لوله پوشفیت نیوفلکس سایلنت

184,110 ریال12,738,830 ریال
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لوله یکسر سوکت پوشفیت نیوفلکس BD

176,370 ریال11,781,160 ریال
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لوله دوسر سوکت پوشفیت نیوفلکس سایلنت

641,140 ریال12,887,070 ریال
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لوله دوسر سوکت پوشفیت نیوفلکس BD

358,830 ریال11,923,080 ریال
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

بوشن پوشفیت نیوفلکس

224,650 ریال1,458,420 ریالعدد
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

تبدیل خارج از مرکز پوشفیت نیوفلکس

248,090 ریال1,077,910 ریالعدد
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

زانو 45 درجه پوشفیت نیوفلکس

168,080 ریال1,656,590 ریالعدد
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

زانو 87 درجه پوشفیت نیوفلکس

179,850 ریال1,979,440 ریالعدد
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

زانو 45 درجه ونت دار پوشفیت نیوفلکس

405,590 ریال911,030 ریالعدد
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

زانو 87 درجه ونت دار پوشفیت نیوفلکس

408,750 ریال926,610 ریالعدد
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

سه راه 87 درجه پوشفیت نیوفلکس

304,110 ریال2,732,850 ریالعدد
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

سه راه 45 درجه پوشفیت نیوفلکس

313,600 ریال3,453,450 ریالعدد
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

درپوش پوشفیت نیوفلکس

57,230 ریال577,160 ریالعدد
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

دریچه بازدید پوشفیت نیوفلکس

547,510 ریال2,044,950 ریالعدد
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

دریچه بازدید انتهایی پوشفیت نیوفلکس

528,870 ریال932,830 ریالعدد
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

سیفون 50 یک تکه با درپوش پوشفیت نیوفلکس

887,590 ریال1,686,230 ریالعدد
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

سیفون 63 یک تکه با درپوش پوشفیت نیوفلکس

1,087,280 ریال1,703,350 ریالعدد
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

سیفون 63 یک تکه با درپوش (با لوله 75 و طول PE) پوشفیت نیوفلکس

859,470 ریال1,318,030 ریالعدد
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

سیفون 75 یک تکه با درپوش پوشفیت نیوفلکس

1,268,220 ریال1,862,490 ریالعدد
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

سیفون 75 یک تکه با درپوش (با لوله 75 و طول PE) پوشفیت نیوفلکس

1,071,580 ریال1,531,780 ریالعدد
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

سیفون 90 یک تکه با درپوش پوشفیت نیوفلکس

1,658,110 ریال2,492,620 ریالعدد
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

سیفون 110 یک تکه با درپوش پوشفیت نیوفلکس

3,194,470 ریال4,889,960 ریالعدد
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

سیفون 110 یک تکه با درپوش (با لوله 125 و طول PE) پوشفیت نیوفلکس

2,247,040 ریال4,866,310 ریالعدد
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

سیفون ۱۱۰ یک تکه با لوله سوکتدار پوشفیت نیوفلکس

3,506,430 ریال4,244,250 ریالعدد
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

عصایی پشت بام پوشفیت نیوفلکس

1,747,060 ریال3,072,820 ریالعدد
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

بست آویز لوله پوشفیت نیوفلکس

390,990 ریال635,150 ریالعدد
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

بست رایزر لوله پوشفیت نیوفلکس

325,260 ریال560,050 ریالعدد
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

بست آويز سقفی دو رزوه ای پوشفیت نیوفلکس

195,330 ریال386,190 ریالعدد
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند