گاز

اتصالات گالوانیزه دنده ای توپی برزیل در صنایع نفت و گاز استفاده می‌شوند.

ایت اتصالات برای اتصال لوله‌ها، شیرآلات، تجهیزات و قطعات مختلف در سیستم‌های انتقال و فرآوری نفت و گاز استفاده می‌شوند.

صنایع شیمیایی و صنعتی

اتصالات گالوانیزه دنده ای توپی برزیل در صنایع شیمیایی و صنعتی نیز کاربرد دارند.

آنها برای اتصال لوله‌ها، مخازن، برج‌ها، تجهیزات و سیستم‌های مختلف در صنایع شیمیایی و تولیدی استفاده می‌شوند.

ساختمان‌ها

اتصالات گالوانیزه دنده ای توپی برزیل در ساختمان‌ها نیز استفاده می‌شوند.

برای اتصال لوله‌ها، شیرآلات و سیستم‌های لوله‌کشی در ساختمان‌های مسکونی، تجاری و صنعتی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

سیستم‌های حرارتی

اتصالات گالوانیزه دنده ای توپی برزیل در سیستم‌های حرارتی نیز استفاده می‌شوند.

برای اتصال لوله‌ها، شیرآلات و سیستم‌های دیگر در سیستم‌های حرارتی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

مهم است بدانید که استفاده از اتصالات گالوانیزه دنده ای توپی برزیل ممکن است بسته به نیازهای خاص هر صنعت و کاربرد، متغیر باشد.

بنابراین، مشاوره با تکنسین‌ها و متخصصان پرشین پایپ با صنعت مورد نظر شما، در انتخاب صحیح این اتصالات بسیار مفید خواهد بود.

با توجه به نوسان های بازار، جهت اطلاع از قیمت دقیق و سفارش محصولات با کارشناسان ما در پرشین پایپ در تماس باشید.

021-91005252

021-91005757